Zakonodavni okvir

Statut Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_107_2082.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_72_1389.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_116_2210.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_09_97_2263.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_29_641.html

Interni akti Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_03_29_630.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_06_63_1961.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_53_1291.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1144.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_121_2625.html

Relevantne strategije

Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020.

Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2016.-2020.

EUROPA 2020. - Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast

Institucionalni okvir EU fondova

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. 

Upute za prijavitelje i korisnike Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ o provedbi horizontalnih načela 

Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta 

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 821/2014 оd 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013 

UREDBA (EU) o ESI fondovima br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. 

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta 

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta- veljača 2017. 

EU fondovi

Detaljan prikaz o EU fondovima možete pronaći na: www.strukturnifondovi.hr

Savjetovanje s javnošću