EU fondovi 2021. – 2027.

Europska komisija je sredinom 2018. objavila Višegodišnji financijski okvir (VFO) za proračunsko razdoblje 2021. – 2027., kojim je, kao i  prethodnim VFO-ima, predviđeno najveći dio sredstava  proračunskog razdoblja alocirati kroz fondove koji će se provoditi sukladno Uredbi (EU) 2021/1060 o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (dalje u tekstu: Uredba o zajedničkim odredbama).

VFO je u međuvremenu više puta revidiran radi prilagodbe novonastalim okolnostima, odnosno dramatičnim promjenama makroekonomskoga okruženja do kojih je došlo radi ruske invazije na Ukrajinu, migracija, rastuće geopolitičke nestabilnosti, kriza i prirodnih katastrofa. S ciljem jačanja VFO-a za razdoblje 2021. – 2027., odnosno omogućivanja opsežne preraspodjele sredstava i reprogramiranja, mijenjana je i Uredba o zajedničkim odredbama.

Proces izrade programskih dokumenata za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Vlada RH otpočela je u studenome 2020., a EK  je u studenome 2022. odobrila PKK, a u prosincu 2022. i ITP.

Programom Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.)  RH je postavila ciljeve i prioritete za učinkovito korištenje EFRR i  KF za razdoblje 2021.-2027. Glavni cilj podržanih intervencija je ojačati gospodarstvo, poduprijeti digitalnu i zelenu tranziciju, digitalizaciju za građane i poduzeća, poboljšati povezanost i mobilnost u cijeloj RH i ojačati kvalitetu života stanovništva. PKK 2021.-2027. se temelji na Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. (NRS 2030). Ulaganja će se osim na cijelo područje RH, usmjeriti i na potpomognuta i brdsko-planinska područja, područja koja prema stupnju razvijenosti zaostaju za nacionalnim prosjekom, koja su jače izložena demografskim izazovima i deprivaciji te područja razvojnih ograničenja i posebnost.

Integrirani teritorijalni program (ITP 2021.-2027.) uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT). ITP se također temelji na NRS 2030 kojom su određena  četiri razvojna smjera, od kojih se na ITP odnosi smjer za uravnoteženi regionalni razvoj koji će se postići putem industrijske tranzicije regija i gradova u okviru cilja politike (CP) 1, osnaživanjem zelenog i čistog prometa u urbanim središtima unutar CP 2, razvoja pametnih i održivih gradova i otoka u okviru CP 5 te pravednom tranzicijom u Istarskoj županiji i Sisačko-moslavačkoj županiji putem FPT.

HR Sufinancira Europska unija_POS