Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj

FI-ruralni-razvoj-logo-300x200

Financijski instrument “Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj“ namijenjen je subjektima malog gospodarstva, te je sufinanciran iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru ovog financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru putem financijskih institucija omogućiti jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga u skladu s uvjetima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (dalje u tekstu: PRR 2014.-2020.) i Sporazuma o financiranju potpisanog 18. travnja 2018. godine između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje u tekstu: APPRRR) i HAMAG-BICRO-a, za definirane mjere/podmjere/tipove operacija.

UVJETI DEFINIRANI FINANCIJSKIM INSTUMENTOM POJEDINAČNA JAMSTVA ZA RURALNI RAZVOJ

ZNAČAJKA / INSTRUMENT Pojedinačno jamstvo za ruralni razvoj
Ciljana skupina

mirko, mali i srednji subjekti gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR 2014.-2020. prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta

Maksimalni iznos jamstva 1.300.000 EUR
Maksimalna stopa jamstva do 70%
do 80% za mlade poljoprivrednike* i mljekarski sektor
Minimalno trajanje jamstva 12 mjeseci
Maksimalno trajanje jamstva 15 godina 
Namjena kredita za koji se izdaje jamstvo osnovna i povezana obrtna sredstva
Udio obrtnih sredstava  do 200.000 EUR, odnosno do 30% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova, ovisno o tome koji je iznos viši
Premija rizika (naknada za izdavanje jamstva) 0,25% iznosa odobrenog jamstva
0,10% za mlade poljoprivrednike i mljekarski sektor
Obuhvat jamstva glavnica kredita
Potpora Potpora male vrijednosti (de minimis) i/ili državna potpora (ABER / GBER) i/ili javna potpora u skladu s Prilogom 2 Uredbe (EU) br. 1305/2013
Instrumenti osiguranja Zadužnice subjekta, vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
*„Mladi poljoprivrednik“ znači osoba koja do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu nema više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje odgovarajuće stručne vještine i znanja te po prvi puta preuzima poljoprivredno gospodarstvo kao nositelj tog gospodarstva (ima status nositelja/odgovorne osobe na poljoprivrednog gospodarstvu, a u slučaju trgovačkog društva je većinski vlasnik).

Geografski obuhvat lokacije ulaganja u provedbenom smislu je cijeli teritorij Republike Hrvatske osim urbanih središta gradova Zagreb, Osijek, Rijeka i Split.

Vrste ulaganja za koje se ne može izdati jamstvo

 • financiranje PDV-a koji se može povratiti
 • refinanciranje postojećih obveza
 • trošak kupovine zemljišta veći od 10% ukupne investicije
 • otplata kamata na dugovanja
 • troškovi neprihvatljivi temeljem pravila o državnim potporama
 • mostni krediti, okvirni krediti po poslovnim računima, revolving krediti, ostali zajmovi u obliku obnovljivih kreditnih linija, okviri za garancije, kredite i sl., zajmovi u obliku mezaninskih zajmova, podređenog duga ili kvazivlasničkog kapitala
 • investicije koje služe u osobne svrhe
 • izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti koju obavlja podnositelj zahtjeva
 • kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba; povezane osobe i poduzeća definirani su sukladno članku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 (dalje u tekstu: GBER) te Međunarodnim računovodstvenim standardom 24
 • kupnja pokretnina radi prodaje
 • kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje objekta
 • kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima.

Cjeloviti tekst programa možete preuzeti ovdje