Prijava nepravilnosti

Nepravilnosti u upravljanju i provedbi komponente IIIC prema tipu mogu biti: tehničke, ugovorne, financijske i administrativne, a prema načinu počinjenja mogu biti: namjerne i nenamjerne, dok prema učincima mogu biti nepravilnosti s financijskim učinkom, i nepravilnosti bez financijskog učinka, a prema prirodi nastanka mogu biti sistemske, te nepravilnosti koje se pojavljuju samo u određenom projektu.

Prijavljivanje počinjenih nepravilnosti i/ili prijevara  te sumnje na počinjenje istih može biti osobno (imenom i prezimenom) ili uz traženje zadržavanja anonimnosti.

Svaka počinjena nepravilnost i/ili prijevara, te sumnja na počinjenje istih, moraju se prijaviti, bez obzira na veličinu i značaj nepravilnosti i /ili prijevare, i bez obzira jesu li iste počinjene namjerno ili iz nehata.

Sumnju na počinjenu nepravilnost i/ili prijevaru u upravljanju i provedbi, odnosno nepravilnosti i/ili prijevare u korištenju EU sredstava možete prijaviti putem maila: , putem telefona 01 4881 035 ili na adresu:

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE
(HAMAG-BICRO)
Prijava nepravilnosti
Odjel za pravne poslove
Ksaver 208
10 000 Zagreb

Počinjena nepravilnost i/ili prijevara te sumnja na počinjenje istih može se također prijaviti i na adresu elektroničke pošte Službe za suzbijanje nepravilnosti i prijevara  pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske:

ili Uredu za suzbijanje korupcije pri Europskoj komisiji (OLAF- European Anti-Fraud Office):

- Internetom, putem sustava za obavješćivanje o prijevarama (anonimno, uz siguran prijenos dokumenata) https://fns.olaf.europa.eu/main_hr.htm  

- Internetom, putem web-obrasca (nije anonimno, odnosno traži se ime i adresa elektroničke pošte te nema mogućnosti za slanje dokumenata) https://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts/fraud-reporting-form_hr

- putem pošte na adresu:

European Commission/ Europska komisija

European Anti-Fraud Office (OLAF)/ Europski ured za borbu protiv prijevara

1049 Brussels

Belgium