NPOO – zajmovi i subvencija kamate

Pretražite našu bazu znanja, čestih pitanja i iskustva.
Stojimo Vam na raspolaganju za dodatna objašnjenja ili pitanja.

INVESTICIJA

Navedeno ograničenje odnosi se na sve strojeve i vozila koji imaju pogon na fosilna goriva tj. plin, naftu, naftne derivate (benzin, dizelsko gorivo, lož ulje), ugljen i sl. 

NPOO zajmovima dopuštena je kupnja električnog osobnog vozila ukoliko je isto poslovno opravdano te ukoliko je projekt u skladu s klimatsko-okolišnim ciljevima i načelom DNSH “ne nanosi bitnu štetu”

Hibridna vozila nisu dozvoljena zbog ograničenja koje se odnosi na sva fosilnih goriva.

Djelatnost iznajmljivanja vozila prihvatljiva je u sklopu NPOO ukoliko je projekt u skladu s klimatsko-okolišnim ciljevima i načelom DNSH “ne nanosi bitnu štetu”.

Kupnja poslovnog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti prihvatljiva je iz programa NPOO ukoliko je projekt u skladu s klimatsko-okolišnim ciljevima i načelom DNSH “ne nanosi bitnu štetu”.

Navedeno je prihvatljivo ulaganje iz sredstava NPOO ukoliko je projekt u skladu s klimatsko-okolišnim ciljevima i načelom DNSH “ne nanosi bitnu štetu”.

Navedeno je prihvatljivo ulaganje iz sredstava NPOO ukoliko je projekt u skladu s klimatsko-okolišnim ciljevima i načelom DNSH “ne nanosi bitnu štetu”.

Sredstva iz NPOO programa moguće je iskoristiti za kupnju zemljišta uz uvjet da je zatvorena financijska konstrukcija cjelokupnog projekta te je za isti moguće dokazati  usklađenost s klimatsko-okolišnim ciljevima.

PDV je prihvatljiv trošak za poduzetnike koji nisu u sustavu PDV-a.

Financijski instrument se može koristiti za dovršetak već započete investicije (npr. poduzetnik je vlastitim sredstvima financirao kupnju zemljišta i izgradnju nekretnine, dok se sredstvima zajma financira opremanje).

Navedeno je prihvatljivo za financiranje ukoliko je obveza nastala unutar 12 mjeseci prije zaprimanja zahtjeva za zajam.

Prihvatljivo je podmirenje neplaćenih obveza nastalih najkasnije 12 mjeseci prije zaprimanja zahtjeva u HAMAG-BICRO, neovisno o vremenu objave Programa.

Fakture mogu biti stare do godinu dana, moraju biti nepodmirene te se plaćaju s računa posebne namjene na koji se isplaćuje zajam.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Trgovačke djelatnosti prihvatljive su za financiranje iz programa NPOO.

Načelno ne, međutim navedeno će biti uzeto u obzir prilikom provođenja ekonomsko-financijske analize tj. ocjene financijskog položaja prijavitelja.

Financijski instrument je namijenjen poslovnim subjektima kojima imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme u trenutku odobrenja i tijekom cjelokupnog perioda korištenja i otplate zajma.

DNSH

U nastavku je nekoliko primjera dokumentacije kojom se dokazuje doprinos ciljevima:

 • Službena dokumentacija samog uređaja / opreme o energetskom razredu
 • Ponuda / Certifikat iz koje je vidljiv energetski razred / ušteda energije koja se postiže / sukladnost opreme ili uređaja s ekološkom prihvatljivošću / korištenje recikliranih materijala / materijala koji su ekološki prihvatljivi / ili se na dokumentu nalazi oznaka o ekološkoj prihvatljivosti
 • Dokaz o sukladnosti Projekta sa standardima održive i zelene prakse; npr. sukladnost s principima i standardima zelene gradnje (certifikati: LEED, BREEAM i sl.) / upotreba recikliranih građevinskih materijala, materijala s manjim nepovoljnim utjecajem na okoliš i zdravlje ljudi te proizvoda kojima se poboljšava energetska učinkovitost građevina /  zahtjevi ekološke proizvodnje (eko-oznaka: EU Eco Label, Prijatelj okoliša i sl.) / EU katalog proizvoda koji nose EU Ecolabel: http://ec.europa.eu/ecat/; Popis proizvoda kojima je Ministarstvo dodijelilo znak EU Ecolabel: https://mingor.gov.hr/nacionalni-registar-eu-ecolabel-proizvoda-i-usluga/8145 )
 • Vodopravna dozvola za korištenje voda; npr. javna vodoopskrba / navodnjavanje / korištenje vodne snage za pogonske namjene / korištenje voda i vodenih površina za postavljanje plutajućih ili plovećih objekata ili za splavarenje (uključujući rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima)
 • Dozvola vezana uz djelatnost skupljanja, skladištenja, oporabe ili zbrinjavanja otpada / Dozvola za gospodarenje otpadom (npr. trgovina koja prodaje pića čiji je prostor veći od 200 m2 obvezna je tijekom radnog vremena preuzimati od potrošača pripadajuću ambalažu)
 • Dozvola vezana uz odlaganje otpada (npr. Ugovor s davateljem javne usluge sakupljanja  komunalnog otpada)
 • Drugi slični primjenjivi dokazi kojima poduzetnik može potkrijepiti doprinos cilju kojeg je označio u Izjavi
 • Za zgrade izgrađene nakon 31.12.2020. značajan doprinos moguće je dokazati ukoliko je energetska učinkovitost zgrade najmanje 10% niža od praga utvrđenog za zgrade gotovo nulte energije (NZEB) u nacionalnim mjerama.
 • Za zgrade izgrađene prije 31.12.2020. značajan doprinos ostvaruje se ukoliko zgrada ima energetski certifikat A ili kod nižih energetskih razreda - ukoliko se renoviranjem postiže minimalno 50% smanjenja godišnje potrebne toplinske energije za grijanje, odnosno 30% uštede energije u odnosu na potrošnju prije obnove.
 • NRT ima sljedeće značenje: najbolje (N) označava ono što je najučinkovitije u provedbi visoke opće razine zaštite okoliša kao cjeline; raspoloživo (R) je pojam kojim se označavaju tehnike koje su razvijene do razmjera koji dopuštaju njihovu primjenu u industrijskom sektoru pod ekonomski i tehnički održivim uvjetima; tehnika (T) znači tehnologiju i odgovarajuću opremu koja se koristi u postrojenju i način projektiranja, građenja, korištenja i održavanja postrojenja, kao i način njegove sanacije nakon prestanka korištenja.
 • Odabir NRT predstavlja poslovnu odluku koja objedinjuje ekonomsku prihvatljivost i smanjenje utjecaja na okoliš, a primjenjuje se za nova i postojeća postrojenja. Europska Komisija donijela je slijedeće Odluke o Zaključcima o NRT-u:  NRT Odluke o zaključcima ,  BAT reference. Predmetne podatke je unutar Izjave o usklađenosti potrebno popuniti samo za ulaganja koja zahtijevaju navedenu klasifikaciju.

IZVORI FINANCIRANJA

UVJETI FINANCIRANJA