Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG – BICRO

 

O B J A V L J U J E   J A V N I   P O Z I V

za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu

 

„Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)“ – pilot projekt

 

 Referentni broj poziva: KK.03.1.2.02.0001

 

I.

CILJ POZIVA

Svrha Poziva je jačanje ponude profesionalnih usluga MSP-ovima diljem Hrvatske (na istoj razini kvalitete), kako bi se osigurala integrirana pomoć MSP-ovima u svim stupnjevima razvoja, prilagođena njihovim potrebama, te kako bi se smanjila asimetrija informacija (pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama).

Opći cilj projekta je jačanje ponude profesionalnih usluga diljem Hrvatske putem umreženih PPI-jeva, kako bi se osigurala integrirana pomoć MSP-ovima u svim stupnjevima razvoja, prilagođena njihovim potrebama te omogućio ujednačen pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama. Projektom će se osigurati:

 1. razvoj Mreže PPI-jeva ;
 2. jačanje kompetencija te razvoj novih usluga članica Mreže;
 3. podizanje svijesti o formiranju i važnosti Mreže
 4. uspostava sustava vrednovanja i ocjene kvalitete usluga Mreže.

Vrijednost projekta iznosi 7.012.151,61 kuna te traje do 30. studenog 2018. godine. Predviđeno vrijeme za provedbu niže navedenih aktivnosti je 12 mjeseci (od listopada 2017 do listopada 2018).

HAMAG-BICRO je koordinator pilot Mreže čiji su članovi Poduzetničke potporne institucije odabrane temeljem ovog Javnog poziva za iskaz interesa. Odabrani PPI-jevi će sudjelovati u uspostavi Mreže, odnosno u zajedničkim aktivnostima, koje su planirane u sklopu projekta te se navode u točki III. Planirane aktivnosti Mreže.

 

II.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 

Pozivaju se:

Poduzetničke potporne institucije (u daljnjem tekstu PPI)

PPI su gospodarski subjekti usmjereni na stvaranje kvalitetnog, korisnički orijentiranog poduzetničkog okruženja i provode programe usmjerene na razvoj poduzetništva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Prema Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13) poduzetničke potporne institucije su dio ukupne poduzetničke infrastrukture. Prihvatljivi PPI-jevi su oni koji su upisani u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (u daljnjem tekstu: JRPI): http://reg.mingo.hr/pi/public/

PPI se pozivaju na podnošenje iskaza interesa za sudjelovanje u pilot projektu „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija - (u daljnjem tekstu Mreža).

Glavne prednosti ulaska u Mrežu su:

 • aktivan doprinos i suodlučivanje u budućem razvoju MPPI u Hrvatskoj;
 • sustavna edukacija zaposlenih u PPI putem „benchmark“ posjeta renomiranim međunarodnim i nacionalnim PPI-jevima (refundacija svih troškova puta);
 • sustavno podizanje kompetencija zaposlenih u PPI-jevima u definiranim područjima specijalizacije (organizacija stručnih edukacija za zaposlene);
 • kreiranje novih inovativnih usluga prema krajnjim korisnicima (poduzetnici, studenti, istraživači itd.)
 • sudjelovanje u provedbi novih inovativnih usluga (predviđeni fond za razvoj i provedbu 5 novih usluga iznosi 1,75 milijuna kuna, tj. 350.000 kuna po novoj inovativnoj usluzi)
 • veća prepoznatljivost PPI-ja na tržištu s obzirom na članstvo u Mreži i njeno sustavno pozicioniranje na tržištu;
 • razvoj IT platforme kao alata za sustavan razvoj i podršku radu svih PPI-ja u Hrvatskoj;
 • stvaranje dugoročnog održivog modela MPPI sa konkretnim utjecajem i mjerljivim rezultatima za inovacijski i poduzetnički sustav u RH;
 • uloga Mreže u provedbi ESIF fondova u sljedećoj financijskoj perspektivi

Način prijave, odabir i provedba ovog Javnog poziva detaljno je navedena u Uputama za prijavitelje za MPPI.

Napominjemo kako odabrani PPI-jevi postaju članovi pilot Mreže te mogu sudjelovati u svim niže navedenim aktivnostima.

 

III.

PLANIRANE AKTIVNOSTI MREŽE

 

AKTIVNOST 1. IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA MPPI

Hrvatska ima PPI za pružanje potpore poduzetnicima koje nisu ravnomjerno zemljopisno rasprostranjene, a istodobno su neravnomjerno raspoređene i djelatnosti maloga gospodarstva. Ta prostorna neusklađenost nije poticajna za regionalni razvoj što zahtijeva trajno i sustavno jačanje te usklađivanje pružanja usluga za razvoj poslovanja. Uz to, pokazalo se da poduzetnici  u nekim regijama imaju određene i specifične potrebe koje PPI-evi  trenutačno nisu u mogućnosti u potpunosti ispunjavati.

 

Grupa aktivnosti 1

Pripremne aktivnosti na uspostavi MPPI odnosno:

 • analiza postojećeg sustava poduzetničkih institucija ;
 • izrada plana razvoja sustava (Mreže) PPI-jeva;
 • identifikacija PPI-jeva koji će se specijalizirati za pružanje određenih usluga za razvoj poslovanja MSP-a sukladno prethodno provedenoj analizi potreba;
 • priprema projektnog prijedloga za nastavak projekta Mreže PPI-ja vrijednosti 9 milijuna EUR

 

AKTIVNOST 2. JAČANJE KOMPETENCIJA I RAZVOJ NOVIH USLUGA ČLANICA Mreže

Kako bi Mreža uspješno funkcionirala, potrebno je uspostaviti komunikacijske kanale i osigurati uključenost svih članova u planiranim aktivnostima te održivost.

Organizirat će se radne skupine koje će se baviti različitim aspektima razvoja Mreže (akceleracija, inkubacija, programi i edukacija, prijenos dobrih praksi, kolaboracija, usavršavanje itd.).

Zajedno s članicama Mreže razvit će se vizija i misija te operativni sustav funkcioniranja. To uključuje definiranje koncepta, sustava članstva i pristupanja u Mrežu, razvoj sustava certificiranja članova Mreže PPI-jeva i slično. Rezultati ove aktivnosti su osnova za izradu Plana razvoja Mreže.

Također, u ovoj aktivnosti će se odabirati pilot programi za razvoj novih inovativnih usluga koji će se provoditi u sklopu projekta te razvitisustav mentorstva. Nominirat će se i odabrati edukativni programi koji će se realizirati u sklopu projekta. Cilj je da se svim članovima Mreže omogući da sugeriraju programe koji će se testirati u fazi pilotiranja te da se zajednički identificiraju oni koji će generirati najbolje rezultate u ovoj testnoj fazi.

U ovoj aktivnosti očekuje se aktivno sudjelovanje članica Mreže uz koordinaciju internog tima Prijavitelja i vanjskih stručnjaka.

 

Grupa aktivnosti 2

Aktivnosti uspostave i razvoja Mreže odnosno:

 • uspostava komunikacijskih kanala Mreže;
 • organizacija radnih skupina za specifične aspekte razvoja Mreže;
 • razvoj vizije i misije Mreže zajedno sa operativnim koracima rada;
 • aktivnosti edukacije i stručnog osposobljavanja osoblja PPI-jeva koji će pružati usluge krajnjim korisnicima, poduzetnicima;
 • razvoj standardiziranih i specijaliziranih usluga za razvoj poslovanja MSP-a sukladno identificiranim potrebama;
 • transfer dobrih praksi i specijalizacija PPI-jeva za pružanje pojedinih usluga za razvoj poslovanja
 • provođenje pilot projekata pružanja usluga za razvoj poslovanja, s ciljem da isti budu dugoročno uvedeni u programe PPI-jeva te od koristi poduzetnicima;
 • aktivnosti uspostave mreže mentora za MSP-ove i povezivanje sa PPI-jevima

 

AKTIVNOST 3. PODIZANJE SVIJESTI O FORMIRANJU I VAŽNOSTI Mreže

Cilj je postići prepoznatljivost vizualnih elemenata Mreže PPI kao i njihovu povezanost sa  kvalitetom ponuđenih usluga PPI-ja prema poduzetnicima.

U cilju podizanja svijesti o važnosti pružanja kvalitetne podrške poduzetnicima u njihovom poduzetničkom poduhvatu, planirana je kampanja o važnosti uspostave MPPI te ciljana kampanja prema pojedinim skupinama korisnika.

Grupa aktivnosti 3

 • definiranje, predstavljanje i jačanje brenda MPPI;
 • promotivne i potporne aktivnosti;
 • širenje informacija među poduzetnicima o pojedinim aktivnostima Mreže i PPI-jeva
 • objava rezultata i uspješnih priča proizašlih iz provedbe 5 novih inovativnih usluga

 

AKTIVNOST 4. USPOSTAVA SUSTAVA VREDNOVANJA I OCJENE KVALITETE USLUGA MPPI

Cilj aktivnosti je uvesti mehanizam procjene učinkovitosti mjera kako bi se mogle vršiti periodične i srednjoročne provjere postignutih rezultata Mreže

Na temelju zadanih aktivnosti osmislit će se načini praćenja učinaka i izvještavanja te isti provoditi kako bi napredak bio mjerljiv i na osnovu čega bi se postavljali novi ciljevi dugoročnog razvoja Mreže. Razvit će se elektronski sustav (naslonjen na IT bazu) izvještavanja i vrednovanja za procjenu učinkovitosti i djelotvornosti postignutih rezultata PPI-jeva prema korisnicima (MSP),

Grupa aktivnosti 4

 • definiranje kratkoročnih i dugoročnih indikatora praćenja rezultata i učinaka Mreže PPI;
 • definiranje metodologije prikupljanja i obrade prikupljenih podataka

IV.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Sudionici u ovom pilot projektu imat će pokrivene troškove od strane HAMAG-BICRO-a za sljedeće stavke:

 • troškovi putovanja na stručne edukacije za zaposlene u PPI-evima
 • trošak razvoja pilot usluga unutar PPI-ja ili zajedno sa drugim PPI-jem (trošak dovođenja stručnjaka, organizacije događanja, promocije usluge i sl.)
 • trošak provedbe pilot usluga
 • trošak promotivnih aktivnosti

V.

NAČIN PRIJAVE

Prijavitelji podnose svoje iskaze interesa na sljedeći način:

 1. popunjavanjem online pristupnog obrasca na OVOM LINKU
 2. slanjem sljedećih dokumenata u PDF formatu na mreza (at) hamagbicro.hr;

 

Subjekt e-maila treba biti: „Iskaz interesa za Mrežu PPI“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti slanjem upita na gore navedenu e-mail adresu.

 

VI.

VREMENSKI ROKOVI

Iskazi interesa zaprimaju se od dana objave Javnog poziva zaključno sa 13. listopada 2017. godine. Prijavitelji će biti obaviješteni o rezultatima evaluacije u roku od 30 dana od dana zatvaranja poziva tj. do 13. studenog 2017. godine.

 

VII.

ADMINISTRATIVNI PODACI

Informacije o iskazima interesa neće biti dostupni javnosti i bit će korišteni samo za potrebe provedbe MPPI pilot projekta. HAMAG-BICRO zadržava pravo izmjene i dopune te produljenja roka ovog Javnog poziva.

 

KLASA: 910-04/17-01/08

URBROJ: 567-40-17-12

 

Dokumenti:

Upute za prijavitelje_MPPI

Javni poziv MPPI

Lloyds design Najbolji osjećaj u poduzetništvu je kada ostvariš svoje planove, snove, ciljeve, kada se poslovna aktivnost koju si zamislio stvarno realizira. Naše uspješne priče Microblink Sigurni smo da ćemo uz nastavak dobre suradnje s HAMAG-BICRO-om ostvariti predviđene ciljeve i komercijalizirati nove proizvode u području kibernetičke sigurnosti te zaposliti veći broj mladih stručnjaka Naše uspješne priče KONČAR – Institut za elektrotehniku SafeTRAM projekt uspješno je završio prvu, temeljnu fazu istraživanja, te nastavljamo s fazom industrijskog istraživanja. Do sada nismo naišli na neki nepremostivi izazov, te moram pohvaliti HAMAG-BICRO za pomoć pri provedbi ovih projekata Naše uspješne priče Pogled u plavo HAMAG-BICRO omogućio je pravi uzlet projekta Pogled u plavo. Druge financijske institucije pokazale su malo interesa za kreditiranje specifične opreme potrebne za projekt. Zahvaljujući HAMAG-BICRO-u, ove godine planiramo obilazak 15 gradova. Naše uspješne priče A-Elektronik Nabavili smo stroj za montažu elektroničkih komponenata, tzv. stroj za asembliranje elektroničkih tiskanih ploča u SMD tehnologiji. Riječ je o tehnološki najnaprednijem stroju te vrste u Hrvatskoj. Naše uspješne priče Systemcom d.o.o. Bez njih projekt ne bismo uspjeli realizirati, jer je razvoj novog čipa dugotrajan i skup. Jako nam je drago što se takav projekt uspio realizirati u našoj zemlji Naše uspješne priče Hipersfere d.o.o. Osim sredstava, neophodnih za nastavak razvoja, dodatno financiranje je ključno za opstojnost tima do potpisivanja ugovora o daljnjem financiranju s potencijalnim investitorima koji pokazuju značajan interes za projekt Hipersfera. Naše uspješne priče PhotoMath Potpora MINPO-a i HAMAG-BICRO-a izuzetno nam je pomogla, prvenstveno da razvijemo tehnologiju na razini na kojoj je ona danas. Ista potpora nam je kasnije omogućila da razvijemo proizvode utemeljene na toj tehnologiji, promoviramo ih i izađemo na svjetsko tržište u čemu smo uspjeli Naše uspješne priče Aquapark Istralandia Iako poslujemo tek godinu dana, presudna nam je bila potpora Agencije koja je odmah prepoznala naš projekt te jednostavno, stručno i brzo preuzela određeni rizik projekta, što je u konačnici rezultiralo odobrenjem kredita od strane HBOR-a Naše uspješne priče Pena autokozmetika d.o.o. Ovim projektom financirat će se izgradnja nove proizvodno-skladišne hale kao i nabava nove proizvodne opreme, čime će se riješiti glavni problem poslovanja poduzeća, a to je manjak ukupnih kapaciteta. Naše uspješne priče Hotel Borovnik d.o.o. Potpora države pri tome je ključna i bez nje hrvatska turistička poduzeća ne bi mogla uspješno konkurirati  na turističkom tržištu. Naše uspješne priče Dundo promet d.o.o. Projektom naziva „Proširenje proizvodnih kapaciteta tvrtke DUNDO-PROMET d.o.o“, tvrtki će se omogućiti povećanje proizvodnih kapaciteta koji su dosad bili ograničeni samo na postojeće klijente zbog nedostatka slobodnog proizvodnog prostora. Naše uspješne priče Magnolia slastice Saznale smo za HAMAG-BICRO jamstveni program, otišle u HBOR i zatražile kredit. Predstavili smo im našu viziju, sami projekt  te potrebu za proširenjem kapaciteta. Sva dobivena sredstva kredita uložile smo u uređenje interijera i proizvodnju slastica. Naše uspješne priče Crv d.o.o. Drago nam je da smo uz EU sufinanciranje projekta u mogućnosti ostvariti investiciju koja će biti ne samo dio našeg poslovanja i tvrtke, nego će i gradu Velikoj Gorici dati potreban sadržaj velikog grada, a stanovnicima mjesto ugodnije za život i šireg sadržaja, što je dodatna pogodnost na razini grada i županije. Naše uspješne priče Marin Expert d.o.o. Zasigurno ne bismo u ovom trenutku bili u mogućnosti krenuti u ovu investiciju da nije bilo bespovratnih sredstava HAMAG-BICRO-a Naše uspješne priče CAPILLUS REGIUM : Nikada se ne bih odvažila krenuti u ovu priču da nisam uvidjela prednosti zajma. Moram pohvaliti HAMAG-BICRO tim koji su vrlo brzo, stručno i efikasno odradili veliki dio posla. Sada samo preostaje raditi i živjeti svoj san. Naše uspješne priče AD Plastik Dobivena sredstva znače istraživanje i razvoj nove tehnologije bojenja interijera, što će omogućiti proširenje proizvodnih kapaciteta, otvoriti nova radna mjesta, osigurati rast prihoda kroz povećanje izvoza i unaprjeđenje konkurentnosti Naše uspješne priče SEDAM IT Imali smo priliku uz pomoć agencije HAMAG-BICRO raditi na poboljšanju prijave našeg projekta te smo postali prva tvrtka iz Hrvatske koja je prošla evaluaciju i dobila financiranje iz Eurostars programa Naše uspješne priče
logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

 • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
 • +385 1 488 10 43
 • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO