PoC6

Pretražite našu bazu znanja, čestih pitanja i iskustva.
Stojimo Vam na raspolaganju za dodatna objašnjenja ili pitanja.

Općenito

U PoC za poduzetnike mogu se prijaviti mikro, mala i srednja poduzeća kao i fizičke osobe koje imaju ozbiljnu nakanu osnovati trgovačko društvo ako će nakon toga i dalje spadati pod definiciju mikro, malog ili srednjeg poduzeća, dok podnositelji prijedloga u okviru Programa PoC za znanstvenoi-istraživačke mogu biti javne visokoškolske ustanove i javni istraživački instituti.

Dionička društva jesu prihvatljivi natjecatelji ukoliko spadaju u kategoriju MSP sukladno Preporuci Europske komisije 20203/361/EC od 6. Svibnja 2003. godine i Vodiču za korisnike – Nova definicija MSP-a.

BICRO kroz Program PoC za poduzetnike dodjeljuje bespovratna sredstva do 70 % ukupnih troškova projekta (mikro i mala poduzeća 70%, srednja 60%), dok Program za znanstveno-istraživačke institucije pokriva do 90 % prihvatljivih troškova projekta pri čemu minimalni iznos sufinanciranja iznosi 35.000 HRK a maksimalni 350.000 HRK.

Natjecatelj može prijaviti samo one troškove koji su izravno neophodni za provedbu projekta. Troškovi navedeni pod ovom kategorijom troškovi opreme prihvatljivi su samo za opremu koja je kupljena za vrijeme trajanja projekta i koja je neophodna za provođenje   projektnih aktivnosti. Troškovi/iznosi navedeni za opremu koju natjecatelj nabavlja podložni su recenziji i potrebno ih je opravdati.

Da. Trošak osoblja je prihvatljiv ako je u skladu s isplatnim listama. Ukoliko se rad vlastitog stručnjaka prijavljuje kao trošak vanjskih usluga ili ukoliko se usluge stručnjaka iz povezanog društva Natjecatelja prijavljuju kao trošak vanjskih usluga, u tom slučaju trošak te osobe nije prihvatljiv trošak projekta.

Davanja državi niti u jednom programu nisu prihvatljivi trošak te je tako određeno i za ovaj program.

Sredstva koja HAMAG- BICRO dodjeljuje predstavljaju državnu potporu za istraživanje i razvoj i inovacije koja nije predmet oporezivanja Zakona o PDV-u. Za sva nabavljena dobra i usluge s tom osnovom korisnik/institucija nema pravo na odbitak PDV-a jer se ne radi o komercijlanoj djelatnosti institucije. Ako se ustanovi suprotno odnosno ako institucija traži odbitak PDV-a, krši ugovor sklopljen s HAMAG-BICRO-m u kojem je PDV opravdan trošak odnosno govorimo o poreznom prekršaju.

 

Trošak PDV-a sukladno Zakonu o PDV-u (87/09) i Pravilniku o PDV-u (NN 149/09), odnosno trošak nabave imovine do trenutka stavljanja imovine u uporabu, prihvatljiv je trošak u PoC6. Voditelji projekata planiraju troškove sa PDV-om u bruto iznosu koji su priznati od strane HAMAG-BICRO i te iznose prikazuju u proračunu kojeg dostavljaju uz punu prijavu. Institucija odnosno Fakultet ne traži povrat PDV-a s ovog osnova na kraju obračunskog razdoblja.

Ključni kriteriji su inovativnost, prisutnost tehnološkog rizika i tržišni potencijal.

Kroz Program se mogu priznati samo one fakture koje se odnose na aktivnosti koje su zapoćele nakon sklapanja ugovora i koje imaju datum izdavanja nakon datuma sklapanja ugovora o sufinanciranju provjere inovativnog koncepta.

U PoC6 natjecatelji mogu imati partnere koji su im bitni za realizaciju projekta. Važno je  da taj odnos s partnerom bude formaliziran (npr. pismo namjere, ponuda, ugovor o poslovnoj suradnji) pogotovo ako takav partner doprinosi projektu nečim bitnim za provedbu kao npr. prototip, savjetodavne usluge i sl.  Također, parner ne može sudjelovati u obveznom postotku  sufinanciranja projekta kroz plaće svojih ljudi niti može dobiti sredstva iz Programa.

Može, u slučaju da je ta osoba stručnjak iz relevantnog za projekt predmetnog područja što dokazuje referencama iz životopisa. Ista osoba će na projektu biti uključena preko Ugovora o djelu ili Ugovora o autorskom honoraru, a naknada za njihovu uslugu će biti opravdana kao trošak vanjske usluge ili trošak konzultanta.

Troškovi vanjskih suradnika angažiranih na projektu se u proračunu projekta iskazuju u bruto iznosu (odnosno u iznosu ukupnog troška koji će Natjecatelj na kraju i platiti).

Autorski ugovor ili Ugovor o djelu, s tim da je opća preporuka da fizičke osobe idu preko autorskog Ugovora. Detalji o tome što se može smatrati autorskim djelom možete pronaći na sljedećem linku. Također postoji mogućnost angažmana i putem studentskog ugovora.

 

Korisnici koji su znanstveno istraživačke institucje (PoC Public) kod ugovaranja vanjskih konzultanata moraju voditi računa metodama odabira sukladno dokumentu koji se odnosi na pravila nabave „Nabava Extract to PoM“ koji je dio natječajne dokumentacije.

Svi dokumenti se prilažu u PDF formatu, osim proračuna projekta, s tim da je u polja moguće priložiti samo jedan privitak. Primjerice ukoliko za polje životopisi imate za priložiti više od jednog dokumenta, sve ih je potrebno prethodno objediniti u jedan dokument i priložiti isti u PDF formatu.

Spajanje više PDF dokumenata u jedan te konvertiranje worda u PDF možete učiniti pomoću besplatnih alata dostupnih na webu:

www.ilovepdf.com 

 

www.bullzip.com

Ukoliko tvrtka nije poslovala u prvih 9 mjeseci 2015. godine nije obvezna uz prijavu priložiti TI-POD1-9 za 2015. kao niti SOL-2.

U svakom trenutku prije i tijekom pretprijave i prijave projekta od velike pomoći vam mogu biti svi Prepoznati centri koje možete naći na javnom pozivu za PoC6, a u slučaju tehničkih poteškoća koje prepoznati centar ne može riješiti javiti se na kontak e- mail .

 

Obzirom da Natjecatelji najviše komuniciraju sa Prepoznatim centrima u tu je svrhu omogućen offline chat / log. Na ovakav način, Natjecatelji su u mogućnosti postavljati pitanja prepoznatom centru odmah nakon prvog spremanja projekta putem online prijave. Kada Prepoznati centar odgovori, Natjecatelj će dobiti obavijest na e-mail kako je Prepoznati centar odgovorio na upit

Ova aktivnost je namjenjena za one projekte koji ne zahtjevaju izradu prototipa, to su najčešće projekti iz ICT sektora, ali može biti i bilo koji drugi sektor.

Za financiranje se može prijaviti samo jedna od aktivnosti ukoliko se radi o izradi prototipa ili demonstraciji tehničke izvedivosti dok se provjera i zaštita intelektualnog vlasništva ne može prijaviti samostalno već u kombinaciji prvih dviju aktivnosti.

HAMAG-BICRO će odobrena sredstva isplatiti na način da se 80% odobrenih i ugovorenih sredstava isplati Korisniku nakon potpisa Ugovora i zadovoljenja potrebnih uvjeta za plaćanje, a preostalih 20% će se isplatiti nakon usvajanja završnog izvješća.

Ukoliko je poduzetniku u GFI za 2014. godinu evidentiran gubitak iznad kapitala i rezervi tada je taj poduzetnik administrativno nije prihvatljiv za ulazak u fazu prijave. U slučaju kada je poduzetniku evidentiran gubitak ispod kapitala i rezervi tada je taj poduzetnik administrativno prihvatljiv za ulazak u fazu prijave.

Samo ukoliko spada u kategorije natjecatelja koje su propisane Priručnikom i javnim pozivom, a to su Javne visokoškolske ustanove prem ačl. 49 Zakona o visokoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Javni istraživački instituti prema čl. 25. istog zakona.

Ponudu je potrebno priložiti uz prijavu za svaki trošak koji je veći od 50.000 kn osim troškova osoblja i administrativnih troškova. Za sve troškove iznad 5.000 kn obvezna je analitika koja se nalazi uz proračun.

Natjecateljima koji znaju da imaju partnerska i/ili povezana društva preporučamo da putem Vodiča za izračun MSP koji se nalazi na sljedećoj poveznici , izračunaju kategoriju u koju spadaju. U sklopu Izjave uz pretprijavu i prijavu natjecatelj izjavljuje da spada u kategoriju MSP.

Da, ukoliko se u bilo kojoj fazi naknadno utvrdi da natjecatelj ipak ne spada u kategoriju MSP-a takav natjecatelj neće biti predložen za financiranje.

Financijska evaluacija

Riječ je o procjeni i ocjeni ima li korisnik likvidan novac u potrebnom iznosu za nadolazeći period provedbe projekta. Ova procjena i ocjena kao i svi PTTE (poslovno tehničko-tehnološki evaluator) ili PFE (poslovno finnacijski evaluator) kriteriji pripada  domeni znanja, iskustva i vještina samog evaluatora. Kao prvo navodimo zašto je to vrlo bitan kriterij, koji ako je ocjena negativna (NE) ima za posljedicu negativnu kompletnu evaluaciju tog projekta:

‘Likvidnost je posebno osjetljiva stavka u cijelom projektu jer se poduzeće nalazi u fazi ‘uvjetne potrošnje’, sredstva se odlijevaju, investiraju s relativno dugim obrtnim momentom (ovisi kada se planiraju pozitivni komercijalni rezultati primjene) i smanjuje se financijski potencijal natjecatelja (korisnika). Stoga je potrebno imati čvrstu financijsku konstrukciju, i dokumentirano čvrstim dokazima’.

‘Drugi veliki problem nedostatka likvidnosti je mogućnost propasti projekta jer ako u bilo kojem trenutku trajanja projekta  Natjecatelj nema svoj predviđeni dio, projekt ne može započeti, nastaviti ili završiti’.

‘Treći i najvažniji problem nedostatka likvidnosti je ocjena Natjecatelja koliko je on zaista zainteresiran i koliko vjeruje u svoj projekt, tj. koliko i kako je spreman podnijeti žrtvu ‘danas’ da bi ‘benefite’ koristio u budućnosti’!

Ocjena i procjena likvidnosti bazira se na vještinama i znanjima iz područja analize boniteta. PFE izračunava koeficijente likvidnosti (omjer različitih kategorija kratkoročne imovine i obveza) te provjerava ima li natjecatelj dovoljno sredstava u Kapitalu i rezervama za nesmetanu provedbu  projekta.

Poslovno financijski evaluator će ovisno o rezultatima analize boniteta iskazati skupnu ocjenu za kriterij ‘Likvidnost vlastitog učešća u projektu’ i napisati obrazloženje.

Ukoliko se utvrdi da Natjecatelj čiji je projekt odabran za sufinanciranje, u Kapitalu i rezervama nema dovoljno vlastitih sredstava za provedbu projekta, HAMAG-BICRO će zahtijevati da u roku 10 kalendarskih dana osigura vlastiti dio učešća u projektu te kao dokaz dostavi izvadak  iz bankovnog računa gdje je vidljiva uplata potrebnih sredstava.

 

Napominjemo da je ovo jedna od mogućih uputa i to isključivo za PoC, jer ovakav vid posudbe samo trenutno rješava likvidnost poduzeća, a dugoročno bonitet tog poduzetnika nije uopće poboljšan s obzirom da posudba stvara obvezu!

Intelektualno vlasništvo

Nije. Troškovi intelektualnog vlasništva trebaju proizlaziti iz rezultata koji se dobiju provedbom PoC-a.

Korisnik sredstava POC-a je predlagatelj ideje te nositelj svih materijalnih prava nad intelektualnim vlasništvom  koje nastane iz projekta. Zaposlenicima Korisnika koji su doprinjeli izumu pripadaju materijalna prava u skladu s internim pravilnikom o intelektualnom vlasništvu.

Ukoliko članovi tima koji nisu zaposlenici institucije Korisnika znatno doprinesu izumu mogu dobiti određena manjinska materijalna prava o čemu odlučuje Korisnik. Isto važi i za Partnere navedene u projektnoj prijavi. U svakom slučaju većinsko vlasništvo treba pripadati natjecatelju odnosno Korisniku PoC-a.

 

Doprinos nastanku intelektualnog vlasništva mora biti evidentiran i dokumentiran. Dakle taj doprinos se evidentira nakon što su istraživačko razvojne aktivnosti na projektu završile u sklopu identificiranja i zaštite prava intelektualnog vlasništva.  Planirani doprinosi kao što su naručene usluge i naručene razvojne aktivnosti sami po sebi ne predstavljaju osnovu za dodjelu materijalnih prava trećim osobama.

Baseline Survey

Upitnik polaznih istraživanja je jedna vrsta ankete u kojoj se traže podaci vezani uz dosadašnje istraživačko razvojne aktivnosti natjecatelja.

Isti upitnik svaki Natjecatelj je obvezan ispuniti u fazi prijave i nakon završetka projekta kako bi se podaci mogli usporediti i mjeriti učinak potpore.

Upitnik je na engleskom jeziku obzirom da formu propisuje i odobrava Svjetska banka te se i rezultati upitnika šalju u Svjetsku banku iz čijeg zajma se financira

program Provjere inovativnog koncepta. Link za ispunjavanje upitnika nalazi se ovdje POC upitnik.

Je li upitnik ispunjen HAMAG-BICRO će kontrolirati u sklopu kontrolne liste prihvatljivosti.

Tekst prijave i prilozi (osim troškova i proračuna)

Da, za ugovorene projekte izvršni sažetci mogu biti objavljeni na HAMAG BICRO web stranicama bez traženja naknadne autorizacije od Korisnika.

Sažetak već sad treba prilagoditi tako da se u njemu ne nalaze povjerljive informacije koje mogu ugroziti inovativnost koncepta i komercijalizaciju rezultata projekta te druge informacije koje ne želite da budu javno objavljene.

Evaluatori će biti upozoreni da se radi o sažetcima za javnu objavu te da iz njih ne mogu dobiti potpuni uvid u sve aspekte projekta.

Ako Natjecatelj nije proveo preliminarne eksperimente onda treba opisati rezultate pretraživanja literature i drugih izvora informacija koje je proveo.

Važno je pritom naglasiti do kojih je novih spoznaja došao u odnosu n aono što je dostupno kroz takvo literaturno istraživanje te kada, kako, da li je sam i ako ne tko je sve sudjelovao u razvoju inovativnog koncepta s kojim se natječe  i koji želi provjeriti kroz PoC.

U uputama za davanje  odgovora (Priručnik str 39) kao primjer intelektualnog vlasništva navedeno je ne samo „patent” (kao jedan od mogućih oblika formalnih prava intelektualnog vlasništva) već i „prethodno istraživanje” i „koncept”.

Ukoliko Natjecatelj ulazi u PoC,  očekivanje je da ima bar prvu verziju koncepta inovacije koju želi testirati tako da se treba referirati na to i navesti bar „koncept” kao početno IV.

Prema Zakonu o radu, nositelj prava na izum je poslodavac tako da ako su na razradi koncepta izuma radili samo zaposlenici Natjecatelja i nema drugih ugovora koji bi utjecali na IV, može se navesti da je Natjecatelj nositelj prava na izum  koji se provjerava u PoC-u.

Ukoliko su provedena i prethodna istraživanja treba napisati i kako se postupilo s tim rezultatima, jesu li objavljeni ili ne.

Ako su prethodna istraživanja na primjer dovela do generalnih teoretskih spoznaja u području i kao takva su javno objavljena, ali je koncept izuma  s kojem se ulazi u PoC nešto novo definirano  onda to treba tako i istaknuti.

Pisma namjere se prilažu samo ako postoje Partneri na projektu. Za svaku organizaciju koja je navedena u online obrascu pod stavkom „F.2. Partneri”  treba priložiti i pismo namjere.

U stavci „K. Popis dokumenata” tako stoji da je potrebno priložiti i „Pismo namjere o suradnji s partnerom (Sva pisma namjere spojiti u jedan dokument)”

Format pisma namjere nije zadan no ono treba biti napisano tako da evaluatori mogu procijeniti jesu li navedeni partneri stvarno zainteresirani za suradnju na projektu.

Jedno takvo pismo namjere na primjer sadržava naziv projekta, iskaz da postoji interes za suradnju na istom, te opis uloge partnera u projektu.

 

Pismo namjere treba biti napisano u ime organizacije partnera te ga treba potpisati osoba koja ima pravo predstavljati tu organizaciju (npr. čelnik ustanove, direktor trgovačkog društva).

Troškovi i proračun

Računovodstvo Natjecatelja na ponudi dopisuje postotak i iznos PDV koji će Natjecatelj trebati platiti te ukupan trošak.

U tablicu proračuna se onda upisuje ukupan trošak koji uključuje i tako prikazan PDV.

Nemojte zaboraviti da se iznosi s ponuda vanjskih dobavljača preračunavaju u kune prema srednjem tečaju HNB za valutu ponude na dan kad je ponuda izdana, te da ta računica i tečaj isto moraju biti dopisani na ponudi (Priručnik, str 44)

Ukoliko je iznos troška manji od 50.000 KN i ne treba ponuda, onda u Analitici navodite korake po kojima ste došli do iznosa prikazanog u tablici.

Cijena po satu i satnica se navodi kako bi evaluatori mogli procijeniti je li navedeni trošak realan te odgovara li aktivnostima projekta.

U slučaju podugovaranja koje nisu konzultantske usluge i gdje u struci nije uobičajeno navoditi satnicu već se redovito koristi neki drugi princip jedinične cijene moguće je primijeniti taj princip.  Česti primjer su analize koje se obično naplaćuju po obrađenom uzorku.

U Analitici ili u priloženog ponudi onda treba biti navedeno koji princip se primjenjuje, jedinična cijena te procijenjeni broj jedinica na osnovu kojeg ste došli do navedene cifre.

Ne, procjena broja sati za uslugu i satnica  trebaju doći od konzultanta kojeg ste kontaktirali u ovoj fazi.

Ako je trošak manji od 50.000 kuna time nije potrebno priložiti ponudu, u Analitici navodite  od koga ste dobili podatke za procjenu,  a korespondenciju čuvate kod sebe a slučaj da je evaluatori dodatno zatraže.

Ovisi o situaciji, no povezane usluge i drugi troškovi,  a koje pripadaju u istu kategoriju troškova iz Proračunu mogu se objediniti u jednu stavku-liniju u proračunu, na primjer „Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva”  ili „Kemikalije za HPLC analizu”

Na taj način smanjuje se i vjerojatnost da će zbog mogućih razlika u cijeni dijela troškova u implementaciji biti potrebne prenamjene proračuna.

U tom slučaju može se dogoditi da se satnice povezanih usluga razlikuju ili da se za dio troška primjenjuje satnica a za dio ne.

Na primjer,  pristojbe za zaštitu IV se mogu uključiti u stavku „Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva” koja pripada u kategoriju Troškovi vanjskih usluga i konzultanta,  no za pristojbe nema cijene po satu budući da to nije konzultantska usluga zastupnika, već pristojba institucije koje obrađuje prijavu i koju zastupnik za vas plaća prilikom podnošenja patentne prijave.

Ako se to dogodi, u Analitici ili priloženoj ponudi treba biti jasno razrađeno kako se došlo do ukupne cifre, a za svaku konzultantsku uslugu treba biti istaknut broj sati i satnica koja se odnosi na nju.

Molimo vodite računa da ako ukupni trošak (stavka/linija) naveden u proračunu prelazi 50.000 kn, isti je potrebno potkrijepiti ponudom, bez obzira na iznose pojedinih usluga ili drugih troškova od kojih je sastavljena ukupna cifra. 

Da, u proračun se smije uključiti takvo osoblje i njihov rad se također vodi pod sufinanciranje.

Kako se radi o zaposlenoj osobi Natjecatelja koja će raditi na projektu, potrebno je priložiti i platnu listu (kao dokaz za iznos plaće naveden u proračunu).

Takvo osoblje nije potrebno uključiti u Projektni tim (F.1. Stručni tim za rad na projektu)  te u tom slučaju nije potrebno priložiti niti njihov CV, već se onda u Analitici navodi koju će ulogu na projektu imati takva osoba.

Kako evaluatori u sklopu ocjene Kvalitete projekta gledaju i opravdanost troškova, molimo da vodite računa da angažman osoblja bude usklađen s potrebama projekta.

Da, takvi troškovi mogu biti pokriveni iz sredstava Programa.

Oni se vode kao usluge konzultanata te stoga postoji gornja granica naknade po danu (ili satu), a u Analitici treba biti specificiran broj dana koji će konzultant utrošiti na rad na projektu te navedena naknada po satu ili danu (Priručnik, stranica 47).

Napominjemo da u implementaciji projekta ugovaranje usluga konzultanata podliježe pravilima nabave za Public projekte prema „HAMAG-BICRO – Procurement arrangements for sub-beneficiaries”.

Stoga će i  Natjecatelji koju planiraju angažirati konzultante za nabavu trebati, prema pravilima iz gore navedenog dokumenta,  samostalno pripremiti plan nabave te provesti bar jedan nabavni postupak.

Da, važno je da iz prijavne dokumentacije bude jasan status svake osobe koja je navedena kao član stručnog tima, pod stavkom „F.1. Stručni tim za rad na projektu”.

 Ukoliko se radi o zaposlenicima Natjecatelja potrebno je imati realnu sliku o angažnamu na projetku.

Stoga se rad na projektu upisuje u proračun pod stavku Osoblje i vodi se kao sufinanciranje. Kako su se radi o zaposlenoj osobi Natjecatelja koja će raditi na projektu, potrebno je priložiti i platnu listu (kao dokaz za iznos plaće naveden u proračunu).

Iz prijavne dokumentacije treba biti jasan status svake osobe koja je  navedena pod stavkom „F.1. Stručni tim za rad na projektu”.

Za članove stručnog ima koji nisu zaposlenici Natjecatelja treba se odlučiti za jednu od nekoliko opcija:

  1. Član stručnog tima može u projektu sudjelovati kao zaposlenik organizacije Partnera. U tom slučaju potrebno je tu organizaciju navesti pod „F.2.  Partneri” a pod ulogu Partnera navodite i planirani stručni angažman tog člana tima, te da ih u Metodologiji povežete s pojedinim aktivnostima.

Nemojte zaboraviti da za svakog uključenog Partnera treba biti priloženo i pismo namjere.  Vodite računa da organizacija Partner ne može iz Programa dobiti sredstva za izvedbu aktivnosti koje su navedene u kao njihova uloga u projektu a njihov rad se ne prizna niti kao sufinanciranje – oni dakle nisu vidljivi u Proračunu već samo u ostalim dijelovima prijave.

  1. Član stručnog tima može u projektu sudjelovati kao zaposlenik organizacije koja će u projektu pružiti konzultantske ili ne-konzultantske usluge. Ako se odlučite za tu opciju onda u proračunu navodite da ćete za određenu uslugu angažirati tu organizaciju,  a također ih i u Metodogiji povežite člana tima s tom organizacijom i aktivnosti projekta.
  2. C) Član stručnog tima može u projektu sudjelovati izravno kao konzultant. U tom slučaju u proračun projekta navodite naziv konzultantske usluge koju pruža te u zagradi ime tog člana tima, a također ih i u Metodologiji ih povezujete s pojedinim aktivnostima.

VAŽNA NAPOMENA:

Kako konzultantske ili ne-konzultantske usluge podliježu nabavi prema pravilima Svjetske banke za Public projekte na opcije B) i C) se smijete odlučiti samo ako ste prethodno proučili pravila iz dokumenta „HAMAG-BICRO – Procurement arrangements for sub-beneficiaries” i sigurni ste da se određena organizacija ili pojedinac mogu angažirati izravno, bez prethodnog provođenja kompetitivnog postupka nabave.

Pravila izravnog odabira su različita za ne-konzultantske usluge (str 6), za angažman konzultantskih tvrtki (str 8),  te za angažman konzultanta pojedinca (str 7)  tako da ih pažljivo proučite.

Također vodite računa da postoje dodatna ograničenja za angažman javnih institucija i tvrtki u državnom vlasništvu, te državnih i javnih službenika. Ona su navedena pod Anex1: Eligibiliy (stranice 13-15),  a isto se djelomično razlikuju za nabavku ne- konzultantskih i konzultantskih usluga tako da ih treba pažljivo proučiti.

U  slučaju konzultantskih usluga,  u  točki c) na stranici 15  dodatno je obrazloženo u kojem se slučaju mogu angažirati javne istraživačke organizacije odnosno profesori i istraživači.

Dodatno, da li možemo istu organizaciju uključiti u projekt kao partnera i angažirati kao pružatelja usluga?

Člana stručnog tima koji je zaposlenik organizacije Partnera nije moguće u prijavi navesti i kao unaprijed odabranog konzultanta pojedinca.

Isto tako, pojedina organizacija ne može u prijavi projekta biti navedena i kao Partner i kao unaprijed odabrani pružatelj usluga.

Ako tijekom implementacije projekta Korisnik provodi kompetitivan postupak nabave, a organizacija Partner ili neki od njenih zaposlenika iskaže interes za prijavu, bit će potrebno  zatražiti mišljenje Svjetske banke o njihovoj prihvatljivosti.

Moguće je nabaviti opremu čija je ukupna cijena veća od ograničenja, no prihvatljiv trošak je samo iznos do 50% od iznosa sredstava koja se dodjeljuju iz Programa PoC.   Prihvatljiv trošak ujedno možete u potpunosti pokriti iz Programa.

Onaj iznos koji prelazi ograničenje od 50% od ukupnog iznosa koji se dodjeljuje  iz PoC-a  više nije prihvatljiv trošak, te se ne može računati u sufinanciranje i ne unosi se u proračun.

Ako imate takvu situaciju, onda u Analitici objasnite zašto trošak naveden u proračunu ne odgovara punoj cijeni navedenoj u  ponudi.