Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG – BICRO

 

O B J A V L J U J E   J A V N I   P O Z I V

za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu

 

„Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)“ – pilot projekt

 

 Referentni broj poziva: KK.03.1.2.02.0001

 

I.

CILJ POZIVA

Svrha Poziva je jačanje ponude profesionalnih usluga MSP-ovima diljem Hrvatske (na istoj razini kvalitete), kako bi se osigurala integrirana pomoć MSP-ovima u svim stupnjevima razvoja, prilagođena njihovim potrebama, te kako bi se smanjila asimetrija informacija (pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama).

Opći cilj projekta je jačanje ponude profesionalnih usluga diljem Hrvatske putem umreženih PPI-jeva, kako bi se osigurala integrirana pomoć MSP-ovima u svim stupnjevima razvoja, prilagođena njihovim potrebama te omogućio ujednačen pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama. Projektom će se osigurati:

 1. razvoj Mreže PPI-jeva ;
 2. jačanje kompetencija te razvoj novih usluga članica Mreže;
 3. podizanje svijesti o formiranju i važnosti Mreže
 4. uspostava sustava vrednovanja i ocjene kvalitete usluga Mreže.

Vrijednost projekta iznosi 7.012.151,61 kuna te traje do 30. studenog 2018. godine. Predviđeno vrijeme za provedbu niže navedenih aktivnosti je 12 mjeseci (od listopada 2017 do listopada 2018).

HAMAG-BICRO je koordinator pilot Mreže čiji su članovi Poduzetničke potporne institucije odabrane temeljem ovog Javnog poziva za iskaz interesa. Odabrani PPI-jevi će sudjelovati u uspostavi Mreže, odnosno u zajedničkim aktivnostima, koje su planirane u sklopu projekta te se navode u točki III. Planirane aktivnosti Mreže.

 

II.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 

Pozivaju se:

Poduzetničke potporne institucije (u daljnjem tekstu PPI)

PPI su gospodarski subjekti usmjereni na stvaranje kvalitetnog, korisnički orijentiranog poduzetničkog okruženja i provode programe usmjerene na razvoj poduzetništva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Prema Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13) poduzetničke potporne institucije su dio ukupne poduzetničke infrastrukture. Prihvatljivi PPI-jevi su oni koji su upisani u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (u daljnjem tekstu: JRPI): http://reg.mingo.hr/pi/public/

PPI se pozivaju na podnošenje iskaza interesa za sudjelovanje u pilot projektu „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija - (u daljnjem tekstu Mreža).

Glavne prednosti ulaska u Mrežu su:

 • aktivan doprinos i suodlučivanje u budućem razvoju MPPI u Hrvatskoj;
 • sustavna edukacija zaposlenih u PPI putem „benchmark“ posjeta renomiranim međunarodnim i nacionalnim PPI-jevima (refundacija svih troškova puta);
 • sustavno podizanje kompetencija zaposlenih u PPI-jevima u definiranim područjima specijalizacije (organizacija stručnih edukacija za zaposlene);
 • kreiranje novih inovativnih usluga prema krajnjim korisnicima (poduzetnici, studenti, istraživači itd.)
 • sudjelovanje u provedbi novih inovativnih usluga (predviđeni fond za razvoj i provedbu 5 novih usluga iznosi 1,75 milijuna kuna, tj. 350.000 kuna po novoj inovativnoj usluzi)
 • veća prepoznatljivost PPI-ja na tržištu s obzirom na članstvo u Mreži i njeno sustavno pozicioniranje na tržištu;
 • razvoj IT platforme kao alata za sustavan razvoj i podršku radu svih PPI-ja u Hrvatskoj;
 • stvaranje dugoročnog održivog modela MPPI sa konkretnim utjecajem i mjerljivim rezultatima za inovacijski i poduzetnički sustav u RH;
 • uloga Mreže u provedbi ESIF fondova u sljedećoj financijskoj perspektivi

Način prijave, odabir i provedba ovog Javnog poziva detaljno je navedena u Uputama za prijavitelje za MPPI.

Napominjemo kako odabrani PPI-jevi postaju članovi pilot Mreže te mogu sudjelovati u svim niže navedenim aktivnostima.

 

III.

PLANIRANE AKTIVNOSTI MREŽE

 

AKTIVNOST 1. IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA MPPI

Hrvatska ima PPI za pružanje potpore poduzetnicima koje nisu ravnomjerno zemljopisno rasprostranjene, a istodobno su neravnomjerno raspoređene i djelatnosti maloga gospodarstva. Ta prostorna neusklađenost nije poticajna za regionalni razvoj što zahtijeva trajno i sustavno jačanje te usklađivanje pružanja usluga za razvoj poslovanja. Uz to, pokazalo se da poduzetnici  u nekim regijama imaju određene i specifične potrebe koje PPI-evi  trenutačno nisu u mogućnosti u potpunosti ispunjavati.

 

Grupa aktivnosti 1

Pripremne aktivnosti na uspostavi MPPI odnosno:

 • analiza postojećeg sustava poduzetničkih institucija ;
 • izrada plana razvoja sustava (Mreže) PPI-jeva;
 • identifikacija PPI-jeva koji će se specijalizirati za pružanje određenih usluga za razvoj poslovanja MSP-a sukladno prethodno provedenoj analizi potreba;
 • priprema projektnog prijedloga za nastavak projekta Mreže PPI-ja vrijednosti 9 milijuna EUR

 

AKTIVNOST 2. JAČANJE KOMPETENCIJA I RAZVOJ NOVIH USLUGA ČLANICA Mreže

Kako bi Mreža uspješno funkcionirala, potrebno je uspostaviti komunikacijske kanale i osigurati uključenost svih članova u planiranim aktivnostima te održivost.

Organizirat će se radne skupine koje će se baviti različitim aspektima razvoja Mreže (akceleracija, inkubacija, programi i edukacija, prijenos dobrih praksi, kolaboracija, usavršavanje itd.).

Zajedno s članicama Mreže razvit će se vizija i misija te operativni sustav funkcioniranja. To uključuje definiranje koncepta, sustava članstva i pristupanja u Mrežu, razvoj sustava certificiranja članova Mreže PPI-jeva i slično. Rezultati ove aktivnosti su osnova za izradu Plana razvoja Mreže.

Također, u ovoj aktivnosti će se odabirati pilot programi za razvoj novih inovativnih usluga koji će se provoditi u sklopu projekta te razvitisustav mentorstva. Nominirat će se i odabrati edukativni programi koji će se realizirati u sklopu projekta. Cilj je da se svim članovima Mreže omogući da sugeriraju programe koji će se testirati u fazi pilotiranja te da se zajednički identificiraju oni koji će generirati najbolje rezultate u ovoj testnoj fazi.

U ovoj aktivnosti očekuje se aktivno sudjelovanje članica Mreže uz koordinaciju internog tima Prijavitelja i vanjskih stručnjaka.

 

Grupa aktivnosti 2

Aktivnosti uspostave i razvoja Mreže odnosno:

 • uspostava komunikacijskih kanala Mreže;
 • organizacija radnih skupina za specifične aspekte razvoja Mreže;
 • razvoj vizije i misije Mreže zajedno sa operativnim koracima rada;
 • aktivnosti edukacije i stručnog osposobljavanja osoblja PPI-jeva koji će pružati usluge krajnjim korisnicima, poduzetnicima;
 • razvoj standardiziranih i specijaliziranih usluga za razvoj poslovanja MSP-a sukladno identificiranim potrebama;
 • transfer dobrih praksi i specijalizacija PPI-jeva za pružanje pojedinih usluga za razvoj poslovanja
 • provođenje pilot projekata pružanja usluga za razvoj poslovanja, s ciljem da isti budu dugoročno uvedeni u programe PPI-jeva te od koristi poduzetnicima;
 • aktivnosti uspostave mreže mentora za MSP-ove i povezivanje sa PPI-jevima

 

AKTIVNOST 3. PODIZANJE SVIJESTI O FORMIRANJU I VAŽNOSTI Mreže

Cilj je postići prepoznatljivost vizualnih elemenata Mreže PPI kao i njihovu povezanost sa  kvalitetom ponuđenih usluga PPI-ja prema poduzetnicima.

U cilju podizanja svijesti o važnosti pružanja kvalitetne podrške poduzetnicima u njihovom poduzetničkom poduhvatu, planirana je kampanja o važnosti uspostave MPPI te ciljana kampanja prema pojedinim skupinama korisnika.

Grupa aktivnosti 3

 • definiranje, predstavljanje i jačanje brenda MPPI;
 • promotivne i potporne aktivnosti;
 • širenje informacija među poduzetnicima o pojedinim aktivnostima Mreže i PPI-jeva
 • objava rezultata i uspješnih priča proizašlih iz provedbe 5 novih inovativnih usluga

 

AKTIVNOST 4. USPOSTAVA SUSTAVA VREDNOVANJA I OCJENE KVALITETE USLUGA MPPI

Cilj aktivnosti je uvesti mehanizam procjene učinkovitosti mjera kako bi se mogle vršiti periodične i srednjoročne provjere postignutih rezultata Mreže

Na temelju zadanih aktivnosti osmislit će se načini praćenja učinaka i izvještavanja te isti provoditi kako bi napredak bio mjerljiv i na osnovu čega bi se postavljali novi ciljevi dugoročnog razvoja Mreže. Razvit će se elektronski sustav (naslonjen na IT bazu) izvještavanja i vrednovanja za procjenu učinkovitosti i djelotvornosti postignutih rezultata PPI-jeva prema korisnicima (MSP),

Grupa aktivnosti 4

 • definiranje kratkoročnih i dugoročnih indikatora praćenja rezultata i učinaka Mreže PPI;
 • definiranje metodologije prikupljanja i obrade prikupljenih podataka

IV.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Sudionici u ovom pilot projektu imat će pokrivene troškove od strane HAMAG-BICRO-a za sljedeće stavke:

 • troškovi putovanja na stručne edukacije za zaposlene u PPI-evima
 • trošak razvoja pilot usluga unutar PPI-ja ili zajedno sa drugim PPI-jem (trošak dovođenja stručnjaka, organizacije događanja, promocije usluge i sl.)
 • trošak provedbe pilot usluga
 • trošak promotivnih aktivnosti

V.

NAČIN PRIJAVE

Prijavitelji podnose svoje iskaze interesa na sljedeći način:

 1. popunjavanjem online pristupnog obrasca na OVOM LINKU
 2. slanjem sljedećih dokumenata u PDF formatu na mreza (at) hamagbicro.hr;

 

Subjekt e-maila treba biti: „Iskaz interesa za Mrežu PPI“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti slanjem upita na gore navedenu e-mail adresu.

 

VI.

VREMENSKI ROKOVI

Iskazi interesa zaprimaju se od dana objave Javnog poziva zaključno sa 13. listopada 2017. godine. Prijavitelji će biti obaviješteni o rezultatima evaluacije u roku od 30 dana od dana zatvaranja poziva tj. do 13. studenog 2017. godine.

 

VII.

ADMINISTRATIVNI PODACI

Informacije o iskazima interesa neće biti dostupni javnosti i bit će korišteni samo za potrebe provedbe MPPI pilot projekta. HAMAG-BICRO zadržava pravo izmjene i dopune te produljenja roka ovog Javnog poziva.

 

KLASA: 910-04/17-01/08

URBROJ: 567-40-17-12

 

Dokumenti:

Upute za prijavitelje_MPPI

Javni poziv MPPI

Datum objave: 11.07.2017.

logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

 • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
 • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO

Skip to content