OBZOR EUROPA

O programu

Obzor Europa (Horizon Europe) je novi Okvirni program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, s proračunom od 95,5 milijardi eura. Glavni cilj programa je jačanje europskog istraživačkog prostora, osnaživanje europske konkurentnosti, usmjeravanje i ubrzavanje digitalne i zelene tranzicije, europskog oporavka, pripravnosti i otpornosti. To ga čini najambicioznijim te ujedno i najvećim transnacionalnim okvirnim programom za istraživanje i inovacije u svijetu.

jačanje znanstvenih i tehnoloških temelja EU-a i europskog istraživačkog prostora (ERA)
povećanje inovacijskih kapaciteta, konkurentnosti i broja radnih mjesta u Europi
ispunjenje prioriteta građana i održavanje našeg socioekonomskog modela i vrijednosti

Sukladno prethodno navedenim ciljevima i načelima aktivnosti, strukturu Programa čine sljedeći stupovi:

1. Izvrsna znanost 

Aktivnosti unutar prvog stupa promiču izvrsnu znanost, privlače najbolje talente u Uniju te pružaju odgovarajuću potporu istraživačima na početku karijere s naglaskom na stvaranje i širenje znanstvene izvrsnosti, visokokvalitetnog znanja, vještina, tehnologije i rješenja za globalne izazove.

2. Globalni izazovi i europska industrijska konkurentnost 

Drugi stup svojim aktivnostima podržava stvaranje i prijenos novih znanja, tehnologija i održivih rješenja s ciljem poticanja konkurentnosti industrije država članica te jačanja utjecaja istraživanja i inovacija u provedbi politika Unije. Posebno je naglašeno poticanje razvoja inovativnih rješenja u malim, srednjim te novoosnovanim poduzećima te u društvu, s ciljem rješavanje globalnih izazova.

3. Inovativna Europa

Aktivnosti unutar trećeg stupa potiču razvoj, prijenos i primjenu svih oblika inovacija, a posebno u malim i srednjim poduzećima, istodobno doprinoseći ostalim specifičnim ciljevima Programa.

Horizontalni dio strukture Programa podupire sveukupne ciljeve Europskog istraživačkog prostora, s naglaskom na kreiranje i implementaciju najpogodnijeg okruženja za istraživanje i inovacije, u kojem sve države članice i njihove regije imaju iste mogućnosti za razvoj i pristup financiranju. 

Horizontalni element je podijeljen u dva područja: 

Novosti u Programu su misije (Missions), novi instrument koji je usmjeren, mjerljiv, vremenski ograničen i s jasnim proračunskim okvirom za iznalaženje odgovora na izazove društva te od zajedničkog značaja za cijelu Uniju. Uvodi se i novi pristup partnerstvima (European Partnerships) temeljen na učinkovitosti, jasnom životnom ciklusu i kvaliteti provedbe.

Službeni dokumenti programa dostupni su ovdje.

Na hrvatskom web portalu Obzor Europa možete pronaći više informacija o Programu, otvorenim natječajima, novostima, kao i popis svih nacionalnih kontakt osoba (NCP) za pojedina tematska područja.

U HAMAG-BICRO-u djeluju nacionalne kontakt osobe za treći stup Inovativna Europa:

 

EIC (prethodno SME Instrument) je instrument Europskog vijeća za inovacije (EIC) koji podržava vrhunske inovatore, poduzetnike i male tvrtke. Tim instrumentom Vijeće Europe podupire poduzetnike s velikim potencijalom u razvoju visoko rizičnih, probojnih inovacija koje imaju utjecaj na oblikovanje novih tržišta i generiranje radnih mjesta, rasta i prosperiteta u Europi. Poduzetnicima je podrška omogućena kroz bespovratna sredstva u vidu grant-ova ali i kroz program s kombiniranim financijama (bespovratna sredstva u kombinaciji s kapitalnim ulaganjima).

Program ima dvostrani pristup, odnosno dio je osmišljen kao buttom-up pristup (Open), a drugi ima prepoznate Izazove (Challenges) na koje inovativne tvrtke kroz različite perspektive nude rješenja.

Europsko istraživačko vijeće (European Innovation Council - EIC) je integrirano u treći stup Inovativna Europa programa Obzor Europa s ciljem poticanja europskog gospodarskog razvoja realizacijom inovativnih i vizionarskih ideja na tržištu. Da bi se ostvario taj cilj, EIC nudi niz komplementarnih financiranja putem tri tipa natječaja:

EIC Pathfinder natječaj je namijenjen ostvarivanju ambiciozne vizije radikalno nove tehnologije s potencijalom za stvaranje novih tržišta i / ili za rješavanje globalnih izazova. Ovim instrumentom se podupire razvoj budućih tehnologija u ranoj fazi, temeljen na probojnim istraživanjima s visokim rizikom od istraživačkih rezultata koji bi morali pružiti temelje nove tehnologije koja je predviđena do „deep“ tehnologije odnosno tehnologije koja se temelji na opipljivim inženjerskim inovacijama ili znanstvenom napretku i otkrićima.

EIC Pathfinder potiče interdisciplinarna istraživanja i razvoj. Spajanjem različitih područja istraživanja, često s različitim perspektivama, terminologijama i metodologijama, mogu se generirati doista nove stvari i otvoriti potpuno nova područja istraživanja. Na prijaviteljima je da sastave tim koji je potreban, komplementaran i koji donosi rezultate.

Prihvatljivi prijavitelji su istraživačke organizacije, sveučilišta, mala i srednja poduzeća, industrijske tvrtke udružene u konzorcij iz najmanje tri različite zemlje EU. Bespovratna sredstva se dodjeljuju za ostvarenje načelnog dokaza i potvrde znanstvene osnove inovativne radikalne tehnologije (TRL 1-4).

EIC Transition natječajem financiraju se inovacijske aktivnosti koje nadilaze eksperimentalni laboratorijski princip. Podržava i validaciju nove tehnologije u laboratoriju i u nekim relevantnim aplikacijskim okruženjima (korištenjem prototipova, formulacija, modela ili drugih testova validacije), kao i poslovno modeliranje prema budućoj komercijalizaciji inovacije.

Predložene aktivnosti moraju uključivati daljnje istraživanje i razvoj rezultata postignutih u prethodnom projektu i slijediti metodologije usmjerene na korisnike kako bi se povećale šanse za buduće prihvaćanje inovacije na tržištu.  Aktivnosti bi trebale obuhvaćati prikladnu mješavinu istraživanja, razvoja tehnologije i provjere valjanosti za povećanje razine tehnološke spremnosti (TRL) (tj. do najmanje TRL5). Važno je uključiti i komercijalizaciju (istraživanje tržišta, poslovni slučaj, izgledi za rast, konkurentnost, pozicioniranje prema potencijalnim konkurentima itd.) te druge relevantne aspekte regulacije, certificiranja i standardizacije (ako je relevantno), usmjerenih na tehnologiju i poslovnu ideju koje su spremne za ulaganje/investiciju.

Cilj EIC Transition projekata je sazrijevanje prijavljene tehnologije i poslovne ideje, čime se povećava njena tehnološka i komercijalna spremnost za tržište. Očekivani rezultati ovakvih projekata su inovacije spremne za ulaganje i poslovni plan. Prihvatljivi pojedinačni prijavitelji su mala i srednja poduzeća, udružena poduzeća, novoosnovana poduzeća, istraživačke organizacije, sveučilišta ili mali konzorciji s najviše 5 partnera. Prijave se moraju temeljiti na rezultatima prihvatljivih projekata Pathfinder ili ERC Proof of Concept. Bespovratna sredstva se dodjeljuju za validaciju i demonstraciju tehnologije u okruženju relevantnom za primjenu (TRL 4-6) i razvojne aktivnosti vezane za spremnost za tržište.

Na kraju projekta prijavitelji bi trebali biti spremni za sljedeću fazu koja može biti podnošenje zahtjeva za EIC Accelerator program, licenciranje, tržišnu analizu (costumer trail) ili neki drugi put do održivosti koji bi trebao biti jasan. Prihvatljivi prijavitelji su pojedinačna mala i srednja poduzeća (uključujući spin-up i novoosnovana poduzeća) i u iznimnim slučajevima male i srednje tvrtke (manje od 500 zaposlenih). Ovdje je predviđeno mješovito financiranje (blended finance)  kapitalnih ulaganja, a za tehnologijski razvoj i validaciju na skali TRL 5-8 do bespovratnih sredstava. Predviđeno je i bespovratno financiranje samo pod vrlo određenim uvjetima.

Prema nadolazećem višegodišnjem financijskom okviru (2021.-2027. godine)  svi pristupi EU rizičnim financijskim instrumentima provodit će jedinstveni Invest EU fond. Izuzetak su specifični financijski instrumenti Europskog vijeća za inovacije EIC  u okviru programa Horizon Europe, koji će financirati izuzetno perspektivne, ali visoko rizične projekte koji ne mogu zadovoljiti kriterije 'bankarstva' InvestEU-a. U bliskoj sinergiji s InvestEU-om, program EIC akcelerator, u svojim oblicima kombinirane financijske i kapitalne financijske potpore, financirat će projekte koje provode mala i srednja poduzeća, uključujući novoosnovane tvrtke.

 

Europsko vijeće za inovacije i Europski inovacijski ekosustavi

Tanja Ivanović
Telefon/Phone: 385 1 5494 738
E-pošta/E-mail:

Marija Galeković
Telefon/Phone: 385 1 4891 863
E-pošta/E-mail: 

Europski „inovacijski ekosustavi“ specifični su dio III. stupa Obzora Europa čiji je cilj međusobno povezivanje regionalnih i nacionalnih aktera u inovacijama na razini EU-a podržavanjem zajedničkih transnacionalnih i međuregionalnih inovacijskih programa država članica, regija i pridruženih zemalja EU-a.

Ovaj program sadrži aktivnosti usmjerene na obrazovanje i druge politike u svrhu izgradnje komplementarnosti s EU-om, nacionalnim i regionalnim politikama i aktivnostima u području istraživanja i inovacija. Pomoću takvih aktivnosti nastojat će se generirati znanje, zadržati inovatori u europskom istraživačkom prostoru i podržati pristup inovativnim uslugama i rješenjima u industriji, osobito u malim i srednjim poduzećima i u društvu.

U europskim inovacijskim ekosustavima definirano je pet destinacija:

 • Forum Europskog istraživačkog vijeća,
 • povezani inovacijski sustavi,
 • rastuća Europa - jačanje potencijala prilagodljivosti europskih poduzeća
 • podaci, odnosno donošenje politika koje se temelji na dokazima te
 • partnerstvo za inovativna mala i srednja poduzeća

Forum Europskog istraživačkog vijeća (EIC) koji će djelovati kao sučelje između odjeljaka stupa III programa Obzor Europa, osiguravajući koordinaciju između Europskog inovacijskog vijeća i Europskog instituta za inovacije i tehnologiju te drugih relevantnih dijelova stupa I i II. stupa Obzora Europa. Uključivanjem relevantnih glavnih uprava iz Europske komisije, Forum EIC-a bit će usmjeren na promicanje dosljednog i uključivog pristupa inovacijskim politikama i instrumentima EU-a. U skladu sa svojim očekivanim učinkom

Cilj destinacije povezivanja inovacijskih ekosustava je jačanje pametne suradnje i povezivosti u inovacijskim ekosustavima diljem Europske unije i pridruženih zemalja, uglavnom putem zajedničkih inovacijskih programa kojima će se dopuniti nacionalni ili regionalni programi. Ovdje se nastoji potaknuti nove kolektivne ambicije usmjerene na cjelokupni europski inovacijski kapacitet na način da se iskoristi puni potencijal svih njegovih država članica i regija EU-a. To su nacionalne inovacijske i regionalne razvojne agencije, javna nacionalna i regionalna tijela, subjekti socijalnih inovacija, inkubatori, novoosnovana poduzeća zajedno s istraživačkim institucijama, ulagačima i filantropskim organizacijama.

Cilj destinacije jačanje potencijala prilagodljivosti europskih poduzeća je pružanje potpore stvaranju rastućih i proizvodnih poduzeća u Europi podupiranjem pametnih mehanizama povezivanja u sektorima i zemljopisnim područjima u svrhu objedinjavanja inovacijskih kapaciteta inovativnih poduzeća čime bi se ubrzao njihov rast. Ovdje je fokus na pružateljima potpora za uspješnije poslovanje kao što su inovacijske agencije, inkubatori, poslovni klubovi i mreže, mala i srednja poduzeća, istraživačke institucije i sveučilišta.

Za učinkovito praćenje i evaluaciju mjera i za daljnje definiranje mjera i instrumenta u području inovacijskih ekosustava, od ključne je važnosti nadovezati se na dokaze i iskustva široke skupine dionika inovacijskih ekosustava. Zato je cilj destinacije podatci, odnosno donošenje politika koje se temelje na dokazima, uspostava sustava pokazatelja i određivanja relevantnih metoda prikupljanja podataka te uspostava registra zakonodavnih praksi u vezi novih tehnologija koje će biti baza za analizu pravnih i političkih inicijativa na razini EU-a.

 

Europsko vijeće za inovacije i Europski inovacijski ekosustavi

Tanja Ivanović
Telefon/Phone:
385 1 5494 738
E-pošta/E-mail:

Marija Galeković
Telefon/Phone: 385 1 4891 863
E-pošta/E-mail: 

Korisni dokumenti i poveznice:

Obzor Europa

Europsko vijeće za inovacije (EIC)

Europski inovacijski ekosustavi (EIE)

Europsko inovacijsko vijeće i Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EISMEA)

Izdvojene vijesti

Kontaktirajte nas

 • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
 • Tanja Ivanović
  tanja.ivanovic [at] hamagbicro.hr

 • Marija Galeković
  marija.galekovic [at] hamagbicro.hr