Zajmovi za ruralni razvoj

Pretražite našu bazu znanja, čestih pitanja i iskustva.
Stojimo Vam na raspolaganju za dodatna objašnjenja ili pitanja.

Kombinacija Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj s bespovratnim sredstvima sufinanciranim iz bilo kojeg od ESI fondova i/ili drugim financijskim instrumentima sufinanciranim iz bilo kojeg od ESI fondova je zabranjena u sklopu iste investicije. Drugim riječima, ne postoji mogućnost korištenja Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj za financiranje troškova investicije za koje je dodijeljena državna potpora ili potpora male vrijednosti.

Za sredstva zajma mogu aplicirati svi poljoprivrednici koji ispunjavaju uvjete propisane Programom ruralnog razvoja i Financijskim instrumentom bez obzira jesu li u prethodnom razdoblju podnijeli zahtjev/koristili bespovratna sredstva Programa ruralnog razvoja..

Korisnik kojemu je odobreno financiranje putem bespovratnih sredstava neke od mjera ruralnog razvoja ima pravo podnijeti zahtjev za zajam za ruralni razvoj, ali ne za istu investiciju/projekt koji se financira iz bespovratnih sredstava.

Kupnja rabljene opreme je prihvatljiva za financiranje iz sredstava Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj.

Pod ulaganje u sektor mljekarstva ulaze isključivo one aktivnosti iz kojih se nedvojbeno može utvrditi ulaganje u navedeni sektor (ulaganje u objekte za držanje životinja, žive životinje, oprema za proizvodnju i preradu mlijeka i dr.). Ulaganje u mehanizaciju koja se koristi u ratarskoj proizvodnji, bez obzira na krajnje korisnike tih proizvoda, ne predstavlja ulaganje u sektor mljekarstva.

Svako ulaganje u kupnju imovine koja se unovčuje u rokovima kraćim od jedne godine, smatra se ulaganjem u obrtna sredstva. Također, bez obzira što se, primjerice tov teladi u svrhu proizvodnje bikova za prodaju, moguće odvija izvan navedenog vremenskog limita od godinu dana, investicija se promatra cjelovito, odnosno takvo se ulaganje i dalje smatra jednim proizvodnim ciklusom te eventualno trajanje samog tova duže od godine dana ne mijenja vrstu ulaganja (iz kratkotrajne imovine u dugotrajnu). Imajući u vidu sve ranije navedeno, kao i provedbena pravila financijskih instrumenata za ruralni razvoj, namjena zajma koji se izdaje krajnjem primatelju ne može biti namijenjena isključivo za obrtna sredstva. U slučaju kada ulaganje za koje se traži potpora u vidu financijskih instrumenata sadrži ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu (a sve u skladu s prihvatljivim namjenama po pojedinom tipu operacije PRR 2014.-2020.), financiranje obrtnih sredstava povezanih s tim ulaganjem je moguće do razine 30% iznosa prihvatljivih troškova ulaganja.

Trajanje procedure odobravanja zajma ovisi o kompleksnosti investicije, kompletiranosti projekta i dokumentacije.

HAMAG-BICRO ne vrši preliminarnu provjeru poslovnog plana i ostale dokumentacije za zajam. Obrada i analiza predmeta temelji se na cjelokupno dostavljenoj dokumentaciji.

Izvatkom iz Upisnika poljoprivrednika smatra se:

 Izvadak iz Upisnika poljoprivrednika ispisan iz elektronske baze Upisnika Poljoprivrednika (kartice Osnovni podaci, Članovi, Posjedi, Arkodi, Prava na plaćanje).
• Potvrda APPPRR-a koja sadržava podatke o nazivu poljoprivrednika, sjedištu, MIBPG, ime i prezime nositelja/odgovorne osobe i OIB, popis članova OPG-a i OIB i podatke o površini (u ha) koja je evidentirana u ARKOD sustavu odnosno

Sredstvima zajam nije moguće financirati ulaganje u primarnu pčelarsku proizvodnju, jer se isto financira iz Nacionalnog pčelarskog programa.

U slučaju kupnje nekretnina / pokretnina od fizičkih osoba potrebno je dostaviti Predugovor o kupnji nekretnina / pokretnina u kojem su definirani svi potrebni elementi vezani uz predmet i uvjete kupnje.

Ulaganje u restrukturiranje postojećih vinograda nije prihvatljivo za financiranje, budući da se isto financira iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina. Prihvatljivo je isključivo financiranje podizanja novih nasada vinograda.

Uvjetima Financijskog instrumenta nije definirana obveza da je podnositelj zahtjeva za zajam u sustavu PDV-a, kao ni obveza ulaska u sustav PDV-a u slučaju odobrenja Zahtjeva za zajam.

Podnositelji zahtjeva za zajam, prilikom ulaganja u Tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
• biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za zajam;
• biti registriran za dodatnu nepoljoprivrednu djelatnost i
• obavljati poslovnu djelatnost u okviru registrirane nepoljoprivredne djelatnosti.

Pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma. Najmanje jedna zaposlena osoba na godišnoj razini uvjet je koji korisnik mora ispunjavati za vrijeme trajanja otplate zajma.
Kod fizičkih osoba (obrt, OPG) nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika prije odobrenja zahtjeva za zajam te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose). Doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje mogu biti plaćeni po bilo kojoj osnovi. Korisnik mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje za vrijeme trajanja otplate zajma.
Prilikom podnošenja zahtjeva za zajam nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta ne mora biti upisan u Registar poreznih obveznika, ali obvezu upisa mora ispuniti prije odobrenja istoga.

Ulaganja u nabavu bačvi za opremanje vinskih podruma u sklopu Mjere 4 nije prihvatljivo za financiranje, obzirom da se predmetna aktivnost sufinancira u sklopu provedbe Nacionalnog programa pomoći sektoru vina (Mjera 3. – investicije u vinarije i marketing vina). Iako je ulaganje u kupnju bačvi za opremanje vinskih podruma neprihvatljivo, korisnik koji npr. vrši djelatnost pružanja usluga na seoskom domaćinstvu te nije vinogradar/vinar, odnosno kupuje vino za posluživanje – ulaganje u bačve za vino može se smatrati prihvatljivim u okviru tipa operacije 6.4.1.
Vezano uz ulaganja u opremu u okviru planiranih ulaganja krajnjih primatelja u sektoru vinogradarstva, ističemo kako je isključivo oprema povezana s ulaganjima u nove nasade vinove loze - načelno prihvatljiva (npr. u okviru tipu operacije 4.1.1. – oprema za višegodišnje nasade uključujući konstrukciju nasada i ogradu; građenje sustava zaštite od padalina i niskih temperatura, stupovi, sidra, sajle, žica, kape, zatege, kopče, mreža, zaštita nasada od vjetra, raspršivači, crijeva i drugo; agrometeorološka stanica, oprema za meteorološko praćenje; oprema za video nadzor; agregati za proizvodnju energije i dr.). Ulaganja u mehanizaciju u sektoru vinogradarstva su prihvatljiva bez obzira na starost nasada (vinograda), jer se ista ne financiraju u sklopu provedbe Nacionalnog programa pomoći sektoru vina.

Prema standardnim programima Mikro zajmova za obrtna sredstva nije moguće koristiti više od jednog zajma za obrtna sredstva unutar roka od godine dana, obzirom da glavna namjena sredstava iz fondova EU nije financiranje tekuće likvidnosti, već novih investicija i aktivnosti, međutim, obzirom na trenutnu situaciju i veliku potrebu za dodatnom likvidnošću, Agencija je dobila suglasnost Upravnog odbora da može jednom prijavitelju odobriti najviše dva Mikro zajma za obrtna sredstva u periodu od godine dana, ali ne u roku kraćem od 6 mjeseci od odobrenja prvog Mikro zajma za obrtna sredstva. Navedena suglasnost vrijedi do opoziva, odnosno, do normalizacije trenutne situacije.

Prema standardnim programima Mali zajmova za investicije Mikro zajam za obrtna sredstva je moguće koristiti tek po isteku godine dana od odobrenja Malog investicijskog zajma, međutim, obzirom na trenutnu situaciju i veliku potrebu za dodatnom likvidnošću, Agencija je dobila suglasnost Upravnog odbora da može jednom prijavitelju odobriti najviše dva Mikro zajma za obrtna sredstva u periodu od godine dana, ali ne u roku kraćem od 6 mjeseci od odobrenja prvog Mikro zajma za obrtna sredstva, neovisno jesu li i kada prije toga dobili investicijski zajam. Navedena suglasnost vrijedi do opoziva, odnosno, do normalizacije trenutne situacije.

Obveza registracije na FINA portalu za mjere COVID - 19 propisana je Odlukom Vlade RH jer će isto biti centralno mjesto evidentiranja svih poduzetnika koji su primatelji mjera. Međutim, da bi se prijavili za bilo koji financijski instrument preko Agencije, potrebno je slijediti upute na našim službenim internetskim stranicama te dostaviti svu potrebnu dokumentaciju prema Popisu dokumentacije za program za koji se prijavljujete.

Plaćanje obveza prema financijskim institucijama nije dozvoljeno.