Postupak prijave

  1. Poduzetnik podnosi banci (kreditoru) zahtjev za odobrenje kredita uz korištenje jamstva HAMAG-BICRO-a
  2. Banka (kreditor) dostavlja HAMAG-BICRO-u Odluku o odobrenju kredita, zahtjev za jamstvo i dokumentaciju propisanu određenim jamstvenim programom
  3. Stručne službe HAMAG-BICRO-a obrađuju zahtjev za jamstvo
  4. HAMAG-BICRO donosi Odluku o jamstvu i o tome obavještava banku (kreditora). U slučaju donošenja pozitivne Odluke:
  • Poduzetniku se dostavlja račun za naknadu za jamstvo (po jamstvenim programima za koje je utvrđena naknada). Naknada za izdavanje jamstva naplaćuje se sukladno Odluci o naknadama.
  • Za investicije koje se odvijaju u nekoliko faza, u visini iznad 500.000,00 kn, HAMAG-BICRO ugovara zajednički financijski nadzor  s poslovnim bankama. Naknada za provođenje financijskog nadzora naplaćuje se na građevinski dio investicije uključujući vlastita, kreditna i ostala sredstva u strukturi ulaganja.
  • Poduzetnik sklapa ugovor o kreditu s bankom (kreditorom), provodi instrumente osiguranja povrata kredita i plaća naknadu HAMAG-BICRO-u
  • Banka (kreditor) dostavlja ugovor o kreditu, a HAMAG-BICRO sklapa ugovor o jamstvu s bankom (kreditorom) i poduzetnikom.
  • Poduzetnik dostavlja ugovorene instrumente osiguranja povrata sredstava po mogućem plaćanju temeljem danog jamstva, a HAMAG-BICRO daje jamstvo.
  • Banka (kreditor) po dobivanju jamstva plasira sredstva kredita.