Javni poziv na iskazivanje interesa za odabir prijavitelja za komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga u sklopu Programa poticanja poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama iz potprograma RAZUM, TEHCRO, IRCRO, KONCRO i VENCRO

Temeljem Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne Banke za obnovu i razvoj za Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja (STP I) (Zajam broj 7320HR) od 16. rujna 2005., te Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Drugi Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja (STP II) (NN-Međunarodni ugovori br. 7/2013.) zajam broj 8258 – HR utvrđeni su preduvjeti za provedbu programa sukladno Programu potpora za poticanje inovacijsko tehnologijskog sustava koji je odobren od strane Ministarstva financija od 16. siječnja 2015. (Klasa: 011-01/14-01/336, Ur. broj: 513-06-02-15-13).

Svjetska banka je osigurala financijsku potporu aktivnostima istraživanja i razvoja u start-up poduzećima i malim i srednjim poduzećima u okviru Komponente II Programa Potpora inovacijskom procesu i to prema uvjetima definiranima u programu poznatom pod nazivom: Program RAZUM – Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća, a Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG – BICRO) provodio. Pret-komercijalna faza financirana je kao uvjetni zajam sredstvima Programa. U fazi komercijalizacije, Korisnik je dužan vratiti sredstva prema Ugovoru.

Za Korisnike koje nisu u mogućnosti vratiti zajam po prethodno utvrđenim uvjetima, HAMAG-BICRO preuzima prava nad intelektualnim vlasništvom razvijenog proizvoda/usluge/procesa, koja ima pravo ponuditi zainteresiranima s ciljem realizacije komercijalizacije i povrata uvjetnog zajma.

Ovim Pozivom HAMAG-BICRO traži zainteresirane prijavitelje za komercijalizaciju slijedećih inovativnih proizvoda/usluga:

• “Razvoj plovila REFUL 30 Premiere” • “Izoelektrične kuglice i njihova primjena” • “Razvoj iTur aplikacijskog softvera za destinacijski menadžment” • “Razvoj i predkomercijalizacija BDF – sintetskog biorazgradivog materijala za regeneraciju kosti u ljudi” • “GoHome”, modul za napredno automatsko indeksiranje nekretnina.

Više informacija o prijavi i postupku odabira pronađite ovdje.

logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

  • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
  • +385 1 488 10 43
  • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO