ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo

Pretražite našu bazu znanja, čestih pitanja i iskustva.
Stojimo Vam na raspolaganju za dodatna objašnjenja ili pitanja.

Ne, ali je financijska institucija dužna čuvati kopiju u kreditnoj dokumentaciji kako bi mogla dokazati da je uistinu krajnjem primatelju dala obavijest o potpori.

Da, ukoliko je isto po internim procedurama banke ali napominjemo da će se prilikom kontrole tražiti izvod po računu kako bi se moglo provjeriti da je klijent iskoristio sredstva strogo namjenski. Uz izvod obavezno je pravdanje korištenja i putem faktura.

Za poslovne subjekte sa sjedištem u RH su relevantni službeni godišnji financijski izvještaji. Za poslovne subjekte sa sjedištem u inozemstvu relevantni su službeni godišnji financijski izvještaji i/ili Izjava potpisana od ovlaštene osobe (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću).

Mogu biti i „samostalan proizvod“. Kod investicijskih kredita mogu se odobriti obrtna sredstva maksimalno do 30% ukupnog kredita, a mogu i kao samostalni kredit za obrtna sredstva.

OPJ pokriva glavnicu kredita i ugovorenu kamatu (pretpostavka je da će klijent otplatiti dio kredita prije nego aktivirate jamstvo čime onda možete podmiriti i ugovorenu kamatu, ali ako aktivirate jamstvo prije nego što je klijent otplatio bar dio glavnice onda naravno da nećete moći naplatiti ugovorenu kamatu).

Ne, nije potrebno tražiti suglasnost HAMAG-BICRO-a, ali Banka treba poštivati odredbe Sporazuma o suradnji za provedbu financijskog instrumenta Ograničeno portfeljno jamstvo iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova kao i uvjete programa.

Da, ali naknada ni u kojem slučaju ne smije biti vezana za jamstvo s obzirom da se naknada za jamstvo ne naplaćuje.

Korisnici kredita moraju biti osnovani u cilju ostvarivanja dobiti npr. korisnik kredita ne može biti neprofitabilna organizacija. U slučaju da subjekt posluje s gubitkom istom je moguće odobriti kredit uz ESIF ograničeno portfeljno jamstvo ukoliko financijska institucija isto ocijeni prihvatljivim. Također je primjenjivo i na subjekte koji ostvaruju dohodak.

Rok otplate svih kredita ne smije biti manji od 12 mjeseci i duže od 120 mjeseci (uključeno korištenje, poček i otplata), a najkasnije do 30.06.2033. godine.

Nije dozvoljeno financiranje PDV-a osim u slučaju poslovnih subjekata koji nisu u sustavu PDV-a.

Da, ali će na izvodu transakcijskog računa trebati biti vidljivo da je kredit usitinu korišten za namjenu za koju je odobren (neće biti dovoljne samo fakture već će se prilikom kontrole/revizije obavezno tražiti izvod po transakcijskoom računu na koji su isplaćena sredstva kredita)

Niste u pravu; upućujemo na članak 7 stavak 2:

„ Prihvatljivi Krediti se uključuju u Portfelj u trenutku sklapanja Ugovora o kreditu u skladu s Kriterijima prihvatljivosti i smatraju se pokriveni Ograničenim portfeljnim jamstvom od dana sklapanja Ugovora o kreditu pod uvjetom da je HAMAG-BICRO zaprimio Obavijest o uključivanju (sukladno Prilogu 2) u roku i na način iz članka 8. stavka 3. Sporazuma.“

Članak 8, stavak 3: Financijska institucija se obvezuje HAMAG-BICRO-u najmanje jednom za svako Kalendarsko tromjesečje tijekom Razdoblja obveze dostaviti „Obavijest o uključivanju“ sukladno Prilogu 2 ovog Sporazuma, i to najkasnije do 5 (pet) dana po isteku Kalendarskog tromjesečja, za sve Kredite u kojima je Krajnji primatelj po prvi put povukao prvu tranšu u razdoblju od prethodnog Izvješća, odnosno, za prvo Izvješće, u razdoblju od sklapanja ovog Sporazuma, a koji će ujedno biti evidentirani i u Izvješću. U Izvješću se dostavlja stanje na dan 28.02., 31.05., 31.08. i 30.11.

Ne mora ako to nije u suprotnosti sa njenim internim procedurama.

Dokumentacija se najkraće čuva do 31.12.2032., ali za kredite koji imaju rok otplate duži od 31.12.2027. dodatnih 5 godina od isteka godine u kojoj je zadnji dan roka otplate. Što znači da npr. kredit kojem je rok otplate 31.12.2033. se mora čuvati do 31.12.2038., a za kredit kojem je rok otplate 1.12.2032. se mora čuvati do 31.12.2037., dok se za kredit kojem je rok otplate 1.12.2026. mora čuvati do 31.12.2032

Nije moguće financirati isključivo kupnju zemljišta a sukladno Uredbi (EU) 1303/2013, članak 69, stavak 3, točka b). Citiramo dio iz Uredbe koji se odnosi na navedeno pitanje:

Sljedeći troškovi nisu prihvatljivi za doprinos iz ESI fondova i iz iznosa potpore prebačenog iz Kohezijskog fonda u CEF, kako je navedeno u članku 92. stavku 6: “kupnja neizgrađenog zemljišta i izgrađenog zemljišta u iznosu većem od 10 % iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka za dotičnu operaciju. Za napuštena mjesta i nekadašnja industrijska mjesta koja obuhvaćaju zgrade ta se granica povećava na 15 %. U iznimnim i propisno opravdanim slučajevima, ta se granica može podići iznad prethodno navedenih postotaka za operacije koje su povezane s očuvanjem okoliša;”

Da može, samo morate obratiti pozornost da ne prijeđete dozvoljeni iznos de minimis potpore (naravno provjeriti i informaciju da li je klijent već koristio potpore u posljednje 3 godine – te kumulativno ne smije prijeći isti).

Da, svaki kredit odobren uz ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo klijent mora koristiti strogo namjenski bilo da je to kredit za obrtna sredstva ili investicijski kredit. Klijent je dužan banci dostaviti dokaze o namjenskom korištenju kredita što podrazumijeva kopije računa i ostala dokumentacija ovisno za što je kredit korišten. 

Klijent treba imati na umu da ako mu odobrite kredit uz portfeljno jamstvo za navedenu investiciju da onda u pravilu mora odustati od EU potpore (niste točno specificirali o kakvoj se potpori radi, ali pretpostavljamo da je riječ o nekoj vrsti granta). Ako pak pristanete na takav rizik a klijent recimo želi koristiti grant ako ga dobije, onda teoretski ćete morati isključiti kredit iz portfelja (što znači da portflejno jamstvo više nije instrument osiguranja po navedenom kreditu) i prebaciti kredit na vaše redovne uvjete.

Naša uputa je da se ne treba upuštati u takve vrste kombinacija, nego klijentu objasniti rizik koji ga očekuje.

Navedeno je prihvatljivo ako se isti daje u najam/zakup u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti.

a) Sukladno čl. 3. st. 2. alineja 2. Uredbe de minimis (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore), de minimis potpora ne smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta. Slijedom navedenog, za ovaj slučaj se ne može koristiti portfeljno jamstvo.

b) Klijentu se može odobriti kredit za obrtna sredstva

Investicija je prihvatljiva, s tim da vrijednost zemljišta u kreditu ne smije biti više od 10% kredita.
Navedeni dio iz Uvjeta odnosi se na situaciju gdje npr. klijent gradi nekretninu koju će onda prodati.

Npr. ako investitor želi kredit za izgradnju nekretnine s 4 stana i poslovnim prostorom koje će prodati – za to se ne može koristiti portfeljno jamstvo; a ako pak navedene apartmane hoće iznajmljivati i poslovni prostor dati u najam/zakup u svrhu obavljanja gospodarske djelatnost onda portfeljno jamstvo kao instrument osiguranja može.

Leasing se uključuje u Portfelj u trenutku Aktivacije leasinga, a leasing se smatra pokrivenim jamstvom od trenutka sklapanja ugovora. Zbog navedene specifičnosti leasinga, odnosno zbog toga što se iznos leasinga zna tek u trenutku Aktivacije leasinga, a leasing se smatra pokrivenim jamstvom od trenutka sklapanja ugovora, za izračun se uzima tečaj na datum sklapanja ugovora i iznos na datum Aktivacije leasinga.

Nije dozvoljeno korištenje ESIF Ograničenog portfeljnog jamstva jer je riječ o ulaganju u tuđu imovinu (Upravitelj koristi sredstva kredita za ulaganje u zgradu koja nije u njegovom vlasništvu, nego u vlasništvu fizičkih osoba).
U slučaju da društvo čija je djelatnost Upravljanje zgradama zatraži investicijski kredit čija će se sredstva utrošiti u investiciju vezanu za isto društvo (npr. kupnja poslovnog prostora društva čija je djelatnost Upravljanje zgradama), tada je dozvoljeno korištenje ESIF Ograničenog portfeljnog jamstva uz investicijski kredit.
Također je dozvoljeno korištenje ESIF Ograničenog portfeljnog jamstva uz kredite za OBS društva čija je djelatnost Upravljanje zgradama.

Prilikom Izračuna BEP-a primjenjuje se datum potpisa Ugovora o kreditu (korištenje tečaja prilikom preračunavanja u kunski iznos potpore) na slijedeći način:
1. Ukoliko se Ugovor solemnizira kod javnog bilježnika potrebno je primjeniti datum solemnizacije Ugovora o kreditu prilikom izračuna BEP-a
2. Ukoliko se kod javnog bilježnika ovjeravaju potpisi potrebno je koristiti datum posljednje ovjere potpisa na Ugovoru o kreditu
3. Ukoliko se Ugovori ne ovjeravaju molimo da koristite datum naveden na Ugovoru o kreditu

Navedeno nije dozvoljeno, odnosno nije dozvoljeno da se portfeljnim jamstvom osigurava depozit iz kredita koji bi se koristio kao instrument osiguranja po istom
kreditu. U tom slučaju radi se o refundaciji koja nije dozvoljena prema uvjetima programa.

Dozvoljeno je financiranje rabljenih osobnih vozila za potrebe poslovanja uz ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo.

Svi mikro, mali i srednji poduzetnici (osim onih koji na računima u banci imaju evidentirane neizvršene obveze za plaćanje) mogu obavljati plaćanje gotovim novcem za nabavu proizvoda i usluga obveznicima fiskalizacije u iznosu do 5.000,00 kn po jednom računu, a ako plaćanje obavljaju dobavljaču koji se
ne smatra obveznikom fiskalizacije tada mogu obaviti plaćanje u gotovom novcu u iznosu manjem od 75.000,00 kn.

Sukladno programu prihvatljivi su samo oni prijavitelji čija se gospodarska djelatnost za koju je isplaćen kredit ili leasing nalazi u Republici Hrvatskoj.
Npr. Prihvatljiv je prijavitelj koji u inozemstvu obavljaju „jednokratne“ poslove npr. građevinska tvrtka koja je dobila natječaj u Austriji za renovaciju škole – to je prihvatljivo. Međutim, ako ista građevinska tvrtka otvara podružnicu u Austriji kako bi tamo obavljala građevinsku djelatnost- to nije prihvatljivo.