Postupak prijave

  1. Poduzetnik podnosi banci (kreditoru) zahtjev za odobrenje kredita uz korištenje jamstva HAMAG-BICRO-a
  2. Banka (kreditor) dostavlja HAMAG-BICRO-u Odluku o odobrenju kredita te obrazac Prijave za uključivanje u Program
  3. Stručne službe HAMAG-BICRO-a obrađuju zahtjev za jamstvo
  4. HAMAG-BICRO donosi odluku o uključivanju u portfelj predmetnog Programa
  5. Poduzetnik sklapa ugovor o kreditu s bankom (kreditorom), provodi instrumente osiguranja povrata kredita i plaća naknadu HAMAG-BICRO-u.
  6. Banka (kreditor) dostavlja ugovor o kreditu, a HAMAG-BICRO izdaje Jamstvo
  7. Banka (kreditor) po dobivanju jamstva plasira sredstva kredita

Pomognite nam da se poboljšamo slanjem komentara / Please help us improve

hb-feedback