ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo

Pretražite našu bazu znanja, čestih pitanja i iskustva.
Stojimo Vam na raspolaganju za dodatna objašnjenja ili pitanja.

Ne, ali je financijska institucija dužna čuvati kopiju u kreditnoj fajli kako bi mogla dokazati da je uistinu krajnjem primatelju dala obavijest o potpori.

Da, ukoliko je isto po internim procedurama banke ali napominjemo da će se prilikom kontrole tražiti izvod po računu kako bi se moglo provjeriti da je klijent iskoristio sredstva strogo namjenski. Uz izvod obavezno je pravdanje korištenja i putem faktura.

Mogu biti i “samostalan proizvod” - Sukladno SOFu – članak 7. Stavak 3b) – udio kredita za obrtna sredstva može biti do max 50% stvarnog volumena portfelja.

OPJ pokriva glavnicu kredita i ugovorenu kamatu (pretpostavka je da će klijent otplatiti dio kredita prije nego aktivirate jamstvo čime onda možete podmiriti i ugovorenu kamatu, ali ako aktivirate jamstvo prije nego što je klijent otplatio bar dio glavnice onda naravno da nećete moći naplatiti ugovorenu kamatu).

Da, ali naknada ni u kojem slučaju ne smije biti vezana za jamstvo s obzirom da se naknada za jamstvo ne naplaćuje.

Pod navedenim uvjetom da Krajnji korisnici kredita moraju ostvarivati dobit se podrazumijeva da su Krajnji korisnici kredita osnovani u cilju ostvarivanja dobiti, npr. Krajnji korisnici kredita ne mogu biti npr. neprofitne udruge jer one nisu osnovane u cilju ostvarivanja dobiti.
Gubitak iskazan u zadnjem konačnom financijskom izvješću poslovnog subjekta nije prepreka da se klijentu odobri kredit uz ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo.

Koja je definicija kratkoročnog kredita u uputama Banke dd – nakon što dobijemo navedeni odgovor moći ćemo dati relevantan odgovor (u pravilu su kratkoročni krediti oni koji se koriste za obrtna sredstva).

Nije dozvoljeno financiranje PDVa (kod financijskih instrumenata nikako nije dozvoljeno financiranje PDVa)

Da, ali će na izvodu transakcijskog računa trebati biti vidljivo da je kredit usitinu korišten za namjenu za koju je odobren (neće biti dovoljne samo fakture već će se prilikom kontrole/revizije obavezno tražiti izvod po transakcijskoom računu na koji su isplaćena sredstva kredita)

Uredbe EK 651/2014:
„poduzetnik u teškoćama” znači poduzetnik za kojeg vrijedi najmanje jedna od sljedećih okolnosti:
(a) U slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom 7 godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova vlasničkog kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. To se događa kada se odbijanjem prenesenih gubitaka od pričuva (i svih drugih elemenata koji se općenito smatraju dijelom vlastitog kapitala društva) dobije negativan kumulativni iznos koji premašuje polovicu temeljnog vlasničkog kapitala. Za potrebe ove odredbe „društvo s ograničenom odgovornosti” odnosi se posebno na dvije vrste društava navedene u Prilogu I. Direktivi 2013/34/EU (1 ), a „vlasnički kapital” obuhvaća, prema potrebi, sve premije na emitirane dionice;
(b) U slučaju društva u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom 7 godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova kapitala navedenog u financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. Za potrebe ove odredbe „društvo u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva” odnosi se posebno na vrste društva navedene u Prilogu II. Direktivi Vijeća 2013/34/EU.
(c) ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika;
(d) Ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili okončao jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podložan planu restrukturiranja;
(e) U slučaju poduzetnika koji nije MSP, ako je tijekom zadnje dvije godine:
(1) omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5 i
(2) EBITDA koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio je niži od 1,0;

Niste u pravu; upućujemo na članak 7 stavak 2:

„ Prihvatljivi Krediti se uključuju u Portfelj u trenutku sklapanja Ugovora o kreditu u skladu s Kriterijima prihvatljivosti i smatraju se pokriveni Ograničenim portfeljnim jamstvom od dana sklapanja Ugovora o kreditu pod uvjetom da je HAMAG-BICRO zaprimio Obavijest o uključivanju (sukladno Prilogu 2) u roku i na način iz članka 8. stavka 3. Sporazuma.“

Članak 8, stavak 3: Financijska institucija se obvezuje HAMAG-BICRO-u najmanje jednom za svako Kalendarsko tromjesečje tijekom Razdoblja obveze dostaviti „Obavijest o uključivanju“ sukladno Prilogu 2 ovog Sporazuma, i to najkasnije do 5 (pet) dana po isteku Kalendarskog tromjesečja, za sve Kredite u kojima je Krajnji primatelj po prvi put povukao prvu tranšu u razdoblju od prethodnog Izvješća, odnosno, za prvo Izvješće, u razdoblju od sklapanja ovog Sporazuma, a koji će ujedno biti evidentirani i u Izvješću. U Izvješću se dostavlja stanje na dan 28.02., 31.05., 31.08. i 30.11.

Ne mora ako to nije u suprotnosti sa njenim internim procedurama.

Dokumentacija se najkraće čuva do 31.12.2032., ali za kredite koji imaju rok otplate duži od 31.12.2027. dodatnih 5 godina od isteka godine u kojoj je zadnji dan roka otplate. Što znači da npr. kredit kojem je rok otplate 31.12.2033. se mora čuvati do 31.12.2038., a za kredit kojem je rok otplate 1.12.2032. se mora čuvati do 31.12.2037., dok se za kredit kojem je rok otplate 1.12.2026. mora čuvati do 31.12.2032

Nije moguće financirati isključivo kupnju zemljišta a sukladno Uredbi (EU) 1303/2013, članak 69, stavak 3, točka b). Citiramo dio iz Uredbe koji se odnosi na navedeno pitanje:

Sljedeći troškovi nisu prihvatljivi za doprinos iz ESI fondova i iz iznosa potpore prebačenog iz Kohezijskog fonda u CEF, kako je navedeno u članku 92. stavku 6: “kupnja neizgrađenog zemljišta i izgrađenog zemljišta u iznosu većem od 10 % iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka za dotičnu operaciju. Za napuštena mjesta i nekadašnja industrijska mjesta koja obuhvaćaju zgrade ta se granica povećava na 15 %. U iznimnim i propisno opravdanim slučajevima, ta se granica može podići iznad prethodno navedenih postotaka za operacije koje su povezane s očuvanjem okoliša;”

Prema raspoloživim informacijama možemo zaključiti da navedena investicija ne spada pod neprihvatljive djelatnosti u ovom slučaju primarna poljoprivredna proizvodnja; te navedena klasifikacija C 10.9 je prihvatljiva u ovom konkretnom slučaju.

Da može, samo morate obratiti pozornost da ne prijeđete dozvoljeni iznos de minimis potpore (naravno provjeriti i informaciju da li je klijent već koristio potpore u posljednje 3 godine – te kumulativno ne smije prijeći isti).

Da, svaki kredit odobren uz ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo klijent mora koristiti strogo namjenski bilo da je to kredit za obrtna sredstva ili investicijski kredit. Klijent je dužan banci dostaviti dokaze o namjenskom korištenju kredita što podrazumijeva kopije računa i ostala dokumentacija ovisno za što je kredit korišten. Također, naglašavamo da se iz kredita mogu podmirivati samo oni troškovi koji su nastali nakon podnošenja zahtjeva za kredit (strogo je zabranjena refundacija i podmirenje ranije nastalih troškova).

Dokumentacija se najkraće čuva do 31.12.2032., ali za kredite koji imaju rok otplate duži od 31.12.2027. dodatnih 5 godina od isteka godine u kojoj je zadnji dan roka otplate.

To znači da npr. kredit kojem je rok otplate 31.12.2033. se mora čuvati do 31.12.2038., a za kredit kojem je rok otplate 1.12.2032. se mora čuvati do 31.12.2037., dok se za kredit kojem je rok otplate 1.12.2026. mora čuvati do 31.12.2032.

Klijent treba imati na umu da ako mu odobrite kredit uz portfeljno jamstvo za navedenu investiciju da onda u pravilu mora odustati od EU potpore (niste točno specificirali o kakvoj se potpori radi, ali pretpostavljamo da je riječ o nekoj vrsti granta). Ako pak pristanete na takav rizik a klijent recimo želi koristiti grant ako ga dobije, onda teoretski ćete morati isključiti kredit iz portfelja (što znači da portflejno jamstvo više nije instrument osiguranja po navedenom kreditu) i prebaciti kredit na vaše redovne uvjete (iako nema mogućnosti da mu se tada oduzme BEP).

Naša uputa je da se ne treba upuštati u takve vrste kombinacija, nego klijentu objasniti rizik koji ga očekuje.

Navedeno je prihvatljivo ako se isti daje u najam/zakup u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti.

a) Sukladno čl. 3. st. 2. alineja 2. Uredbe de minimis (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore), de minimis potpora ne smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta. Slijedom navedenog, za ovaj slučaj se ne može koristiti portfeljno jamstvo.

b) Klijentu se može odobriti kredit za obrtna sredstva

Investicija je prihvatljiva, s tim da vrijednost zemljišta u kreditu ne smije biti više od 10% kredita.
Navedeni dio iz Uvjeta odnosi se na situaciju gdje npr. klijent gradi nekretninu koju će onda prodati.

Npr. ako investitor želi kredit za izgradnju nekretnine s 4 stana i poslovnim prostorom koje će prodati – za to se ne može koristiti portfeljno jamstvo; a ako pak navedene apartmane hoće iznajmljivati i poslovni prostor dati u najam/zakup u svrhu obavljanja gospodarske djelatnost onda portfeljno jamstvo kao instrument osiguranja može.