O programu

Interreg V-A Program suradnje Mađarska–Hrvatska 2014-2020

Interreg V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020 jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje, koji zauzimaju važno mjesto kao jedan od instrumenata i ciljeva Kohezijske politike Europske unije. Programi u okviru Europske teritorijalne suradnje – u novoj financijskoj perspektivi objedinjeni pod brendom INTERREG – doprinose jačanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Europske unije baveći se problemima koji nadilaze granice između različitih zemalja ili regija. Ciljevi Europske teritorijalne suradnje između ostalog su stvaranje zajedničkog identiteta, integriranog fizičkog prostora, uravnoteženog razvoja i poboljšanje politika i bolje funkcioniranje upravljačkih struktura. Kako bi postigli ove ciljeve, programi prekogranične suradnje prepoznaju zajedničke probleme u pograničnim regijama te određuju mjere za suočavanje s njima.

Program prekogranične suradnje između Mađarske i Hrvatske sljednik je programa iz prethodne financijske perspektive (IPA 2007.-2013.) i baš kao i njegov prethodnik tijekom godine pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, i on se u slučaju obje zemlje financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Upravljačke strukture Programa

U sklopu „B Light Grant Sheme“, niže navedena tijela imaju sljedeće odgovornosti prilikom provedbe Programa:

  • Nadzorni odbor (NO)

Nadzorni odbor (NO) je glavno tijelo Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska i čine ga predstavnici županija pograničnih područja i odgovorna državna tijela. NO odobrava B Light Grant Shemu kao poseban projekt te nadgleda njenu implementaciju, donoseći odluke o promjenama sukladno Ugovoru o potpori.

Radno tijelo Nadzornog odbora je Zajedničko tajništvo (ZT). Vodeći korisnik (Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO) pruža podršku ZT-u, dostavljajući sve potrebne informacije o provedbi Programa B Light Grant Sheme.

  • Upravljačko tijelo (UT)

Upravljačko tijelo (UT) je odgovorno za implementaciju Programa prekogranične suradnje, uključujući i Program B Light Grant Shema. Ulogu upravljačkog tijela izvršava Ured premijera Mađarske u Budimpešti koji je ujedno i ugovorna strana u Ugovoru o potpori B Light Grant Sheme. Upravljačko tijelo je supotpisnik Ugovora o potpori te ima odgovornost i ovlast u nadgledanju implementacije.

  • Tijelo za ovjeravanje (TO)

Tijelo za ovjeravanje (TO) je odgovorno za ovjeravanje izjava o izdacima i zahtjeva za isplatom kao i B Light Grant Sheme.

  • Tijelo za reviziju (TR)

Tijelo za reviziju (TR) neovisno je od Nadzornog odbora i Tijela za ovjeravanje. Odgovorno je za provjeravanje učinkovitosti sustava unutarnje kontrole, unutarnje revizije te sustava upravljanja rizicima B Light Grant Sheme i Light projekta.

  • Zajedničko tajništvo (ZT)

Zajedničko tajništvo (ZT) je administrativno tijelo koje pruža podršku prethodno navedenim tijelima. ZT je smiješteno u Széchenyi Programme Office Nonprofit Llc., sa sjedištem u Budimpešti, s kontaktnim točkama u Čakovcu, Osijeku i Pečuhu.

Korisnici

U projektu (Grant shemi) postoje glavni korisnik i korisnici, što je u skladu s općenitim principima djelovanja prekogranične suradnje:

  • Glavni korisnik: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO

Glavni korisnik (GK) ima odgovornost za ukupnu koordinaciju i implementaciju programa.

  • Korisnici: regionalne (županijske) razvojne agencije

Korisnici su, unutar svoje županije, odgovorni za koordinaciju projektnih aktivnosti. Glavni zadatak korisnika je promovirati i podignuti svijest o Projektu među malim i srednje velikim poduzećima (MSP)  na pograničnom području te imati aktivnu ulogu u prikupljanju projektnih ideja organiziranjem promotivnih događaja i B2B sastanaka te održavanjem konzultacija kako bi se lakše prepoznali Light korisnici odnosno formirali Light projekti. Korisnici sudjeluju u evaluaciji u oba koraka prijave, odnosno evaluaciji Light Concepta i Light Project Proposal-a te sudjeluju u postupku odlučivanja.

Korisnici programa su:

Baranya

Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (Baranya County Development Agency Non-profit Ltd.)

Somogy

Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány (Entrepreneurs’ Centre of Somogy County Public Foundation)

Zala

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Zala County Foundation for Enterprise Promotion)

Osječko – baranjska i Vukovarsko – srijemska županija

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. (Regional Development Agency of Slavonia and Baranja Ltd.)

Virovitičko – podravska i Požeško – slavonska županija

VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske zupanije (VIDRA Virovitica-Podravina County`s Development Regional Agency)

Koprivničko – križevačka i Bjelovarsko – bilogorska županija

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji (PORA Regional development agency of Podravina and Prigorje for promotion and implementation of development activities in Koprivnica Križevci County)

Međimurska i Varaždinska županija

Regionalna razvojna agencija Međimurje (Regional Development Agency Međimurje)