Poduzetnički impuls 2015. – potpore

Pretražite našu bazu znanja, čestih pitanja i iskustva.
Stojimo Vam na raspolaganju za dodatna objašnjenja ili pitanja.

PODUZETNIČKI IMPULS 2015.
ODGOVORI NA UPITE VEZANE UZ PROGRAME
Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije
Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti

PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijavu možete predati od 30.03.2015. do 13.04.2015. godine isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu navedenu u točki 8. Javnih poziva.

Prijave poslane od 30.03.2015. godine od 00:00h pa do 13.04.2015. godine do 23:59h smatraju se prijavama poslanim u propisanom roku.

Ne, sve pristigle prijave koje prođu administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti se ocjenjuju, a bespovratne potpore se dodjeljuju najuspješnijim poduzetnicima prema formiranoj bodovnoj listi.

U okviru Prvog programskog područja može se istovremeno predati više prijava, ali u okviru programa Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije, Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti, Revitalizacija poslovnih prostora i Inozemni sajmovi – Grupa 2 jedno poduzeće može predati samo jednu prijavu i ostvariti samo jednu potporu.

Možete, uz prijavu za nastup na sajmu u Hannoveru (CeBIT), Las Vegasu (INTEROP) i predstavljanju u Londonu (Bloomberg), prijavu možete podnijeti i na sve ostale javne pozive.

 

Ako Vam je potpora dodijeljena u okviru javnih poziva Inozemni sajmovi-Grupa 1 (Hannover, Las Vegas, Bloomberg), to nije prepreka za prijavu troška nastupa na nekom drugom sajmu u sklopu projektnog prijedloga koji prijavljujete na javne pozive Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije i Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti.

Možete, prijava na javne pozive iz Drugog programskog područja ne isključuje prijavu na javne pozive iz Prvog programskog područja, ali se neće sufinancirati isti prihvatljivi troškovi.

Popis dugotrajne imovine kao i pregled primitaka i izdataka je dio obvezne projektne dokumentacije za sve Podnositelje prijave koji su u sustavu prijave poreza na dohodak koji su dužni voditi evidenciju dugotrajne imovine.

Podnošenje prijave na oba kruga objavljenog javnog poziva nije moguće.

PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI PRIJAVE

Javni pozivi za Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije i Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti namijenjeni su onim poduzećima sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine. Pod pojmom poduzeće smatra se svaki subjekt koji vrši ekonomsku aktivnost, neovisno o njegovom pravnom obliku.

Domaća radinost nije prihvatljiv oblik Podnositelja prijave.

Gospodarski subjekt koji nije u sustavu PDV-a je prihvatljiv podnositelj prijave na sve Javne pozive.

Ako je poduzeće registrirano u Republici Hrvatskoj i ako Podnositelj prijave zadovoljava sve ostale uvjete Javnih poziva, radi se o prihvatljivom Podnositelju prijave, neovisno o tome je li vlasnik (fizička ili pravna osoba) strano poduzeće ili strani državljanin.

Fizičke osobe koje nisu osnovale poduzeće nisu prihvatljivi Podnositelji prijave.

Ako niste ostvarili nikakve prihode/primitke u 2014. godini te niste imali najmanje prosječno jednog zaposlenog djelatnika u 2014. godini, tada ne zadovoljavate uvjete Javnog poziva.

POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH POTPORA

Po završetku sva četiri koraka postupka odobravanja potpore, bespovratne potpore dodjeljuju se temeljem formirane bodovne liste najuspješnijim Podnositeljima prijave, počevši s onim s najvećim brojem bodova do iskorištenja raspoloživih sredstava. U slučaju da se sredstva u cijelosti dodijele onim prijaviteljima čija je prijava bila bolje plasirana na bodovnoj listi od Vaše, Vaš projektni prijedlog neće biti sufinanciran.

Sve zaprimljene prijave prolaze administrativnu provjeru sukladno Obrascu za administrativnu provjeru objavljenom u Javnom pozivu u točki 10.1. Administrativna provjera završava s prvim negativnim odgovorom te postoji mogućnost da nisu svi ostali uvjeti zadovoljeni.

Navedeno nikako nije važnije od kvalitete samog projektnog prijedloga. Prijava mora biti uvezana i sve stranice prijave moraju biti numerirane kako bismo otklonili svaku mogućnost da prijava koju ste predali ne odgovara onoj koju smo zaprimili.

Sve navedeno je propisano točkom 8. Javnih poziva.

BROJ ZAPOSLENIH PODNOSITELJA PRIJAVE

Način određivanja broja zaposlenih definiran je Preporukom Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine. Vodič kroz definiciju MSP-a možete pronaći OVDJE.

Broj zaposlenih utvrđuje se temeljem prosječnog broja zaposlenih temeljem sati rada u 2014. godini.

 

Broj zaposlenih kod subjekata osnovanih u 2015. godini može se utvrditi temeljem JOPPD Obrasca iz mjeseca koje prethodi prijavi, odnosno uvidom u REGOS koji pribavlja HAMAG-BICRO.

Izračun broja zaposlenih vrši se sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine, dakle u zbroj ulaze i podaci partnerskih i povezanih poduzeća.

Referentna godina je 2014., osim kod onih Podnositelja prijave koji prelaze granične vrijednosti broja zaposlenika ili financijskih rezultata. Veličina takvih Podnositelja prijave će se definirati sukladno vrijednostima tijekom dva uzastopna računovodstvena razdoblja.

 

Vodič kroz definiciju MSP-a možete pronaći OVDJE.

Sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC spadate u kategoriju malih poduzetnika.

 

Vodič kroz definiciju MSP-a možete pronaći OVDJE.

Ako je Vaše poduzeće osnovano u 2014. ili 2015. godini, tada možete imati prosječno manje od jednog zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenog).

 

Ako je Vaše poduzeće osnovano 2013. godine i ranije te ako ste obveznik prijave poreza na dohodak, uvidom u REGOS mora biti vidljivo da ste u 2014. godini imali prosječno najmanje jednog zaposlenog. Isto tako, ako ste u sustavu poreza na dobit, iz Godišnjeg financijskog izvještaja, u rubrici broj zaposlenih temeljem sati rada, mora biti vidljivo da ste u 2014. godini imali prosječno najmanje jednog zaposlenog.

Ako je vlasnik obrta ujedno i zaposlen u samom obrtu, odnosno osiguran je s osnove obavljanja samostalne djelatnosti (utvrđuje se uvidom u REGOS), takav Podnositelj prijave je prihvatljiv.

DJELATNOST PODNOSITELJA PRIJAVE

Djelatnost prijavitelja utvrđuje se uvidom u izvadak iz nadležnog registra.

Pretežita djelatnost ne mora biti i prihvatljiva djelatnost prema Javnom pozivu. Međutim, poduzeće mora imati registriranu jednu od prihvatljivih djelatnosti (u nadležnom registru) i projektni prijedlog se mora odnositi na prihvatljivu djelatnost. Oba uvjeta moraju biti zadovoljena.

Javnim pozivima nije propisano koliko dugo prihvatljiva djelatnost mora biti registrirana.

Jeste, neprihvatljiva je samo djelatnost i projektni prijedlog koji se odnosi na pripremu i usluživanje isključivo pića.

Obzirom da je djelatnost Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing) prema NKD 2007 razvrstana  u Područje L Poslovanje nekretninama te da navedeno ne spada u prihvatljive djelatnosti niti u jednom od objavljenih Javnih poziva, nažalost niste prihvatljiv prijavitelj.

Dovoljno je napisati opisno, a ako je moguće molimo da točno specificirate prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007.

UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Nad Podnositeljem prijave, pojedinačnim vlasnicima te partnerskim i povezanim subjektima s Podnositeljem prijave ne smije biti otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije.

Takvo poduzeće je prihvatljiv Podnositelj prijave. Iz sudskog registra treba biti vidljivo da je postupak predstečajne nagodbe završen.

Javnim pozivima nije propisan uvjet da partnersko/ povezano poduzeće s Podnositeljem prijave ne smije biti u blokadi.

Javnim pozivima nije propisan uvjet da partnersko/povezano poduzeće s Podnositeljem prijave mora poslovati s dobiti/ dohotkom.

Projekt iz 2014. godine mora biti u cijelosti proveden, bespovratna potpora  u cijelosti opravdana i Završni izvještaj o provedbi projekta prihvaćen od strane HAMAG-BICRO-a da bi se mogla podnijeti prijava na Javne pozive u 2015. godini.

Vrijednost dugotrajne imovine iz GFI-a uključuje nematerijalnu imovinu, materijalnu imovinu, dugotrajnu financijsku imovinu, potraživanja i odgođenu poreznu imovinu (AOP oznaka 002).

Prilikom provjere de minimisa zbrajaju se potpore Podnositelja prijave i njegovih povezanih poduzeća registriranih u Republici Hrvatskoj (ne i partnerskih poduzeća) u punom iznosu.

PODUZETNIK POČETNIK – UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Iznimno poduzetnici početnici ne moraju poslovati s dobiti/dohotkom u 2014. godini.

Isključivo poduzetnici početnici mogu imati ukupno prihvatljive troškove veće od ukupne vrijednosti dugotrajne imovine. Za obrtnike koji obavljaju samostalnu djelatnost i dohodak utvrđuju temeljem paušalnog dohotka te za profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po osnovi obvezno osigurane najviši iznos potpore koji im se može dodijeliti je 50.000 kn.

Prije prijave na Javne pozive, Podnositelj prijave mora biti registriran najmanje mjesec dana s obzirom da je jedan od uvjeta za podnošenje prijave prosječno barem jedan zaposlen u mjesecu koji prethodi prijavi.

Svi Podnositelji prijave, osim onih osnovanih u 2015. godini, trebaju predati Godišnje financijsko izvješće u FINA-u prije predaje prijave na Javni poziv.

 

Iznimka su također i oni subjekti registrirani u 2014. godini koji su u FINA-u predali Izjavu o neaktivnosti.

Poduzetnik početnik mora imati zaposlene djelatnike.

Za poduzetnike početnike koji su poduzeće registrirali u 2013. i 2014. godini, broj zaposlenih utvrđuje se temeljem prosječnog broja zaposlenih temeljem sati rada u 2014. godini.

Subjekti osnovani u 2014. i 2015. godini  mogu imati prosječno manje od 1 zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih).

 

Za poduzetnike početnike koji su poduzeće registrirali u 2015. godini, broj zaposlenih utvrđuje se temeljem JOPPD obrasca iz mjeseca koji prethodi prijavi, odnosno uvidom u REGOS koje pribavlja HAMAG-BICRO.

UTVRĐIVANJE PARTNERSKIH I POVEZANIH SUBJEKATA S PODNOSITELJEM PRIJAVE

Definiciju partnerskih i povezanih poduzeća možete pronaći OVDJE (PRILOG 1).

Vodič kroz definiciju MSP-a koji nudi i niz primjera možete pronaći OVDJE.

Subjekti koja su povezani kroz fizičku osobu ili grupu fizičkih osoba koje zajedno djeluju također se mogu smatrati partnerskim i povezanim subjektima ako se bave svojom djelatnošću ili dijelom svoje djelatnosti na istom mjerodavnom tržištu ili susjednim tržištima. Detaljnije informacije možete pronaći OVDJE (PRILOG 1).

Da, sukladno Preporuci EK 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine ukoliko OPG svoju djelatnost ili dio svoje djelatnosti obavlja na mjerodavnom ili susjednom tržištu smatra se partnerskim ili povezanim poduzećem.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Navedeni uvjet se provjerava u fazi provjere prihvatljivosti jer se u toj fazi utvrđuje veličina Podnositelja prijave sukladno Preporuci EK 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine.

Ako je u vlasničkoj strukturi partnersko ili povezano poduzeće pravna osoba registrirana izvan Republike Hrvatske, nije potrebno dokazivati nepostojanje duga u stranoj državi.

Javnim pozivima propisano je da partnerski i povezani subjekti ne smiju imati evidentiran dug prema državi. U ovom slučaju, poduzeće koje se planira prijaviti na javni poziv i poduzeće s dugom prema državi ne smatraju se partnerskim poduzećima te nema prepreka za prijavu na Javni poziv.

Za sva partnerska i povezana poduzeća koja su u sustavu prijave poreza na dohodak i za sva partnerska i povezana poduzeća koja su registrirana izvan Republike Hrvatske (potreban prijevod traženih podataka na hrvatski jezik).

U Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti potrebno je navesti sve potpore male vrijednosti koje su korištene tijekom 2013., 2014. i 2015. godine. U rješenjima/ odlukama/ ugovorima temeljem kojih je dodijeljena potpora male vrijednosti to mora biti i navedeno.

Ako niste sigurni je li potpora koje ste bili korisnik potpora male vrijednosti, konzultirajte se s tijelom koje vam je potporu dodijelilo.

U Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti upisuje se dodijeljeni iznos sukladno zaključenom Ugovoru o dodjeli potpore.

Javnim pozivima nije propisano da se dokumentacija za zatvoreni obrt mora dostaviti, ali se svakako preporuča dostava. Nedostatak dokumentacije koja nije javnim pozivom definirana kao obvezatna dokumentacija, nikako ne može biti razlog za odbacivanje prijave u administrativnoj provjeri.

Za razdoblje kad je obrt utvrđivao dohodak temeljem paušalnog dohotka potrebno je dostaviti Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2013. godini, a za razdoblje otkad je obrt obveznik prijave poreza na dohodak potrebno je dostaviti presliku ovjerene (umjesto ovjere priznaje se i potvrda zaprimanja) Prijave poreza na dohodak za 2014. godinu, pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2014. godinu.

Godišnji financijski izvještaj Podnositelja prijave nije potrebno prilagati, HAMAG-BICRO će financijske podatke potrebne u koraku administrativne provjere i provjere prihvatljivosti pribaviti od FINA-e službenim putem. Vaša obveza je predati Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu u FINA-u prije podnošenja prijave na Javni poziv.

Godišnji financijski izvještaj Podnositelj prijave podnosi u FINA-u sukladno zakonskoj obvezi. Nije potrebno odobriti javnu objavu GFI-a da bi HAMAG-BICRO imao mogućnost uvida u isti.

Prikupljene ponude ne moraju biti u originalu, mogu biti u preslici ili s interneta, ali moraju sadržavati osnovne elemente kao što su naziv ponuđača, datum, opis ponude i sl.

Javnim pozivima nije određeno koliko ponude mogu biti stare. Ukoliko se procjeni da neka ponuda zbog starosti ne udovoljava trenutnim tržišnim uvjetima ili cijenama, bit će potrebno dostaviti ponudu novijeg datuma u fazi provjere proračuna.

Ako je moguće, da. Međutim, ako za pojedine troškove nije moguće pribaviti 3 ponude (zbog primjerice tehničkih specifikacija opreme koja se nabavlja), moguće je priložiti i manje od 3 ponude uz obavezno obrazloženje zašto nije dostavljen traženi broj ponuda.

Ponude nije potrebno prevoditi na hrvatski jezik, ali traženi troškovi moraju biti jasno naznačeni u ponudama, te se moraju nedvojbeno vezati uz stavke u Tablici proračuna.

Cijene na ponudama trebaju biti iskazane s PDV-om. U slučajevima kada ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, na ponudi isto mora biti vidljivo.

Da, u fazi provjere proračuna bit će obvezno dostaviti platne liste za svakog člana tima za kojeg se traži sufinanciranje plaća. Bit će potrebno dostaviti životopise (obrazac Europass) i platne liste za prethodnih 6 mjeseci onih djelatnika za čije plaće se traži sufinanciranje u okviru projektnog prijedloga.

Tako je, nakon što priložite svu obaveznu dokumentaciju redom kako je navedeno u točki 9. Javnih poziva, sve stranice potrebno je numerirati. Brojevi stranica mogu se uštampati ili ispisati rukom, i jedno i drugo je prihvatljivo.

Ne, potrebno je priložiti samo dokumentaciju navedenu u točki 9. Javnih poziva. Svu ostalu dokumentaciju potrebnu radi dokazivanja zadovoljenja uvjeta javnih poziva, HAMAG-BICRO pribavlja službenim putem od nadležnih institucija.

Pravovaljani dokumenti su svi službeni dokumenti jednakovrijedni Godišnjim financijskim izvješćima (službeni dokumenti izdani od institucija izvan Republike Hrvatske) iz kojih su razvidni podaci o broju zaposlenih, ukupnim prihodima i ukupnoj aktivi za 2013. i 2014. godinu.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA – SKUPNA IZJAVA

U Skupnu izjavu upisuju se isključivo važeći podaci u trenutku podnošenja prijave na Javni poziv.

Skupnu izjavu potpisuje vlasnik Podnositelja prijave ili osoba/e ovlaštena/e za zastupanje ako gospodarski subjekt ima navedenu osobu/e.

Ako subjekt ima puno malih dioničara koji ukupno imaju manje od 5% vlasničkih udjela, iznimno navedene dioničare možete u Skupnoj izjavi navesti zbirno.

Navedeno znači da nitko od pojedinačnih vlasnika te partnerskih i povezanih subjekata s Podnositeljem prijave ne smije imati neopravdane i nenamjenski iskorištene bespovratne potpore, ako ih je koristio.

Skupnu izjavu nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.

Podnositelj prijave je poduzeće, dakle mikro i mali poduzetnik sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine koji je u konačnici i korisnik potpore.

U Skupnoj izjavi unose se podaci vlasnika Podnositelja prijave te partnerskih i povezanih poduzeća s Podnositeljem prijave, njihovi vlasnički udjeli i glasačka prava u drugim poduzećima. Ako vlasnik Podnositelja prijave kao direktor nekog drugog poduzeća u tom poduzeću nema vlasničkih udjela ni glasačkih prava, tada isto ne treba navoditi u Skupnoj izjavi.

DODATNI BODOVI

Možete, onim poslovnim subjektima koji su registrirani manje od godinu dana i u kojima nije bilo promjena u vlasničkoj strukturi od dana osnivanja (a koje se odnose na više od 50% vlasništvo žene) također će biti dodijeljeni dodatni bodovi u ovoj kategoriji.

Nije potrebno dostavljati ikakvu dokumentaciju, samo ispravno popunjenu Skupnu izjavu, a  HAMAG-BICRO će sve potrebne informacije saznati iz izvatka iz nadležnog registra koji pribavlja službenim putem.

Poduzetnik početnik definiran je u točki 5. Javnih poziva kao onaj gospodarski subjekt koji je do datuma podnošenja prijave registriran najviše do 2 godine i nalazi se u vlasništvu fizičke ili pravne osobe koja do trenutka podnošenja prijave nije bila većinski vlasnik subjekta koji se prijavljuje i drugih pravnih subjekata kumulativno dulje od 2 godine. Dakle, poduzetnikom početnikom smatra se onaj gospodarski subjekt gdje su ispunjena oba uvjeta neovisno o državi u kojoj je poduzeće registrirano.

PROJEKTNI PRIJEDLOG

Sadržaj projektnog prijedloga može biti isti kao i prošle godine, međutim sva dokumentacija mora biti u cijelosti ponovno dostavljena onako kako je propisano u Javnom pozivu.

Očekivani učinci navedeni u projektnom prijedlogu smatraju se ugovornom obvezom iz razloga što imaju utjecaj  na ocjenu projektnog prijedloga. Ako dođe do objektivnih razloga neispunjenja navedenih očekivanih učinaka, tražit će se pisano očitovanje o neispunjenim ugovornim obvezama.

Javnim pozivima nije propisano da je jedan od uvjeta za odobravanje bespovratne potpore zapošljavanje djelatnika, ali jedan od ciljeva Javnih poziva je otvaranje novih i zadržavanje postojećih radnih mjesta.

Javnim pozivima nije propisana dokumentacija koju Podnositelj prijave dostavlja kako bi dokazao mogućnost sufinanciranja projekta. Podnositelj prijave izvore za vlastito sufinanciranje projekta obrazlaže u projektnom prijedlogu te mu je ostavljeno na izbor da dostavi dokumentaciju za koju smatra da je potrebna.

Vlastito učešće u projektu putem financijskog leasinga je prihvatljivo.

Tablica proračuna projektnog prijedloga ne ulazi u maksimalan broj od 10 stranica projektnog prijedloga.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Neće se prihvaćati projektni prijedlozi Podnositelja prijave koji su za istu namjenu i za iste aktivnosti dobili bespovratna sredstva iz drugih programa u okviru nacionalnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije.

Sukladno Javnim pozivima troškovi registracije nisu prihvatljivi troškovi.

Projekti temeljeni isključivo na dodatnim projektnim aktivnostima nisu prihvatljivi, a aktivnost upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva spada u dodatnu projektnu aktivnost.

Prihvatljiv je trošak produženog boravka u školi i dječjem vrtiću za Podnositelja prijave u većinskom vlasništvu žene (djeca vlasnika Podnositelja prijave) u vremenu trajanja projekta. Za sufinanciranje troška produženog boravka potrebno je dostaviti ponudu/ uplatnicu koja se odnosi isključivo na troškove produženog boravka.

Projekti temeljeni isključivo na dodatnim projektnim aktivnostima nisu prihvatljivi, a aktivnost upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva spada u dodatnu projektnu aktivnost

Prihvatljivi troškovi su troškovi vezani uz stručno osposobljavanje, strukovnu izobrazbu, stjecanje novih znanja (know-how) i poduzetničko obrazovanje kao npr. troškovi edukacije upravljanja strojem, izobrazba za stjecanje novih poslovnih vještina i sl.

Troškovi uvođenja sustava grijanja i hlađenja nisu prihvatljivi troškovi prema Javnim pozivima.

Podnositelj prijave ne mora biti vlasnik poslovnog prostora u kojem obavlja svoju djelatnost, osim u slučaju kada se troškovi projektnog prijedloga odnose na prilagodbu poslovnog prostora za rad osoba s invaliditetom ili troškove nabave opreme za mikro elektrane.

Nabavka vozila i ostalih prijevoznih sredstava nije prihvatljiv trošak. Prihvatljiva su ona “vozila” koja su dio proizvodnog procesa i koja imaju funkciju radnog stroja (poput viličara). Sva ostala prijevozna sredstva, pa tako i ona koja služe u svrhu transporta, nisu prihvatljiv trošak.

Trošak nabave viličara je prihvatljiv trošak.

Troškovi izrade web shopa smatraju se dodatnim projektnim aktivnostima.

Troškovi registracije i kupnje domene su prihvatljive dodatne projekte aktivnosti.

Trošak nabave sirovina ili repromaterijala nije prihvatljiv trošak.

Transfer tehnologije je proces koji se odvija između znanstvenih institucija i gospodarstva, kao i između gospodarskih subjekata na domaćem ili stranom tržištu. Tehnologija podrazumijeva proizvod, proces ili uslugu koji je zaštićen kao intelektualno vlasništvo te ima potencijal za komercijalizaciju.

Trošak konzultantskih usluga oko izrade projektne dokumentacije nije prihvatljiv trošak.

Dobavljač roba/usluga može biti iz bilo koje zemlje svijeta.

Porijeklo roba/usluga nije ograničeno na zemlje članica EU i može biti iz bilo koje zemlje svijeta.

Svu nabavljenu opremu sufinanciranu ovim Javnim pozivima, Korisnik potpore dužan je zadržati najmanje tri godine u svom vlasništvu te je mora voditi kao imovinu koja se amortizira. Nije nužno da se oprema nalazi na području sjedišta Društva, međutim mora biti u vlasništvu društva.

S projektnim aktivnostima koje su navedene u Tablici proračuna projektnog prijedloga, odnosno s realizacijom navedenih troškova, možete započeti već nakon predaje prijave na Javni poziv. Navedeni troškovi, iako su realizirani prije donošenja odluke o dodjeli potpore, bit će prihvatljivi ukoliko Vaša prijava prođe sve korake odobravanja potpore.

Svi troškovi nastali prije predaje prijave na Javni poziv nisu prihvatljivi troškovi.

Ako navedena osoba može izdati račun, tada je taj trošak prihvatljiv.

Prihvatljivo je plaćanje ukoliko se vrši preko poslovnog računa Podnositelja prijave.

TROŠAK OSOBLJA

Trošak osoblja prihvatljiv je u okviru Jačanja konkurentnosti uslužnih djelatnosti, ali isključivo za trošak razvojnog istraživanja za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge i/ili procesa.

Može, u okviru onog programa na kojem je prihvatljiv trošak osoblja. Kao osnovica za izračun troška u ovom slučaju koristi se prosječna mjesečna bruto II plaća u djelatnosti prema Državnom zavodu za statistiku.

Trošak plaća nije prihvatljiv trošak u okviru Jačanja konkurentnosti prerađivačke industrije, ali usluge vanjskog stručnjaka za ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija jesu, uz dostavu tri ponude za takvu uslugu.

TABLICA PRORAČUNA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

S obzirom na to da trošak PDV-a nije prihvatljiv trošak, u Tablicu proračuna projektnog prijedloga upisuju se cijene bez PDV-a.

Ne morate, možete navesti i najjeftiniju cijenu sukladno priloženim ponudama (ako ste se već odlučili za dobavljača s kojim želite poslovati). Ako navodite najskuplju cijenu sukladno priloženim ponudama, potrebno je navesti obrazloženje zašto ste se odlučili za tog dobavljača.

NAMJENSKI UTROŠAK DODIJELJENIH SREDSTAVA

Niste. Sukladno odobrenoj tablici proračuna i obrazloženju uz nju možete odabrati dobavljača s kojim ćete poslovati bez provođenja postupka javne nabave.

Niste, možete poslovati s kojim god dobavljačem želite (ponude i računi za robe/usluge od dobavljača/proizvođača s kojima ste povezani vlasničkim ili upravljačkim odnosima posebno će se provjeravati), ali iznos koji Vam je dodijeljen za pojedinu projektnu aktivnost naknadno nije moguće povećavati.

Sve projektne aktivnosti ugovorene u Tablici proračuna projektnog prijedloga trebaju biti provedene. Ako od neke od projektnih aktivnosti tijekom provedbe projekta odustanete, iznos potpore bit će proporcionalno umanjen uzimajući u obzir ugovoreni intenzitet potpore, odnosno postotak od ukupno prihvatljivih troškova projektnog prijedloga.

Oprema koja je sufinancirana bespovratnom potporom ne smije se davati u najam, osim u slučaju kada je djelatnost Podnositelja prijave takva da ona podrazumijeva najam, što mora biti jasno navedeno i u projektnom prijedlogu.

Trajanje projekta ne može biti dulje od 12 mjeseci od dana zaključenja Ugovora o dodjeli bespovratne potpore.