Jamstva za kredite u sektoru turizma i sporta

Pretražite našu bazu znanja, čestih pitanja i iskustva.
Stojimo Vam na raspolaganju za dodatna objašnjenja ili pitanja.

Cilj Programa je osigurati financijsku podršku poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti u sektoru turizma i sporta radi ublažavanja posljedica ove krize na njihovo poslovanje.

a) Prihvatljivi su Korisnici kredita kojima je kao osnovna djelatnost registrirana neka od sljedećih djelatnosti (NKD 2007.):
55.1 Hoteli i sličan smještaj
55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
55.3 Kampovi i prostori za kampiranje
55.9 Ostali smještaj, osim djelatnosti koje se odnose na đačke, studentske i učeničke domove, studentska naselja, radničke hostele te spavaća kola na željeznici.
56.1 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
56.21 Djelatnosti keteringa
56.29 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane, osim djelatnosti koje se odnose na kantine (bolničke, sportske, studentske, školske, tvorničke, uredske), industrijski ketering, dostavu i pripremu hrane na osnovi koncesije.
56.3 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
79.11 Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora)
79.12 Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)
79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima
77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
93.11 Rad sportskih objekata
93.13 Fitnes centri
93.19 Ostale sportske djelatnosti osim djelatnosti samostalnih sportaša, samostalnih sudaca, sportskih liga i sportskih saveza.
93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti osim djelatnosti agencija za vjenčanja, automata za igre na sreću na kovanice, organiziranja proslava dječjih rođendana, igraonica za djecu, iznajmljivanja ležaljki i opreme na plažama, iznajmljivanja opreme za odmor i razonodu u sklopu rekreacijskih objekata, paintballa, rekreacijskih parkova, organiziranja priredbi zabavnog karaktera, sajmova zabavne prirode i usluga priređivanja vatrometa.

b) Iznimno, prihvatljivi mogu biti i Korisnici kredita koji kao registriranu osnovnu djelatnost nemaju djelatnost navedenu pod a) pod uvjetom da su minimalno 40% poslovnih prihoda u 2019. ili iznimno u 2018.3 ostvarili obavljanjem prihvatljivih djelatnosti navedenih pod a), a što Korisnici kredita dokazuju izjavom u okviru zahtjeva za jamstvo.

c) Prihvatljivi su i Korisnici kredita kojima je kao osnovna djelatnost registrirana neka od sljedećih djelatnosti (NKD 2007.):
86.10 Djelatnosti bolnica
86.21 Djelatnosti opće medicinske prakse
86.22 Djelatnosti specijalističke medicinske prakse
86.23 Djelatnosti stomatološke prakse
86.90 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite
ako su uključeni u turističku ponudu i ostvaruju najmanje 50% godišnjih poslovnih prihoda izvan sustava javnog zdravstva, što Korisnici kredita dokazuju izjavom u okviru zahtjeva za jamstvo.
Nisu prihvatljivi Korisnici kredita koji obavljaju djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje i djelatnosti u sektoru ribarstva i akvakulture.

Programom je predviđeno jamstvu u iznosu 100% glavnice kredita (za mjeru 3.1.) odnosno 90% (za mjeru 3.2.). Najkraće trajanje jamstva je 1 godina, dok najduže trajanje iznosi 5 odnosno 6 godina, ovisno o iznosu financiranja.

Kamatnu stopu definira poslovna banka sukladno rejtingu poduzetnika, a davatelj kredita je dužan s Korisnikom kredita ugovoriti kamatnu stopu koja je za barem 0,5 postotna boda niža od kamatne stope koju bi Korisnik kredita imao da kredit nije osiguran jamstvom izdanim po ovom Programu, pri čemu kod kredita s promjenjivom kamatnom stopom Davatelj kredita tijekom otplate kredita ne smije povećavati maržu na ugovorenu referentnu stopu.

Krediti za obrtna sredstva i krediti za ulaganja u svrhu pripreme turističke sezone, za rješavanje problema izazvanih krizom kao posljedicom pandemije COVID-19.
Namjena kredita obuhvaća kategorije troškova kao što su:
• troškovi radne snage, troškovi najma i zakupa (prostora, zemljišta, vozila i druge opreme) povezani s osnovnom (prihvatljivom) djelatnosti poduzetnika; režijski troškovi (energija, voda, komunikacije, održavanje i sl.);
• troškovi repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara; troškovi podmirenja obveza prema dobavljačima; troškovi ugovornih usluga (osiguranja, odvjetničke usluge, knjigovodstvene usluge, usluge poreznog savjetovanja, plaćanje licenci i sl.) koji se odnose na osnovnu (prihvatljivu) djelatnost poduzetnika;
• troškovi podmirenja kratkoročnih obveza prema državi;
• troškovi podmirenja drugih kratkoročnih obveza vezanih isključivo uz osnovnu (prihvatljivu) djelatnost poduzetnika; povrat pozajmica vlasniku Korisnika kredita ili trećim osobama ne smatra se prihvatljivim troškom;
• troškovi ulaganja u svrhu pripreme turističke sezone (održavanje postojeće imovine i sl.), ulaganje u proširenje kapaciteta ne smatra se prihvatljivim troškovima;
• prihvatljivi troškovi podmirenja kratkoročnih dospjelih obveza prema kreditnim i drugim financijskim institucijama u skladu s otplatnim planovima u trenutku sklapanja ugovora o kreditu (isključeno refinanciranje) mogu iznositi maksimalno 35% ukupnog kredita za mikro, male i srednje poduzetnike.
• refundacija troškova nastalih nakon 1.3.2020.

Poduzetnici kreditna zaduženja za financiranje obrtnih sredstava ugovaraju isključivo u poslovnim bankama.
Ministarstvo turizma i sporta i HAMAG-BICRO su trenutno suradnju u provedbi Programa realizirali sa slijedećim bankama: Hrvatska poštanska banka d.d., Agram banka d.d., Istarska kreditna banka Umag d.d., Banka Kovanica d.d., Partner banka d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Sberbank d.d., Kentbank d.d., Slatinska banka d.d., Addiko bank d.d., Podravska banka d.d., Zagrebačka banka d.d., OTP banka d.d., HBOR i ERSTE banka d.d..
Prvi korak u realizaciji kredita odvija se u poslovnoj banci podnošenjem zahtjeva sa svom propisanom dokumentacijom (isto definira poslovna banka), sukladno njihovim internim procedurama. Nakon što banka donese Odluku o odobrenju kredita podaci se šalju u HAMAG-BICRO, koji poduzetnika uvrštava u portfelj nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o kreditu te izdavanje Jamstva od strane HAMAG-BICRO-a.

Ukupan iznos proračuna planiran na temelju Programa iznosi 1.500.000.000,00 HRK (za mjeru 3.1. alokacija iznosi 1.000.000.000,00 HRK, a za mjeru 3.2. 500.000.000,00 HRK).
Kako je navedeno u samom Programu, njegova provedba predviđena je do 31.12.2021. godine.