PoC

Program provjere inovativnog koncepta

Trajanje programa
svibanj 2010. – danas

Opis i svrha programa POC

Program PoC daje podršku inovacijama u najranijoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta.
Provjera inovativnog koncepta potrebna je kako bi se pružili dokazi da su novi proces ili tehnologija ostvarivi i da potencijalno mogu imati komercijalnu primjenu. Upravo zbog toga svaki PoC projekt mora imati tehnološki rizik. Kroz provedbu PoC projekta dobiva se odgovor da li se ideja/predloženo rješenje može izraditi i da li će kao takvo funkcionirati.
Za poduzeća koja traže ulagače, uspješna provjera inovativnog koncepta daje potencijalnim ulagačima sigurnost da je prototip ili proces daljnjeg razvoja tehnički izvediv, na taj način pomažući poduzeću u privlačenju klijenata i ulagača. Ova komponenta omogućuje provođenje sveobuhvatne komercijalne i tehničke verifikacije i validacije rezultata istraživanja s komercijalnim potencijalom, u cilju smanjenja tehničkih i komercijalnih rizika, identifikacije najprikladnije strategije komercijalizacije i zaštite izuma.

Prihvatljive aktivnosti za financiranje

• provjera i zaštita intelektualnog vlasništva
• izrada funkcionalnog prototipa
• demonstracija tehničke izvedivosti
• dodatne aktivnosti (analiza tržišta ili izrada studije isplativosti, izrada koncepata i strategija za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju)

Dosadašnja iskustva i rezultati

Od 2010. do 2020. godine provedeno je 8 poziva Programa. Ukupno je financirano 359 projekta sa 102 milijuna kuna bespovratnih sredstava, ukupne vrijednosti projekta u iznosu od 154 milijuna kuna. Podnositelji projektnih prijava dolazili su iz privatnog i javnog sektora. Kroz Program su financirane aktivnosti stvaranja prototipa i demonstracije tehnologije (TRL3-4) u laboratorijskom okruženju.

Na temelju procjene prvih pet poziva (2010. - 2015.) možemo zaključiti da:

PoC doprinosi razvoju aktivnosti Istraživanja razvoja i inovacija:
• 60% svih projekata započelo je daljnje razvojne aktivnosti
• 34% svih projekata započelo je aktivnosti komercijalizacije
• 20% svih projekata pokrenulo je inovaciju na tržištu

- PoC doprinosi izgradnji kapaciteta Istraživanja razvoja i inovacija:
• 96 novozaposlenih u aktivnostima istraživanja i razvoja tijekom i nakon provedbe projekta
• 26% prosječna godišnja stopa rasta prihoda prometa od inovativnih proizvoda 3 godine nakon završetka projekta
• porast udjela troškova istraživanja i razvoja (R%D) kao postotak u ukupnim prihodima sa 9,3% na 12,5%

Prepoznati centri

HAMAG BICRO provodi PoC program kroz suradnju s organizacijama za potporu poslovanja ("prepoznati centri"), čija je uloga pružanje podrške natjecateljima kroz postupak prijavljivanja i implementacije projekta. Ovaj model pokazao je obećavajuće rezultate, obzirom da uvelike doprinosi uspješnijoj suradnji HAMAG BICRO-a s potencijalnim korisnicima na terenu, pružajući podršku korisnicima na putu od tehnološkog razvoja i pripreme za komercijalizaciju do tržišta. (link na popis prepoznatih centara)