Obavijest o zaštiti podataka

Ova Obavijest o zaštiti podataka odnosi se na prikupljanje, korištenje i obradu Vaših osobnih podataka kao i podataka trećih osoba (npr. zakonskih zastupnika, sudužnika, jamaca i dr.) koji su potrebni u svrhu obrade Vašeg zahtjeva iz djelatnosti Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Zagreb, Ksaver 208, OIB: 25609559342 (u daljnjem tekstu: Agencija).

Radi pružanja jednostavnije i brže usluge, na ovoj internetskoj stranici omogućeno je podnošenje zahtjeva putem on-line obrazaca. Agencija putem on-line zaprimljenih zahtjeva kao i u fizičkom obliku može prikupljati, obrađivati i upotrebljavati Vaše osobne podatke kao što su: identifikacijski podaci, kontakt podaci, financijski podaci, podaci o pokretnoj i nepokretnoj imovini te drugi osobni podaci koji su propisani aktima koji obvezuju Agenciju u svrhu obrade Vašeg zahtjeva. Prikupljene podatke, Agencija obrađuje isključivo u svrhu za koju su isti dani te ista nije ovlaštena obrađivati podatke u bilo koju drugu svrhu osim ako za isto nije dana privola ili postoji zakonska osnova. Uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, Agencija može dijeliti podatke sa Agencijama, javnim tijelima, sudovima, nadležnim ministarstvima, tijelima EU, tijelima koja provode reviziju kao i drugim pravnim subjektima u svrhu izvršavanja ugovornih i zakonskih obveza.

Podnošenjem zahtjeva putem on-line obrazaca navedenih na ovoj internetskoj stranici kao i podnošenjem zahtjeva u fizičkom obliku suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka opisanim u ovoj Obavijesti.

Agencija Vaše osobne podatke prikuplja i obrađuje savjesno, zakonito i transparentno te brine o njihovoj točnosti, potpunosti i sigurnosti, a sve u skladu s organizacijskim i tehničkim mjerama.

Agencija navodi kako Vaše osobne podatke čuva sukladno rokovima propisanim zakonskim odredbama i internim aktima Agencije.

Agencija Vas ovim putem informira kako imate pravo na pristup svojim osobnim podacima, kao i pravo na njihov ispravak ili brisanje nakon što protekne propisan rok čuvanja istih. Svaki podnositelj zahtjeva ima pravo podnijeti prigovor Agenciji kao i nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb.

Napominje se kako prilikom prikupljanja, obrade i upotrebe osobnih podataka u svrhu provedbe djelatnosti Agencije nije potrebna privola podnositelja zahtjeva budući se predmetni osobni podaci prikupljaju na temelju čl. 6. st. 1. toč. b i c UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Podaci za kontakt putem kojih podnositelj može ostvariti svoja prava:
Danijela Dimanovski, Službenik za zaštitu podataka
Ksaver 208, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 235 2620
E-mail: zastita.podataka [at] hamagbicro.hr