AKCELERATOR

Pretražite našu bazu znanja, čestih pitanja i iskustva.
Stojimo Vam na raspolaganju za dodatna objašnjenja ili pitanja.

Prilikom procjene kriterija 4.2. HAMAG-BICRO neće uzeti u obzir ona poduzeća koja isključivo koriste prostorne kapacitete prijavitelja a ne koriste ili nikad nisu koristila usluge savjetovanja i/ili mentorstva.

Unosi se period; u Obrascu 1., točka 8., iznad spomenute tablice stoji: “Prijavitelj navodi podatke o infrastrukturi koja je raspoloživa za provedbu Programa akceleracije (period od dvije godine).”

Po završetku postupka odabira sporazum zajednički sastavljaju HAMAG-BICRO i uspješni prijavitelj, budući provoditelj Programa temeljem Iskaza interesa (Obrazac 1.), Programa (Prilog 2.) i obaveznog sadržaja Sporazuma (Prilog 1.).

Da. U definiciji mjere C1.1.2. R2-I4 u tekstu NPOO-a navedeno je da su prihvatljivi korisnici novoosnovana poduzeća čije su inovacije u TRL fazi 5 – 8, odnosno oni čije inovacije imaju provjeren koncept no još nisu komercijalizirane.

Opisno uz opcionalno prilaganje dokumentacije koja dokazuje tvrdnju.

Uredi koji su temelj za dodjelu bodova po kriteriju 3.2. moraju biti raspoloživi za provedbu Programa akceleracije u dvogodišnjem periodu njegove provedbe za pojedinog korisnika kod provoditelja. Također kriterij 3.2. uzima u obzir broj ureda od najmanje 5m2 koje prijavitelj (samostalni ili konzorcij) ima na raspolaganju za provedbu Programa akceleracije u dominantnoj regiji.

Prijavitelj po predmetnom Pozivu podnosi samo jedan iskaz interesa.

Oboje dolazi u obzir a ovisno o želji korisnika Programa akceleracije.

Da pod određenim uvjetima. Bit će pojašnjeno u izmjeni Javnog Poziva.

Nije definirano ali nije niti isključeno. Prethodno objavi Poziva za buduće korisnike Programa i bez uvida u njihove iskaze interesa/projektne prijedloge ne možemo dati mišljenje o njihovoj prihvatljivosti.

HAMAG-BICRO definirao je Program akceleracije koji se sastoji od niza aktivnosti poput procjene početnog stanja, savjetovanja o poslovanju, mentorstva, posredovanja kod investitora i sl., traje dvije godine a čiji trošak iznosi do 210.000,00 HRK (27.871,79 € ) po poduzeću. Korisnicima Programa akceleracije bit će dodjeljena i dodatna sredstva u obliku izravne financijske potpore za ulaganje i/ili obrtna sredstva u iznosu od 187.500,00 HRK (24.900,40 Eur)

Da pod određenim uvjetima. Bit će pojašnjeno u izmjeni Javnog Poziva.

Isto je moguće uz napomenu da se u postupku dodjele prijavitelji grupiraju prema dominantnim regijama te da prijavitelj navodi jednu dominantnu regiju. HAMAG-BICRO će prvenstvo za sklapanje Sporazuma dati najuspješnijim prijaviteljima iz svake regije.

Konzorcij je dužan dostaviti dokument kojim se uređuju prava i obveze unutar konzorcija  prema obaveznom sadržaju Priloga 1., ovjeren od strane nositelja i svih članova.

Da uz napomenu da će se prvenstvo za sklapanje Sporazuma dati najuspješnijim prijaviteljima iz svake regije.

U postupku dodjele prijavitelji grupiraju prema dominantnim regijama. Manje zastupljena regija je ona za koju je zaprimljen manji broj iskaza interesa.

Kako je navedeno u pojašnjenju prijavitelj navodi podatke o infrastrukturi koja je raspoloživa za provedbu Programa akceleracije (period od dvije godine). U tablici navodi period od kad do kad je dostupan pojedini ured, coworking prostor ili dvorana.

Ne. Svaki konzorcij koji se prijavljuje na Javni Poziv predlaže mentore iz svojih redova (zaposlenici pravnih osoba koje čine konzorcij) ili one s kojima ima dogovorenu suradnju (ostali s kojima imaju sporazum o suradnji). Bodove na kriteriju 2. Kvaliteta projektnog tima ostvaruje temeljem kvalitete predloženih mentora.

Isto je moguće uz napomenu da se u postupku dodjele prijavitelji grupiraju prema dominantnim regijama te da prijavitelj navodi jednu dominantnu regiju. HAMAG-BICRO će prvenstvo za sklapanje Sporazuma dati najuspješnijim prijaviteljima iz svake regije.

Program akceleracije sastoji se od niza aktivnosti poput procjene početnog stanja, savjetovanja o poslovanju, mentorstva, posredovanja kod investitora i sl., traje dvije godine a trošak mu iznosi donajviše 210.000,00 HRK (27.871,79 €*) po poduzeću. Pojašnjeno u prvoj izmjeni Javnog Poziva.

* Iznosi u kunama preračunati su u eure prema središnjem paritetu za uključivanje hrvatske kune u tečajni mehanizam 1 euro = 7,53450 kuna  

Ne. Ovim pozivom ne dodjeljuju se bespovratna sredstva za sufinanciranje prihvatljivih troškova. Provoditeljima će se plaćati provedba Programa akceleracije. Pojašnjeno u prvoj izmjeni Javnog Poziva.

Prijavitelj navodi korisnike timove ili poduzeća za koja je proveo sličan (objavljenom Programu) Program inkubacije i/ili akceleracije te dostavlja njihove Izjave o zadovoljstvu s provedenim Programom. Program je objavljen u prvoj izmjeni Javnog Poziva.

Prijavitelj je konzorcij ili samostalni prijabitelj te se unosi naziv istog.

Za mentore koji imaju samo horizontalna znanja navode se samo horizontalna znanja i obrnuto -  za mentore koji imaju samo sektorska znanja navode se sektorska znanja.

HAMAG-BICRO ne može uvjetovati obvezne odnose unutar konzorcija. Konzorcij je dužan je dostaviti dokument kojim se uređuju prava i obveze unutar konzorcija  prema obaveznom sadržaju Priloga 1., ovjeren od strane nositelja i svih članova.

Ne. Sukladno točki 2.3. nositelj konzorcija mora biti registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti savjetovanja u vezi s poslovanjem.

Da ako konzorcij posjeduje relevantno iskustvo i infrastrukturu za provedbu Programa te ako je u skladu sa svim ostalim uvjetima Javnog Poziva

Dostava ovjerenih izvadaka iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra nije uvjetovana pravilima Poziva.

Isti mentor može pokrivati više područja horizontalnih ili sektorskih znanja.

Dokument kojim se uređuju prava i obveze unutar konzorcija tebao bi regulirati  obvezne odnose unutar konzorcija (npr. sporazum ili ugovor) i trebao bi biti sastavljen najmanje prema obaveznom sadržaju Priloga 1.

Kako je navedeno u Obrascu 1. Prijavitelj navodi podatke o infrastrukturi koja je raspoloživa za provedbu Programa akceleracije (period od dvije godine). Uvid u ukupne prostorne kapacitete prijavitelja nije relevantan izuzev raspoloživih kapaciteta.

Forma sporazuma nije zadana no mogućnost suradnje mora biti provjerljiva.

Forma dostave reference nije zadana no iskustvo investitora mora biti relevantno (povezano s investiranjem u novoosnovana poduzeća) i provjerljivo.

Kako je navedeno u Obrascu 1., točka 10. pružatelj usluge može korisnicima pružiti virtualno savjetovanje. Napominjemo da će se u Pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava za korisnike Programa akceleracije uzeti u obzir vrijednost za novac individualnog plana akceleracije temeljem iskazanih količina i iznosa (kao i načina pružanja usluge).

Nije uvjetovano Javnim Pozivom. Svi sporazumi i sl. Morajubiti povezivi s prijaviteljem i provjerljivi.

Mentorski rad u sklopu Programa akceleracije ovisi o korisnicima i provoditeljima.

Provoditelj je dužan izraditi plan akceleracije za svako poduzeće koji sadrži vremenski raspored provedbe s uključenim količinama i cijenama za sve faze (uključujući i rad s mentorima).

Da. Napominjemo da kriteriji 1.1. i 4.2. uzimaju u obzir poduzeća.

Kriterij 1.1.  uzima u obzir broj poduzeća koja su razvijala inovaciju a za koja je prijavitelj proveo program akceleracije (uključujući inkubaciju/predakceleraciju). Izvori provjere su:

Obrazac 1., izjave poduzeća, javno dostupni izvori.

Kako je navedeno u točki 3.1. Sva dokumentacija tražena ovim Uputama izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Vremenski period nije uvjetovan Pozivom no datum izdavanja BON-SOL2 treba biti što bliži datumu podnošenja iskaza interesa. Napominjemo da HAMAG-BICRO Sporazum neće sklopiti sa konzorcijem čiji je nositelj ili član u blokadi ili nije izvršio isplate plaća zaposlenicima, plaćanje doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) ili plaćanje poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Poslužitelj službene adresa elektroničke pošte može zaprimiti poruke veličine do 10 MB. Molimo prijavitelje da, ako je moguće, ograniče ili komprimiraju svoje iskaze interesa na navedenu veličinu. U slučaju da gotovi iskazi interesa prelaze ograničenje moguće ih je dostaviti putem mrežnih servisa, poveznicom na lokaciju u oblaku, slanjem više poruka elektroničke pošte i sl.

Napominjemo da se iskazi interesa zaprimaju do 9. rujna 2022. godine u 12:00 sati.

Sadržaj podnesenog iskaza interesa odgovornost je prijavitelja. U opisanom slučaju kod izrade primjera plana akceleracije moguće je odabrati jednog mentora, izraziti srednju cijenu spomenuta dva mentora ili napraviti dva različita primjera plana akceleracije.

Sredstva za provedbu Programa akceleracije HAMAG-BICRO će isplačivati na račun provoditelja a isti je dužan prilikom sklapanja Sporazuma navesti jedan, zaseban broj računa na koji će primati uplate. Distribucija sredstava unutar prijavitelja (npr. između nositelja i članova konzorcija, prema vanjskim mentorima) odgovornost je prijavitelja.

Da. U Obrascu 1. Prijavitelj navodi korisnike neovisno o njihovoj pravnoj osobnosti dok kriterij 1.1. i 4.2. uzimaju u obzir isključivo poduzeća.

Kao što je najavljeno HAMAG-BICRO javno će objaviti  rezultate Javnog poziva kao i podatke o sklopljenim Sporazumima u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka te isključivo imena i prezimena te kontakte mentora kao i podatke o njihovim horizontalnim i sektorskim znanjima.

Pristupna prava podrazumjevaju uređivanje dostupnosti informacija ili imovine koja je predmet Sporazuma ili iz njega proizlazi.

U smislu nacionalne klasifikacije djelatnosti u obzir dolaze brojne djelatnosti iz različitih područja (npr. A - poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, B - rudarstvo i vađenje, C Prerađivačka industrija  itd.).

Kriterij 2.2. uzima u obzir iskustvo u razvoju inovacija ili sektorska znanja tehnoloških mentora u S3 prioritetnim područjima.

S3 Strategija je podijeljena na pet prioritetnih tematskih područja i 13 podpodručja:

- Zdravlje i kvaliteta života: (1) farmaceutska proizvodnja i proizvodnja medicinske opreme i uređaja; (2) zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike; (3) nutricionizam

- Energija i održivi okoliš: (1) energetske tehnologije, sustavi i oprema; (2) tehnologije i oprema u funkciji zaštite okoliša (environment friendly)

- Promet i mobilnost: (1) proizvodnja cestovnih i željezničkih dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti; (2) ekološki prihvatljiva prometna rješenja; (3) inteligentni transportni sustavi i logistika

- Sigurnost: (1) kibernetička sigurnost; (2) obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene (dual-use); (3) program protuminskog djelovanja

- Hrana i bio-ekonomija: (1) održiva proizvodnja i prerada hrane; (2) održiva proizvodnja i prerada drva.

 

Sporazum sa strane prijavitelja može potpisati jedna pravna osoba - samostalni prijavitelj odnosno nosioc ili član konzorcija.

Dokazom vlasništva ili dugoročnog najma može se smatrati i koncesija ako je iz nje jasno vidljivo da je prijavitelj u posjedu (ili sličnom obliku raspolaganja) predmetne građevine odnosno da može nesmetano i samostalno upravljati istom.

Forma sporazuma nije zadana no mogućnost suradnje mora biti provjerljiva. Napominjemo kako je navedeno u Javnom pozivu HAMAG-BICRO treba objaviti imena i prezimena te kontakte mentora kao i podatke o njihovim horizontalnim i sektorskim znanjima.

Kriterij 4.1. Institucionalna održivost uzima u obzir broj trajno zaposlenih osoba kod prijavitelja (konzorcij ili samostalni prijavitelj) koji će sudjelovati u provedbi Programa akceleracije. Prijavitelj može imati i druge zaposlenike koji neće sudjelovati u provedbi Programa akceleracije čiji se broj neće uzeti u obzir prilikom ocjene kriterija 4.1.

Kriterij 1.1. uzima u obzir broj poduzeća koja su razvijala inovaciju a za koja je prijavitelj proveo program akceleracije (uključujući inkubaciju/predakceleraciju) što će se provjeravati iz Obrasca 1., izjave poduzeća o zadovoljstvu s provedenim programom ili drugih javno dostupnih izvora. Ako prijavitelj nije proveo program i ne može dostaviti Izjave poduzeća kao izvor provjere, neće moći ostvariti bodove na kriteriju 1.1.

Za potrebe provjere kriterija 4.2. prijavitelj može dostaviti izjave poduzeća koje potvrđuju da su ista trenutni korisnici programa injubacije ili akceleracije kod prijavitelja.

 

Coworking prostor treba osigurati radne uvjete za prijavitelja odnosno poslužiti mu kao ured (mora imati najmanje 5m2 po korisniku, biti opremljen namještajem i računalom (ako korisnik nema vlastito) te uz komunalne usluge osigurati i internetsku povezivost brzine skidanja preko 100 Mbps). Ako predmetni laboratorij ne zadovoljava gore navedene uvjete neće bit uzet u obzir u smislu kriterija 3. Ako prijavitelj na raspolaganju za provedbu Programa akceleracije ima laboratorije ili sličnu istraživačku infrastrukturu informacije o istoj može dostaviti u sklopu prijavnog obrasca.