Zajmovi za ruralni razvoj

Pretražite našu bazu znanja, čestih pitanja i iskustva.
Stojimo Vam na raspolaganju za dodatna objašnjenja ili pitanja.

Kombinacija Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj s bespovratnim sredstvima sufinanciranim iz bilo kojeg od ESI fondova i/ili drugim financijskim instrumentima sufinanciranim iz bilo kojeg od ESI fondova je zabranjena u sklopu iste investicije. Drugim riječima, ne postoji mogućnost korištenja Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj za financiranje troškova investicije za koje je dodijeljena državna potpora ili potpora male vrijednosti.

Za sredstva zajma mogu aplicirati svi poljoprivrednici koji ispunjavaju uvjete propisane Programom ruralnog razvoja i Financijskim instrumentom bez obzira jesu li u prethodnom razdoblju podnijeli zahtjev/koristili bespovratna sredstva Programa ruralnog razvoja..

Korisnik kojemu je odobreno financiranje putem bespovratnih sredstava neke od mjera ruralnog razvoja ima pravo podnijeti zahtjev za zajam za ruralni razvoj, ali ne za istu investiciju/projekt koji se financira iz bespovratnih sredstava.

Kupnja rabljene opreme je prihvatljiva za financiranje iz sredstava Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj.

Pod ulaganje u sektor mljekarstva ulaze isključivo one aktivnosti iz kojih se nedvojbeno može utvrditi ulaganje u navedeni sektor (ulaganje u objekte za držanje životinja, žive životinje, oprema za proizvodnju i preradu mlijeka i dr.). Ulaganje u mehanizaciju koja se koristi u ratarskoj proizvodnji, bez obzira na krajnje korisnike tih proizvoda, ne predstavlja ulaganje u sektor mljekarstva.

Svako ulaganje u kupnju imovine koja se unovčuje u rokovima kraćim od jedne godine, smatra se ulaganjem u obrtna sredstva. Također, bez obzira što se, primjerice tov teladi u svrhu proizvodnje bikova za prodaju, moguće odvija izvan navedenog vremenskog limita od godinu dana, investicija se promatra cjelovito, odnosno takvo se ulaganje i dalje smatra jednim proizvodnim ciklusom te eventualno trajanje samog tova duže od godine dana ne mijenja vrstu ulaganja (iz kratkotrajne imovine u dugotrajnu). Imajući u vidu sve ranije navedeno, kao i provedbena pravila financijskih instrumenata za ruralni razvoj, namjena zajma koji se izdaje krajnjem primatelju ne može biti namijenjena isključivo za obrtna sredstva. U slučaju kada ulaganje za koje se traži potpora u vidu financijskih instrumenata sadrži ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu (a sve u skladu s prihvatljivim namjenama po pojedinom tipu operacije PRR 2014.-2020.), financiranje obrtnih sredstava povezanih s tim ulaganjem je moguće do razine 30% iznosa prihvatljivih troškova ulaganja.

Trajanje procedure odobravanja zajma ovisi o kompleksnosti investicije, kompletiranosti projekta i dokumentacije.

HAMAG-BICRO ne vrši preliminarnu provjeru poslovnog plana i ostale dokumentacije za zajam. Obrada i analiza predmeta temelji se na cjelokupno dostavljenoj dokumentaciji.

Izvatkom iz Upisnika poljoprivrednika smatra se:

 Izvadak iz Upisnika poljoprivrednika ispisan iz elektronske baze Upisnika Poljoprivrednika (kartice Osnovni podaci, Članovi, Posjedi, Arkodi, Prava na plaćanje).
• Potvrda APPPRR-a koja sadržava podatke o nazivu poljoprivrednika, sjedištu, MIBPG, ime i prezime nositelja/odgovorne osobe i OIB, popis članova OPG-a i OIB i podatke o površini (u ha) koja je evidentirana u ARKOD sustavu odnosno

Sredstvima zajam nije moguće financirati ulaganje u primarnu pčelarsku proizvodnju, jer se isto financira iz Nacionalnog pčelarskog programa.

U slučaju kupnje nekretnina / pokretnina od fizičkih osoba potrebno je dostaviti Predugovor / Ugovor o kupnji nekretnina / pokretnina u kojem su definirani svi potrebni elementi vezani uz predmet i uvjete kupnje.

Ulaganje u restrukturiranje postojećih vinograda nije prihvatljivo za financiranje, budući da se isto financira iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina. Prihvatljivo je isključivo financiranje podizanja novih nasada vinograda.

S obzirom da je uvjetima Financijskog instrumenta propisano da su prihvatljivi troškovi nakon predaje zahtjeva za zajam, nije prihvatljivo financiranje usluge izrade poslovnog plana nastalo prije predaje zahtjeva za zajam. U slučaju da su troškovi nastali nakon predaje zahtjeva za zajam, prihvatljivi troškovi izrade poslovnog plana mogu iznositi najviše 2% iznosa traženog zajma.

Uvjetima Financijskog instrumenta nije definirana obveza da je podnositelj zahtjeva za zajam u sustavu PDV-a, kao ni obveza ulaska u sustav PDV-a u slučaju odobrenja Zahtjeva za zajam.

Uvjetima Financijskog instrumenta nije definirana obveza da je podnositelj zahtjeva za zajam upisan u Registar poreznih obveznika, kao ni obveza upisa u Registar poreznih obveznika u slučaju odobrenja Zahtjeva za zajam.

Podnositelji zahtjeva za zajam, prilikom ulaganja u Tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
• biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za zajam;
• biti registriran za dodatnu nepoljoprivrednu djelatnost i
• obavljati poslovnu djelatnost u okviru registrirane nepoljoprivredne djelatnosti.