Općenito

Pretražite našu bazu znanja, čestih pitanja i iskustva.
Stojimo Vam na raspolaganju za dodatna objašnjenja ili pitanja.

Prema Preporuci Europske komisije 2003/361/EC, skupine mikro, malih i srednje velikih poduzeća sastoje se od poduzeća koja imaju manje od 250 zaposlenika i čiji ukupni godišnji promet ne prelazi 50 milijuna € ili im je zbroj bilance manji od 43 milijuna €.

Mikro poduzeća su definirana kao poduzeća koja imaju manje od 10 zaposlenika i čiji je ukupni godišnji promet ili zbroj bilance manji od 2 milijuna €.

Mala poduzeća su definirana kao poduzeća koja imaju manje od 50 zaposlenika i čiji je ukupni godišnji promet ili zbroj bilance manji od 10 milijuna €.

Srednja poduzeća su definirana kao poduzeća koja imaju manje od 250 zaposlenika i čiji je ukupni godišnji promet manji od 50 milijuna €  ili je zbroj bilance manji od 43 milijuna €.

 

Pod tehnološkim inovacijama podrazumijavaju se razvoj i uspješno plasiranje novih proizvoda, usluga i procesa. Pod razvojem se misli na poslove plana i analize, projektiranja, konstrukcije, inženjeringa, istraživanja tržišta, uvođenja novih tehnologija, razvoja i unapređenja organizacije rada i poslovanja, razvoja novih proizvoda, kao i proširenja i modernizacije kapaciteta. Prednost se daje izvornom rješenju inovacije, potpunom novitetu u odnosu na kopirana i usavršena rješenja.

Izvor: Od ideje do profita vodič za inovatore-poduzetnike, Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo u suradnji s Hrvatskim savezom inovatora; Zagreb, 2002.

Patent je isključivo pravo priznato za izum koji se odnosi na proizvod, postupak ili primjenu i nudi novo rješenje nekog tehničkog problema. Izum se može štiti patentom ako je industrijski primjenjiv, ako je nov i ako ima inventivnu razinu. Zakonom je definirano kada je izum nov, tj. kada nije sadržan u stanju tehnike. Važno je napomenuti da izum gubi svojstvo novosti ako na bilo koji način postane pristupačan javnosti.

Sustav zaštite izuma patentom u Republici Hrvatskoj reguliran je:
Zakonom o patentu („Narodne novine” 73/2003.),

Pravilnikom o patentu („Narodne novine” 72/2004.),

Zakonom o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva („Narodne novine” 64/200.) i

Uredbom o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo („Narodne novine” 86/200.).

 

Za dobivanje više informacija o patentu i postupcima podnošenja prijave i priznanja patenta potrebno je kontaktirati Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, www.dziv.hr

Prema Zakonu o znanstveno istraživačkoj djelatnosti („Narodne novine” br. 96/93., 34/94. i 29/96.) razvojno istraživanje je sustavan rad temeljen na rezultatima znanstvenog istraživanja i praktičnog iskustva, usmjeren stvaranju novih proizvoda i sustava te uvođenju novih procesa ili znatnom poboljšanju postojećih.

Visokom tehnologijom podrazumijevamo onu tehnologiju koja je naprednija od svih trenutno dostupnih i poznatih tehnologija. 
Visokotehnologijski proizvodi su oni koje označava relativno intenzivno istraživanje i razvoj (R&D), bilo direktno do završne faze proizvodnje ili kroz poluproizvode i elemente koji se koriste za njihovu proizvodnju.

Klasifikacije prema OECD:

Područja visoke tehnologije:

 1. Svemirska tehnologija
 2. Biotehnologija
 3. Informacijska tehnologija
 4. Nanotehnologija
 5. Robotika

OECD također klasificira industrije visoke tehnologije pri čemu ima dva različita pristupa: prema području i prema proizvodu.
Pristup prema području klasificira industrije prema njihovom tehnološkom intenzitetu, a proizvodni pristup prema gotovim proizvodima.

 

OECD klasifikacija industrije (postojana od 1973.):

Naziv industrije Udio I&R-a (1999, u %) 
u odnosu na ukupna ulaganja
Visoka tehnologija  
Farmaceutika 10.46
Zrakoplovstvo i svemirski brodovi 10.29
Medicina, preciznost i optimalni instrumenti 9.69
Radio, televizija i komunikacijska oprema 7.48
Uredska, računovodstvena i računalna mehanizacija 7.21
Srednje visoka tehnologija  
Električna mehanizacija i aparatura 3.60
Motorna vozila, prikolice i poluprikolice 3.51
Željeznička i transportna oprema 3.11
Kemikalije i kemijski proizvodi 2.85
Mehanizacija i oprema 2.20

Važno je napomenuti da poduzeća u visokotehnologijskoj industriji ne proizvode i nužno visokotehnologijske proizvode i obrnuto.

 

Izvor: OECD, Wikipedija

Minimalno 3 člana evaluacijskih odbora odnosno 2 poslovno tehničko-tehnološka evaluatora (PTTE) iz odgovarajućeg tehnološkog područja i 1 poslovno-finacijski evaluator (PFE), imenuju se u svrhu vrjednovanja zaprimljenih projektnih prijava i poslovnih planova. Članovi evaluacijskih odbora su pojedinci koji posjeduju poslovno moralne kvalitete te kompetentnost, znanje i iskustvo iz područja znanosti, tehnologije i/ili inovacija. Oni djeluju u osobnom svojstvu i prilikom obavljanja evaluacijskog zadatka ne predstavljaju niti jednu organizaciju.

Općenito, od evaluatora se očekuje da posjeduju kvalifikacije i znanje iz područja o kojem se traži njihovo mišljenje. Svi evaluatori imaju visoku razinu stručnog iskustva u javnom ili privatnom sektoru u jednom ili više slijedećih područja: istraživanje u odgovarajućem znanstvenom ili tehnologijskom sektoru, administracija, rukovođenje ili evaluacija investicijskih projekata, komercijalizacija rezultata istraživanja i tehnologijsko-razvojnih projekata, transfer tehnologije i inovacije, međunarodna suradnja u području znanosti i tehnologije, razvoj ljudskih potencijala.

Uz sve navedeno PTTE evaluatori moraju zadovoljavati minimum:

 • posjedovati diplomu visokog obrazovanja ili dokazanu stručnost europskih ili svjetskih mjerila vrijednosti;
 • minimum 10 godina profesionalnog iskustva u jednom od tehnoloških područja;
 • prednost je dolazak iz EU članova zajednice;
 • biti fluentan u engleskom jeziku.

Članovi evaluacijskih odbora moraju:

 

 • poštivati povjerljivost prijava programa,
 • čuvati ugled i dostojanstvo struke,
 • štovati načela međusobnog povjerenja i ravnopravnosti natjecatelja,
 • čuvati poslovne tajne,
 • štititi interese BICRO-a.

Neovisni stručnjaci ne moraju biti državljani Republike Hrvatske.

Imena evaluatora koji sudjeluju u radu evaluacijskog odbora i vrjednovanju određenog projekta nisu dostupni javnosti, ali BICRO može dati na uvid pojedinom natjecatelju sve dokumente, obrasce i ocjene koje donese evaluacijski odbor uz prethodnu najavu osim za PoC natjecatelje za koje su zaduženi Prepoznati centri. 

Prilikom formiranja evaluacijskih odbora BICRO vodi računa da evaluatori nisu u sukobu interesa u svezi projektnog prijedloga o kojem se traži njihovo mišljenje. BICRO traži od svih stručnjaka potpisivanje „Izjave o povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa” kojom se štiti kategorija poslovne i intelektualne tajne samog natjecatelja. U tijeku obavljanja svojih dužnosti evaluatori su dužni obavijestiti BICRO ukoliko dođe do situacije koja se može smatrati sukobom interesa. Po zaprimljenom obavještenju, BICRO će poduzeti odgovarajuće korake kako bi se sukob interesa uklonio.

BICRO je dužan osigurati da osobe s mogućim sukobom interesa ni na koji način ne sudjeluju u postupku vrjednovanja projekata. Prilikom sklapanja ugovora o izradi poslovno tehničko-tehnološke evaluacije projekta, kao prilog istom, traži se od evaluatora potpisivanje „Izjave o povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa” kojom se štiti kategorija poslovne i intelektualne tajne samog natjecatelja kao i BICRO poslovne tajne glede priručnika i obrazaca za evaluatore.Svi pojedinci koji sudjeluju u postupku vrjednovanja (zaposlenici BICRO-a, stručnjaci, i dr.), a koji posjeduju stvarni ili mogući sukob interesa zbog povezanosti s natjecateljem, imaju obvezu pravovremeno se izjasniti o tome i povući se iz postupka vrjednovanja projekta.

Kao mogući sukob interesa člana evaluacijskog odbora sa pravom glasa smatraju se slijedeće situacije:

 

 • Sudjelovao na bilo koji način u pripremi projekta;
 • Ima direktnu korist u slučaju da se natjecatelj kvalificira i dođe do financiranja projekta;
 • Član evaluacijskog odbora sa pravom glasa ujedno ima status natjecatelja za isti program potpore;
 • U bliskoj rodbinskoj vezi sa zakonskim predstavnikom natjecatelja;
 • Zaposlen kod jednog od povezanih poduzeća ili predstavništva natjecatelja;
 • U bilo kojoj drugoj situaciji koja utječe na objektivnost procjene člana EO-a sa pravom glasa.

Poticajne mjere su: bespovratne potpore, jamstva za poduzetničke kredite, mikro krediti za poduzetnike početnike, pomoć pri realizaciji investicija te mentorstvo za studente koji imaju poduzetničke ideje.

Da. Od 2013. godine HAMAG – BICRO daje mikro kredite za poduzetnike početnike.