REPUBLIKA HRVATSKA

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO,

INOVACIJE I INVESTICIJE

KLASA: 302-01/17-01/01

URBROJ: 567-10-17-2

U Zagrebu, 8. ožujka 2017. 

Na temelju članka 10. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupcima dodjele sredstava za promociju malog gospodarstva na području Republike Hrvatske KLASA: 302-01/17-01/01, URBROJ: 567-10-17-1 od 31. siječnja 2017. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) Uprava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

raspisuje

J A V N I  P O Z I V

za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za aktivnosti promocije malog gospodarstva

 I. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) za aktivnosti promocije malog gospodarstva, osiguranih Financijskim planom HAMAG-BICRO-a za 2017. godinu s ciljem povećanja konkurentnosti malog gospodarstva, poticanja inovacijskih procesa i promicanja investicija u Republici Hrvatskoj.

HAMAG-BICRO sukladno Odluci dodjeljuje sredstva isključivo za aktivnosti prijavitelja iz točke II. kojima se promovira malo gospodarstvo (u daljnjem tekstu: aktivnosti) u sljedećem obliku:

 1. Događanja (konferencija, sajam, gospodarski susret, radionica, edukacija/seminar, umrežavanje i slično),
 2. Projekti i/ili programi (znanstvena publikacija/knjiga, poduzetnički projekt, medijski prilog/reportaža/uradak, analiza/istraživanje, edukativni projekt, studentski projekt i slično),
 3. Ostale aktivnosti promocije malog gospodarstva.

Za istu aktivnost pravo na dodjelu sredstava može ostvariti samo jedan korisnik. Istom prijavitelju se po ovom Javnom pozivu mogu dodijeliti sredstva za najviše dvije aktivnosti.

Navedene aktivnosti moraju biti provedene na području Republike Hrvatske.

Prijave za dodjelu sredstava za provedbu aktivnosti promocije malog gospodarstva mogu se podnijeti najkasnije do 23.03.2017.

II. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Pravo podnošenja prijava imaju samo oni prijavitelji koji će provesti aktivnost kojom se promovira malo gospodarstvo na području Republike Hrvatske:

 • trgovačka društva,
 • obrti,
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • turističke zajednice gradova i županija,
 • obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove,
 • udruge

Prijavitelji ne mogu biti:

 • javnopravna tijela osim onih izričito navedenih u prethodnom pasusu,
 • političke stranke, udruge građana ili liste građana koje se organiziraju u cilju ostvarenja političkih ciljeva.

III. NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA TE PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

III.a. Namjena korištenja sredstava

Dodijeljena sredstva odabrani prijavitelji kao korisnici moraju koristiti isključivo za aktivnosti promocije malog gospodarstva iz točke I. ovog Javnog poziva.

III. b. Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Odobrena sredstva korisnik je dužan iskoristiti isključivo za provedbu aktivnosti iz točke I. ovog Javnog poziva točno utvrđenih ugovorom.

Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih troškova za provedbu aktivnosti utvrđenih ugovorom.

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik i to:

 • troškovi organizacije aktivnosti (najam, zakup prostora i opreme, trošak logistike, trošak cateringa, trošak predavača, usluge prevoditelja, izrada promotivnih materijala i slično),
 • troškovi realizacije projekta/programa (trošak naklade, tiska, prijeloma i dizajna),
 • ostali troškovi koji su izravno povezani s provedbom aktivnosti promocije malog gospodarstva.

Neprihvatljivim troškovima smatraju se:

 • retroaktivni troškovi za provedbu aktivnosti nastali prije objave javnog poziva,
 • dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova,
 • dospjele kamate,
 • kupovina nekretnina,
 • zajmovi trećim osobama,
 • troškovi zaposlenika angažiranih na aktivnosti koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaću,
 • neizravni troškovi kao što su naknada za električnu energiju, vodu, uredski materijal, sitan inventar, telefon, poštanske usluge i slično.

IV. KRITERIJI OCJENJIVANJA

IV.a.

Kriteriji ocjenjivanja za događanja koja promiču malo gospodarstvo:

KRITERIJ Maksimalan broj bodova
1. Vrsta događanja*:

a)     konferencija

b)    sajam

c)     gospodarski susret

d)    radionica

e)     edukacija / seminar

f)     umrežavanje

10
2. Karakter događanja*:

a)     Međunarodni

b)    Nacionalni

c)     Lokalni

5
3. Događanje se organizira*:

a)  više od 5 godina

b)  od 2 do 5 godina

c)  prva godina

5
4. Očekivani broj sudionika*:

a)     više od 300

b)    od 151 do 300

c)     od  51 do 150

d)    od 21 do 50

e)     do 20

10
5. Platforma događanja:

a)     Vlastita web stranica

b)    Stranica/Profil na društvenim mrežama

c)     Zasebna rubrika u sklopu drugog weba

5
6. Ocjena koncepta događanja 5
7. Rang sudionika programa 5
8. Kvaliteta sadržaja programa 5
9. Poticanje malog gospodarstva i gospodarske suradnje 2
10. Poticanje inovacija i start-upova 2
11. Poticanje investicija 2
12. Poticanje poduzetništva žena, mladih i drugih marginalnih/socijalno ugroženih skupina društva 2
13. Poticanje poduzetničkog učenja 2
14. Medijski partneri / dogovoreno praćenje:

a)     Nacionalne televizije

b)    Nacionalni tisak

c)     Nacionalne radio postaje

d)    Portali

e)     Lokalni mediji

10
15. Ponuđeni oblici promocije HAMAG-BICRO-a:

a)     Navođenje suradnje s HAMAG-BICRO-om kroz medije (4)

b)    Sudjelovanje predstavnika HAMAG-BICRO-a u programu (3)

c)     Vidljivost na promotivnim materijalima (2)

d)    Pravo na minimalno 3 besplatne kotizacije (1)

10
16. Koristi za poduzetnike i obrtnike 5
17. Reference 5
18. Ocjena cjelokupnog događanja 10
UKUPAN BROJ OSTVARENIH BODOVA 100

* - moguće odabrati samo jedan odgovor

IV.b.

Kriteriji ocjenjivanja za projekte/programe koji promiču malo gospodarstvo:

KRITERIJ Maksimalan broj bodova
1. Vrsta projekta*:

a)     znanstvena publikacija / knjiga

b)    poduzetnički projekt

c)     medijski prilog/reportaža/uradak

d)    analiza/istraživanje

e)     edukativni projekt

f)     studentski projekt

10
2. Karakter projekta / programa*:

a)     Međunarodni

b)    Nacionalni

c)     Lokalni

5
3. Projekt se provodi*:

a)     više od 5 godina

b)    od 2 do 5 godina

c)     prva godina

5
4. Očekivana naklada / distribucija / vidljivost (digitalna: unique user/visitor)*:

a)      više od 300 000  - digitalno

b)      više od  10 000 – tisak

c)      od  5 000 do 10 000 tisak

d)      od 1000 - 5000

e)      do 200

10
5. Platforma događanja:

a)     Vlastita web stranica

b)    Stranica/Profil na društvenim mrežama

c)     Zasebna rubrika u sklopu drugog weba

5
6. Ocjena koncepta događanja 5
7. Rang sudionika programa 5
8. Kvaliteta sadržaja programa 5
9. Poticanje malog gospodarstva i gospodarske suradnje 2
10. Poticanje inovacija i start-upova 2
11. Poticanje investicija 2
12. Poticanje poduzetništva žena, mladih i drugih marginalnih/socijalno ugroženih skupina društva 2
13. Poticanje poduzetničkog učenja 2
14. Medijski partneri / prisutnost:

a)     Nacionalne televizije

b)    Nacionalni tisak

c)     Nacionalne radio postaje

d)    Portali

e)     Lokalni mediji

10
15. Ponuđeni oblici promocije HAMAG-BICRO-a:

a)     PR članak o HAMAG-BICRO-u u projektu / programu

b)    Sudjelovanje predstavnika HAMAG-BICRO-a u projektu / programu

c)     Vidljivost u projektu / programu

d)    Pravo na oglas / banner

10
16. Koristi za poduzetnike i obrtnike 5
17. Reference 5
18. Ocjena cjelokupnog projekta / programa 10
UKUPAN BROJ OSTVARENIH BODOVA 100

* - moguće odabrati samo jedan odgovor

 

V. SVEUKUPAN IZNOS DODIJELJENIH SREDSTAVA I RAZREDI SREDSTAVA KOJE MOŽE DOBITI PRIJAVITELJ PO JEDNOJ AKTIVNOSTI

Sveukupan iznos sredstava koji će se dodijeliti po ovom Javnom pozivu iznosi 200.000,00 kn (dvjestotisuća kuna).

Pravo na dodjelu sredstava stječu prijavitelji koji temeljem ocjene njihovih prijava po kriterijima iz točke IV. ovog Javnog poziva i Odluke ostvare 60 i više bodova.

Sredstva će se isplatiti prema sljedećim razredima:

 • 60 – 70 bodova – 5.000,00 kuna
 • 71 – 80 bodova – 10.000,00 kuna
 • 81 – 90 bodova – 15.000,00 kuna
 • 91 – 100 bodova – 20.000,00 kuna

Sredstva će se dodjeljivati prijaviteljima prema rang listi koja će se utvrditi po broju ostvarenih bodova, počevši od prijavitelja s najviše ostvarenih bodova, dok se ne iskoristi sveukupan iznos sredstava od 200.000,00 kn. Ako dva ili više prijavitelja ostvare jednaki broj bodova, a sveukupan iznos dodjele sredstva neće biti dostatan za sve, sredstva će se dodijeliti onom prijavitelju čija je prijava zaprimljena ranije.

Prijaviteljima koji ostvare jednak ili veći broj bodova od 60 bodova, a sveukupni iznos sredstava od 200.000,00 kn ne bude dostatan za sve koji su ostvarili 60 i više bodova, prijava će biti odbijena i neće im se dodijeliti sredstva.

Istom prijavitelju se po ovom Javnom pozivu mogu dodijeliti sredstva za najviše dvije aktivnosti.

Za istu aktivnost pravo na dodjelu sredstava može ostvariti samo jedan korisnik.

VI. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA I PROPISANA DOKUMENTACIJA

Prijave se podnose na obrascu (Prilog I.- Obrazac 'A' ili 'B' ovisno o obliku aktivnosti koja će se provesti) koji se nalazi na kraju ovog Javnog poziva, zajedno s potrebnom dokumentacijom, u papirnatom obliku i to preporučeno poštom, na adresu: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ksaver 208, 10000 Zagreb uz napomenu o nazivu poziva, ili putem dostavljača / osobno (predaja u pisarnici HAMAG-BICRO-a).

Uz prijavu su dužni podnijeti sljedeću dokumentaciju:

 • detaljan opis aktivnosti (događaja, programa i/ili projekta),
 • troškovnik aktivnosti,
 • izvornik potvrde nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu ne stariji od 30 dana od dana objave poziva
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv prijavitelja i odgovorne osobe prijavitelja ne vodi kazneni postupak,
 • izvadak iz sudskog registra,
 • referentnu lista s popisom ranije provedenih projekata i/ili programa te organiziranih događanja i ostalih aktivnosti ukoliko postoji. 

VII. POSTUPAK ODOBRAVANJA I NAČIN DODJELE SREDSTAVA

VII.a. Pregled prijave i dokumentacije

Po isteku roka za podnošenje prijava na Javni poziv, Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele sredstava za aktivnosti promocije malog gospodarstva će utvrditi ispunjavaju li pristigle prijave formalne uvjete.

Prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete bit će odbačene i neće se uzeti u daljnje razmatranje.

U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta poziva Povjerenstvo ispituje:

 • dostavljanje prijave u roku propisanim pozivom,
 • dostavljanje prijave i sve dokumentacije propisane pozivom,
 • valjanost dostavljene dokumentacije sukladno zahtjevima iz poziva.

VII.b.Ocjenjivanje prijava

Nakon provjere formalnih uvjeta poziva, Povjerenstvo ocjenjuje prijave koje ispunjavaju iste sukladno kriterijima iz točke IV. ovog Javnog poziva i Odluke.

VII.c. Odluka o dodjeli sredstava

Temeljem kontrolne liste i evaluacijskog obrasca, Povjerenstvo donosi zaključak o broju bodova koji je ostvario pojedini prijavitelj.

Sukladno pojedinačnim zaključcima iz prethodnog stavka, Povjerenstvo će izraditi rang listu u kojoj će biti navedeni prijavitelji koji su ispunili formalne uvjete poziva, broj bodova koji su ostvarili te iznos sredstava na koji imaju pravo temeljem poziva.

Povjerenstvo temeljem pojedinačnih zaključaka i rang liste podnosi Upravi HAMAG-BICRO-a, prijedloge pojedinačnih odluka za svakog pojedinog prijavitelja.

Uprava HAMAG-BICRO-a može odbiti ili usvojiti pojedinu prijavu.

Pojedinačne odluke dostavit će se svakom prijavitelju preporučeno poštom. Odluke se smatraju dostavljenima danom primitka od strane pojedinog prijavitelja. Ako dostava preporučeno poštom bude bezuspješna iz bilo kojeg razloga, smatrat će se da pojedina odluka dostavljena protekom 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči u prostorijama HAMAG-BICRO-a.

VII.d. Sklapanje ugovora o suradnji

Sa svim prijaviteljima, kojima su usvojene prijave i odobrena sredstva, HAMAG-BICRO će potpisati Ugovor o suradnji (u daljnjem tekstu: ugovor) najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o dodjeli sredstava tim prijaviteljima.

Ako odabrani prijavitelj ne sklopi ugovor, smatrat će se da je odustao od dodijeljenih sredstava.

Na temelju odluke o dodjeli sredstava i potpisanog ugovora, odabranim prijaviteljima kao korisnicima će se isplatiti sredstva na poslovni račun najranije 30 dana prije početka provođenja aktivnosti. Korisnik je dužan HAMAG-BICRO-u ispostaviti račun na iznos dodijeljenih sredstava te ostale račune za namjensko korištenje sredstava prema točki III. ovog Javnog poziva.

VIII. PROPISANA DOKUMENTACIJA ZA DOKAZIVANJE I PRAĆENJE PROVEDBE NAMJENSKOG KORIŠTENJA SREDSTAVA

Korisnik dodijeljenih sredstava dužan je najkasnije u roku od 30 dana po završetku aktivnosti (iznimno za 1. točku ovu članka) za koju su mu dodijeljena sredstva, dostaviti Povjerenstvu Izvješće o tome da su sredstva korištena namjenski (za promociju malog gospodarstva) s dokazima (računi i drugo) te dokaze o vidljivosti uloge HAMAG-BICRO-a na aktivnosti za koju su mu dodijeljena sredstva:

Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje dodijeljenih sredstava moraju se odnositi na godinu u kojoj se Javni poziv objavljuje. Dokumentacija se dostavlja na adresu (iznimno za 1. točku ovog članka): Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ksaver 208, 10000 Zagreb uz napomenu o nazivu poziva, ili putem dostavljača / osobno (predaja u pisarnici HAMAG-BICRO-a).

Iznimno se u obzir mogu uzeti računi koji nisu priloženi uz Izvješće ako ih korisnik obrazloži. Korisnik je dužan omogućiti HAMAG-BICRO-u kontrolu namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava. Ako se utvrdi da aktivnost za koju je korisnik ostvario pravo na sredstva nije održana ili da korisnik dodijeljena sredstva nije utrošio namjenski, odnosno da nije dostavio Izvješće s računima te pripadajućim dokazima, ugovor se raskida, a korisnik je dužan vratiti dodijeljena sredstva u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za povrat sredstava.

Prilog I. OBRAZAC "A"

Prilog I. OBRAZAC "B"

Rezultati Javnog poziva - objavljeno 15. svibnja 2017.

* Nakon 1. lipnja 2017. godine, dokument je dostupan na zahtjev.

Lloyds design Najbolji osjećaj u poduzetništvu je kada ostvariš svoje planove, snove, ciljeve, kada se poslovna aktivnost koju si zamislio stvarno realizira. Naše uspješne priče Microblink Sigurni smo da ćemo uz nastavak dobre suradnje s HAMAG-BICRO-om ostvariti predviđene ciljeve i komercijalizirati nove proizvode u području kibernetičke sigurnosti te zaposliti veći broj mladih stručnjaka Naše uspješne priče KONČAR – Institut za elektrotehniku SafeTRAM projekt uspješno je završio prvu, temeljnu fazu istraživanja, te nastavljamo s fazom industrijskog istraživanja. Do sada nismo naišli na neki nepremostivi izazov, te moram pohvaliti HAMAG-BICRO za pomoć pri provedbi ovih projekata Naše uspješne priče Pogled u plavo HAMAG-BICRO omogućio je pravi uzlet projekta Pogled u plavo. Druge financijske institucije pokazale su malo interesa za kreditiranje specifične opreme potrebne za projekt. Zahvaljujući HAMAG-BICRO-u, ove godine planiramo obilazak 15 gradova. Naše uspješne priče A-Elektronik Nabavili smo stroj za montažu elektroničkih komponenata, tzv. stroj za asembliranje elektroničkih tiskanih ploča u SMD tehnologiji. Riječ je o tehnološki najnaprednijem stroju te vrste u Hrvatskoj. Naše uspješne priče Systemcom d.o.o. Bez njih projekt ne bismo uspjeli realizirati, jer je razvoj novog čipa dugotrajan i skup. Jako nam je drago što se takav projekt uspio realizirati u našoj zemlji Naše uspješne priče Hipersfere d.o.o. Osim sredstava, neophodnih za nastavak razvoja, dodatno financiranje je ključno za opstojnost tima do potpisivanja ugovora o daljnjem financiranju s potencijalnim investitorima koji pokazuju značajan interes za projekt Hipersfera. Naše uspješne priče PhotoMath Potpora MINPO-a i HAMAG-BICRO-a izuzetno nam je pomogla, prvenstveno da razvijemo tehnologiju na razini na kojoj je ona danas. Ista potpora nam je kasnije omogućila da razvijemo proizvode utemeljene na toj tehnologiji, promoviramo ih i izađemo na svjetsko tržište u čemu smo uspjeli Naše uspješne priče Aquapark Istralandia Iako poslujemo tek godinu dana, presudna nam je bila potpora Agencije koja je odmah prepoznala naš projekt te jednostavno, stručno i brzo preuzela određeni rizik projekta, što je u konačnici rezultiralo odobrenjem kredita od strane HBOR-a Naše uspješne priče Pena autokozmetika d.o.o. Ovim projektom financirat će se izgradnja nove proizvodno-skladišne hale kao i nabava nove proizvodne opreme, čime će se riješiti glavni problem poslovanja poduzeća, a to je manjak ukupnih kapaciteta. Naše uspješne priče Hotel Borovnik d.o.o. Potpora države pri tome je ključna i bez nje hrvatska turistička poduzeća ne bi mogla uspješno konkurirati  na turističkom tržištu. Naše uspješne priče Dundo promet d.o.o. Projektom naziva „Proširenje proizvodnih kapaciteta tvrtke DUNDO-PROMET d.o.o“, tvrtki će se omogućiti povećanje proizvodnih kapaciteta koji su dosad bili ograničeni samo na postojeće klijente zbog nedostatka slobodnog proizvodnog prostora. Naše uspješne priče Magnolia slastice Saznale smo za HAMAG-BICRO jamstveni program, otišle u HBOR i zatražile kredit. Predstavili smo im našu viziju, sami projekt  te potrebu za proširenjem kapaciteta. Sva dobivena sredstva kredita uložile smo u uređenje interijera i proizvodnju slastica. Naše uspješne priče Crv d.o.o. Drago nam je da smo uz EU sufinanciranje projekta u mogućnosti ostvariti investiciju koja će biti ne samo dio našeg poslovanja i tvrtke, nego će i gradu Velikoj Gorici dati potreban sadržaj velikog grada, a stanovnicima mjesto ugodnije za život i šireg sadržaja, što je dodatna pogodnost na razini grada i županije. Naše uspješne priče Marin Expert d.o.o. Zasigurno ne bismo u ovom trenutku bili u mogućnosti krenuti u ovu investiciju da nije bilo bespovratnih sredstava HAMAG-BICRO-a Naše uspješne priče CAPILLUS REGIUM : Nikada se ne bih odvažila krenuti u ovu priču da nisam uvidjela prednosti zajma. Moram pohvaliti HAMAG-BICRO tim koji su vrlo brzo, stručno i efikasno odradili veliki dio posla. Sada samo preostaje raditi i živjeti svoj san. Naše uspješne priče AD Plastik Dobivena sredstva znače istraživanje i razvoj nove tehnologije bojenja interijera, što će omogućiti proširenje proizvodnih kapaciteta, otvoriti nova radna mjesta, osigurati rast prihoda kroz povećanje izvoza i unaprjeđenje konkurentnosti Naše uspješne priče SEDAM IT Imali smo priliku uz pomoć agencije HAMAG-BICRO raditi na poboljšanju prijave našeg projekta te smo postali prva tvrtka iz Hrvatske koja je prošla evaluaciju i dobila financiranje iz Eurostars programa Naše uspješne priče
logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

 • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
 • +385 1 488 10 43
 • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO