Razum

Pretražite našu bazu znanja, čestih pitanja i iskustva.
Stojimo Vam na raspolaganju za dodatna objašnjenja ili pitanja.

Na znanju utemeljena poduzeća jesu ona poduzeća koja svoju konkurentsku prednost, tehnološku sposobnost tj. razvoj i rast postižu korištenjem znanja, odnosno razvoja i istraživanja pretočenih u napredne tehnologije (procese/postupke, usluge, proizvode).

Predkormecijalni projekti su oni projekti koji su usmjereni u prvom redu na istraživačko-razvojne aktivnosti, evaluiraju se ifinanciraju u skladu s procedurama i kriterijima programa RAZUM kojeg provodi BICRO.

Komercijalni projekti su oni projekti koji su pred fazom investiranja u proizvodne i uslužne kapacitete, evaluiraju se u skladu s procedurama i kriterijima programa RAZUM ali i kriterijima Programa financiranja pronalazaka, a financiraju se kroz Program financiranja pronalazaka kojeg provodi HBOR (Hrvatska banka za obnovu i razvitak).

Natjecatelj označava fizičku ili pravnu osobu (mikro, mala i srednja trgovačka društva) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a koja se natječe za pristup programu RAZUM odnosno sudjeluje u postupku evaluacije kroz program RAZUM i dodjele financijsih sredstava iz programa RAZUM.

Korisnik označava na znanju utemeljeno mirko, malo i srednje trgovačko društvo u pretežito privatnom vlasništvu, koje nije ovisno i/ili koje nije podvrgnulo vođenje poslova drugom društvu u smislu Zakona o trgovačkim društvima, a kojemu su dodijeljena financijska sredstva u skladu s programom RAZUM.

Izvor: Priručnik programa RAZUM

Pretprijava se podnosi u situacijama kada Natjecatelj nema spreman poslovni plan/investicijsku studiju koja je napravljena prema BICRO priručniku za izradu poslovnog plana za pretkomercijalne projekte ili prema BICRO metodologiji za izradu investicijske studije za komercijalne projekte (vidi uputstva i primjere na BICRO stranicama: RAZUM dokumenti). Svrha je pretprijave u precizinijoj identifikaciji i preliminarnoj ocjeni potencijalno prihvatljivih projekata, njihovoj analizi te selekciji za ulazak u fazu prijave. Podnošenjem pretprijave, projekt se ne smatra formalno prijavljenim u Program . Ostale informacije o pretprijavi nalaze se u Priručniku programa RAZUM.

Kriteriji prihvatljivosti služe za provjeru potencijalnim Natjecateljima prije podonšenja projektne prijave. Ukoliko potencijalni Natjecatelj ne udovoljava kriterijima prihvatljivosti ne podnosi pretprijavu/prijavu. U slučaju da je podnio pretprijavu/prijavu, a BICRO utvrdi da ne zadovoljava kriterije prihvatljivosti, projektna pretprijava/prijava bit će odbijena.

Proces evaluacije projektne pretprijave/prijave nema definiranog roka te ovisi o specifičnosti i području projekta te vremenskoj raspoloživosti evaluacijskog tima koji je dužan podnjeti izvješće u roku od 45 dana od dana zaključenja ugovora o evaluaciji projekta.
Podrobnije objašnjenje procesa evaluacije i odlučivanja o projektu nalazi se u “Priručniku programa RAZUM”, i “Proceduralni koraci programa RAZUM”.

Komercijalni projekti realiziraju se u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak d.d. – HBOR d.d. na način da se projekt prijavljuje u BICRO koji vrši evaluaciju te donosi odluku o projektu s aspekta inovativnosti i komercijalnog potencijala. Samo u slučaju pozitivne odluke Uprave BICRO-a, Natjecatelj podnosi zahtjev za financiranjem u HBOR te od tog trenutka stupaju na snagu procedure HBOR-a prema Programu financiranja pronalazaka. Ukoliko Natjecatelj zadovolji kriterije koje je propisao HBOR sukladno navedenom Programu, HBOR je taj koji donosi odluku o financiranju i financira projekt.

Obrtnici se mogu kandidirati u određene Programe, ali kao takvi ne mogu dobiti status Korisnika. Dakle, u slučaju donošenja odluke o financiranju potrebno je izvršiti preregistraciju u profitno trgovačko društvo u kategoriji mikro, malo ili srednje profitno trgovačko društvo.

U program TEHCRO obrtnici se ne mogu kandidirati.

Raskid ugovora detaljno je određen u svakom pojedinom ugovoru s korisnikom. U pravilu raskid ugovora je predviđen zbog bitne povrede ugovora (bitne povrede ugovora definirane su ili pojedinačno navedene u svakom ugovoru) ili zbog nastupanja okolnosti koje onemogućavaju realizaciju Projekta npr. Korisnik postane insolventan ili je pokrenut stečajni ili likvidacijski postupak ili dođe do bitne promjene financijskog, pravnog ili drugog statusa Korisnika koje bi utjecale na sposobnost Korisnika za provedbu projekta.

 

Obično je predviđeno da se ugovornoj strani koja krši ugovor dostavi pismena obavijest o kršenju, te da joj se odredi rok u kojem ima pravo prestati s kršenjem ugovora. Ugovor se raskida bez otkaznog roka ako se ne prestane s kršenjem u određenom roku.

Istek ugovora događa se završetkom projekta, odnosno kada obje ugovorne strane u cijelosti izvrše svoje ugovorne obveze (ispunjenje ugovora). Istek može nastupiti i prijevremenom isplatom dugovanja Korisnika čime je Korisnik ispunio svoju kreditnu obvezu po zaključenom ugovoru.

Nerealizirani ugovor je ugovor koji je uredno zaključen, ali po kojem korisnik nije zatražio isplatu dodijeljenih financijskih sredstava iz bilo kojeg razloga. Obično je korisniku dat rok u kojem ima pravo zatražiti isplatu sredstava, a ako korisnik u ovom roku to ne učini, ugovor se raskida, i prestaje obveza isplate dodijeljenih financijskih sredstava.