Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz OP „Konkurentnost i kohezija"

Napomena: Odgovori su dani u skladu sa ZNP-om v. 7.0., osim ako je drugačije naznačeno. Korisnik u svakom slučaju mora biti upoznat s verzijom i odredbama konkretnog Ugovora.

GENERALNO

Pitanja i odgovori organizirani su po ovim poglavljima:

1. Provedba aktivnosti Ugovora

2. Nabave

3. Izmjene Ugovora

4. Izvještavanje

5. Financije i računovodstvo

6. Vidljivost

PROVEDBA AKTIVNOSTI UGOVORA

Sva komunikacija, kao i izvještavanje, obavlja se putem sustava eFondovi.

Više o tome:

U iznimnim slučajevima, komunikacija je moguća drugim sredstvima, ako komunikacija putem sustava eFondovi nije moguća.

Nakon što potpišete Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, putem projektnog pretinca sustava eFondovi kontaktirat će Vas voditelj projekta dodijeljen od strane PT2, koji će Vam biti na raspolaganju tijekom cjelokupne provedbe i s kojim ćete u detalje dogovoriti načine međusobnog komuniciranja.

Podnesci koji se podnose povodom pravnog lijeka, podnose se neposredno u pisanom obliku, šalju poštom, dostavljaju u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu ili usmeno izjavljuju na zapisnik.

Razdoblje provedbe počinje u trenutku kada Prijavitelj preuzme prvu obvezu prema drugom subjektu radi ostvarenja neke od projektnih aktivnosti, a to može biti primjerice, datum sklapanja prvog ugovora o nabavi robe, radova ili usluga, izdavanje narudžbenice, a kod projekata u kojima je predviđeno financiranje plaća, početkom provedbe smatra se i početak rada projektnog tima.

Više o tome:

Datum početka provedbe načelno se definira i dogovara s budućim Korisnikom prije samog potpisa Ugovora (u sklopu njegove pripreme). Ako datum početka provedbe nije posebno naveden, provedba počinje stupanjem Ugovora na snagu, odnosno nakon što posljednja strana potpiše Ugovor.

U sustavu eFondovi, datum početka razdoblja provedbe nalazi se u modulu „Ugovor“, na kartici „Početni podaci“.

Nakon potpisivanja Ugovora Korisnik je obavezan u PT2 putem sustava eFondovi poslati: 

1.  Početni plan zahtjeva za nadoknadom sredstava – u roku 20 dana od  dana stupanja Ugovora na snagu;

2.   Početni plan nabave – u roku 20 radnih dana od dana stupanja Ugovora na snagu;

3. Zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS) – 15 dana nakon isteka tromjesečnog izvještajnog razdoblja od potpisa Ugovora.

Ako želi, i ako je tako propisano Ugovorom, Korisnik može dodatno u PT2 proslijediti:

4.  Zahtjev za isplatu predujma.

Da,  ako je tako predviđeno Uputama za prijavitelje. U tom slučaju Prijavitelj preuzima rizik da mu se utrošena sredstva neće nadoknaditi ako njegov projektni prijedlog nakon postupka vrednovanja bude odbijen.

Da. No, imajte u vidu da provođenjem postupka nabave prije početka provedbe preuzimate rizik od neprihvatljivih troškova u slučaju da se naknadno utvrdi kako niste poštovali propisana pravila vezana za provođenje postupaka nabave.

Više o tome:

Naručitelj ne bi trebao preuzeti obvezu prema drugom subjektu, odnosno prihvatiti njegovu ponudu, sklopiti ugovor ili izdati narudžbenicu, ako ne želi da započne teći razdoblje provedbe projekta. 

Kako u tom trenutku još nije bilo prilike podnijeti plan nabave na pregled, dobiti povratnu informaciju o njemu, te isto tako ni zaprimiti komentare o ex-ante provjeri dokumentacije o nabavi, moguće je da tek naknadno PT2 utvrdi nepravilnost i odredi financijsku korekciju (primjerice, pogrešno korišteni postupak nabave ili pogreške u dokumentaciji o nabavi).  

Da, stroj mora biti isporučen za vrijeme provedbe. Također, mora biti i instaliran, pušten u pogon i/ili testiran (ovisno o uvjetima iz dokumentacije o nabavi i ugovora).

Više o tome:

Projekt mora biti u potpunosti završen, odnosno svi radovi i usluge moraju biti izvršeni i proizvodi isporučeni, a prihvatljivi troškovi nastati do kraja razdoblja provedbe (osim iznimno, ako Pozivom nije određeno drugačije).

Može biti prihvatljiva, ovisno o razlozima i opravdanosti kašnjenja.

Više o tome:

Ako postoji sumnja da će doći do opravdanog kašnjenja s izvršavanjem aktivnosti Ugovora o tome je važno pravodobno informirati voditelja projekta i poduzeti predradnje. Primjerice, moguće je na vrijeme produljiti provedbu projekta podnošenjem zahtjeva za izmjenom Ugovora u kojem se detaljno obrazlažu novonastale okolnosti.

Ne. Kupnja polovnog stroja ne može se sufinancirati.

Više o tome možete pročitati u Uputama za prijavitelje (gdje su definirani prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi!) i u Pravilniku o prihvatljivosti izdataka.

Da, primjerice u slučajevima kada se uz nabavu strojeva paralelno izvode i građevinski radovi.

Više o tome:

Korisnik je odgovoran za slučajnu propast i oštećenje stvari od njihova preuzimanja te za izvršenje Ugovora, stoga Korisnik mora osigurati izvršenje Ugovora sukladno projektnoj prijavi (predvidjeti policu osiguranja). Slijedom navedenoga, unatoč isporuci na adresu koja nije lokacija projekta, Korisnik naknadno može dostaviti, instalirati i pustiti stroj u rad na lokaciji projekta. U ovakvim se slučajevima preporučuje osiguranje revizijskog traga o dostavi na lokaciju koja je različita od lokacije projekta. U slučaju procijenjene vrijednosti nabave iznad 400.000,00 HRK preporuča se da lokacija dostave bude propisana Pozivom na dostavu ponuda i da se internim dokumentom poprati premještaj stroja.

Da.

Više o tome:

Korisnici potpora mogu zatražiti jamstva HAMAG-BICRO-a sukladno uvjetima utvrđenima na stranici: https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-jamstva/, pri čemu je potrebno naglasiti da se potpore zbrajaju. Maksimalan iznos svih dodijeljenih potpora male vrijednosti tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000 EUR. Jamstvo se ne može dodijeliti za iste troškove za koje je dobivena potpora (i obrnuto).

Provedba projektnih aktivnosti završava s krajem razdoblja provedbe Ugovora, a datum završetka nalazi se u konkretnom Ugovoru i u sustavu eFondovi, u modulu Ugovor, na kartici Početni podaci. U navedenom razdoblju sve aktivnosti moraju biti završene, sve isporučevine dobivene, sve nabave provedene te moraju nastati svi troškovi.

Razdoblje provedbe treba razlikovati od razdoblja prihvatljivosti izdataka, a to je razdoblje do kraja kojeg svi nastali troškovi moraju biti i plaćeni da bi bili prihvatljivi za financiranje. Kraj razdoblja prihvatljivosti izdataka je 30 dana nakon kraja razdoblja provedbe (što je ujedno i krajnji rok za podnošenje završnog Zahtjeva za nadoknadom sredstava).

Razdoblje provedbe moguće je produljiti, privremeno obustaviti ili skratiti.

Naravno. Korisnik projekta može doći na sastanak uz prethodni dogovor s voditeljem projekta tijekom cijele provedbe projekta.

Više o tome:

Predlaže se unaprijed poslati ili dogovoriti popis tema/pitanja koja će biti predmet rasprave, zajedno s predloženim rješenjima i opcijama, kako bi sve strane imale priliku za konstruktivan sastanak i iznalaženje optimalnog rješenja.

Provjere na licu mjesta su najavljene ili nenajavljene terenske provjere koje PT2 (i/ili neko drugo ovlašteno tijelo) obavljaju u administrativnom sjedištu Korisnika odnosno na lokaciji/lokacijama provedbe projekta kako bi se utvrdilo da Korisnik i/ili partner uistinu provode projekt u skladu s odredbama Ugovora.

Više o tome:

Korisnik mora omogućiti odgovarajući pristup mjestu na kojem se projekt provodi uključujući projektnu dokumentaciju, isporučevine kao i informacijske sustave i baze podataka koje se odnose na tehničko i financijsko upravljanje projektom.

Dokumenti trebaju biti lako dostupni i pohranjeni na način da olakšaju provjeru, a Korisnik mora obavijestiti PT2 o točnom mjestu na kojem se čuvaju.

Primjerice, ako je u sklopu projekta nabavljen stroj, terenskom provjerom će se utvrditi je li on stvarno isporučen i odgovara li tehničkim specifikacijama iz dokumentacije o nabavi i ugovoru (ili dodatku ugovora) te samom Ugovoru (prijavnom obrascu A).

Nakon završetka razdoblja provedbe projekta ne prestaju ugovorne obaveze. Po odobrenju Završnog izvještaja, od datuma završne isplate počinje teći rok za izvještavanje nakon provedbe. U tom razdoblju (tri ili pet godina) Korisnik mora ispuniti pokazatelje kojima tada dolazi rok za ispunjenje,  osigurati održivost projekta i pohraniti projektnu dokumentaciju. O navedenom Korisnik izvještava PT2 na godišnjoj bazi, a postoji i mogućnost revizije projekata od strane ovlaštenih tijela u tom razdoblju.

NABAVE

Plan nabave je dokument u kojeg se upisuju sve nabave (planirane, u tijeku i provedene)  koje su navedene u aktivnostima proračuna, odnosno proračunskim stavkama u Obrascu A Ugovora.

Više o tome:

Obrazac plana nabave ispunjava se na način da se navode pojedinačne nabave s iznosom procijenjene vrijednosti nabave prema kojem se potom određuje vrsta postupka sukladno primjenjivim Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (dalje: Pravila NOJN) ili važećem Zakonu o javnoj nabavi (dalje: ZJN). Pri izradi plana nabave preporuka je da se posebna pažnja obrati i opisu predmeta nabave jer se u jednom projektu isti ili slični predmeti nabave moraju nabavljati zajedno u sklopu jedne nabave po grupama ili pojedinačno. Takvu nabavu treba provesti sukladno postupku koji se po primjenjivom Pravilniku odnosi na zbrojene procijenjene vrijednosti tih pojedinačnih nabava.

U Planu nabave ne navode se troškovi koji se ne odnose na postupke nabave (npr. troškovi poput plaća, dnevnica, neizravni troškovi, amortizacija). U Plan nabave mogu, pod određenim uvjetima, ući i neprihvatljivi troškovi projekta! U situaciji kada se radi o predmetu nabave koji se sastoji i od prihvatljivih i od neprihvatljivih troškova (koji su najčešće u fazi vrednovanja izbačeni iz proračuna, ali ulaze u ukupnu vrijednost projekta), tada se radi o međusobno ovisnim troškovima zbog kojih se predmet nabave razmatra kao cjelina, a što podrazumijeva primjenu Pravila za NOJN na cijeli predmet nabave. Drugim riječima, u tom slučaju i neprihvatljivi troškovi mogu utjecati na odabir odgovarajuće procedure nabave i ne mogu biti izlika za tzv. umjetno dijeljenje nabave (odnosno podjelu na dva ili više postupaka nabave).

Za više informacija pročitati Prilog C Ugovora - Pravila NOJN.

PT2 provjerava i dostavlja neobvezujuće komentare na Plan nabave, ali isti službeno ne odobrava; Korisnik je odgovoran za postupke nabave. Dakle, iako komentari PT2 nisu obvezujući, svrha im je informirati Korisnika i spriječiti moguće nepravilnosti.

Plan nabave dostavlja se putem sustava eFondovi, na način da se u modulu „Plan nabave“ otvori nova inačica plana nabave u kojoj se nabave unose jedna po jedna. Za svaku nabavu potrebno je unijeti ime nabave, referencu na koje se proračunske stavke odnosi i odabrati primjenjivu proceduru nabave. Sustav eFondovi u padajućem izborniku nudi procedure koje možda nisu primjenjive za Ugovor pojedinog Korisnika; to je zato što sustav mora podržavati metode koje su definirane u različitim verzijama Zajedničkih nacionalnih pravila (ZNP). Primjenjive procedure za ZNP v7.0 su:

-          Postupak nabave s jednim ponuditeljem

-          Poziv na dostavu ponuda

Ako se za pojedinu nabavu odabere postupak koji nije među propisanima, voditelj projekta će zasigurno vratiti Plan nabave na doradu jer u suprotnom slučaju troškovi vezani za nabavu ne bi mogli biti verificirani/odobreni prema važećim pravilima.

Također, već prilikom planiranja nabava potrebno je imati u vidu da će se za pojedini postupak nabave (odnosno grupu predmeta nabave) za potrebe izvještavanja moći povezati samo jedan ugovor.

Ex-ante provjera je prethodna provjera dokumentacije o nabavi koju Korisnik podnosi na pregled u PT2 prije pokretanja postupka nabave.

Više o tome:

Svrha prethodne provjere dokumentacije je spriječiti eventualne nepravilnosti u postupcima nabava (odnosno financijske korekcije koje se određuju za utvrđene nepravilnosti temeljem konkretnog Ugovora i Pravilnika o financijskim korekcijama), a posebno dati Korisniku preporuke o bitnim odstupanjima u dokumentaciji koja bi mogla utjecati na prihvatljivost izdataka.

Nakon pregleda Plana nabave PT2 će obavijestiti Korisnika o rezultatima pregleda kao i o tome koje su nabave predviđene za ex-ante provjeru.

S obzirom da je provedba projekta i svih njegovih nabava isključiva odgovornost Korisnika propusti u razumijevanju dostavljenih PT2 preporuka nemaju utjecaja na određivanje nepravilnosti.

Ne, ali je izuzetno korisna i preporuča se. 

Više o tome:

Svrha je prethodne provjere dokumentacije spriječiti eventualne nepravilnosti u postupcima nabava, a posebno dati preporuke Korisniku o bitnim odstupanjima koja bi mogla utjecati na prihvatljivost izdataka. PT2 upozorava Korisnika na pogreške, manjkavosti i omaške u dokumentaciji uočene prilikom prethodne (ex-ante) provjere te mu daje preporuke za unaprjeđenje kvalitete dokumentacije o nabavi radi izbjegavanja nepravilnosti koje bi mogle utjecati na prihvatljivost izdataka i određivanje financijskih korekcija u skladu s Ugovorom. S obzirom da je provedba projekta isključiva odgovornost Korisnika i da nadležno tijelo daje neobvezujuće preporuke, propusti u razumijevanju dostavljenih komentara nemaju utjecaja na određivanje nepravilnosti. Eventualni propust u dostavi komentara, naročito u situacijama kada Korisnik ocijeni da zbog ispunjenja obveza iz ugovora (npr. dostave stroja u razdoblju provedbe ugovora) mora bez odlaganja započeti postupak nabave također nemaju učinka na određivanje nepravilnosti.

Nadalje, budući i potencijalni Korisnici koji su obveznici Zakona o javnoj nabavi moraju se upoznati s odredbama Odluke o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata koji se namjeravaju sufinancirati i sufinanciraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. (NN 87/2018). Ukratko, prethodna (ex-ante) provjera provodi se u odnosu na postupke javnih nabava koji se planiraju provoditi prije sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, i to na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti iznad (i uključujući) pet milijuna kuna, te na nabavu radova procijenjene vrijednosti iznad (i uključujući) 15 milijuna kuna, sve bez poreza na dodanu vrijednost.

Važno je ponoviti, naročito za buduće Korisnike, da se prethodna (ex-ante) provjera dokumentacije o nabavi provodi prije pokretanja postupka javne nabave.

U kontekstu provedbe EU sufinanciranih projekta, ex-post je provjera cjelokupnog postupka nabave nakon što je on proveden. Pri tome Korisnik, za potrebe dokazivanja prihvatljivosti nastalog troška, dostavlja PT-u 2 svu zahtijevanu dokumentaciju, podatke, informacije i pojašnjenja koje su potrebne za utvrđivanje je li nabava provedena u skladu s relevantnim propisima i Ugovorom (uključujući slike ekrana/ „screenshots“ iz EOJN pretinca ako je posrijedi Korisnik koji je obveznik ZJN). Potpune informacije se prilažu nakon što se nabava provede, a najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za nadoknadom sredstava u kojem se potražuje trošak/izdatak vezan uz konkretnu nabavu, ako se trošak potražuje metodom plaćanja.

Više o tome:

Važno je naglasiti da se prilikom ex-post provjere ponovno provjerava i dokumentacija o nabavi, zajedno s izvješćem o prethodno provedenom savjetovanju (ako je isto provedeno) i drugom povezanom dokumentacijom, te je moguće da PT2 utvrdi nepravilnosti vezane i za samu dokumentaciju za nabavu (bez obzira na prvobitnu provjeru).

Također, tijekom izvršenja ugovora o nabavi, ako se sklapaju dodaci ugovoru, isti se pregledavaju od strane PT2 te je i tom prilikom moguće utvrditi nepravilnost i odrediti financijsku korekciju. Primjerice, ako se dodatkom ugovoru povećava inicijalno ugovoreni iznos, provjeravaju se i jamstva za uredno ispunjenje ugovoru (oblik, pokrivaju li cijelo razdoblje i iznos te jesu li pravodobno dostavljena) te je li dodatkom premašen prag za inicijalno odabrani postupak nabave i sl.

Da, plan nabave tijekom provedbe projekta može se izmijeniti i/ili dopuniti ako je isto potrebno i takav izmijenjeni/dopunjeni plan se bez odgode dostavlja PT-u 2.

Primjerice, Korisnik tijekom provedbe projekta odluči provesti nabavu za dodatnu uslugu (npr. edukaciju) koja inicijalno nije bila predviđena planom nabave. U tom slučaju Korisnik je dužan dostaviti ažurirani plan nabave u kojem je predviđen postupak nabave za uslugu edukacije.

Više o tome:

Planovi nabave najčešće se mijenjaju nakon što se izvrši izmjena Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i preraspodjela sredstava u proračunu, te dolazi do promjene iznosa troškova što može dovesti do promjene primjenjivih procedura. Kao kod izmjena Ugovora, bitno je da plan nabave bude izmijenjen prije nego bude relevantan za potraživanje vezanih troškova.

Vezano za pravovremenost dostave informacija u PT2, zbog činjenice da su učestale izmjene moguće, pa i vjerojatne, uputno je da se prije službenog slanja novih informacija u PT2 kontaktira dodijeljenog voditelja projekta koji će Korisnika uputiti u obaveze i rokove te optimalan pristup izvršenja projekta. Na taj se način potencijalno olakšava provođenje potrebnih procedura Korisniku, ali i PT2.

Umjetna podjela nedopuštena je podjela predmeta nabave čime se njegova vrijednost mijenja (odnosno umanjuje ispod propisanog praga) u svrhu izbjegavanja primjene odgovarajućih pravila nabave te vrste postupka nabave kršeći time načelo transparentnosti i tržišnog natjecanja.

Više o tome:

Predmet nabave potrebno je odrediti na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu, uzimajući u obzir, kod obveznika ZJN, je li moguće više jednostavnih nabava provesti kao nabavu male vrijednosti ili pak više nabava male vrijednosti objediniti u postupak velike vrijednosti. Kod NOJN-ova pak potrebno je razmotriti mogu li se objediniti postupci kako bi se postupak objavio, a ne provesti više nabava s jednim ponuditeljem. Primjerice, informatička oprema poput stolnih računala, tablet računala, pisača, diskovnog sustava i poslužitelja čini jednu funkcionalnu cjelinu. Kada bi naručitelj tu cjelinu podijelio na manje jedinice te ih sukladno vrijednosti tih jedinica nabavljao u postupku nabave s jednim ponuditeljem umjesto u otvorenom postupku (obveznik ZJN) / postupku nabave s pozivom na dostavu ponuda (koji je trebalo provesti da su sve jedinice objedinjene), takva podjela smatrala bi se nedopuštenom, odnosno umjetnom podjelom predmeta nabave. Napominje se da se podjela predmeta nabave na grupe ne smatra umjetnom podjelom predmeta nabave jer se i dalje radi o jednom postupku nabave. Korisnik može provesti više zasebnih postupaka nabave, ali pritom mora voditi računa da sve postupke provede po pravilima koja bi vrijedila za objedinjeni predmet nabave, odnosno po pravilima transparentnijeg postupka koji omogućava tržišno natjecanje.

-          Postupak nabave s jednim ponuditeljem

-          Poziv na dostavu ponuda s objavom na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr

Prije odabira postupka nabave važno je naglasiti obvezu Korisnika da provjeri odredbe Pravilnika NOJN koji se primjenjuje na nabave u konkretnom Ugovoru (Prilog C je sastavni dio vašeg Ugovora!).

Za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave (bez PDV-a) definirana Planom nabave iznosi do 400.000,00 kuna (uključujući 400.000,00 HRK), odnosno za nabavu radova do 1.000.000,00 kuna (uključujući 1.000.000,00 HRK), NOJN-ovi mogu sklopiti s jednim ponuditeljem pisani ugovor s pružateljem usluga/dobavljačem roba/izvođačem radova ili izdati narudžbenicu.

Ugovor o tako nabavljenoj robi, radovima ili uslugama, ili narudžbenica služe kao dokaz o izvršenju nabave.

Više o tome:

NOJN je u postupku nabave s jednim ponuditeljem dužan odbiti sklapanje pisanog ugovora ili narudžbenice, ako utvrdi da je ponuđena cijena pružatelja usluga/dobavljača roba/izvođača radova veća od navedenih pragova.

Ako NOJN prihvati ponudu procijenjene vrijednosti predmeta nabave veće od inicijalno dostavljene ponude, treba voditi računa da takva ponuda ne prelazi vrijednost navedenih pragova za koju je propisana provedba postupka s pozivom na dostavu ponuda, u kontekstu izbjegavanja nepravilnosti.

Napomena: Prije odabira postupka nabave važno je naglasiti obvezu Korisnika da provjeri odredbe Pravilnika NOJN koji se primjenjuje na nabave u konkretnom Ugovoru (Prilog C je sastavni dio vašeg Ugovora).

Ne.

Više o tome:

Sukladno Pravilima za NOJN postupak nabave s jednim ponuditeljem predviđa, za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave iznosi do 400.000,00 kuna (uključujući 400.000,00 HRK), odnosno za nabavu radova do 1.000.000,00 kuna (uključujući 1.000.000,00 HRK), da NOJN-ovi mogu sklopiti s jednim ponuditeljem pisani ugovor s pružateljem usluga/dobavljačem roba/izvođačem radova ili izdati narudžbenicu. 

Za veće procijenjene vrijednosti provodi se postupak s objavom Poziva na dostavu ponuda. Svakako se uvijek preporuča provesti analizu tržišta kako bi se Korisnik upoznao sa realnim stanjem na tržištu, aktualnim cijenama i dostupnim modelima. Analiza tržišta koristan je alat i kod procjene je li potrebno predmet nabave podijeliti u grupe predmeta nabave (primjerice po dobavljivosti ili po lokaciji).

Važno je napomenuti, ako postoji sumnja da je ugovorena cijena s dobavljačem/ugovarateljem neopravdano visoka (viša od 20% od iznosa prihvatljivog troška za pripadajuću stavku iz vašeg Ugovora), PT2 ima pravo zatražiti dodatne popratne dokumente i pojašnjenja od NOJN-a kako bi uklonio sumnju da je ugovorena cijena neopravdano visoka. PT2 može odbiti iznos troškova/izdataka koji neopravdano prelaze iznos ugovorenih prihvatljivih troškova za pripadajuću stavku i ima pravo taj iznos proglasiti neprihvatljivim u postupku kontrole prihvatljivosti troškova/izdataka. Dakle, NOJN je obvezan poduzeti sve mjere u skladu s načelom racionalnog i ekonomičnog trošenja sredstava u kontekstu usporedbe cijena i trenutne tržišne vrijednosti predmeta nabave.

Ne, za takve je nabave dovoljna narudžbenica.

Više o tome:

Točkom 3 Priloga C  propisano kako NOJN slobodno bira između sklapanja ugovora o nabavi ili izdavanja narudžbenice (koja treba sadržavati sve bitne odredbe u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima).

Ne. Postupak nabave s jednim ponuditeljem propisuje da NOJN-ovi mogu sklopiti pisani ugovor s jednim pružateljem usluga/dobavljačem roba/izvođačem radova ili izdati narudžbenicu. Ugovor o tako nabavljenoj robi, radovima ili uslugama, ili narudžbenica služe kao dokaz o izvršenju nabave.

Više o tome:

Korisnik će morati raspolagati otpremnicom samo ako je sam predvidio takav dokument ugovorom o nabavi. Otpremnica je dokument koji služi prodavatelju da može dokazati otpremu robe kako bi istu naknadno mogao i fakturirati, a ne kupcu kao dokaz primitka robe.

Za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave (bez PDV-a) definirana Planom nabave iznosi više od 400.000,00 HRK, odnosno za nabavu radova više od 1.000.000,00 HRK, NOJN je dužan objaviti Poziv na dostavu ponuda.

Poziv na dostavu ponuda se mora objaviti na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

Prije odabira postupka nabave važno je naglasiti obvezu Korisnika da provjeri odredbe Pravilnika NOJN koji se primjenjuje na nabave u konkretnom Ugovoru (Prilog C je sastavni dio vašeg Ugovora). Bez obzira koja je verzija Pravilnika NOJN primjenjiva, naručitelj mora paziti da predmet nabave opiše na jasan i nediskriminirajući način, omogućavajući natjecanje među ponuditeljima i usporedivost ponuda u odnosu na postavljene zahtjeve.

Više o tome:

NOJN može dodatno pisanim putem poslati poveznicu/link na Poziv na dostavu ponuda gospodarskim subjektima po svom izboru. U navedenom slučaju, NOJN je dužan provesti postupak ocjene i odabira najbolje ponude uzevši u obzir sve zaprimljene ponude (temeljem objave i dodatnog slanja poveznice).

Nakon pregleda i ocjena ponuda, NOJN objavljuje odluku o odabiru o odabranom ponuditelju i ukupnoj vrijednosti odabrane ponude na istom mjestu gdje je objavljen Poziv na dostavu ponuda (www.strukturnifondovi.hr).

Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 8 kalendarskih dana (datum i vrijeme). Međutim, kod složenijih nabava savjetuje se realno procijeniti vrijeme potrebno za pripremu te odrediti i dulji rok kako bi ponuditelji bili u mogućnosti dostaviti što kvalitetnije ponude.

Minimalni rok za dostavu ponude određen je za neobveznike javne nabave Pravilima koja uređuju postupke nabave za NOJN te je uvijek potrebno provjeriti sadržaj Pravilnika koji je dio konkretnog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Da, NOJN objavljuje odluku o odabiru o odabranom ponuditelju i ukupnoj vrijednosti odabrane ponude na istom mjestu (www.strukturnifondovi.hr) gdje je objavljen Poziv.

Ne. Nije moguće postupati tako da se izbjegnu odredbe Zakona o javnoj nabavi. Obveznik ZJN može provesti zajedničku nabavu, ali NOJN ne može provesti postupak umjesto obveznika.

Ne, osim u iznimnim slučajevima kada je to jedini način da se predmet nabave točno i jasno opiše, ali tada svaka uputa na robnu marku mora biti popraćena izrazom „ili jednakovrijedno“, „kao“, „tipa“, „slično“ i dr.

Također, tijekom pregleda i ocjene ponuda naručitelj mora prihvatiti jednakovrijedne ponude te isto obrazložiti u svojem zapisniku.

Ako Korisnik već posjeduje opremu određenog proizvođača, a projektom planira nabaviti nadogradnju sustava, dodatne dijelove, nove komponente i slično (koji moraju biti kompatibilni postojećoj opremi ili postojećem sustavu!), moguće je koristiti robne marke u tehničkim specifikacijama i navoditi konkretne modele, no nužno je obrazložiti okolnosti (druga oprema, dijelovi i sl. ne bi bili kompatibilni s postojećim). Teret dokazivanja interoperabilnosti je uvijek na Korisniku, a PT2 i ostala tijela koja vrše kasniju provjeru mogu to dovesti u pitanje i tražiti dodatna pojašnjenja i dokaze, koji, ako budu odbačeni, mogu dovesti u pitanje prihvatljivost nabave te posljedično dovesti do financijskih korekcija.

NOJN je obavezan postupati po načelu izbjegavanja sukoba interesa. Navedeno znači da bi se iz postupka, što uključuje i sklapanje ugovora/izdavanje narudžbenice trebale izuzeti osobe koje su u sukobu interesa u odnosu na povezana društva i povezane osobe, osim u slučaju ako je povezano društvo odnosno povezana osoba (obuhvaćeno terminom: povezani subjekti) jedino koje može isporučiti robu, radove ili usluge zbog tehničkih razloga ili razloga postojanja isključivih prava na predmetu koji se nabavlja, a što je NOJN dužan i dokazati.

Sukob interesa između NOJN-a i povezanih subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici NOJN-a koji su uključeni u provedbu postupka nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, i to:

1. ako predstavnik NOJN-a istodobno obavlja upravljačke poslove u povezanom subjektu, ili

2. ako je predstavnik NOJN-a vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga povezanog subjekta s više od 0,5 % ili

3. ako je riječ o srodnicima po krvi u uspravnoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnicima po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike predstavnika NOJN-a  kada se radi o čelniku te članu upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela NOJN-a.

Više o tome:

Iznimno, sukob interesa ne postoji ako je povezana osoba predstavnika NOJN-a poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu povezanog subjekta s više od 0,5 % stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost predstavnika NOJN-a s kojim je povezana te ako je opravdana primjena posebnog postupka nabave Pravila kako slijedi:

• U iznimnim slučajevima kada je potreba za žurnim postupanjem nastala zbog okolnosti  koje NOJN nije mogao predvidjeti, izbjeći niti otkloniti, a nisu posljedica njegova djelovanja i/ili propuštanja te se odnose na potrebu očuvanja ljudskog života i zdravlja, imovine ili sprečavanje daljnje štete na imovini povezanoj s ugovorom, NOJN može, neovisno o iznosu predmeta nabave, sklopiti ugovor koristeći postupak s jednim ponuditeljem, pri čemu NOJN mora detaljno obrazložiti razloge i okolnosti te odluku potkrijepiti odgovarajućim dokazom. 

• Ako ne postoji mogućnost prikupljanja ponuda na tržištu jer je predmet nabave isključivo vezan uz određeni gospodarski subjekt koji ga jedini može isporučiti (zbog tehničkih razloga, nadogradnje postojećeg sustava/međuoperabilnosti ili razloga koji se odnose na zaštitu posebnih ili isključivih prava) NOJN može, neovisno o iznosu predmeta nabave, isti ugovoriti koristeći postupak s jednim ponuditeljem, pri čemu NOJN mora detaljno obrazložiti razloge i okolnosti.

Da.

Više o tome:

Kriterij može biti najniža cijena, ili ekonomski najpovoljnija ponuda. Kada je kriterij za odabir ponude najbolja vrijednost za novac, na temelju kvalitete, cijene, tehničkih prednosti, funkcionalnih značajki, ekoloških karakteristika, operativnih troškova, datuma isporuke ili slično - potrebno je odrediti relativni značaj koji se dodjeljuje svakom pojedinom kriteriju koji je odabran u svrhu određivanja najpovoljnije ponude i način njegova izračuna.

Tijekom pregleda i ocjene ponuda, naručitelj ne smije mijenjati/drugačije tumačiti kriterije koje je sam propisao.

Ako je NOJN-ov projektni prijedlog u fazi ocjenjivanja kvalitete u postupku dodjele bespovratnih sredstava bodovan na temelju podataka o sudjelovanju na točno utvrđenim sajmovima, konferencijama ili sličnim događajima, ne provodi se postupak nabave (nadmetanje) u odnosu na trošak sudjelovanja na takvim aktivnostima.

Slijedom navedenoga, u slučaju da projektni prijedlog nije bodovan na temelju podataka o sudjelovanju na točno utvrđenim sajmovima, konferencijama ili sličnim događajima, za nabave sudjelovanja na sajmovima potrebno je provesti primjenjiv postupak nabave sukladno procijenjenoj vrijednosti.

Više o tome:

Bez obzira radi li se o sudjelovanju na točno utvrđenim sajmovima i sl. koji su bodovani u projektnom prijedlogu ili ne, u slučaju da to sudjelovanje na sajmu, konferenciji i sl. Korisnik osigurava preko agencije kao posrednika, potrebno je za takve posredničke usluge provesti postupak koji se primjenjuje na nabavu usluga u skladu s Pravilnikom NOJN.

Da.  Ako je Korisnik u dokumentaciji o nabavi predvidio mogućnost prigovora tada se ponuditelj može žaliti i uputiti prigovor na Odluku o odabiru.

Više o tome:

U protivnom, ponuditelj može, uz detaljno obrazloženje, uputiti prijavu sumnje na nepravilnosti na adresu: .

Da. Nakon donošenja Odluke o utvrđenoj nepravilnosti Korisniku se šalje i pripadajuća obavijest koja sadrži pouku o pravnom lijeku. Korisnik je ovlašten izjaviti prigovor sukladno predmetnoj pouci, pri čemu je bitno da se on izjavi Upravljačkom tijelu i u zadanom roku.

IZMJENE UGOVORA

Ugovor se može mijenjati pod ovim uvjetima:

1. Izmjene su nastale zbog nepredvidivih okolnosti;

2. Izmjene su nužne za uredno izvršenje Ugovora i otklanjaju situaciju u kojoj je izvršenje postalo pretjerano otežano ili nemoguće;

3. Povezani troškovi ne dovode do povećanja ukupnog iznosa bespovratnih sredstava.

Više o tome:

U slučaju da zatražene izmjene jesu nužne, ali ne ispunjavaju kumulativno navedene uvjete PT1 i PT2 mogu izmjenu prihvatiti, ali novonastale troškove povezane za izmjenu snosit će sam Korisnik.

Ukratko, kada se dogodi ovakav splet okolnosti i postoji opravdan rizik da neće biti moguće ostvariti Ugovorom obvezujuće ciljeve, moguće je pristupiti izmjeni Ugovora. Načelno, najkasniji mogući rok za izmjenu je da ona bude važeća (dakle: odobrena od strane PT1 i PT2) prije nego o izmijenjenim aktivnostima i troškovima bude izvještavano u Zahtjevu za nadoknadom sredstva. Iako je to krajnji prihvatljiv rok (da bi navedeni izvještaj i povezani troškovi bili prihvatljivi) uputno je izmjenu pokrenuti što je ranije moguće; najranije po saznanju o rizicima koji prijete urednoj provedbi projekta.

Prije podnošenja Zahtjeva za izmjenom Ugovora, korisniku se preporuča konzultirati svog voditelja projekta iz PT2 kako bi se spriječili mogući neprihvatljivi troškovi i odabrao prikladan modalitet izmjene. Također, voditelj projekta mora unaprijed biti upućen u sve potencijalne rizike jer će na taj način Korisnik sebi i PT2 osigurati uspješnu provedbu projekta.

Moguće su tri vrste izmjena:

1. Izmjene Ugovora na temelju zahtjeva ugovorne strane;

2. Izmjene Ugovora na temelju odluke PT2;

3. Izmjene manjeg značaja.

Više o tome:

1. Izmjene Ugovora na temelju zahtjeva ugovorne strane – svaka od ugovornih strana može podnijeti zahtjev za ovom vrstom izmjene, a sve tri strane Ugovora moraju se složiti s izmjenom da bi ona bila uvažena. Ako se ugovorne strane ne slažu, ili se slažu djelomično, izmjena je prihvatljiva u najvećem prihvaćenom opsegu (odnosno prihvaćene su samo one izmjene s kojima se sve strane slažu). Takva izmjena Ugovora po svom opsegu je veća izmjena Ugovora i za nju je potrebno sastavljati Dodatak Ugovoru.

2. Izmjene Ugovora na temelju odluke PT2 – u određenim slučajevima PT2 može samostalno donijeti odluku o izmjeni Ugovora, te se on mijenja Odlukom PT2 i za takvu izmjenu nije potrebno sastavljati Dodatak Ugovoru. Načelno, radi se o izmjenama koje po svojoj prirodi druge strane ne mogu odbiti, kao npr. promjene nacionalnih i/ili EU pravila koje imaju utjecaja na Ugovor, smanjenje bespovratnih sredstava uslijed utvrđene nepravilnosti i sl.

3. Izmjene manjeg značaja – u slučaju manjih izmjena koje ne utječu na već Ugovorom utvrđena prava i obveze Korisnika (preraspodjele do i uključujući 20% iznosa proračunskog elementa, promjena naziva, adrese, bankovnog računa Korisnika i sl.) nije potrebno izrađivati Dodatak Ugovoru. Takve izmjene Korisnik traži putem sustava eFondovi (od trenutka saznanja za okolnosti, bez odgode) a odobrava samostalno PT2. Korisnik može ovakvu izmjenu uvesti na vlastitu odgovornost, ali PT2 zadržava pravo istražiti jesu li ispunjeni uvjeti iz ugovora te eventualno može utvrditi da se radi o nedozvoljenoj izmjeni.

Ako niste sigurni koja vrsta izmjene je primjenjiva za situaciju na Vašem projektu, savjetujte se sa svojim voditeljem projekta iz PT2.

Izmjene manjeg značaja su izmjene koje ne utječu na već Ugovorom utvrđena prava i obveze Korisnika, ne utječu na svrhu i opseg projekta i njegove ciljeve te za njih nije potrebno sklapati pisani dodatak Ugovoru. Izmjenama manjeg značaja smatraju se:

• promjene naziva/imena ugovorne strane, adrese, bankovnog računa ili podataka koji se odnose na kontakte;

• preraspodjele sredstava između stavaka unutar pojedine aktivnosti projekta, bez obzira na postotak preraspodjele;

• izmjene koja rezultiraju preraspodjelom proračunskih stavki među aktivnostima koje uključuju odstupanje do i uključujući 20% izvorno unesenog (ili eventualno izmjenama Ugovora promijenjenog) ukupnog iznosa pojedinih proračunskih elemenata.

Sve izmjene Ugovora podnose se putem sustava eFondovi kroz za to predviđene module, što je podrobno opisano u Korisničkom priručniku. Na traci s lijeve strane potrebno je kliknuti na modul Ugovor pa Upravljanje Ugovorom. Nakon što se otvori novi prozor na njemu ćete naći dvije opcije za izmjenu Ugovora gdje možete birati između:

1. Izmjene većeg značaja

2. Izmjene manjeg značaja

Više o tome:

Koja god opcija se odabere, otvorit će se sučelje koje je identično kao sučelje za Ugovor, osim što će neka polja biti otključana i podložna izmjenama. Zavisno od opsega izmjene (veći ili manji značaj) više polja može biti dostupno.

Važno je naglasiti da se opisi (ali ne nazivi!) aktivnosti i stavki u proračunu mogu mijenjati ali se ne mogu brisati. Dakle, kada dolazi do promjena stavki u proračunu moraju se uvoditi potpuno nove stavke dok će se sredstva na njih prebacivati sa starih stavki na kojima su ostvarene uštede ili se neće koristiti.

Nadalje, sučelje za izmjene ima jednu dodatnu karticu osim onih koje sadrži sučelje Ugovora, a to je kartica Izmjene ugovora. Dok se u prethodnim karticama (Aktivnosti, Proračun i dr.) opisuju nove ili izmijenjene stavke kao da se unose prvi put, na kartici Izmjene Ugovora nalazi se polje u kojem će se opisati priroda izmjene Ugovora i uzroci koji su do nje doveli. Također, na tom mjestu postoji mogućnost izvoza preraspodjele iz sustava eFondovi u obliku tabličnog proračuna za lakšu kontrolu. Na istoj kartici predviđeno je i mjesto za dostavu popratne dokazne dokumentacije, ako je primjenjiva.

Nakon unosa svih promjena i objašnjenja potrebe za njima, Izmjenu je potrebno zaključati i ovjeriti od strane odgovorne osobe podnositelja (ako je podnosi Korisnik, onda vlasnik ili neka druga osoba koja ima potreban certifikat u sustavu eFondovi). Drugim riječima, konzultant može imati pristup Ugovoru u vidu unosa podataka i/ili izmjena, ali jedino odgovorna osoba od strane Korisnika može podnijeti izmjenu u PT2.

Nakon što su sve izmjene unesene, kod pokušaja zaključavanja izmjene sustav eFondovi će sam napraviti preliminarnu administrativnu provjeru Izmjene i ako postoje nedostaci, vratit će je na doradu. Ako izmjena prođe navedenu provjeru, moguće ju je ovjeriti i poslati u PT2 na kontrolu i odobrenje. O uspješno poslanom Zahtjevu za izmjenom zaprima se obavijest kroz projektni pretinac.

Nakon toga, u roku predviđenom Ugovorom slijedi odobrenje izmjene ili komentari voditelja projekta. Iz toga razloga uputno je konzultirati se s voditeljem prije slanja izmjene.

Ne. U slučaju varijacije u elementima veće od 20% radi se o izmjeni većeg značaja.

Više o tome:

U slučaju preraspodjele sredstava između glavnih proračunskih elemenata izmjene proračuna se uzimaju u obzir kumulativno. Ako bi se kroz npr. dvije preraspodjele između glavnih elemenata premašilo 20% izvorno unesenog iznosa mora se pristupiti izradi Dodatka Ugovoru.

Na primjer, ako element iznosi 100.000,00 HRK, manjom izmjenom vrijednost mu smije varirati u rasponu od 80.000,00 HRK do 120.000,00 HRK. Za sve preraspodjele izvan tog raspona obavezna je veća izmjena Ugovora, nevezano o iznosu koji je predmet preraspodjele. Tako u istom primjeru preraspodjela sa 119.995,00 HRK na 120.005,00 HRK zahtjeva sklapanje Dodatka Ugovoru iako se radi o preraspodjeli od samo 10,00 HRK; isto vrijedi i za donju granicu.

Nakon izmjene većeg značaja, nova vrijednost elementa postaje relevantna vrijednost za određivanje raspona od 20%.

Izmjena većeg značaja započinje se na identičan način kao i izmjena manjeg značaja: u modulu eFondovi u modulu Ugovor/Upravljanje Ugovorom izabire se Izmjena većeg značaja.

U slučaju financiranja projekta putem državnih potpora, nedozvoljenim se smatraju preraspodjele sredstava između pojedinih proračunskih stavki koje bi rezultirale većim intenzitetom potpore od dopuštenog i određenog Ugovorom te prekoračenjem najvišeg dopuštenog iznosa bespovratnih sredstava određenog Ugovorom i/ili prekoračenjem najvišeg dopuštenog iznosa bespovratnih sredstava za određenu kategoriju državnih potpora.

Ugovor se može izmijeniti tijekom cijelog razdoblja provedbe projekta, a najkasnije do odobrenja završnog izvješća (ovisno o naravi izmjene, što se procjenjuje u svakom pojedinom slučaju). Da bi izmjena bila važeća u pojedinom izvještaju, ona treba biti odobrena prije izvještaja u pitanju, stoga je potrebno voditi računa o tome da se izmjenu zatraži na vrijeme.

Potrebno je navesti izmjenu koja se provodi/traži, razloge takve izmjene, odnosno izmijenjene okolnosti zbog kojih je ona nužna te priložiti popratnu dokumentaciju koja dokazuje navode Korisnika.

Više o tome:

Primjerice, u slučaju zahtjeva za produljenjem razdoblja provedbe, koje se temelji na produljenju roka za izvođenje radova zbog izvanrednih okolnosti, uobičajeno je priložiti zahtjev izvođača za produljenjem radova, dodatak ugovoru o radovima (ako je sklopljen) te mišljenje stručnog nadzora nad građenjem o opravdanosti produljenja roka te izvanrednim okolnostima koje su uzrokovale produljenje. Ako razlog za produljenje provedbe čine poteškoće u provedbi postupaka nabave, potrebno je nabrojati, opisati i detaljno obrazložiti koje poteškoće su se događale, a bile su izvan utjecaja Korisnika. U slučaju da je predmet Obavijesti o izmjeni manjeg značaja/Zahtjeva za izmjenom preraspodjela sredstava između proračunskih stavki pojedinih aktivnosti projekta, podnosi se i tablica s preraspodjelom sredstava. Ako je predmet izmjene uvođenje novih proračunskih stavki, potrebno je obrazložiti vezu s projektnim aktivnostima te navesti kako uvedeni trošak pridonosi ciljevima i rezultatima projekta.

Dodatno, prilikom zahtjeva koji se odnose na izmjenu proračuna ne smije doći do prekoračenja ukupno prihvatljivih troškova. Sve izmjene u proračunu projekta bit će sažete u tablici preraspodjele koja se nalazi na posljednjem listu u modulu za Izmjene u sustavu eFondovi.

Kod zamjene člana projektnog tima, primjerice mijenja se osoba istraživača koja je dio projektnog tima kod projekta za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI), dostavlja se dokumentacija koja se odnosi na radni odnos te kvalifikacije i iskustvo novog istraživača (ugovor o radu i životopis). Napominje se da, sukladno Uputama za prijavitelje kod IRI projekata, tijekom provedbe projekta nije dopušteno mijenjati iznos jediničnog troška plaće po stavkama, nego samo iznos jedinica ukoliko ima prostora za takve izmjene, tj. ukoliko se ostaje u ograničenjima zadanim u Pozivu.

U izmjenama većeg i u izmjenama manjeg značaja potrebno je obrazložiti zašto je izmjena nužna za uspješno izvršenje Ugovora, s obzirom na to da je isto pretpostavka dopuštenosti izmjene sukladno Ugovoru. Jednako tako, rezultat izmjene ne smije biti prekoračenje ukupnog iznosa bespovratnih sredstava navedenih u Ugovoru, a u slučaju da je projekt financiran putem državnih potpora, nedopuštenom se smatra preraspodjela sredstava između pojedinih proračunskih stavki između različitih potpora (potpore male vrijednosti, regionalne, savjetodavne, usavršavanje, sajmovi...). Potrebno je voditi računa da se izmjenom ne dovedu u pitanju rezultati evaluacije projektnih prijedloga.

U Obavijesti o izmjeni manjeg značaja, kao i u Zahtjevu za izmjenom, odnosno sklapanjem dodatka Ugovoru, potrebno je dokazati da do izmjene dolazi zbog nepredvidljivih okolnosti koje su nastupile nakon predaje projektne prijave na temelju koje je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Važno je naglasiti kako svaki zahtjev za izmjenom Ugovora mora biti potkrijepljen  obrazloženjem i dokazima jer je predmet odobrenja PT1 i PT2, dakle zahtjev može biti i odbijen.

Da, ali uz određene uvjete i postupke.

Više o tome:

Ako su prilikom podnošenja projektne prijave u obrascu A navedeni točno određeni modeli robe, u nabavi se trebaju tražiti najmanje karakteristike istih na način da se u njoj ne pogoduje određenom subjektu, odnosno bez upućivanja na točno određeni model. Napominjemo kako navođenje robnih marki u Prijavnom obrascu nije izlika za navođenje robnih marki u tehničkim specifikacijama! Traženje drugačijih karakteristika i/ili funkcionalnosti predstavlja manju izmjenu Ugovora u kojoj je potrebno dokazati nužnost i nepredvidivost. Pri tome je svrha robe (opreme, aparata, stroja i sl.) ključni element koji se uzima u obzir kod razmatranja moguće izmjene. Nužnost i nepredvidivost je potrebno dokazati i u slučajevima npr. izmjene minimalnih karakteristika informatičke opreme uslijed modernizacije i tehnološkog napretka  koji se nisu mogli predvidjeti u trenutku podnošenja projektne prijave, odnosno sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Preporuča se, radi izbjegavanja ovakvih situacija, ne navoditi u projektnoj prijavi detalje i određene marke/modele/tipove niti na njih upućivati minimalnim zahtijevanim karakteristikama.

Putem Obavijesti o izmjeni manjeg značaja može se napraviti izmjena stavke ako je njen naziv takav da sadrži određene marke/modele/karakteristike. Izmjena samog naziva stavke nije moguća već je, umjesto stavke u pitanju, potrebno uvesti novu (koja ne sadržava ime robne marke, ali je u opisu stavke adekvatno opisan predmet nabave), a sva sredstva sa stare stavke preraspodijeliti na novu. Nužnost i nepredvidljivost se u tom slučaju ne trebaju dokazivati pod uvjetom da je predmet nabave ostao isti, odnosno ako se ne uvodi novi.

Također, vrlo je važno da sve ono što se događa/mijenja u provedbi mora odgovarati Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i njegovim eventualnim dodacima te biti usklađeno prije provjere zbog izbjegavanja  nepravilnosti. Sve izmjene Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava trebale bi biti odobrene prije nego dođe do izvještavanja o provedenoj nabavi u pitanju (tj. prije ZNS-a u kojemu se dostavlja dokumentacija nabave na provjeru i potražuju povezani troškovi).

Dozvoljeno je, ali uz zamjenu odgovarajućom osobom. Potrebno je proučiti odredbe Uputa za prijavitelje u dijelu u kojem se eventualno opisuju obrazovne/stručne kvalifikacije i iskustva članova projektnog tima. Stoga je odgovarajuća osoba ona koja posjeduje iste ili bolje kvalifikacije od prethodne osobe kako se ne bi umanjili bodovi i time utjecalo na rezultate inicijalne evaluacije projektnog prijedloga za provedbene kapacitete prijavitelja/Korisnika.

Više o tome:

Primjerice, ako je prijavitelj ostvario bodove zbog određenih kvalifikacija osobe koja je navedena u projektnom prijedlogu, a dio je projektnog tima, tada bi trebalo predložiti osobu jednakovrijednih ili boljih kvalifikacija. Posjedovanje jednakovrijednih kvalifikacija dokazuje se odgovarajućim dokumentima poput životopisa, diplome i sl., ovisno o kvalifikaciji koja se dokazuje. Također, prvobitno izračunata satnica ostaje ista.

U svakom slučaju u kojemu se mijenja proračunska stavka (kao npr. kod izmjene članova projektnog tima čija se imena nalaze u proračunskim stavkama), nije moguće promijeniti ime stavke, nego je potrebno uvesti novu stavku u proračun za novog zaposlenika, a preostala sredstva sa stavke za zaposlenika koji više ne sudjeluje u projektu prebaciti na novu stavku. To se radi tako da se prebaci neutrošeni broj jedinica, dok se iznos po jedinici prepisuje. (Iz ovog razloga je preporučljivo ne navoditi imena konkretnih osoba u stavkama proračuna, nego umjesto toga koristiti funkcije na projektu. Ako iz nekog razloga već imate imena u nazivima stavaka, preporučljivo je to izmijeniti kada se ukaže potreba.)

Potrebno je voditi evidenciju o timu, ali ne navoditi konkretna imena u opisu stavke (popis osoba po funkcijama, zajedno s odlukama kojima ih se na to mjesto raspoređuje te ostalom potrebnom dokumentacijom). Kako su izmjene članova projektnog tima u praksi prilično česte iz različitih razloga (otkazi, premještaji, bolovanja, porodiljni i sl.), navod funkcija omogućava da se o izmjeni samo obavijesti voditelj projekta u PT2.

Da, samo ako je nečija funkcija bitna za ugovoreni projekt (npr. osoba ostvaruje plaću u projektu s obzirom na njezinu funkciju voditelja projekta). Ako se primjerice promijeni funkcija unutar društva poslodavca osobe koja vodi projekt (npr. osoba od savjetnika postane rukovoditelj neke ustrojstvene jedinice poslodavca, ali i dalje je voditelj projekta), takvu izmjenu nije potrebno prijaviti, osim ako istodobno ne utječe na njezinu plaću i obračun se plaća ne provodi po jednostavnoj metodi, već temeljem stvarno nastalog troška.

Više o tome:

Kod Poziva vezanih za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) plaće se obračunavaju primjenom pojednostavljene metode financiranja pa prethodno navedeno nije relevantno s obzirom na nemogućnost utjecaja promjene radnog mjesta te pripadajuće plaće na ugovorenu jedinicu obračuna. Od načina na koji je trošak rada osobe na projektu definiran u proračunu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava zavisi je li izmjena Ugovora potrebna ili ne.

Prilikom predaje ZNS-a kroz sustav eFondovi, ako postoji izmjena Ugovora u izradi ili je završena u međuvremenu, sustav će o tome automatski obavijestiti Korisnika.

Međutim, ako izmjena još nije odobrena a planiraju se potraživati troškovi prema stavkama koje se tek uvode u proračun, potraživanje tih stavaka u predmetnom ZNS-u neće biti moguće. Isto tako, ako se planira potraživati trošak koje premašuje iznos po određenoj stavci (ali jest u okviru preraspodjele koja je u tijeku, no izmjena još nije odobrena!), dio troška koji premašuje trenutni iznos stavke bit će neprihvatljiv.

Kada su istovremeno u tijeku obrada ZNS-a i obrada izmjene Ugovora, a izmjena Ugovora se završi i postane važeća, vrijednosti u Ugovoru će se automatski primijeniti i na stavke u ZNS-u o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten.

Drugim riječima, potrebno je voditi računa o tome da se izmjena pošalje na vrijeme kako bi bila odobrena prije odobravanja ZNS-a.

Kod preraspodjele sredstava u proračunu putem sustava eFondovi, Korisnik ispunjava samo dio u proračunu. Sustav automatski generira tablicu preraspodjele, a Korisnik ju može preuzeti s posljednjeg lista u modulu za Izmjene Ugovora.

Također, ako preraspodjela nije dobro napravljena, sustav će sam izvršiti kontrolu i javiti grešku te onemogućiti predaju zahtjeva za izmjenom u PT2. Ako je tablica administrativno u redu, ali sa sadržajem nešto ne valja, te se uspije poslati neispravan zahtjev izmjenom Ugovora u PT2, kontaktirat će Vas dodijeljeni voditelj projekta s komentarima i uputama o lijeku.

Ne.

Više o tome:

Činjenica da je na jednoj stavci potrošeno (i potrebno) manje sredstava nego je inicijalno predviđeno ne znači da se ta razlika može automatski preraspodijeliti na drugu stavku. Bespovratna sredstva koja su dodijeljena predstavljaju maksimalni raspoloživi iznos po Ugovoru, a ne iznos koji će biti isplaćen. Preraspodjelu s jedne stavke na drugu moguće je tražiti samo ako su povećani troškovi na drugoj stavci nužni i potrebni za provedbu ugovorenih aktivnosti što je potrebno detaljno obrazložiti.

Može, ako za potrebu produljenja razdoblja provedbe nije odgovoran Korisnik (ili njegov partner) već je do nje došlo zbog opravdanih razloga. U tom slučaju Korisnik podnosi zahtjev za izmjenom Ugovora kojim traži sklapanje dodatka Ugovoru.

Više o tome:

U zahtjevu Korisnik navodi razloge zbog kojih traži produljenje te dokaze koji potkrjepljuju njegove navode. Primjerice, u slučaju zahtjeva za produljenjem razdoblja provedbe koje se temelji na produljenju roka za izvođenje radova zbog izvanrednih okolnosti, uobičajeno je priložiti zahtjev izvođača za produljenjem radova te mišljenje stručnog nadzora nad građenjem o opravdanosti produljenja roka te izvanrednim okolnostima koje su uzrokovale produljenje. U nekim Pozivima postoji propisan rok do kojeg moraju biti gotovi svi projekti koji se prijavljuju za financiranje; ako postoje opravdani razlozi nastali naknadno, sukladno uputi UT-a projekt je moguće produljiti i izvan tog roka u iznimnim slučajevima.

Postoji i mogućnost da se poništavaju postupci nabave (dostavljaju se ponude iznad procijenjene vrijednosti, a nije moguće osigurati dodatna sredstva niti ih realocirati, nije dostavljena nijedna ponuda itd.) i/ili je dostavljen veći broj žalbi DKOM-u uz dulji period za donošenje rješenja, te takve okolnosti isto tako mogu biti razlog za produljenje provedbe. Ipak, pažljiviKorisnika

 mora imati na umu taj rizik i poteškoće s provođenjem postupaka nabave i ugovaranjem te sukladno tome inicijalno predvidjeti odgovarajuće razdoblje provedbe projekta.

„Nepredvidiva okolnost“ je objektivna okolnost koja se nije mogla predvidjeti i otkloniti, a nastala je prije isteka roka za ispunjenje obveze, pri čemu je za jednu ugovornu stranu ispunjenje obveze postalo pretjerano otežano, odnosno okolnost koja ima učinak na ispunjenje obveze. Nepredvidiva okolnost koja je izvan kontrole dotičnog subjekta, čije se posljedice nisu mogle izbjeći i otkloniti, te se radi o objektivnoj nemogućnosti ispunjenja ugovorne obveze i predstavlja višu silu. 

Da, moguće je odgoditi provedbu projekta uslijed nastalih nepredvidivih okolnosti.

Više o tome:

Ona ugovorna strana kod koje su nastupile nepredvidive okolnosti, obvezna je bez odgađanja pisanim putem kroz komunikacijski modul sustava eFondovi o tome obavijestiti drugu ugovornu stranu/druge ugovorne strane.

U obavijesti se navode pojedinosti o prirodi, mogućem trajanju i vjerojatnim posljedicama tog događaja te iznose dokazi iz kojih se može utvrditi nastupanje ovakvog događaja. Ugovorna strana koja ne postupi u skladu s navedenim, odgovorna je drugoj ugovornoj strani/stranama za štetu koju pretrpi zbog propuštanja davanja predmetne obavijesti. Svaka ugovorna strana nastavit će izvršavati svoje ugovorne obveze do mjere do koje je to razumno moguće.

PT 2 utvrđuje može li se u navedenim okolnostima Ugovor nastaviti izvršavati te o tome donosi odluku. Odluku o raskidu Ugovora PT 2 donosi u slučaju da nastale nepredvidive okolnosti, s obzirom na opseg i značaj, u znatnoj mjeri otežavaju ili u potpunosti onemogućuju izvršavanje Ugovora.

Da, osim ako nije drugačije navedeno u Ugovoru, pravo vlasništva i druga stvarna prava na stvarima (nekretninama, opremi vezanoj uz nekretnine i građevinskoj opremi, vozilima, potrošnom materijalu, rezultatima projekta i sl.) financiranim iz proračuna projekta, kao i imovinska prava koja proizlaze iz provedbe projekta ili je njihov nastanak financiran iz proračuna projekta mogu se prenijeti na projektne partnere ili treće osobe ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) svrha tih stvari i prava ostaje neizmijenjena u odnosu na namjenu definiranu Ugovorom;

b) prethodno je izdano pisano odobrenje PT-a 1 i PT-a 2, u koju svrhu je Korisnik obvezan istim tijelima prethodno dostaviti svu relevantnu dokumentaciju na uvid. PT 1 i PT 2 zadržavaju pravo ne izdati odobrenje za prijenos. Pisanim odobrenjem u kontekstu ove točke smatra se pisani dodatak Ugovora;

c)  nije nastala jedna od sljedećih situacija:

- prestanak ili premještanje proizvodne aktivnosti izvan programskog područja

- promjena vlasništva nad predmetom infrastrukture čime se trgovačkom društvu ili javnom tijelu daje neopravdanu prednost

- značajna promjena koja utječe na prirodu, ciljeve ili provedbene uvjete i zbog koje bi se doveli u pitanje prvotni ciljevi operacije, a zbog čega operacija koja uključuje ulaganje u infrastrukturu ili proizvodno ulaganje mora vratiti doprinos iz ESI fondova.

Više o tome:

Ograničenja se primjenjuju najmanje pet godina od završnog plaćanja Korisniku ili u razdoblju navedenom u pravilima o državnim potporama (za male i srednje gospodarske subjekte rok je skraćen na tri godine).

Korisnik je obvezan koristiti imovinu nabavljenu u okviru projekta za potrebe projekta i ostvarivanje projektnih rezultata, uzimajući u obzir redovno korištenje i standardnu amortizaciju.

Sukladno Uputi UT-a, Korisnik je dužan o istoj promjeni obavijestiti PT2, nakon čega će PT2 utvrditi daljnje radnje.

Više o tome:

Nakon primitka obavijesti PT2 će utvrditi sljedeće:

- ima li promjena vlasništva utjecaj na Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, odnosno daje li se promjenom neopravdana prednost nekom drugom subjektu te radi li se o značajnoj izmjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeve i provedbene uvjete, a zbog kojih bi mogli biti dovedeni u pitanje prvotni ciljevi poziva;

- bi li projekt (da je bio prijavljen s pravnim oblikom koji je dobio nakon promjene prava vlasništva) dobio bespovratna sredstva te je li možda neki drugi gospodarski subjekt oštećen u postupku odabira (dodjele bespovratnih sredstava) zbog prethodnog postupanja.

Bitno je napomenuti da, neovisno o izmjeni, Korisnik ne može koristiti veću stopu sufinanciranja od one koju je ostvario te se treba pristupiti proporcionalnom smanjenju iznosa bespovratnih sredstava ako bi projekt, utemeljeno na novim parametrima, ostvario manju stopu sufinanciranja.

IZVJEŠTAVANJE

Postoje sljedeća izvješća:

a) Izvješće o napretku – rok za podnošenje je 15 dana nakon isteka tromjesečnog razdoblja od potpisa Ugovora. Podnosi se putem modula u sustavu eFondovi pod nazivom „Zahtjev za nadoknadom sredstava“ a vidljiv je na bočnoj strani izbornika. Ne postoji zaseban modul za samo izvješće, nego se u ispunjavanjem dijelova ZNS-a koji se odnose na provedbu i sklopljene ugovore o nabavi ili pokazatelje (ako je primjenjivo) izvještava o napretku projekta;

b) Ako je temeljem Ugovora dopušteno retroaktivno potraživanje sredstava za troškove koji su nastali prije potpisivanja Ugovora, onda je prvi ZNS moguće poslati već sa samim potpisom Ugovora te je navedene troškove moguće potraživati već tada. Svi ostali ZNS-ovi šalju se u skladu s točkom a), a troškovi u pitanju mogu se potraživati i u kasnijim ZNS-ovima;

c) Završno izvješće – dio je završnog ZNS-a a rok za podnošenje je 30 dana nakon završetka provedbe (dakle, isti datum kao i završetak razdoblja prihvatljivosti izdataka koje se nalazi u Ugovoru);

d) Izvješće nakon provedbe projekta – podnosi se nakon završetka provedbe, u razdoblju od 3 ili 5 godina (ovisno o konkretnom Ugovoru), a rok je 30 dana nakon isteka svake godine dana od datuma završnog plaćanja. Ovaj izvještaj podnosi se također kroz eFondove ali kroz modul „Izvještaji nakon provedbe“.

Više o tome:

Svi izvještaji koji se šalju za vrijeme provedbe (a do c) šalju se kroz modul Zahtjev za nadoknadom sredstva, a izvještaji nakon provedbe d) šalju se kroz modul Izvještaji nakon provedbe.

Navedena izvješća odnose se na ugovoreni projekt u cijelosti, neovisno o izvoru financiranja te sadržajno moraju udovoljavati svim ugovorenim uvjetima.

Napomena: Ako Korisnik ne podnese izvješća u predviđenim rokovima, PT 2 ga na navedenu obvezu upozorava pisanim putem kroz komunikacijski modul sustava eFondovi te određuje naknadni rok za dostavu izvješća. Ako Korisnik ne dostavi traženo izvješće ni u naknadno ostavljenom roku, PT 2 može obustaviti daljnja plaćanja (isplate) i/ili se može raskinuti Ugovor te zahtijevati povrat isplaćenih sredstava.

Zahtjev za nadoknadom sredstava je zahtjev u kojemu Korisnik u PT2 putem sustava eFondovi unosi podatke/izvješće o provedbi i financijsko izvješće te od PT2 potražuje nadoknadu bespovratnih sredstava za potraživane troškove, a na temelju odobrenog napretka provedbe.

Svaki ZNS mora sadržavati popratnu dokumentaciju kojom se dokazuje napredak te nastali i plaćeni troškovi i ta dokumentacija mora biti uredno organizirana i učitana na odgovarajućem mjestu (vidi pod sljedećim pitanjima).

Više o tome:

Neovisno o činjenici potražuju li se troškovi ili ne, ZNS mora biti podnesen u propisanim rokovima zbog obaveze slanja izvješća o napretku. Iznimno, rokovi dostave ZNS-a mogu biti i kraći, ali to mora dodatno biti definirano u Ugovoru (ali to je rijedak i izniman slučaj).

Rezultat obrade ZNS-a od strane PT2 je da se, uz traženje dodatnih komentara ili bez toga ako nema potrebe, izvješće o napretku prihvaća ili odbija, a u slučaju prihvaćenog izvješća verificiraju se potraživani troškovi, koji mogu biti prihvatljivi, neprihvatljivi ili izuzeti. Za prihvatljive troškove vrši se isplata bespovratnih sredstva, za neprihvatljive ne, dok se izuzeti troškovi mogu ponovo potraživati u nekom od idućih ZNS-ova uz zadovoljenje dodatnih uvjeta koji su priječili da isti budu prihvaćeni u predmetnom ZNS-u. Posljedično, u Završnom ZNS-u troškovi ne mogu biti proglašeni izuzetima, već samo prihvatljivima ili neprihvatljivima.

O rezultatima verifikacije Korisnik će biti obavješten putem sustava eFondovi putem odobrenja (ili odbijanja ili vraćanja na doradu) ZNS-a.

Zahtjevi za nadoknadu sredstava moraju biti popraćeni odgovarajućom dokumentacijom o nastalim i potraživanim prihvatljivim troškovima projekta, odnosno ugovorima o nabavi (robe, radova, usluga) s računima izvođača radova i dobavljača robe, pružatelja usluga, potvrdama o prihvatu (robe, radova, usluga), evidencijama radnog vremena i platnim listama, putnim kartama, potvrdama, popisom i ostalim dokumentima koji dokazuju prihvatljivost troškova (dokumenti nabave, izmjene ugovora o nabavi, tehnička projektna dokumentacija, građevinske dozvole, dokaz o promidžbenim aktivnostima (članci, fotografije, itd.)), popisom sudionika, studijama, certifikatima, revizorskim izvješćem (ako je primjenjivo) i drugim dokumentima koji opravdavaju nastali trošak.

Više o tome:

Navedenu dokumentaciju Korisnik pohranjuje i čuva u propisanom roku u tiskanom (papirnatom) obliku te dostavlja PT-u 2 elektroničkim putem (sken izvornika na za to predviđenom mjestu u sustavu eFondovi). PT2 u svakom trenutku može zahtijevati od Korisnika dostavljanje (dijela) navedene dokumentacije i u tiskanom (papirnatom) obliku, odnosno ista dokumentacija mora biti u svakom trenutku dostupna PT-u 2. Ovaj popis dokumentacije je moguće i proširiti, ovisno o slučaju, te PT2 ima pravo zahtijevati od Korisnika dostavljanje dodatne dokumentacije, u svrhu provjere troška.

Ako je posrijedi metoda nadoknade, uz zahtjev za nadoknadu sredstava, osim gore navedene dokumentacije, podnosi se dokumentarni dokaz o izvršenim uplatama za nastale troškove (potvrda o plaćanju, bankovni izvadci, potvrde o gotovinskim plaćanjima, isplatnice, potvrde o izvršenoj uplati na temelju naloga za plaćanje Državnoj riznici ili drugi odgovarajući dokaz) elektroničkim putem (sken izvornika na za to predviđenom mjestu u sustavu eFondovi).

Troškovi se mogu potraživati po dvije metode:

a) Nadoknada – troškovi su nastali u izvještajnom razdoblju i plaćeni su prije dostave ZNS-a. Potrebno je dostaviti dokaze i za nastanak i za plaćanje kako bi trošak bio prihvatljiv.

b) Plaćanje – troškovi moraju nastati u izvještajnom razdoblju, ali se prijavljuju nepodmireni i kao takvi preliminarno prihvaćaju od strane PT2. Isplaćuju se bespovratna sredstva Korisniku koji ima rok od 10 dana da podmiri dugove dobavljaču i o tome izvijesti PT2, i troškovi se tek tada proglašavaju prihvatljivima ili neprihvatljivima, ovisno nalazu PT2, a neprihvatljivi troškovi podliježu pravilima o povratu.

Da, ali samo ako je tako određeno Ugovorom te ako se ne radi o plaćama, ostalim troškovima osoblja i dnevnicama koje se mogu potraživati samo metodom nadoknade. U dosadašnjim Pozivima gdje su prihvatljivi prijavitelji mikro, mala i srednja poduzeća i obrti u pravilu je dozvoljena samo metoda nadoknade.

Više o tome:

Ako se trošak potražuje metodom plaćanja, dokumentarni dokaz o plaćanju prihvatljivih troškova mora se podnijeti PT-u 2 u sustavu eFondovi, nakon što se izvrše isplate dobavljačima robe/izvođačima radova/pružateljima usluga i to najkasnije u roku 10 (deset) dana od dana uplate sredstava Korisniku. Ako Korisnik pravodobno ne dostavi dokumentarni dokaz o plaćanju, uvjetno odobreni troškovi koje Korisnik potražuje se proglašavaju neprihvatljivima te podliježu pravilima o povratu sredstava

Upute za ispravno popunjavanje ZNS-a, odnosno Izvješća o napretku su kako slijedi:

• Kartica Provedba projekta:

- U dijelu Opći podaci navode se podaci o početku i završetku izvještajnog razdoblja, dok se podaci o plaćenim/neplaćenim troškovima generiraju automatski u sustavu prema unesenim troškovima.

- U polju Vrsta zahtjeva za sve zahtjeve osim završnog u padajućoj listi bira se Među-zahtjev, ili Završni zahtjev ako se radi o završnom.

- U pregledu  Aktivnosti za svaku se aktivnost zasebno izvještava (bez obzira jesu li nastali troškovi unutar aktivnosti ili ne) koji je stvarni početak provedbe aktivnosti (ako je aktivnost započela, dok se u suprotnom isto ne označava), također se označava i stvarni završetak aktivnosti (za one aktivnosti koje su završene, dok se u suprotnom isto ne označava) te se zaključno u polju  Obrazloženje ostvarenja aktivnosti navodi koji su zadaci ostvareni u izvještajnom razdoblju (pri čemu Korisnik za svaku aktivnost mora detaljno obrazložiti provedbu po pojedinim aktivnostima te kumulativno izvještava o ostvarenim zadacima tijekom provedbe projekta).

U pregledu Aktivnosti Korisnik dostavlja i popratne dokumente kojima dokazuje provedbu aktivnosti.

• Kartica Doprinosi pokazateljima

- Navode se ostvareni rezultati pokazatelja unosom podataka u polje Ostvarena vrijednost te se navodi opis ostvarenog pokazatelja u polju Obrazloženje postignuća pokazatelja. Korisnik za ostvarene pokazatelje dostavlja i dokaze koje učitava u dio Popratni dokumenti.

Napomena: zavisno o ugovorenoj dinamici izvještavanja o pokazateljima ovi podaci se ispunjavaju ili ne ispunjavaju:

- Ako je naveden rok za ispunjenje pokazatelja, onda se o tom pokazatelju izvještava u onom ZNS-u (ili Izvještaju nakon provedbe) koji prvi dolazi nakon tog roka, odnosno u kojemu je Korisniku dostupna dokumentacija za dokazivanje ostvarenja pokazatelja. U slučaju da se izvještava prije ovog roka, izvještaj će biti poslan na doradu i ostvarenje će morati biti uklonjeno.

- Ako je navedeno „kontinuirano tijekom provedbe“ onda je u svakom ZNS-u potrebno izvijestiti o napretku i priložiti dokaznu dokumentaciju.

• Kartica Horizontalna načela

- Potrebno je navesti ostvarene utjecaje za horizontalna načela za koja je Korisnik naveo da će imati pozitivan utjecaj u provedbi projekta. Opis o utjecaju projekta na načela unosi se u dio Obrazloženje ostvarenoga utjecaja za svako načelo zasebno. Korisnik za ostvarene utjecaje na horizontalna načela dostavlja i dokaze koje učitava u dijelu Popratni dokumenti.

• Kartica Ugovor o nabavi 

- U tablicu se unose informacije o realiziranim nabavama s popratnom dokumentacijom i objašnjenjima eventualnih odstupanja od plana. Potrebno je posebno paziti na nazive nabava, iznose, iznose PDV-a, planirane datume početka nabave te datum potpisivanja ugovora.

Napomena: svaki ugovor o nabavi mora biti vezan na konkretnu nabavu (ili grupu unutar nabave) u Planu nabave. U slučaju da provođenje jedne nabave rezultira potpisivanjem više ugovora, samo prvi unesen može biti direktno putem sustava vezan za nabavu iz Plana nabave, dok ćete ostale morati obilježiti da nisu vezani za nabavu, ali će te u kućiti za obrazloženje navesti na koju su nabavu zapravo vezani. Radi se o ograničenju unutar sustava eFondovi.

• Kartica Potraživani plaćeni troškovi

- Popunjava se na način da se za svaki trošak unose dokumenti troška (primjerice ugovor/račun i sl.) te dokumenti plaćanja (primjerice bankovni izvadak) pri čemu se svaki trošak mora ispravno povezati s proračunskom stavkom na koju se odnosi.

• Kartica Praćenje izvršenja proračuna

- Sastoji se od dva dijela pri čemu se dio Praćenje izvršenja proračuna odnosi na sve prijavljene troškove te je Korisnik dužan popuniti iznose prethodno odobrenih troškova u stupcu Prethodno odobreno.

- Dio Plan podnošenja budućih zahtjeva Korisnik samostalno popunjava te navodi podatke o svim budućim ZNS-ovima koje planira podnijeti tijekom provedbe projekta (u slučaju dostave završnog ZNS-a ovaj se dio ne popunjava). Popunjava se na način da zbroj svih budućih ZNS-ova odgovara zbroju preostalih prihvatljivih troškova.

Napomena: ovaj podatak važan je za mogućnost Sustava za upravljanje i kontrolu da pravovremeno i točno alocira buduća sredstva za isplatu i pogrešno ispunjavanje ovih podataka rezultirat će vraćanjem ZNS-a na doradu.

• Kartica Izračun izvora financiranja

Pojavljuje se u okviru Završnog ZNS-a. U prozoru Pripisana kamata u polje Iznos kamate ostvarene na bankovnom računu projekta upisuje se iznos ostvarenih kamata koji će se odbiti od ukupnog iznosa za plaćanje. Povrat kamata koje je Korisnik ostvario na računu, nalaže se uzimajući u obzir samo sredstva povezana s projektom. Navedeno se odnosi na kamate ostvarene u odnosu na sredstva plaćena Korisniku po osnovi predujma te na kamate ostvarene u odnosu na sredstva plaćena Korisniku u slučajevima primjene metode plaćanja.

• Kartica Rezultati provjere

- U ovom radnom listu PT2 obavještava Korisnika o prihvatljivosti ZNS-a (pri čemu ZNS može biti prihvatljiv, neprihvatljiv ili ga je potrebno doraditi).

Popratnu dokumentaciju poželjno je označiti na način da se omogući što lakše snalaženje nazivom dokumenta i organizacijom datoteka tako da isti odgovaraju pojedinim cjelinama u zahtjevu za nadoknadu sredstava (provedba, troškovi/financije, pokazatelji, vidljivost).

Više o tome:

Naprimjer, dokumentacija koja se prilaže na pojedina mjesta u sustavu eFondovi, kao primjerice troškovi, gdje se učitavaju dokazi nastanka troška (računi) i dokazi isplate (izvodi iz banke), trebali bi bili označeni na način da ih je lako jednoznačno povezati sa stavkama u proračunu i zatim učitani na za to predviđeno mjesto. Isto vrijedi za ugovore o nabavi, koji bi trebali biti uneseni u popis ugovora o nabavi i dodijeljeni nekoj nabavi iz Plana nabave.

Vezano za dokumentaciju koja se dostavlja kao komplet, primjerice izvještaji za neku aktivnost, ili cjelokupna dokumentacija za pojedinu nabavu, ili dokazi vidljivosti, ili računovodstvena dokumentacija projekta, itd. mogla bi biti organizirana tako da se dokumentacija koja čini cjelinu sažima u jednu datoteku i kao takva učita u list Provedba unutar tekuće aktivnosti.

Ne. Komunikacija između PT-a 2 i Korisnika obavlja se isključivo putem sustava eFondovi te se pismena ne dostavljaju poštom ili na drugi način.

Više o tome:

U iznimnim situacijama, ako komunikacija putem sustava eFondovi privremeno nije moguća, iz tehničkih razloga, uvažavajući funkcionalnosti tog sustava, komunikacija između ugovornih strana obavlja se putem pošte (ili ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga), u elektroničkom obliku ili osobnim dostavljanjem pismena. Pismena se u navedenim iznimnim situacijama dostavljaju uz obvezno naznačivanje referentnog broja Ugovora te se upućuju na dokaziv način, odnosno na način da ugovorna strana koja je uputila pismeno raspolaže dokazom da je ugovorna strana kojoj je pismeno upućeno isto zaprimila (povratnica/dostavnica, putem elektroničke pošte odnosno potvrda o primitku druge ugovorne strane kojoj je pismeno upućeno u slučaju osobnog dostavljanja).

Da. U pravilu bi se aktivnosti trebale provoditi kako je planirano, odnosno sukladno indikativnom planu provedbe aktivnosti koji je naveden u prijavnom obrascu.

Više o tome:

U slučaju odudaranja, podnosi se obavijest o manjoj izmjeni (najkasnije do dostave zahtjeva za nadoknadu sredstava u kojima se potražuje nadoknada troška vezana uz relevantnu izmjenu). Pritom, potrebno je paziti da kašnjenje u provedbi aktivnosti ne dovede do kašnjenja u provedbi projekta.

Kao i za svako odstupanje od planiranog, uputno je što je prije moguće o tome obavijestiti dodijeljenog voditelja projekta u PT2 kako biste utvrdili je li potrebno ići u eventualne izmjene Ugovora i na koji način određena kašnjenja mogu imati utjecaja na sveukupnu provedbu projekta.

Ne. Zahtjevima za nadoknadom sredstava (ZNS-ovima), koji ujedno uključuju izvještavanje o provedbi projekta, mora biti pokriveno cijelo razdoblje provedbe, odnosno plaćanje svih prihvatljivih troškova. Nakon završnog ZNS-a ne podnose se daljnji ZNS-ovi.

Da. Bez obzira na potraživanje troškova Izvješća o napretku podnose se u roku 15 (petnaest) dana od isteka svaka tri mjeseca od sklapanja Ugovora, za to tromjesečno razdoblje.

Korisnik je dužan podnositi izvješća u određenim rokovima.

Više o tome:

Ako Korisnik ne podnese izvješća iz prethodnog stavka u predviđenim rokovima, PT 2 ga na navedenu obvezu upozorava pisanim putem kroz komunikacijski modul sustava eFondovi te određuje naknadni rok za dostavu izvješća. Ako Korisnik ne dostavi traženo izvješće ni u naknadno ostavljenom roku, PT 2 može obustaviti daljnja plaćanja (isplate) i/ili se može raskinuti Ugovor sukladno Ugovoru te zahtijevati povrat isplaćenih sredstava. PT-ovi, KT i UT ne odgovaraju za štetu koja Korisniku ili partneru nastaje zbog mjere obustave plaćanja.

Obrada ZNS-a u nadležnosti je PT2, a rokovi u kojima to tijelo postupa određeni su Ugovorom. Troškove/izdatke navedene u zahtjevima za nadoknadu sredstava (ZNS) PT2 provjerava i potvrđuje ili odbija u roku od 30 (trideset) dana od primitka tog zahtjeva. PT2 može zatražiti dodatne informacije od Korisnika u roku koji ne može biti kraći od 5 ni duži od 10 radnih dana. Ako Korisnik ne postupi u skladu sa zahtjevom u roku koji odredi PT2 i za to nema opravdano obrazloženje, predmetni se troškovi ne potvrđuju.

Troškove/izdatke navedene u završnom zahtjevu za nadoknadu sredstava provjerava i potvrđuje PT2 u roku od 60 (šezdeset) dana od dana njegova primitka. PT2 može zatražiti dodatne informacije od Korisnika u roku koji ne može biti kraći od 5 ni duži od 10  radnih dana. Rok od 60 (šezdeset) dana nastavlja teći nakon primitka zatraženih informacija, pri čemu se vrijeme proteklo do podnošenja zahtjeva za dostavom informacija uračunava u ukupno trajanje roka u kojem se provjerava završni zahtjev za nadoknadu sredstava.

Plaćanje se vrši u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka roka za provjeru zahtjeva za predujam/zahtjeva za nadoknadom sredstava/završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava. Taj rok ne može biti dulji od 90 (devedeset) dana od dana kada je Korisnik podnio zahtjev za plaćanje, osim ako su ispunjeni uvjeti za prekid roka. Rok za isplatu može se prekinuti u bilo kojem od sljedećih opravdanih slučajeva: (a) ako iznos iz zahtjeva za isplatu ne dospijeva ili nisu dostavljeni odgovarajući popratni dokumenti; (b) ako je pokrenuta istraga u vezi s mogućim nepravilnostima koje se tiču navedenih izdataka.

Razdoblje od stupanja Ugovora na snagu do izvršenja svih prava i obveza sukladno Ugovoru.

Izvještajno razdoblje ono je o kojem se izvještava u pojedinom izvješću koje Korisnik podnosi sukladno Ugovoru. Podnose se izvješća sadržana u obrascu ZNS-a, a radi se o sljedećim izvješćima:

• Izvješće o napretku – podnosi se u roku od 15 dana od isteka svaka tri mjeseca od sklapanja Ugovora i odnosi se na tromjesečno razdoblje koje je ujedno izvještajno razdoblje (u pojedinom Ugovoru moguće je definirana i češća dinamika slanja izvješća, u kojem slučaju je izvještajno razdoblje kraće). Pritom je potrebno napomenuti da Korisnik izvještava o provedbi projekta u svakom izvješću od početka provedbe pa do kraja izvještajnog razdoblja na koji se odnosi pojedini zahtjev.

• Završno izvješće o provedbi projekta te izvješće nakon provedbe projekta – završno izvješće odnosi se na cjelokupnu provedbu projekta, dok se izvješća nakon provedbe podnose jednom godišnje tijekom razdoblja trajnosti projekta (3 ili 5 godina), a izvještava se o održivosti projekta, poštivanju pravila trajnosti te ostvarenju onih pokazatelja koji se sukladno Ugovoru ostvaruju nakon provedbe projekta.

Izvještajno razdoblje je ono razdoblje o kojem se izvještava u pojedinom ZNS-u koji Korisnik podnosi sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Drugim riječima, kad Korisnik dostavlja ZNS za tromjesečno razdoblje, to tromjesečno razdoblje naziva se izvještajnim razdobljem. Izvještajno razdoblje ZNS-a započinje danom potpisa Ugovora.

Za razliku od izvještajnog razdoblja, razdoblje provedbe projekta započinje prvim danom provedbe projekta te završava danom kada projekt mora biti završen, odnosno svi radovi i usluge moraju biti izvršeni i proizvodi isporučeni, a prihvatljivi troškovi moraju nastati do kraja naznačenog razdoblja provedbe (osim ako pozivom na dodjelu bespovratnih sredstva u pogledu točno određenih troškova nije određeno drugačije, što se naznačuje i u Ugovoru).

Ako početak provedbenog razdoblja nije posebno naveden u Ugovoru, onda ono počinje stupanjem Ugovora na snagu, odnosno identično je početku i završetku s izvještajnim razdobljem.

Rokovi se računaju sukladno čl. 80 Zakona o općem upravnom postupku.

Više o tome:

Rokovi su vremenska razdoblja koja se računaju na dane, mjesece i godine. Ako je rok određen na dane, u rok se ne uračunava dan kad je dostava ili priopćenje obavljeno, odnosno dan u koji pada događaj otkad treba računati trajanje roka, već se za početak roka uzima prvi idući dan. Ako posljednji dan roka pada na državni blagdan u Republici Hrvatskoj ili u subotu odnosno nedjelju, rok istječe protekom prvoga idućeg radnog dana. Rok određen na mjesece, odnosno na godine istječe onog dana, mjeseca ili godine koji po svom broju odgovara danu kada je dostava ili priopćenje obavljeno, odnosno danu u koji pada događaj od kojega se računa trajanje roka. Ako toga dana nema u mjesecu u kojem rok istječe, rok istječe posljednjeg dana toga mjeseca. Subote, nedjelje i blagdani ne utječu na početak i na tijek roka.

Na primjer, ako je rok određen na 90 dana i počinje teći 17.01.2021., bilo da je objava roka bila 16.01.2021. ili da je bila ranije ali je u njoj određeno da rok počinje teći od 17.01.2021., rok bi trebao završiti 17.04.2021. (90 dana nakon početka) ali budući da je taj dan subota, rok istječe 19.04.2021., u ponedjeljak. Da je isti rok bio određen na 3 mjeseca, on bi završavao 17.04.2021.

Da je rok od 3 mjeseca počeo teći 31.01.2021., taj rok bi istekao 30.04.2021., posljednjeg dana u travnju, budući da 31.04. kao datum ne postoji.

U izvornom Ugovoru proračun se nalazi u dijelu Prijavnog obrasca A Opis projekta i proračun. On je u svom sadržaju identičan proračunu projekta koji se nalazi u eFondovima, do kojeg se dolazi klikom na odjeljak Ugovor/Važeći Ugovor. U slučaju da je došlo do odobrenja izmjene Ugovora koja sadržava preraspodjelu, relevantan je posljednji odobreni proračun koji se nalazi u sustavu eFondovi.

Više o tome:

Prilikom svake izmjene Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kroz eFondove, bilo većeg ili manjeg značaja, ažurira se važeća verzija Ugovora u eFondovima. Prilikom svake izmjene većeg značaja, ako je u bilo kojem trenutku do izmjene, uključujući i samo izmjenu došlo do preraspodjele sredstava, izrađuje se i Dodatak Ugovoru koju će također sadržavati posljednju važeću verziju Ugovora.

Drugim riječima, u sustavu eFondovi se uvijek nalazi važeća izmjena, dok se u papirnatoj verziji Ugovora nalaze samo proračuni iz izvorne verzije Ugovora i Dodataka Ugovoru.

Mogu, no u pravilu se potražuju troškovi koji su nastali u razdoblju na koje se odnosi izvještaj.

Više o tome:

Nema zapreke da Korisnik u narednom zahtjevu potražuje troškove koji su nastali u prethodnom razdoblju ako takav trošak nije potraživan u tom razdoblju (ili je zaboravljen pa nije potraživan; ili je proglašen izuzetim prilikom obrade prethodnog zahtjeva, ali je Korisnik otklonio neusklađenosti pa trošak potražuje u narednom zahtjevu).

Drugim riječima, mogu se potraživati svi troškovi koji su nastali u razdoblju od početka provedbe projekta do završetka izvještajnog razdoblja predmetnog ZNS-a.

Revizorsko izvješće neovisnog ovlaštenog revizora nije obvezno, osim ako to nije navedeno u Ugovoru.

Više o tome:

Ako je takva obveza utvrđena, revizijsko izvješće sadržava najmanje (Ugovorom se mogu utvrditi i dodatni zahtjevi):

• jamstvo usklađenosti s pravilima o prihvatljivosti izdataka,

• da se izdaci odnose na stavke odobrene Ugovorom,

• da su se poštivale Ugovorne odredbe,

• da se navedeno može potvrditi odgovarajućom dokumentacijom te računovodstvenim    sustavom bilježenja podataka.

Revizorsko izvješće mora biti opisnog karaktera te iz njega mora biti jasno vidljivo koje su sve radnje provedene, kao i rezultati istih.

O ostvarenju pokazatelja izvještava se tijekom razdoblja provedbe projekta putem međuzahtjeva i završnog ZNS-a, a nakon razdoblja provedbe projekta u sklopu godišnjih izvješća nakon provedbe projekta, sve ovisno o propisanim rokovima za pojedine pokazatelje iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, odnosno projektnog prijedloga.

Više o tome:

Primjerice, kod IRI projekata je u pravilu već prilikom podnošenja prvog zahtjeva za nadoknadom sredstava potrebno izvijestiti o ostvarenju pokazatelja kojima je sukladno Ugovoru rok za ostvarenje godina donošenja Odluke o financiranju. Kada se pokazatelji trebaju ostvariti u razdoblju nakon provedbe projekta, Korisnik o njima izvještava u onom izvještaju nakon provedbe kojeg sukladno ugovorenim rokovima podnosi nakon roka u kojem pojedini pokazatelj treba biti ostvaren.

Kao popratna dokumentacija dostavlja se dokumentacija koja dokazuje ostvarenje pokazatelja sukladno Ugovoru, odnosno projektnom prijedlogu i/ili Pozivu. Ako je pokazatelj, primjerice, broj patentnih prijava, podnosi se sama prijava, dok primjerice, za ostvarenje pokazatelja u smislu povećanja izvoza Korisnik dostavlja GFI-POD obrazac za godinu za koju dokazuje povećanje izvoza.

Da. Pokazatelj CO06 odnosi se na privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva).  Nije potrebno dostavljati Izjavu o ukupnoj vrijednosti projekta niti bilo koji drugi dokument, ali je uputno voditi evidenciju privatnih ulaganja u vlastitoj računovodstvenoj dokumentaciji za potrebe eventualnih revizija.

Da. Pokazatelj CO27 odnosi se na privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori odnosno javnim sredstvima u projektima iz područja inovacija, istraživanja i razvoja (IRI). Navedeno predstavlja razliku između ukupne vrijednosti projekta i iznosa bespovratne potpore, izraženu u EUR prema tečaju 1 EUR = 7,6 HRK. Pokazatelj je potrebno ispuniti.

U slučaju neispunjenja pokazatelja određuje se paušalna financijska korekcija razmjerna neostvarenju pokazatelja.

Više o tome:

Prilikom razmatranja potrebe za utvrđivanje financijske korekcije ili iznosa financijske korekcije, uzimaju se u obzir sve relevantne okolnosti kao što su primjerice: nastup više sile, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti, pojašnjenja i obrazloženja korisnika, postupanje korisnika prilikom provedbe projekta, stupanj pažnje (lista nije zatvorena).

Ako je pitanje neostvarenja pokazatelja definirano u konkretnom pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava, primjenjuje se ono što je u pozivu utvrđeno.

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Savjetuje se u svrhu provedbe projekta otvoriti zaseban račun za potrebe projekta, no ako je tako definirano Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, otvaranje je obvezno, te će se na isti izvršiti isplata predujma i svih ostalih plaćanja prema Korisniku. Međutim, nije potrebno prebacivati vlastita sredstva na predmetni račun s obzirom da Korisnik može obavljati sva plaćanja i s vlastitog računa.

Prihvatljivi su troškovi oni koji su navedeni u Ugovoru (Prijavnom obrascu) i Pozivu (Uputama za prijavitelje) te udovoljavaju sljedećim kriterijima:

• izravno su povezani s projektnim aktivnostima i dovode do ispunjenja ciljeva projekta i zadanih pokazatelja;

• navedeni su u proračunu projekta;

• u skladu su s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka;

• nastali su kod Korisnika (ili partnera) tijekom razdoblja provedbe projekta;

• plaćeni su do kraja razdoblja prihvatljivosti izdataka navedenog u Pravilniku o prihvatljivosti izdataka ili odredbama Ugovora (ako se ne primjenjuje opće razdoblje prihvatljivosti izdataka);

• u skladu su s ograničenjima za posebne kategorije troškova;

• ne premašuju odstupanje od 20% izvorno unesenog iznosa (kao što je navedeno u Prilogu I. Ugovora – Projekt i proračun) proračunskih stavki aktivnosti projekta za predmetne prihvatljive troškove ili premašuju odstupanje od 20% izvorno unesenog iznosa (kao što je navedeno u Prilogu I. Ugovora - Opis i Proračun Projekta) proračunskih stavki aktivnosti projekta za predmetne prihvatljive troškove, a za koje odstupanje je potpisan Dodatak Ugovoru;

• troškovi povezani s nabavom roba su prihvatljivi kada je ista isporučena (i instalirana – ako je primjenjivo) do kraja provedbe projekta (narudžba robe, potpisivanje Ugovora ili bilo koji drugi oblik stvaranja obveze za plaćanje prema ugovarateljima tijekom provedbenog razdoblja za robu koja treba biti isporučena nakon isteka provedbenog razdoblja nije u skladu sa zahtjevima prihvatljivosti troška); 

• razumni su, opravdani te udovoljavaju zahtjevima dobrog financijskog upravljanja, osobito u pogledu ekonomičnosti i učinkovitosti te su poštivana pravila (javne) nabave.

Prihvatljivi troškovi, za razliku od neprihvatljivih, mogu biti financirani bespovratnim sredstvima. Neprihvatljive projektne troškove snosi Korisnik. Primjerice, PDV za Korisnike kojima je PDV povrativ trošak, gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj itd.

Više o tome:

Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN br. 115/18, 6/20, 20/20 – ispravak, 70/20, 54/21) određena su opća pravila prihvatljivosti troškova koji se odnose na ugovore sufinancirane u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Međutim, Pozivom, kao i Obrascem A Ugovora, određeno je koji se troškovi smatraju prihvatljivima za sufinanciranje, dok se ostali troškovi koji uopće nisu navedeni u Obrascu A smatraju neprihvatljivima jednako kao i troškovi navedeni u Obrascu A kao neprihvatljivi ili troškovi pored kojih je u proračunu naznačen iznos 0,00 HRK. Primjerice, Pozivom i posljedično Obrascem A Ugovora određeno je da je nabava informatičke opreme prihvatljiv trošak, dok je trošak Upravljanje projektom i administracija definiran kao neprihvatljiv. Korisnik može nabaviti vanjske usluge Upravljanja projektom ako su iste potrebne za provedbu projekta, ali trošak tih usluga neće moći biti nadoknađen Korisniku jer je trošak Upravljanja projektom i administracija određen kao neprihvatljiv trošak u Uputama za prijavitelje.

Pored navedenog, postoji mogućnost da troškovi koji su prvotno određeni kao prihvatljivi naknadno postanu neprihvatljivi uslijed kršenja odredbi Ugovora, odnosno počinjenih nepravilnosti. Primjerice, iako je nabava informatičke opreme prihvatljiv trošak sukladno Pozivu, ako Korisnik nabavu nije proveo sukladno primjenjivim pravilima nabave, mogu se utvrditi nepravilnosti i odrediti financijske korekcije te trošak predmetne nabave naknadno, u cijelosti ili djelomično, postaje neprihvatljiv.

Isto tako, postoji mogućnost da Korisnik u ZNS-u potražuje troškove koji u trenutku potraživanja nisu u skladu s Ugovorom te ih PT2 prilikom pregleda ZNS-a proglasi neprihvatljivima.

Bespovratna su sredstva iznos novca koji se može dodijeliti Korisniku sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Definira se u apsolutnim brojkama i u omjeru (postotku) u odnosu na ukupne prihvatljive troškove. Izvor bespovratnih su sredstava sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj, a mogu biti sredstva državnog proračuna i druga nacionalna sredstva.

Prihvatljivi troškovi oni su troškovi projekta koji su prihvatljivi za sufinanciranje jer udovoljavaju uvjetima primjenjivog Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava za prihvatljivost troškova i Ugovora. Prihvatljivost troškova definirana je i Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka. Primjerice, prihvatljiv trošak za sufinanciranje u sklopu poziva su strojevi određene namjene.

Više o tome:

U Obrascu A prijavljen je i prihvaćen za sufinanciranje CNC stroj koji bez PDV-a iznosi 100.000,00 kn, a iznos je bespovratnih sredstava 35% prihvatljivih troškova. Korisnik će pri potraživanju troškova poslati dokaz cjelokupnog troška CNC stroja uključujući i PDV (odnosno 125.000,00 kn) gdje je 100.000,00 prihvatljiv trošak, 35.000,00 kn su bespovratna sredstva koja se nadoknađuju korisniku, a iznos PDV-a od 25.000,00 kn predstavlja neprihvatljiv trošak.

Izuzetim se smatra onaj trošak kojeg PT2, prilikom obrade Zahtjeva za nadoknadom sredstava, privremeno nije odobrio zbog nedostatka potrebnih informacija ili dokaza. Ako Korisnik otkloni navedene propuste u predviđenom roku (to se odnosi na iduće ZNS-ove), troškovi će biti odobreni/potvrđeni. U suprotnom, kao i u slučaju kada su utvrđene nepravilnosti, troškovi neće biti potvrđeni u cijelosti ili djelomično.

Više o tome:

Troškovi za koje nije moguće obaviti provjeru u zadanom roku za pregled Zahtjeva za nadoknadom sredstava nazivaju se izuzetim troškovima. Naime, ako se informacije od strane Korisnika dostavljaju PT-u 2 najkasnije 15 dana prije podnošenja Zahtjeva za nadoknadom sredstava ili tek u trenutku podnošenja Zahtjeva za nadoknadom sredstava u kojem se potražuje trošak/izdatak vezan uz konkretnu nabavu, PT 2 ima pravo izuzeti troškove/izdatke u odnosu na koje, zbog opsega dostavljenih informacija, nije u mogućnosti obaviti provjeru u zadanom roku.

U svrhu navedene provjere PT 2 može od Korisnika zahtijevati dodatna pojašnjenja u roku koji ne može biti kraći od pet radnih dana niti dulji od 10 radnih dana, pri čemu se navedeno razdoblje ne uračunava u rok u kojem je PT 2 obvezan obaviti predmetnu provjeru Korisnik ima pravo uključiti te izuzete troškove/izdatke u sljedeći Zahtjev za nadoknadom sredstava.

U slučajevima u kojima se u Zahtjevu za nadoknadom sredstava potražuju troškovi koji nisu u skladu s kriterijima utvrđenima u Ugovoru, a navedena neusklađenost može biti otklonjena bez potrebe izmjena Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u kasnijoj fazi provjere prihvatljivosti iste stavke troškova mogu postati opravdane/prihvatljive ako ih Korisnik ponovno potražuje u narednim Zahtjevima za nadoknadom sredstava, dostavljajući odgovarajuće dokaze. Sve prethodno navedeno u ovom stavku ne odnosi se na troškove potraživane u Završnom zahtjevu za nadoknadom sredstava.

Izravni trošak je trošak koji je izravno povezan s ostvarenjem jednog ili više ciljeva operacije.

Neizravni trošak je trošak koji nije izravno povezan s ostvarenjem jednog ili više ciljeva operacije. Riječ je o trošku koji je povezan s redovitim poslovanjem, popis tih troškovautvrđuje se u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava.

Pojedinom Korisniku bespovratna sredstva mogu se dodijeliti samo jednom za pojedino djelovanje/operaciju te se isti troškovi ni u kakvim okolnostima ne smiju dvaput financirati iz proračuna Unije. Također, trošak koji je financiran iz nacionalnih javnih izvora ne može biti financiran iz proračuna Unije i obrnuto.

Više o tome:

Korisnik podnošenjem Zahtjeva za nadoknadom sredstava potvrđuje, između ostalog, da isti ne uključuje izdatke koji su već financirani (plaćeni) od strane Republike Hrvatske, EU fondova, ili bilo kojih drugih javnih izvora. Izjava se nalazi na kartici Provedba projekta u dijelu Opći podaci. Kaznenim zakonom predviđena je kazna zatvora za osobe koje pruže netočne ili nepotpune podatke o činjenicama o kojima ovisi donošenje odluke o potpori ili propuste obavijestiti davatelja potpore o promjenama važnim za donošenje odluke o potpori.

Ovisno o odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Korisnik ima pravo na isplatu predujma u svrhu provedbe projektnih aktivnosti do određenog maksimalnog postotka koji je definiran konkretnim Ugovorom. Kako bi ostvario to pravo, Korisnik u PT2 mora dostaviti Zahtjev za plaćanjem predujma koristeći sustav eFondovi.

PT 2 provjerava Zahtjev te donosi odluku o odobravanju ili odbijanju zahtjeva, u roku 10 radnih dana od dana njegova primitka također koristeći sustav eFondovi. Ako su u svrhu provođenja provjere potrebne dodatne informacije, voditelj projekta će za njihovo dostavljanje dati na raspolaganje 3 do 10 radnih dana.

Potrebno je uzeti u obzir da Korisnik ima obavezu početi koristiti predujam u roku od 90 dana od isplate što će PT2 provjeravati (kroz iduća 2 ZNS-a) te može zatražiti povrat predujma u slučaju da se isti ne koristi.

Da. Međutim najviše do propisanog maksimalnog iznosa definiranog Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava te sukladno procijenjenoj opravdanosti korištenja predujma na temelju plana nabave i plana plaćanja.

Također, potrebno je provjeriti je li Ugovorom određena specifična dinamika potraživanja predujma.

Predujam se opravdava u prvim zahtjevima za nadoknadom sredstava, a najkasnije do Završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava, pri čemu treba voditi računa o raspoloživim sredstvima, tj. izbjegavati poravnanje u cijelosti ili djelomično tek sa Završnim zahtjevom. Dinamiku (iznos i vremenski raspored) poravnavanja Korisnik dogovara s PT-om 2 putem Izjave o poravnanju predujma.

Kod IRI projekata, ako se radi o projektu koji se sastoji od više faza, Korisnik sukladno Ugovoru, ima pravo na isplatu predujma od 40% vrijednosti prve faze projekta, a po odobrenju prve faze 40% od vrijednosti sljedeće faze projekta. Dakle, predujam se poravnava do završetka faze, a po odobrenju prve faze ostvaruje se pravo na isplatu novog predujma u prethodno navedenom iznosu.

Da. Prihvatljivi troškovi moraju nastati do kraja naznačenog razdoblja provedbe, osim ako pozivom na dodjelu bespovratnih sredstva u pogledu točno određenih troškova nije određeno drugačije, što se naznačuje i u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (npr. datum računa, narudžbenice).

Računi moraju biti plaćeni unutar razdoblja prihvatljivosti izdataka čije je trajanje određeno Ugovorom. Izdatak je trošak koji je plaćen iz sredstava Korisnika.

Iznimno, trošak usluge revizije projekta (ako je predviđen Ugovorom) može nastati nakon provedbe projekta.

Da. Iznimka od pravila da trošak mora nastati, odnosno da račun mora biti izdan do kraja razdoblja provedbe projekta u pravilu se odnosi na trošak revizije projekta, kada je takva usluga predviđena projektnim proračunom. Takav trošak u pravilu može nastati u određenom roku nakon isteka razdoblja provedbe koji je određen Ugovorom. Razlog je tome što se radi o usluzi koja se po prirodi stvari može pružiti tek nakon provedbe projekta.

Razdoblje provedbe projekta razdoblje je u kojem se provode projektne aktivnosti. Započinje početkom provedbe aktivnosti projekta te istječe njihovim završetkom. Unutar ovog razdoblja troškovi moraju nastati da bi bili prihvatljivi za financiranje, uz određene iznimke (npr. trošak revizije projekta i trošak plaća osoblja).

Razdoblje prihvatljivosti izdataka je razdoblje unutar kojeg trošak mora biti plaćen da bi bio prihvatljiv za financiranje. Izdaci su prihvatljivi za doprinos iz ESI fondova ako su nastali na teret Korisnika (odnosno, u ime i za račun Korisnika) i ako su plaćeni u razdoblju između datuma podnošenja programa Komisiji ili od 1. siječnja 2014., ovisno o tome što je prije i 31. prosinca 2023. ili datuma definiranog određenim Pozivom.

Da, ako je Ugovorom određeno da razdoblje prihvatljivosti izdataka traje dulje od razdoblja provedbe.

Više o tome:

Trošak mora nastati za vrijeme razdoblja provedbe projekta, a biti plaćen unutar razdoblja prihvatljivosti izdataka da bi bio prihvatljiv za financiranje. Trajanje razdoblja prihvatljivosti izdataka, kao i provedbe projekta, određeno je Ugovorom, a može ga se naći i u sustavu eFondovi u odjeljku Ugovor/Važeći ugovor, na kartici Početni podaci.

Direktna je uplata banke dobavljaču, u slučaju da je tako određeno Ugovorom o kreditu, dozvoljena. Korisnik i dalje ima obvezu dokazivanja izvršenog plaćanja, odnosno Korisnik mora pribaviti te u vlastitoj evidenciji čuvati dokument kojim dokazuje predmetno plaćanje. Važno je naglasiti da mora biti vidljiva svrha plaćanja – u ime Korisnika bespovratnih sredstava za razvidni referentni trošak sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

U slučaju plaćanja dobavljačima od strane banke izravno iz sredstava kredita, kao dokumentacijski dokaz plaćanja potrebno je dostaviti potvrdu o plaćanju iz kredita, odnosno nalog za plaćanje koji sadrži sljedeće podatke: broj ugovora o kreditu ili broj partije kredita, naziv i OIB Korisnika, datum plaćanja, plaćeni iznos, naziv i OIB dobavljača kojima je izvršeno plaćanje, osnova plaćanja (broj računa/predračuna).

Ako se Korisnik za provedbu projekta koristi uslugama ili nabavlja robu iz inozemstva, takav će trošak dobavljač/izvođač na računu iskazati u stranoj valuti.

Za potrebe uvrštavanja ovog troška u Zahtjev za nadoknadom sredstava i potraživanja/priznavanja troška od HAMAG-BICRO-a, bit će potrebno preračunati iznos troška u kune (pri konverziji može doći do tečajnih razlika).

Budući da se obveze prema dobavljačima/izvođačima iz inozemstva evidentiraju u kunskoj protuvrijednosti u poslovnim knjigama u RH, za preračun strane valute koristi se srednji tečaj HNB-a na datum računa odnosno plaćanja (ako je isto izvršeno u stranoj valuti).

Po konačnom računu uspoređuje se dobiveni iznos prema srednjem tečaju HNB-a na datum računa s ukupnim iznosima koji su plaćeni po istom, a priznaje se onaj ukupni iznos od dva uspoređena koji je nepovoljniji za Korisnika.

Korisnik ima obvezu predujam koristiti namjenski, a nakon opravdanja/poravnanja predujma po odobrenim Zahtjevima za nadoknadom sredstava ne postoji zapreka za prebacivanjem odobrenih sredstava na vlastiti račun.

Troškovi/izdaci uključeni u Zahtjev za nadoknadom sredstava moraju se moći utvrditi i provjeriti (praćenje projektnih troškova/izdataka i prihoda korištenjem posebnih šifri projekta/mjesta troška/organizacijske jedinice/posebne analitike konta), te zabilježiti u računovodstvenim evidencijama Korisnika (ili partnera), a utvrđuju se u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima te u skladu s uobičajenom računovodstvenom praksom.

Da, sukladno računovodstvenim standardima, u nabavnu vrijednost imovine ulaze svi troškovi do dovođenja te imovine u upotrebu, pa tako i troškovi nadzornog inženjera. Nadalje, prihodi od subvencija za nabavu dugotrajne imovine koja se amortizira priznaju se u prihode u razdobljima i omjerima u kojima se priznaje trošak amortizacije te imovine. Dakle, potpore koje će biti sučeljene s rashodima u budućim razdobljima iskazuju se kao odgođeni prihod, proporcionalno iznosu priznatih troškova amortizacije.

Da, za izdatke vezane za projekt koji se evidentiraju kao troškovi u određenom razdoblju (upravljanje projektom, revizija, promidžba), pripadajući iznos bespovratnih sredstava evidentira se unutar prihoda u onoj godini u kojoj su ti troškovi i nastali.

Da, kako je prethodno spomenuto, to je ispravan način evidentiranja prihoda od sufinanciranja.

Više o tome:

Državne potpore za nabavu materijalne imovine koja se amortizira priznaju se u prihode u razdobljima i omjerima u kojima se priznaje trošak amortizacije te imovine. Potpore povezane s imovinom koja se ne amortizira priznaju se u prihod kad su primljene.

Da. Prema računovodstvenim načelima troškovi obuke zaposlenika za rad na specijalnim strojevima, kako bi strojevi mogli biti stavljeni u upotrebu, evidentiraju se u nabavnu vrijednost stroja. Tu se obično radi o vanjskim dodatnim uslugama edukacije od strane prodavatelja stroja za što se ispostavlja račun ili se navodi u okviru računa za kupnju stroja. Navedeno se temelji na činjenici da u nabavnu vrijednost ulaze svi troškovi do dovođenja stroja u upotrebu (prijevoz, instalacija, puštanje u pogon i sl.).

Troškovi nepovezani s projektom evidentiraju se na uobičajene brojeve konta, ne nužno na projektu (s oznakom projekta).

Međutim, Korisnik može radi svojeg internog praćenja i ostale troškove vezane za projekt evidentirati prema oznaci projekta zajedno s prihvatljivim troškovima.

Da, jer PDV utječe na ukupnu vrijednost projekta, a i na potraživani iznos ako je PDV prihvatljiv trošak za predmetnog Korisnika.

Pravo tijela/osoba ovlaštenih na izvršenje provjera odnosi se posebice na kontrole vezane za:

a) evidencije iz računovodstvenog sustava koje Korisnik/partner Korisnika koristi za potrebe poslovanja (kao što su glavna knjiga, analitičke evidencije, evidencije dugotrajne/kratkotrajne imovine, sitnog inventara, dnevnici knjiženja);

b) dokumentaciju vezanu uz provođenje postupaka nabave, kao što su objave nadmetanja, dokumentacije o nabavi/pozivu na dostavu ponuda, ponude ponuditelja i evaluacijska izvješća;

c) uvid u preuzete obveze na temelju sklopljenih ugovora/narudžbenica;

d) dokaz o pružanju usluga, kao što su odobrena izvješća, priručnici, evidencije radnog vremena, prijevozne karte, dokazi o pohađanju seminara, konferencija i tečajeva te relevantna dokumentacija i dobiveni materijali, kao što su liste sudionika, prezentacije, radni listovi, certifikati i slično;

e) dokaz o primitku robe, kao što su primjerice potvrde o isporuci od dobavljača uz potvrde o prihvatu, privremene potvrde o prihvatu i konačne potvrde o prihvatu;

f) dokaz o završetku radova, poput potvrde o prihvatu, potvrde o preuzimanju, uporabne dozvole i potvrde o izvedbi;

g) dokaz o kupnji, kao što su računi i priznanice;

h) dokaz o plaćanju kao što su bankovni izvodi, knjižne obavijesti, dokazi o podmirenju od izvođača;

i) dokaz da su porezi i/ili PDV plaćeni i da za njih nije moguće ostvariti povrat;

j) dokaz o putovanju kao što je putni nalog i putni račun, izvještaj s puta, prijevozne karte i ukrcajne propusnice;

k) za troškove goriva, priložene sažete popise prijeđene kilometraže, podatke o prosječnoj potrošnji korištenih vozila, službeni dnevnik vozila, podatke o troškovima goriva i održavanja;

l) evidencije zaposlenika, platne liste, ugovore o radu odnosno rješenja o prijemu i rasporedu na radno mjesto (ako je primjenjivo), popis zaposlenika i iznos isplaćene plaće i doprinosa koji je ovjerio i potpisao voditelj računovodstva, evidencije radnog vremena i slično. Za lokalno osoblje zaposleno na određeno vrijeme, pojedinosti o naknadi koja se isplaćuje, potvrđene od strane lokalno nadležne službene osobe, a raščlanjena na bruto plaću, doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i neto plaću;

m) ugovor o kreditu koji Korisnik/partner ima s bankom, a vezano uz sredstva kojima osigurava financiranje projekta, te drugu dokumentaciju povezanu s financiranjem projekta putem kredita (obveza je Korisnika to i osigurati u odnosu na banku/drugu financijsku instituciju).

VIDLJIVOST

Sve aktivnosti informiranja i komunikacije vezane uz projekt, pa tako i promotivni materijal, moraju sadržavati sljedeće elemente:

- amblem (zastavicu) Unije i tekst „Europska unija“

- napomenu o fondu koji podupire projekt (operaciju): „Projekt je sufinancirala Europska unija iz …… (naziv fonda)“:

  •   Europskog fonda za regionalni razvoj
  •   Kohezijskog fonda
  •   Europskog socijalnog fonda

- izjavu/slogan: „Zajedno do fondova EU“

- logotip Europski strukturni i investicijski fondovi

- isključenje odgovornosti: „Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost (ime Korisnika)“.

Više o tome:

Amblem Unije prikazuje se u boji u svim medijima, kad god je to moguće, a crno-bijela verzija može se upotrijebiti samo u opravdanim slučajevima (kada je cjelokupni materijal u c/b verziji). Amblem Unije mora uvijek biti jasno vidljiv i na istaknutom mjestu, a njegovo mjesto i veličina prilagođavaju se veličini predmetnog materijala ili dokumenta. Za male promotivne materijale (npr. USB memorija, CD, olovka i sl.) dostatno je uključiti amblem Europske unije i tekst „Europska unija“. Ako se neka mjera informiranja ili komunikacije odnosi na projekt (operaciju) ili nekoliko operacija sufinanciranih iz nekoliko fondova, napomena o fondu ili fondovima mijenja se u: „Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova“.

Inače, uvijek treba imati na umu da mjere informiranja moraju biti usmjerene na krajnje Korisnike projekta, opću i stručnu javnost te gdje god je prikladno i medije, a radi podizanja svijesti građana o rezultatima projekta i dodijeljenoj potpori EU za provedbu projekta. Mjere moraju biti razmjerne opsegu (vrijednosti) projekta.

Dokument: „Upute za Korisnike sredstava - Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.–2020.“. Zahtjeve za vidljivost na publikacijama (letci, brošure, priručnici itd.) uređuje točka 5.8.

Dodatne informacije: https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf%20

Kako bi sadržaj naljepnice bio jasno vidljiv, njena veličina ovisit će o veličini predmeta/opreme/vozila koje se označava. I dok točne dimenzije naljepnica nisu propisane, plakat s informacijama o projektu mora biti najmanje veličine A3. Dimenzije privremene informacijske ploče moraju biti takve da sadržaj bude jasno vidljiv (preporučene minimalne dimenzije su 70 x 100 cm). Trajna ploča ili pano također trebaju biti dovoljno veliki da njihov sadržaj bude jasno vidljiv; preporučene su dimenzije oko 65 x 50 cm, ako okolnosti dopuštaju.

Više o tome:

Dokument: „Upute za Korisnike sredstava - Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.–2020.“. Zahtjeve za vidljivost uređuje točka 5.2. (privremena informacijska ploča), točka 5.3. (trajna ploča ili pano), točka 5.4. (plakat) i točka 5.9. (naljepnice za opremu i vozila).

Dodatne informacije: https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-Korisnike-zadnja-verzija.pdf

Za male promotivne materijale (npr. USB memorija, CD, olovka i sl.) dostatno je uključiti amblem Europske unije i tekst „Europska unija“.

Naljepnica treba biti istaknuta na vidljivom mjestu predmeta, opreme ili vozila koje je nabavljeno u okviru projekta. Kako bi sadržaj naljepnice bio jasno vidljiv, veličina naljepnice ovisit će o veličini predmeta/vozila koje se označava. Također, naljepnica treba biti odgovarajuće kvalitete, po mogućnosti plastificirana, kako bi se osigurala njezina dugotrajnost.

Više o tome:

Prostorije koje su opremljene i/ili renovirane iz sredstava projekta (npr. ako su prostorije oličene ili je namještaj/oprema u njima kupljena sredstvima projekta) također trebaju biti adekvatno označene, pomoću naljepnice ili ploče/panoa na kojima će se nalaziti osnovni elementi vidljivosti.

Dokument: „Upute za Korisnike sredstava - Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.–2020.“ Zahtjeve za vidljivost uređuje točka 5.9. – vidi Primjer (izgled) naljepnice.

Internetska stranica Korisnika, ako postoji, mora sadržavati sljedeće informacije:

• naziv projekta (operacije) Korisnika/partnera u projektu

• kratki opis projekta (operacije)

• ciljeve i očekivane rezultate projekta (operacije)

• ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

• razdoblje provedbe projekta (od – do)

• kontakt osobe za više informacija.

Elementi vidljivosti su amblem Unije, tekst „Europska unija“ i napomena o relevantnom fondu koji moraju biti prikazani na sljedeći način:

• odmah po pristupu internetskoj stranici amblem Unije i upućivanje na Uniju moraju biti vidljivi unutar područja prikaza digitalnog uređaja bez potrebe pomicanja prozora;

• napomena o relevantnom fondu mora biti vidljiva na istoj internetskoj stranici.

Također, na stranicu treba uključiti poveznice na relevantne internetske stranice:

• link na www.strukturnifondovi.hr

• link na stranicu operativnog programa iz kojega je sufinanciran projekt, ako ista postoji

Ako je internetska stranica Korisnika ili projekta izrađena u sklopu projekta, osnovni elementi vidljivosti trebaju se nalaziti na naslovnoj stranici. Amblem (zastavica) Unije te napomena da je izradu internetske stranice sufinancirala Europska unija i iz kojeg fonda ponavljat će se na svakoj podstranici (npr. u podnožju stranice). Amblem Unije na internetskim stranicama prikazuje se u boji.

Više o tome:

Dokument: „Upute za Korisnike sredstava - Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.–2020.“. Zahtjeve za vidljivost na internetskoj stranici uređuje točka 5.1.

Dodatne informacije vezano uz obveze vidljivosti mogu se pronaći na sljedećim linkovima:

https://strukturnifondovi.hr/dokumenti/?doc_id=585&fondovi=esi_fondovi

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-Korisnike-zadnja-verzija.pdf

Ako je izrada internetske stranice financirana u okviru projekta, tada se osnovni elementi vidljivosti moraju nalaziti na naslovnoj stranici. Amblem (zastavica) Unije te napomena da je izradu internetske stranice sufinancirala Europska unija i iz kojeg fonda ponavljat će se na svakoj podstranici (npr. u podnožju stranice).

Više o tome:

Ako izrada internetske stranice nije financirana u okviru projekta potrebno je, barem, na podstranici koja se odnosi na projekt, naznačiti osnovne elemente vidljivosti tako da oni budu   unutar područja prikaza digitalnog uređaja bez potrebe pomicanja prozora („skrolanja“).

Dokument: „Upute za Korisnike sredstava - Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.–2020.“. Zahtjeve za vidljivost na internetskoj stranici uređuje točka 5.1.

Dodatne informacije: https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-Korisnike-zadnja-verzija.pdf

Najkasnije tri mjeseca nakon dovršetka provedbe projekta (operacije).

Više o tome:

Korisnik je dužan na mjestu koje je javnosti lako vidljivo (npr. pročelje građevine) postaviti trajnu ploču značajne veličine (preporučene su dimenzije oko 65x50 cm, ako okolnosti dopuštaju) za projekte (operacije) koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

a) ukupna javna potpora za projekt (operaciju) prelazi iznos od 500.000 EUR

b) projekt (operacija) obuhvaća kupovinu fizičkog predmeta ili financiranje infrastrukture ili građevinskih radova

Trajna ploča mora uključivati sljedeći sadržaj:

• Amblem Unije i tekst „Europska unija“

• Hrvatsku zastavu

• Napomena o fondu iz kojeg je sufinanciran projekt: „Projekt je sufinancirala Europska unija iz ….. (naziv fonda)“

• Naziv i glavni cilj projekta (operacije)

• Izjavu/slogan „Zajedno do fondova EU“

Navedeni sadržaj mora zauzimati najmanje 25% ploče. 

Dokument: „Upute za Korisnike sredstava - Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.–2020.“. Zahtjeve za vidljivost na internetskoj stranici uređuje točka 5.3. – vidi Primjer izgleda trajne ploče.

Dodatne informacije: https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf

Plakat treba sadržavati:

•  informacije o projektu: minimalno naziv projekta, ime Korisnika, ukupan iznos projekta i iznos EU potpore

•  osnovne elemente vidljivosti

Da. No ako želi, korisnik može izrađivati materijale i pojedine elemente vidljivosti na hrvatskom i engleskom jeziku, sukladno čl. 4.2 Uputa za korisnike.

Dodatne informacije: https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf

Korisnik je obavezan osigurati trajnost oznaka vidljivosti u skladu s odredbama konkretnog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva koje se odnose na rokove/pravila za čuvanje dokumentacije.