Jamstva - program PLUS

Pretražite našu bazu znanja, čestih pitanja i iskustva.
Stojimo Vam na raspolaganju za dodatna objašnjenja ili pitanja.

HAMAG–BICRO omogućava poduzetnicima koji imaju kvalitetne poslovne ideje, a koji ne ispunjavaju uvjete poslovnih banaka u pogledu vrijednosti instrumenata osiguranja povrata kredita da dobiju kredit. Instrumenti osiguranja povrata kredita su hipoteka na nekretnine, zalog pokretnina, depozit, jamci itd.

HAMAG-BICRO jamči za investicijske kredite (mjera A) unutar kojeg je dopušteno korištenje do 30% iznosa kredita za obrtna sredstva, te za kredite za obrtna sredstva i refinanciranje (mjera B).

HAMAG–BICRO, u pravilu, odobrava jamstvo poduzetnicima koji posluju pozitivno. Iznimno se može odobriti jamstvo za poduzetnike koji posluju s gubitkom, ukoliko postoji opravdan razlog gubitka.

HAMAG–BICRO jamči kreditoru do 80% iznosa glavnice kredita za investicije, te do 50% za obrtna sredstva. Poduzetnik dogovara s kreditorom koje instrumente osiguranja još treba ponuditi osim jamstva HAMAG–BICRO-a. U nekim slučajevima će se banka zadovoljiti i zalogom na imovinu koja se kupuje kreditom, a nekad će tražiti još i dodatne kolaterale

HAMAG–BICRO svojim jamstvom pokriva znatan dio rizika. Bez tog jamstva poduzetnik bi morao ponuditi kreditoru znatno više instrumenata osiguranja povrata kredita. 

Poduzetnik dostavlja HAMAG–BICRO-u zadužnicu društva i vlasnika na iznos jamstva.

Poduzetnik podnosi banci (kreditoru) zahtjev za odobrenje kredita, te u slučaju da nema dostatne instrumente osiguranja povrata kredita, u zahtjevu navodi da želi koristiti jamstvo HAMAG–BICRO-a kao dodatni instrument osiguranja povrata kredita. Banka (kreditor) vrši obradu zahtjeva za kredit, te u slučaju donošenja odluke o odobrenju kredita, dostavlja zahtjev za jamstvo (uz potrebnu dokumentaciju) u HAMAG–BICRO.

Obrazac zahtjeva možete naći na web stranici HAMAG–BICRO-a.

HAMAG-BICRO surađuje s bankama s kojima ima potpisan Sporazum o poslovnoj suradnji.

Da, ali isključivo za financijski leasing.

Ne. Jamstvo se može dati samo za kredit koji odobrava kreditor registriran u Republici Hrvatskoj.

Može ako ocijeni da projekt nije ekonomski održiv ili ako poduzetnik ne ispunjava formalne uvjete jamstvenih programa.

To su uobičajeni dokumenti koje analizira i banka prilikom donošenja odluke o odobrenju kredita. Detaljan popis dokumenata naveden je na web stranici HAMAG–BICRO-a. Izuzetno je bitno da zahtjev za jamstvo sadrži sve navedene dokumente kako bi bio obrađen u što kraćem roku.

Zahtjev neće zbog toga biti odbijen, već postoji mogućnost nadopune dokumentacije.

U HAMAG–BICRO-u se ne izrađuju poslovni planovi. Poduzetnički centri, razvojne agencije i konzultanti za malo gospodarstvo izrađuju poslovne planove i investicijske projekte te pružaju usluge poslovnog savjetovanja.

Najviši iznos jamstva za mjeru A-Investicije iznosi 2.000.000,00 EUR, a najviši iznos jamstva za mjeru B-obrtna sredstva iznosi 1.000.000,00 EUR.

Moguće je refinanciranje postojećeg kredita u drugoj banci unutar mjere B-Obrtna sredstva pod uvjetom da je novi kredit odobren pod povoljnijim uvjetima uz nižu kamatnu stopu i/ili duži rok otplate kredita.

Trajanje obrade predmeta ovisi o kompleksnosti investicije, kompletiranosti projekta i dokumentacije.