Povjerljiva osoba i osoba za nepravilnosti

Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj: 17/19, dalje u tekstu: Zakon) uređeno je prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba koje prijavljuju nepravilnosti, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

U smislu navedenog Zakona, prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova kod poslodavca, a povjerljiva osoba je zaposlenik poslodavca imenovan za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti.

Nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova kod poslodavca.

Prijava nepravilnosti mora sadržavati podatke o prijavitelju nepravilnosti, naziv poslodavca prijavitelja, podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi, datum prijave i opis nepravilnosti koja se prijavljuje.

 

OBVEZE POVJERLJIVE OSOBE

Povjerljiva osoba prati primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promiče poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, štiti identitet i zaprimljene podatke prijavitelja nepravilnosti, pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis predmeta, vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama te izrađuje godišnje izvješće o nepravilnostima.

 

PRAVA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI

Prava prijavitelja nepravilnosti propisana su Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, broj 17/19) i Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe u Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije od 18. veljače 2020.

 

ZABRANA ZLOUPORABE PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Prijavitelj nepravilnosti nema pravo na zaštitu u slučaju dostavljanja informacije za koju zna da nije istinita, traženja protupravne korist u vezi s prijavom nepravilnosti ili poduzimanja druge radnje u svrhu nanošenja štete poslodavcu. 

 

Prijavu nepravilnosti možete podnijeti povjerljivoj osobi:
 

  • pisanim putem na adresu: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ksaver 208, 10 000 Zagreb
  • putem elektroničke pošte: povjerljiva.osoba [at] hamagbicro.hr
  • izjaviti usmeno na zapisnik ili donijeti osobno u pisarnicu, Ksaver 208, radnim danom od 8:00 do 16.00 sati. 

Povjerljiva osoba i osoba za nepravilnosti u Hrvatskoj agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije: Daria Kuvek

Zamjenik povjerljive osobe i osobe za nepravilnosti u Hrvatskoj agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije: Sabina Cvitan

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjene