Postupak prijave

Postupak odobravanja zajma

  1. Poduzetnik podnosi HAMAG-BICRO-u obrazac zahtjeva za zajam zajedno sa ostalom obveznom dokumentacijom (poštom, elektroničkom poštom ili osobno na adrese objavljene na službenim mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a). Popis obvezne dokumentacije kao i potrebni obrasci dio su Programa i objavljeni su na službenim mrežnim stranicama Agencije.

Ukoliko se zahtjev zaprima putem elektroničke pošte, poduzetnik je dužan dostaviti HAMAG-BICRO-u u izvorniku standardizirani obrazac zahtjeva za zajam, Izjavu o korištenim državnim potporama, Izjavu o statusu malog gospodarstva te Potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne stariju od 30 dana te ostalu dokumentaciju u preslici.

  1. Stručne službe HAMAG-BICRO-a obrađuju zahtjev za ESIF zajam
  2. HAMAG-BICRO donosi Odluku o ESIF zajmu

U slučaju donošenja pozitivne Odluke:

  • HAMAG-BICRO šalje Poduzetniku obavijest o pozitivnoj odluci
  • Poduzetnik otvara račun posebne namjene i dostavlja podatke o otvorenom računu HAMAG-BICRO-u
  • Poduzetnik sklapa Ugovor o zajmu s HAMAG-BICRO-om
  • HAMAG-BICRO po odobrenju zajma plasira sredstva zajma

ONLINE PRIJAVA

HAMAG-BICRO dodatno olakšava pristup financiranju sustavom za online prijavu za financijske instrumente zajmova. Novim načinom podnošenja prijava Agencija se nastoji modernizirati, informatizirati, biti ekološki osviještena te svima olakšati proces prijave.
Ove upute vrijede samo za prijavitelja za financijske instrumente zajmova (ESFI Mikro i Mali zajmovi te Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj).

prijava-on-line-zajmovi

Upute za podnošenje prijave dostupne su u korisničkom sučelju ONLINE sustava.

ONLINE sustav prati projekte od faze urudžbiranja do donošenja odluke. Komunikacija za vrijeme obrade samog zahtjeva se odvija klasičnim komunikacijskim alatima.

U slučaju poteškoća prilikom on-line prijave, prijavu greške možete poslati mailom na adresu
.