Kako se prijaviti?

Ulazak u program

Prijava u program Eurostars radi se isključivo putem ONLINE stranice:

www.eurostars-eureka.eu/

Koraci prijave:

1. Registracija glavnog projektnog partnera unutar konzorcija

2. Ulogirati se na stranicu

3. Ispuniti Eurostars obrazac za prijavu (eng. Eurostars Application Form)

4. Svi projektni partneri moraju dostaviti Izjavu o statusu malog ili srednjeg poduzetnika (ukoliko su se tako deklarirali)

roku od 7 dana od isteka roka za prijavu na natječaj, hrvatski predstavnik u konzorciju OBVEZAN je dostaviti definiranu nacionalnu dokumentaciju u agenciju HAMAG-BICRO. Obvezna dokumentacija propisana je Priručnikom za natjecatelje u program Eurostars.

Svi potrebni obrasci i detaljne upute dostupni su na mrežnim stranicama agencije HAMAG-BICRO.

Evaluacija traje otprilike 20 tjedana. 

Financiranje i izvještavanje

Nakon odobravanja projekta financiranje se vrši prema općim odredbama Ugovora o financiranju, a važno je naglasiti kako se isto vrši kvartalno. Od Korisnika se očekuje da osigura svoju likvidnost jer se isplate iz HAMAG-BICRO-a vrše nakon isteka kvartalnog perioda, tj. nakon prihvaćanja kvartalnog Izvješća od strane HAMAG-BICRO-a.

Korisnik potpore dužan je kvartalno izvještavati HAMAG-BICRO o ostvarenim rezultatima istraživanja i razvoja, putem poslovno-tehnoloških izvješća, prikazom utrošenih sredstava te financijskim izvješćima s pratećim fakturama.

Na kraju projekta Korisnik je dužan HAMAG-BICRO-u dostaviti Završno izvješće (Final report) prema propisanom obrascu koje sadrži opis svega učinjenog na projektu. Dodatno se izvještava i Tajništvo EUREKA-e koje elektronskim putem šalje obavijest i obrazac svim projektnim partnerima.

Tajništvo EUREKA-e nakon 2 godine kontakt osobama svih partnera šalje obrazac za Izvještaj o tržišnom učinku (Market Impact Report) koji su partneri dužni ispuniti te poslati u Tajništvo i Nacionalnom koordinatoru projekata u Hrvatskoj.