Kako se prijaviti?

Ulazak u program

Prijava

Puna projektna dokumentacija, koja se podnosi HAMAG-BICRO-u, sastoji se od*: 
1. Obrasca EUREKA Application Form – EAF
2. Konzorcijskog ugovora
3. EUREKA POSLOVNOG PLANA – EPP zajedno s obveznim prilozima prema sadržaju Priručnika za prijavu u program EUREKA 

Svi navedeni obrasci i detaljne upute dostupni su na podstranici Dokumenti.

Ukoliko se prijava podnosi na Zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u Dunavskoj regiji 2022., prijavu je potrebno podnijeti putem platforme i odabrati natječaj koji se odnosi na Dunavsku regiju 2022. Navedenu prijavu kreira glavni partner u projektu.

Ostala projekta dokumentacija propisana je Uputama za prijavitelje i dostavlja se HAMAG-BICRO-u. Natječaj za zajednički poziv možete pronaći na poveznici.

___________

* Rok za dostavu dokumentacije HAMAG-BICRO-u je 14 kalendarskih dana od podnošenja dokumentacije u sustav. 

Evaluacija

Evaluacija pune prijave

Puna evaluacija naziva se ‘Faza 2 evaluacije‘ ili Ocjena tehnološke i financijske prihvatljivosti. Fazu 2 evaluacije provodi Odbor za punu evaluaciju (EO).

EO sastoji se od tri člana:

  • Dva (2) poslovno tehničko-tehnološka evaluatora (dalje u tekstu PTTE evaluatori),
  • Jedan (1) poslovno-financijski evaluator (dalje u tekstu PFE evaluator).

Evaluatori su dužni pridržavati se kriterija i načina ocjenjivanja sukladno propisanoj EUREKA metodologiji (PAM – Project Assessment Methodology) odnosno PAM priručniku i uputama nadležnog sektora u Agenciji. PAM metodologija jedinstvena je za sve zemlje članice EUREKA inicijative. PAM priručnik i metodologija evaluacije također se nalaze na podstranici Dokumenti.

Prema hrvatskim nacionalnim pravilima, prag prolaznosti ili minimalni broj bodova koji je potreban da neki projekt bude prihvatljiv za sufinanciranje je 240 bodova (60%) ili više. Samo projekti koji zadovolje prag prolaznosti mogu biti sufinancirani od strane HAMAG-BICRO-a uz uvjet da HAMAG-BICRO ima osigurana sredstva.

Ukupna alokacija za sve EUREKA mrežne projekte u 2022. godini je 7.500.000 kuna.

Odobravanje

Na temelju konačne ocjene hrvatskoj dijela projekta, Agencija sastavlja konačno mišljenje za ili protiv financiranja. Međutim, konačna ocjena projekta rezultat je nacionalnih ocjena svih uključenih zemalja prema PAM metodologiji. To se još naziva ‘Faza 3 evaluacije’ ili Konačno prihvaćanje ili odbijanje projekta.

NPC-evi komuniciraju i usklađuju rezultate nacionalnih evaluacija. Rezultati nacionalnih evaluacija svih zemalja uključenih u projekt unose se u jedinstvenu internu bazu projekata (‘EUREKA Application portal'). Kada svi uključeni NPC-evi unesu rezultate svojih nacionalnih evaluacija u pojedinačne PAM obrasce, NPC glavnog partnera zadužen je za izradu završne ocjene (Final PAM), a ostali ga potvrđuju.

Na temelju pozitivnih nacionalnih evaluacija drugih zemalja partnera, član Uprave Agencije potpisom potvrđuje da odabrani projekt ima: (1) osigurano financiranje i (2) potvrđenu pozitivnu finalnu ocjenu te da može biti predložen za konačno odobravanje na sastanku ‘Visokih predstavnika programa EUREKA’.

Sastanci grupe Visokih predstavnika se održavaju 4 puta godišnje (siječanj, ožujak, lipanj, listopad) u zemlji koja predsjedava inicijativom EUREKA.

EUREKA znak

Projekt može koristiti znak EUREKA-e tek nakon što je prošao strogo međunarodno vrjednovanje te je odobren na sastanku Visokih predstavnika programa (status – Endorsed). Ovaj prestižni znak osigurava vidljivost i dodatnu vrijednost na europskom tržištu te označava kvalitetu projekta i njegovih partnera prema potencijalnim ulagačima i klijentima.

Financiranje i izvještavanje

Nakon odobravanja projekta financiranje se vrši prema općim odredbama Ugovora o financiranju, a važno je naglasiti kako se isto vrši polugodišnje. Od Korisnika se očekuje da osigura svoju likvidnost, dok se isplate iz programa EUREKA vrše početkom polugodišnjeg perioda, tj. nakon prihvaćanja polugodišnjeg Izvješća za prethodno završeni period od strane Agencije.

Korisnik potpore dužan je polugodišnje izvještavati HAMAG-BICRO o ostvarenim rezultatima istraživanja i razvoja, putem poslovno-tehnoloških izvješća, prikazom utrošenih sredstava te financijskim izvješćima s pratećim fakturama.

Na kraju projekta Korisnik je dužan HAMAG-BICRO-u dostaviti Završno izvješće (Final report) prema propisanom obrascu koje sadrži opis svega učinjenog na projektu. Dodatno se izvještava i Tajništvo EUREKA-e koje elektronskim putem šalje obavijest i obrazac svim projektnim partnerima.

Tajništvo EUREKA-e nakon 3 godine kontakt-osobama svih partnera šalje obrazac za Izvještaj o tržišnom učinku (Market Impact Report) koji su partneri dužni ispuniti te poslati u Tajništvo i Nacionalnom koordinatoru projekata u Hrvatskoj.