Kako se prijaviti?

eurostars-logo

Ulazak u program

Koraci prijave:

1. Registracija glavnog projektnog partnera unutar konzorcija

2. Ulogirati se na stranicu

3. Ispuniti Eurostars obrazac za prijavu (eng. Eurostars Application Form)

4. U roku od 7 dana svi projektni partneri moraju dostaviti Izjavu o statusu malog ili srednjeg poduzetnika (ukoliko su se tako deklarirali) i Izjavu o preuzimanju obveza putem myEUREKA platforme (koordinira EUREKA Tajništvo – Bruxelles)

roku od 7 dana od isteka roka za prijavu na natječaj, hrvatski partneri u konzorciju OBVEZNI su dostaviti definiranu nacionalnu dokumentaciju u agenciju HAMAG-BICRO. Obvezna dokumentacija propisana je Priručnikom za program Eurostars.

Svi potrebni obrasci i detaljne upute dostupni su na mrežnim stranicama agencije HAMAG-BICRO.

Tehnološka evaluacija traje otprilike 20 tjedana.

Financiranje i izvještavanje

Nakon odobravanja projekta od strane EUREKA Tajništva i HAMAG-BICRO-a, financiranje i praćenje projekta vrši se prema općim odredbama Ugovora o financiranju, a važno je naglasiti kako se isto vrši polugodišnje.

Korisnik potpore dužan je polugodišnje izvještavati HAMAG-BICRO o ostvarenim rezultatima istraživanja i razvoja, putem propisanih obrazaca za izvještavanje, prikazom utrošenih sredstava te financijskim izvješćima s pratećom dokaznom dokumentacijom.

Na kraju projekta Korisnik je dužan HAMAG-BICRO-u dostaviti Završno izvješće (Final Report) prema propisanom obrascu koje sadrži opis svega učinjenog na projektu. Dodatno se izvještava i EUREKA Tajništvo koje elektronskim putem šalje obavijest i obrazac svim projektnim partnerima.

EUREKA Tajništvo nakon 2 godine kontakt osobama svih partnera šalje obrazac za Izvještaj o tržišnom učinku (Market Impact Report) koji su partneri dužni ispuniti te poslati u Tajništvo i Nacionalnom koordinatoru projekata u Hrvatskoj.

 

Eurostars je dio Europskog partnerstva za inovativna mala i srednja poduzeća. Partnerstvo sufinancira Europska unija kroz Obzor Europa.

Co-fund-logo-and-European-Partnership-wording