Open Data Hackathon

Open Data Hackathon-min
hackaton-pravilnik-min
hackaton-prijava-min

Javni poziv za sudjelovanje u prijavi na Open Data Hackathon u okviru projekta ODEON

I. PREDMET JAVNOG POZIVA I OPĆE ODREDBE

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavljuje Javni poziv (u daljnjem tekstu: Poziv) za sudjelovanje u dvodnevnom natjecanju Open Data Hackathon u okviru projekta ODEON koje će se održati

27. i 28. rujna 2020. godine
virtualno putem platforme Zoom

Cilj hackathona je pružiti praktičnu podršku mladim inovatorima i startup tvrtkama kako bi uz pomoć mentora unaprijedili svoje ideje, razvili rješenja i dobili pristup OPEN DATA startup zajednici kao priliku da predstave svoje projekte pred investitorima i potencijalnim strateškim partnerima u sklopu ODEON projekta te na konferenciji LEAP Summit u listopadu 2020. godine.

Inovativna rješenja razvijena u sklopu Open Data Hackathona moraju promicati korištenje otvorenih podataka iz javnog sektora, posebno onih koji se objavljuju na nacionalnim / regionalnim portalima otvorenih podataka iz sljedeća četiri tematska područja: promet i mobilnost, zdravlje i kvaliteta života, okoliš i energija te pametni turizam. Rješenja će se razvijati pomoću otvorenih podataka, mobilnih aplikacija, umjetne inteligencije, povezivanja uređaja putem interneta (Internet of things ), big data, blockchaina i slično.

Sudjelovanjem u hackathonu odabrani sudionici će:

usvojiti dodatna znanja i vještine potrebne za uspješnu izradu poslovnih rješenja korištenjem otvorenih podataka;

koristiti napredne tehnologije uz podršku mentora;

javno predstaviti svoj projekt pred potencijalnim investitorima i strateškim partnerima ODEON projekta;

• imati mogućnost osvojiti razne nagrade.

Poziv i informacije sadržane u Javnom pozivu i Pravilniku pružaju smjernice o načinu podnošenja prijava, navodeći kriterije i pravila podnošenja prijave i njihova odabira.

TEME HACKATHONA:

1. Tema - Zdravlje i kvaliteta života

Izazovi:

- starenje populacije, ulaganje u zdravlje tijekom cjelokupnog života i preventivno jačanje imuniteta
- vodeće nezarazne i zarazne bolesti
-jačanje sustava zdravstva okrenutog ljudima (s novonastalim zdravstvenim potrebama)
- jačanje javnozdravstvenog kapaciteta, jačanje nadzora i spremnosti na odgovor u slučaju incidenata i katastrofa.

2. Tema - Promet i mobilnost

Izazovi:

- razvoj sigurnijeg, ekološki prihvatljivijeg i "pametnijeg" transportnog sustava od kojeg će imati koristi svi građani, u skladu sa standardima zaštite okoliša

- smanjiti utjecaj štetnih posljedica prometa na klimu i okoliš poboljšanjem učinkovitosti u korištenju prirodnih resursa i smanjenjem ovisnosti o fosilnim gorivima

- veća mobilnost, manje gužve, veća sigurnost, s ciljem pomirbe rastuće potrebe mobilnosti s poboljšanom prometnom fluidnosti kroz inovativna rješenja za bolji, uključivi i siguran transportni sustav.

Fokus aktivnosti usmjerit će se na smanjenje gužve, povećanje dostupnosti te prilagođavanje potrebama korisnika promicanjem integriranog pristupa prometu od vrata do vrata kako bi se poboljšala intermodalnost i raspoređivanje pametnog planiranja i upravljanja rješenjima u svrhu smanjenja prometnih nesreća i postizanju veće sigurnosti.

3. Tema - Okoliš i energija

Izazovi:

- suočavanje i prilagodba klimatskim promjenama s ciljem poboljšanja razumijevanja klimatskih promjena te pouzdane klimatske projekcije; procjena učinaka i ranjivosti te razvoj inovativnih isplativih mjera prilagodbe i prevencije rizika

- održivo upravljanje prirodnim resursima i ekosustavima s ciljem poboljšanja razumijevanja funkcioniranja ekosustava, njihove interakcije s društvenim sustavima i njihove uloge u održavanju ekonomske i ljudske dobrobiti te osiguravanje znanja i alata za učinkovito donošenje odluka i javni angažman

- osiguravanje održive zalihe neenergetskih i nepoljoprivrednih sirovina s ciljem jačanja znanja i spoznaja o sirovinama; promidžba održivih zaliha i korištenja sirovina; pronalazak alternativnih rješenja za kritične sirovine; poboljšanje društvene osviještenosti i vještina vezanih za sirovine

- omogućavanje tranzicije prema zelenoj ekonomiji kroz eko-inovacije s ciljem poticanja svih oblika eko-inovacija koje omogućuju tranziciju prema zelenoj ekonomiji

- razvoj razumljivih i održivih informacijskih sustava te sustava promatranja vezanih za okoliš, s ciljem isporuke dugoročnih podataka i informacija potrebnih za suočavanje s ovim društvenim izazovom.

4. Tema - Pametni turizam

Izazovi:

- potaknuti inovativna i uključiva rješenja za održiv i dostupan turizam

- popularizirati digitalni pametni turizam

- naglasiti ulogu kulturnog nasljeđa te i kulturnih i stvaralačkih industrija kao turističkih dobara

- poboljšati informiranost o rasponu turističkih proizvoda i usluga vezanih uz područja održivog turizma, pristupačnog turizma, turizma za starije osobe i turizma izvan sezone.

Faze natjecanja:

1. Prikupljanje projektnih ideja dostavljenih temeljem Javnog poziva
2. Kratki intervju
3. Podjela po timovima u slučaju prijave pojedinaca
4. Online edukacija za prijavitelje
5. Online pripremni sastanak s prijaviteljima i spajanje s mentorom
6. Dvodnevno natjecanje
7. Odabir 6 pobjednika od strane evaluacijskog odbora
8. Demo dan i priprema za LEAP Summit
9. Putovanje u Bruxelles i predstavljanje projekta pred potencijalnim investitorima (ovisno o epidemiološkim preporukama).

II. PRIJAVITELJI

Prijaviti se mogu timovi / studenti / inovativni pojedinci / startup tvrtke sa sljedećim ambicijama:
• Naučiti kako testirati svoju ideju od uspješnih stručnjaka u području razvoja poslovanja, poduzetnika i influencera.
• Doraditi i razvijati svoju ideju s kojom mogu uspjeti na tržištu uz korištenje otvorenih podataka.
• Promovirati svoju ideju / rješenja u području otvorenih podataka na ODEON platformi i MED regijama.
• Inspirirati se sjajnim idejama, znanjem i ljudima te naučiti što je potrebno za stvaranje uspješnog proizvoda.

Tvrtke koje se prijavljuju moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:

a) TRGOVAČKA DRUŠTVA moraju biti registrirana na području Republike Hrvatske, ne duže od godine dana od dana objave poziva iz kategorije mikro ili malog poduzetnika, sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. "Definicija MSP-ova" Uredbe 651/2014.

b) Moraju imati podmirena javna davanja i podmirene obveze prema Republici Hrvatskoj.

Predajom prijave Prijavitelj izričito izjavljuje da je pročitao i u potpunosti razumio te u cijelosti prihvaća sva pravila i odredbe Poziva.

Suštinski cilj događanja je stvoriti idejni dizajn nekog informacijskog rješenja ili razviti ideju za rješenje temeljeno na informacijama koje će omogućiti bolju promociju i vizualizaciju otvorenih podataka u gospodarstvu i poduzetništvu.

III. ROK, MJESTO I SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava mora sadržavati:

Pravodobno, potpuno i istinito ispunjeni online obrazac za prijavu, dostupan na poveznici PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava traje od 26. kolovoza 2020. do 22. rujna 2020. u 24:00 sata.

Šest (6) najbolje rangiranih natjecatelja dužni su na zahtjev dostaviti potpisane i ovjerene izjave te nastaviti sudjelovati u ostalim projektnim aktivnostima (Demo dan, LEAP Summit, predstavljanje projekta u Bruxellesu, aktivno povezivanje sa sudionicima iz drugih zemalja).

HAMAG-BICRO zadržava pravo izmjena i dopuna Poziva. Eventualne izmjene i dopune objavit će se na mrežnim stranicama https://hamagbicro.hr/ te će svi sudionici natjecanja biti pravodobno obaviješteni o svim promjenama.

Članovi evaluacijskog tima te druge osobe uključene u ovaj projekt sve će informacije i podatke čuvati u tajnosti i neće se njima koristiti u osobne svrhe ili ih prenositi trećim osobama.

Kontakt e-mail za dostavu dodatne dokumentacije: i

IV. OBJAVA DETALJA PROGRAM NATJECANJA

Pristigle prijave, kao i grupiranje po timovima u slučaju pojedinačnih prijava bit će objavljene 24. rujna 2020. godine na službenim internetskim stranicama HAMAG-BICRO-a.