PoC7

Pretražite našu bazu znanja, čestih pitanja i iskustva.
Stojimo Vam na raspolaganju za dodatna objašnjenja ili pitanja.

U Program PoC se mogu prijaviti mikro, mala i srednja poduzeća kao i fizičke osobe koje imaju ozbiljnu nakanu osnovati trgovačko društvo ako će nakon toga i dalje spadati pod definiciju mikro, malog ili srednjeg poduzeća.

Dionička društva jesu prihvatljivi natjecatelji ukoliko spadaju u kategoriju MSP sukladno Preporuci Europske komisije 20203/361/EC od 6. Svibnja 2003. godine i Vodiču za korisnike – Nova definicija MSP-a.

Javne visokoškolske ustanove i javni istraživački instituti u PoC7 pozivu nisu prihvatljivi natjecatelji.

HAMAG-BICRO kroz Program PoC dodjeljuje bespovratna sredstva do 70 % ukupnih troškova projekta (mikro i mala poduzeća 70%, srednja 60%), pri čemu minimalni iznos sufinanciranja iznosi 35.000 HRK a maksimalni 350.000 HRK.

Natjecatelj može prijaviti samo one troškove koji su izravno neophodni za provedbu projekta. Troškovi navedeni pod ovom kategorijom troškovi opreme prihvatljivi su samo za opremu koja je kupljena za vrijeme trajanja projekta i koja je neophodna za provođenje projektnih aktivnosti. Troškovi/iznosi navedeni za opremu koju natjecatelj nabavlja podložni su recenziji i potrebno ih je opravdati.

Da. Trošak osoblja je prihvatljiv ako je u skladu s isplatnim listama. Ukoliko se rad vlastitog stručnjaka prijavljuje kao trošak vanjskih usluga ili ukoliko se usluge stručnjaka iz povezanog društva Natjecatelja prijavljuju kao trošak vanjskih usluga, u tom slučaju trošak te osobe nije prihvatljiv trošak projekta.

Davanja državi niti u jednom programu nisu prihvatljivi trošak te je tako određeno i za ovaj program.

Ključni kriteriji su inovativnost, prisutnost tehnološkog rizika i tržišni potencijal.

Kroz Program se mogu priznati samo one fakture koje se odnose na aktivnosti koje su započele nakon sklapanja ugovora i koje imaju datum izdavanja nakon datuma sklapanja ugovora o sufinanciranju provjere inovativnog koncepta.

Može, u slučaju da je ta osoba stručnjak iz relevantnog za projekt predmetnog područja što dokazuje referencama iz životopisa. Ista osoba će na projektu biti uključena preko Ugovora o djelu ili Ugovora o autorskom honoraru, a naknada za njihovu uslugu će biti opravdana kao trošak vanjske usluge ili trošak konzultanta.

Troškovi vanjskih suradnika angažiranih na projektu se u proračunu projekta iskazuju u bruto iznosu (odnosno u iznosu ukupnog troška koji će Natjecatelj na kraju i platiti).

Autorski ugovor ili Ugovor o djelu, s tim da je opća preporuka da fizičke osobe idu preko autorskog Ugovora. Detalji o tome što se može smatrati autorskim djelom možete pronaći na sljedećem linku. Također postoji mogućnost angažmana i putem studentskog ugovora.

Da. Za svaku planiranu novozaposlenu osobu natjecatelj je obvezan priložiti životopis i nacrt ugovora iz kojeg je vidljiv iznos bruto 2 plaće novozaposlene osobe te njegove funkcije na radnom mjestu.

Svu prijavnu dokumentaciju potrebno dostaviti unutar jednog, objedinjenog zip foldera. Unutar zip foldera potrebno je složiti dokumentaciju sukladno točki K. POPIS DOKUMENATA iz prijavnog obrasca.

Dokumentaciju koja se sastoji od nekoliko dokumenata (npr. nekoliko platnih lista, prijedloga ugovora ili računa) potrebno je spojiti u jedan dokument.
Sve datoteke koje se dostavljaju u PDF formatu, moraju biti kreirane na način da su pretražive korištenjem funkcionalnosti programa Adobe PDF Reader („Searchable PDF“), te da je orijentacija pojedinih stranica takva da su one čitljive na zaslonu računala bez naknadne obrade dokumenta.

Napominjemo da je Obrazac za prijavu potrebno je priložiti u pdf formatu (pretraživ pdf dokument) te istovjetan potpisan i skeniran Obrazac za prijavu.

Ograničenja broja znakova natjecatelji se trebaju pridržavati zbog načela jednakosti! Kompleksnost projekta trebate reducirati koliko god je to moguće i istaknuti najvažnije karakteristike. Evaluatori su dovoljno iskusni i kompetentni da vrednuju po sadržaju a ne po duljini opisa.

Smiju, ali ne kao zamjena za tekst ili traženi podatak ili opis, već kao nadopuna istog s tim da se pazi da se značajno ne promijeni forma i struktura samog obrasca. Da bi izbjegli moguću deformaciju forme i strukture predlažemo dodati kratak prilog sa grafovima i poveznicu iz nekog polja iz propisanog obrasca sa relevantnim grafom.

Natjecatelje se ne traži TI-POD ili GFIPOD osim ako to posebno ne zatraže poslovno financijski evaluatori (razlog može biti trenutna javna nedostupnost). Ono što je obavezno neovisno od datuma osnivanja je SOL-2 ili BON-2 ne stariji od 30 dana od datuma predaje dokumentacije u PC.

U svakom trenutku prije i tijekom prijave projekta od velike pomoći vam mogu biti odabrani Prepoznati centar čije kontakt podatke možete naći na javnom pozivu za PoC7.

Ova aktivnost je namijenjena za one projekte koji ne zahtijevaju izradu prototipa, to su najčešće projekti iz ICT sektora, ali može biti i bilo koji drugi sektor.

Za financiranje se može prijaviti samo jedna od aktivnosti ukoliko se radi o izradi prototipa ili demonstraciji tehničke izvedivosti dok se provjera i zaštita intelektualnog vlasništva ne može prijaviti samostalno već u kombinaciji prvih dviju aktivnosti.

HAMAG-BICRO će odobrena sredstva isplatiti na način da se 50% odobrenih i ugovorenih sredstava isplati Korisniku nakon potpisa Ugovora i zadovoljenja potrebnih uvjeta za plaćanje, te preostalih 50% sredstava ugovorenih sredstava nakon dostave “Izvještaja na polovici provedbe projekta“ ukoliko je isti pozitivno ocjenjen od strane HAMAG-BICRO-a, uz uvjet da je Korisnik iskoristio najmanje 50% ugovorenih vlastitih sredstava.

Ukoliko je poduzetniku u GFI za 2017. godinu evidentiran gubitak iznad kapitala i rezervi tada je taj poduzetnik nije administrativno prihvatljiv. Ovakva provjera u nadležnosti je „prepoznatih centara“. U slučaju kada je poduzetniku evidentiran gubitak ispod kapitala i rezervi tada je taj poduzetnik uvjetno prihvatljiv. Nadležni „prepoznati centar“ po tom kriteriju pozitivno ocjenjuje natjecatelja, no kasnije u punoj evaluaciji on je „uvjetno prihvatljiv“. U tom slučaju natjecatelj prije potpisa ugovora treba sanirati gubitak u vidu dokapitalizacije u roku 10 dana od pozitivne odluke Hamag – Bicro-a (dovoljna je potvrda o predaji dokumentacije sa trgovačkog suda koja uključuje i uplatu u visini sanacije) . Dokapitalizacija u minimalnom iznosu od visine gubitka se traži samo ukoliko natjecatelj nema zadržanu dobit iz prethodnih godina koja pokriva taj gubitak ili rezervirana sredstva na poziciji „kapitalne rezerve“ također dovoljno visoka da pokrije gubitak. U slučaju pokrivanja gubitka iz zadržane dobiti ili rezervi potrebna je odluka uprave o preraspodjeli sredstava unutar bilance. Primjeri ove problematike prikazani su u Priručniku na str. 38.

Ponudu je potrebno priložiti uz prijavu za svaki trošak koji je veći od 50.000 kn osim troškova osoblja i administrativnih troškova. Za sve troškove iznad 5.000 kn obvezna je analitika koja se nalazi uz proračun.

Natjecateljima koji znaju da imaju partnerska i/ili povezana društva preporučamo da putem Vodiča za izračun MSP, izračunaju kategoriju u koju spadaju. U sklopu obrasca Skupna izjava natjecatelj izjavljuje da spada u kategoriju MSP.

Da. U tom slučaju natjecatelj prilaže skupnu izjavu samo sa jednim društvom (potpisan i pečatiran).

Natjecatelj prilaže konsolidirani izvještaj kada je evidentno da u skupnoj izjavi postoje partnerska i/ili povezana poduzeća. Tada se natjecatelj u financijskoj kategoriji promatra kao cjelina tj. njegova uspješnost poslovanja (gubitak i bonitet) se promatra kroz taj konsolidirani izvještaj. Konsolidirani izvještaj jednako kao i bilanca, se može sastaviti na bilo koji dan u tekućoj poslovnoj godini, a obavezan je za zadnju punu godinu poslovanja.

Da, ukoliko se u bilo kojoj fazi naknadno utvrdi da natjecatelj ipak ne spada u kategoriju MSP-a takav natjecatelj neće biti predložen za financiranje.

Natjecatelj dokazuje likvidnost izjavom koja se nalazi unutar Prijavnog obrasca (poglavlje J. Izjava natjecatelja). Napominjemo da natjecatelj pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da su svi činjenični podaci i informacije koji su navedeni istiniti i potpuni. Natjecatelj popunjava sljedeće:

Izjavljujem da ću najkasnije do početka provedbe projekta osigurati _______ kn iz vlastitih izvora sredstava, za sufinanciranje projekta pod nazivom “___________________” u sklopu programa Provjere inovativnog koncepta

Likvidnost je posebno osjetljiva stavka u cijelom projektu jer se poduzeće nalazi u fazi ‘uvjetne potrošnje’, sredstva se odlijevaju, investiraju s relativno dugim obrtnim momentom (ovisi kada se planiraju pozitivni komercijalni rezultati primjene) i smanjuje se financijski potencijal natjecatelja (korisnika). Stoga je potrebno imati čvrstu financijsku konstrukciju prijavljenog projekta.

Nedostatak likvidnosti može uzrokovati propast projekta jer ako u bilo kojem trenutku trajanja projekta Natjecatelj nema svoj predviđeni dio, projekt ne može započeti, nastaviti ili završiti’.

Nije. Troškovi intelektualnog vlasništva trebaju proizlaziti iz rezultata koji se dobiju provedbom PoC-a.

Korisnik sredstava POC-a je predlagatelj ideje te nositelj svih materijalnih prava nad intelektualnim vlasništvom koje nastane iz projekta. Zaposlenicima Korisnika koji su doprinijeli izumu pripadaju materijalna prava u skladu s internim pravilnikom o intelektualnom vlasništvu.


Ukoliko članovi tima koji nisu zaposlenici institucije Korisnika znatno doprinesu izumu mogu dobiti određena manjinska materijalna prava o čemu odlučuje Korisnik.. U svakom slučaju većinsko vlasništvo treba pripadati natjecatelju odnosno Korisniku PoC-a.


Doprinos nastanku intelektualnog vlasništva mora biti evidentiran i dokumentiran. Dakle taj doprinos se evidentira nakon što su istraživačko razvojne aktivnosti na projektu završile u sklopu identificiranja i zaštite prava intelektualnog vlasništva. Planirani doprinosi kao što su naručene usluge i naručene razvojne aktivnosti sami po sebi ne predstavljaju osnovu za dodjelu materijalnih prava trećim osobama.

Obrazac za praćenje pokazatelja je jedna vrsta ankete u kojoj se traže podaci vezani uz dosadašnje istraživačko razvojne aktivnosti natjecatelja.

Isti upitnik je svaki Natjecatelj obvezan ispuniti u fazi prijave i nakon završetka projekta kako bi se podaci mogli usporediti i mjeriti učinak potpore.

Je li upitnik ispunjen HAMAG-BICRO će kontrolirati u sklopu kontrolne liste administrativne provjere prihvatljivosti.

Da, za ugovorene projekte izvršni sažetci mogu biti objavljeni na HAMAG BICRO web stranicama bez traženja naknadne autorizacije od Korisnika.

Sažetak već sad treba prilagoditi tako da se u njemu ne nalaze povjerljive informacije koje mogu ugroziti inovativnost koncepta i komercijalizaciju rezultata projekta te druge informacije koje ne želite da budu javno objavljene.

Evaluatori će biti upozoreni da se radi o sažetcima za javnu objavu te da iz njih ne mogu dobiti potpuni uvid u sve aspekte projekta.

Ako Natjecatelj nije proveo preliminarne eksperimente onda treba opisati rezultate pretraživanja literature i drugih izvora informacija koje je proveo.


Važno je pritom naglasiti do kojih je novih spoznaja došao u odnosu na ono što je dostupno kroz takvo literaturno istraživanje te kada, kako, da li je sam i ako ne tko je sve sudjelovao u razvoju inovativnog koncepta s kojim se natječe i koji želi provjeriti kroz PoC.

Cijena po satu i satnica se navodi kako bi evaluatori mogli procijeniti je li navedeni trošak realan te odgovara li aktivnostima projekta.

U slučaju podugovaranja koje nisu konzultantske usluge i gdje u struci nije uobičajeno navoditi satnicu već se redovito koristi neki drugi princip jedinične cijene moguće je primijeniti taj princip. Česti primjer su analize koje se obično naplaćuju po obrađenom uzorku.

U Analitici ili u priloženoj ponudi onda treba biti navedeno koji princip se primjenjuje, jedinična cijena te procijenjeni broj jedinica na osnovu kojeg ste došli do navedene cifre.

Ne, procjena broja sati za uslugu i satnica trebaju doći od konzultanta kojeg ste kontaktirali u ovoj fazi.

Ako je trošak manji od 50.000 kuna time nije potrebno priložiti ponudu, u Analitici navodite od koga ste dobili podatke za procjenu, a korespondenciju čuvate kod sebe a slučaj da je evaluatori dodatno zatraže.

Ovisi o situaciji, no povezane usluge i drugi troškovi, a koje pripadaju u istu kategoriju troškova iz Proračunu mogu se objediniti u jednu stavku-liniju u proračunu, na primjer „Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva” ili „Kemikalije za HPLC analizu”

Na taj način smanjuje se i vjerojatnost da će zbog mogućih razlika u cijeni dijela troškova u implementaciji biti potrebne prenamjene proračuna.

U tom slučaju može se dogoditi da se satnice povezanih usluga razlikuju ili da se za dio troška primjenjuje satnica a za dio ne.

Na primjer, pristojbe za zaštitu IV se mogu uključiti u stavku „Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva” koja pripada u kategoriju Troškovi vanjskih usluga i konzultanta, no za pristojbe nema cijene po satu budući da to nije konzultantska usluga zastupnika, već pristojba institucije koje obrađuje prijavu i koju zastupnik za vas plaća prilikom podnošenja patentne prijave.

Ako se to dogodi, u Analitici ili priloženoj ponudi treba biti jasno razrađeno kako se došlo do ukupne cifre, a za svaku konzultantsku uslugu treba biti istaknut broj sati i satnica koja se odnosi na nju.

Molimo vodite računa da ako ukupni trošak (stavka/linija) naveden u proračunu prelazi 50.000 kn, isti je potrebno potkrijepiti ponudom, bez obzira na iznose pojedinih usluga ili drugih troškova od kojih je sastavljena ukupna cifra.

Da, u proračun se smije uključiti takvo osoblje i njihov rad se također vodi pod sufinanciranje.

Kako se radi o zaposlenoj osobi Natjecatelja koja će raditi na projektu, potrebno je priložiti i platnu listu (kao dokaz za iznos plaće naveden u proračunu).

Takvo osoblje nije potrebno uključiti u Projektni tim (F.1. Stručni tim za rad na projektu) te u tom slučaju nije potrebno priložiti niti njihov CV, već se onda u Analitici navodi koju će ulogu na projektu imati takva osoba.

Kako evaluatori u sklopu ocjene Kvalitete projekta gledaju i opravdanost troškova, molimo da vodite računa da angažman osoblja bude usklađen s potrebama projekta.

Da, takvi troškovi mogu biti pokriveni iz sredstava Programa.

Oni se vode kao usluge konzultanata te stoga postoji gornja granica naknade po danu (ili satu), a u Analitici treba biti specificiran broj dana koji će konzultant utrošiti na rad na projektu te navedena naknada po satu ili danu (Priručnik, stranica 32).

Da, važno je da iz prijavne dokumentacije bude jasan status svake osobe koja je navedena kao član stručnog tima, pod stavkom „F.1. Stručni tim za rad na projektu”.

Ukoliko se radi o zaposlenicima Natjecatelja potrebno je imati realnu sliku o angažmanu na projektu.

Stoga se rad na projektu upisuje u proračun pod stavku Osoblje i vodi se kao sufinanciranje. Kako su se radi o zaposlenoj osobi Natjecatelja koja će raditi na projektu, potrebno je priložiti i platnu listu (kao dokaz za iznos plaće naveden u proračunu).

Iz prijavne dokumentacije treba biti jasan status svake osobe koja je navedena pod stavkom „F.1. Stručni tim za rad na projektu”.

Za članove stručnog ima koji nisu zaposlenici Natjecatelja treba se odlučiti za jednu od nekoliko opcija:

1. Član stručnog tima može u projektu sudjelovati kao zaposlenik organizacije koja će u projektu pružiti konzultantske ili ne-konzultantske usluge (kroz ugovor o djelu). Ako se odlučite za tu opciju onda u proračunu navodite da ćete za određenu uslugu angažirati tu organizaciju, a također ih i u Metodogiji povežite člana tima s tom organizacijom i aktivnosti projekta (priložiti CV).
2. Član stručnog tima može u projektu sudjelovati izravno kao konzultant (kroz ugovor o djelu). U tom slučaju u proračun projekta navodite naziv konzultantske usluge koju pruža te u zagradi ime tog člana tima, a također ih i u Metodologiji ih povezujete s pojedinim aktivnostima (priložiti CV).
3. Volontiranje fizičkih osoba: Besplatni angažman fizičke osoba te njihovo uvođenje u u stručni tim nije moguće osim ako se ne radi o osnivačima/članovima tvrtke natjecatelja/korisnika. (U stručni tim je dozvoljeno pisati i zaposlenike partnerskih organizacija, tu je veza preko organizacije.) Sve druge vanjske članove stručnog tima i suradnike potrebno je tretirati kao konzultante uz plaćanje.

Moguće je nabaviti opremu čija je ukupna cijena veća od ograničenja, no prihvatljiv trošak je samo iznos do 50% od iznosa sredstava koja se dodjeljuju iz Programa PoC. Prihvatljiv trošak ujedno možete u potpunosti pokriti iz Programa.

Onaj iznos koji prelazi ograničenje od 50% od ukupnog iznosa koji se dodjeljuje iz PoC-a više nije prihvatljiv trošak, te se ne može računati u sufinanciranje i ne unosi se u proračun.

Ako imate takvu situaciju, onda u Analitici objasnite zašto trošak naveden u proračunu ne odgovara punoj cijeni navedenoj u ponudi.

U PoC7 natjecatelji mogu imati partnere (gospodarski subjekt ili znanstveno istraživačka institucija) koji su im bitni za realizaciju projekta (partner doprinosi projektu nečim bitnim za provedbu).

Važno je da odnos s partnerom bude formaliziran. Ukoliko natjecatelj dođe u fazu ugovaranja projekta, obvezan je dostaviti partnerski sporazum.

Također, partner ne može sudjelovati u obveznom postotku sufinanciranja projekta kroz plaće svojih ljudi niti može dobiti sredstva iz Programa.

Zaposlenike partnerske organizacije moguće je uvesti kao članove stručnog tima (pritom eksplicitno navesti da su zaposlenici partnerske organizacije). U prijavi treba navesti i same partnerske organizacije i jasno napomenuti ulogu partnera - kako doprinosi projektu, što očekuje od suradnje na kojoj osnovi je zamišljeno partnerstvo.
U fazi prijave se neće tražiti sporazum o suradnji s partnerskom organizacijom, no isti će biti potreban kod ugovaranja. Kako je rok za ugovaranje kratak i neće se moći produljivati, preporučljivo je sklopiti sporazum o suradnji i ranije, npr. nakon što je predana prijava i čeka se ishod evaluacije. Javne istraživačke organizacije trebaju voditi računa da kroz partnerstvo ne dođe do neizravne državne potpore – jasno mora biti vidljivo koja je korist za javnu organizaciju, npr. udio u IV i/ili prihodima od komercijalizacije.

Referentan je Okvir Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0627%2801%29

Relevantna je povezanost i preko osnivača/članova društva ali i osoba ovlaštenih za zastupanje. U skupnoj izjavi se popisuje situacija za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, znači 2017. godina. Ako ima promjena na relaciji 2017 -2018 neka ih natjecatelj dodatno napomene.

Sve nabave roba/usluga koje su sklopljene s povezanim poduzećem korisnika ne mogu biti financirane iz sredstava projekta PoC programa.
U tom slučaju korisnik cijeli trošak nabave plaća iz vlastitih sredstava.

Napomena: 03.09.2018. napravljena je izmjena na način da se navedena sredstva ne odnose na bespovratna sredstva POC programa već na sredstva projekta.

Investicija nije trošak. Svaki trošak ili izdatak za vrijeme dok traje razvoj (uključujući i TRL3 i 4: PoC) i dok nema prihoda po osnovi tog i takvog razvoja ili ispitivanja ili dokazivanja stvara nepotrebne gubitke natjecatelju ili korisniku ako se knjiže na klasičan način i tako utječu na mogući loš rezultat poslovanja (gubitak).

Korisnik može birati hoće li predmetne troškove knjižiti kao investicije ili kao troškove koji umanjuju dobit. No savjetujemo pogotovo manjim i novijim tvrtkama koje nemaju redovite i dobre prihode da ista knjiže kao investicije u toku (konto 0) za svo vrijeme trajanja razvoja (može biti i više godina) tj. tako dugo dok produkt razvoja ne stasa na tržištu i počinje donositi prve prihode.

Tek tada ima smisla sve iznose koji su se skupili na kontu investicije u toku prebaciti u nematerijalnu ili materijalnu imovinu. Tek tada se pojavljuje pravi trošak tog cjelokupnog razvoja u vidu obavezne zakonske amortizacije i tek tada se umanjuju prihodi.

U protivnom mogu se dogoditi gubitci u poslovanju pa i gubitci iznad visine kapitala koja će natjecatelja ili korisnika dovesti u položaj da se ne može javljati na relevantne natječaje i bonitet za bilo koju financijsku instituciju će izgledati loše. Umjesto porasta imovine zbog predmetnog ulaganja u razvoj korisnik ima gubitak kojeg će morati nadoknaditi.

Dozvoljeno je prijaviti se kao fizička osoba, koja želi osnovati tvrtku uz istovremeni radni odnos. Također je dozvoljeno da se prijavi postojeća tvrtka čiji su osnivači/članova društva ili osoba ovlaštenih za zastupanje u radnom odnosu drugdje. Iz prijave treba biti vidljivo da su odnosi s poslodavcem (npr. tržišna utakmica, prava IV vezana uz rezultate istraživanja… ) riješeni ili u postupku rješavanja. HAMAG-BICRO će u evaluaciji zatražiti izjavu prijavitelja o tome. Prilikom ugovaranja će zatražiti dokaze o reguliranom odnosu Prijavitelja i njegova Poslodavca.