Jamstva za kredite u sektoru mora, prometa i prometne infrastrukture

Pretražite našu bazu znanja, čestih pitanja i iskustva.
Stojimo Vam na raspolaganju za dodatna objašnjenja ili pitanja.

Cilj Programa je osigurati €nancijsku podršku poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti u sektoru
mora, prometa, prometne infrastrukture i s njima povezane djelatnostima radi ublažavanja posljedica ove krize na njihovo poslovanje. Naglasak je na mjerama namijenjenim osiguranju likvidnosti i omogućavanju pristupa fnanciranju radi funkcioniranja ovog sektora odnosno osiguranja prometne povezanosti i nesmetanog odvijanja prometa, kako unutar Republike Hrvatske, tako i s inozemstvom tijekom i nakon prestanka pandemije COVID-a 19 te stvaranje uvjeta za što brži oporavak od trenutačne krize.
Sukladno Programu prihvatljivi su korisnici, subjekti malog gospodarstva, koji obavljaju djelatnosti prema NKD-u:
42.91 Gradnja vodnih građevina
49.10 Željeznički prijevoz putnika, međugradski
49.20 Željeznički prijevoz robe
49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika
49.32 Taksi služba
49.39 Ostali kopneni prijevoz
49.41 Cestovni prijevoz robe
50.10 Pomorski i obalni prijevoz putnika
50.30 Prijevoz putnika unutarnjim vodnim putovima
50.40 Prijevoz robe unutarnjim vodnim putovima
51.10 Zračni prijevoz putnika
51.21 Zračni prijevoz robe
50.20 Pomorski i obalni prijevoz robe
52.10 Skladištenje robe
52.2 Uslužne djelatnosti u prometu
77.11 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila
77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
79.11 Djelatnost putničkih agencija (povezane s nautičkim prometom)
79.12 Djelatnost organizatora putovanja (turoperatori) ako su povezane s nautičkim prometom
93.29 Luke nautičkog turizma.

Program se primjenjuje i na djelatnosti:

08.1 Vađenje kamena, pijeska i gline

30.11 Gradnja brodova i plutajućih objekata

33.15 Popravak i održavanje brodova i čamaca

43.1 Uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu koje se odnose na gradnju, tehničko unapređenje, prometno-tehničku modernizaciju vodnih putova, tehničko održavanje i osposobljavanje vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe onesposobljenih zbog elementarnih nepogoda.

Programom je predviđeno jamstvu u iznosu 90% glavnice kredita. Najkraće trajanje jamstva je 1 godina, dok najduže trajanje iznosi 5 odnosno 6 godina, ovisno o iznosu financiranja. Osim državnog jamstva, kao instrument osiguranja poslovna banka uzima zadužnicu poduzetnika.

Kamatnu stopu definira poslovna banka sukladno rejtingu poduzetnika, ali ista ne smije prelaziti 2%.

Ovim Programom obuhvaćeni su isključivo krediti namijenjeni obrtnim sredstvima. Sukladno Zakonu, u smislu obrtnih sredstava prvenstveno smatramo: plaće, energente, najam poslovnog prostora, plaćanje dobavljača, usluge kooperanata i sl. odnosno sve ono što se iskoristi unutar godine dana. Iznimno, vezano za upite o održavanju/ulaganjima, dugotrajnom imovinom u smislu Zakona o porezu na dobit, smatra se imovina čiji je vijek trajanja dulji od jedne godine i pojedinačni trošak nabave veći od 3.500,00 kn – iste nije moguće financirati iz sredstava kredita. Sukladno navedenom postupa se prilikom namjenske kontrole isplate sredstava kredita.

Namjena kredita je financiranje tekućeg poslovanja Korisnika kredita:
- nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja,
- podmirenje obveza prema dobavljačima,
- kratkoročnih obveza prema RH,
- kratkoročnih dospjelih obveza prema kreditnim i drugim financijskim institucijama u skladu s otplatnim planovima u trenutku sklapanja ugovora o kreditu (isključeno refinanciranje) do max 35% iznosa kredita, što isključuje povrat pozajmica vlasniku Korisnika kredita ili trećim osobama.

Ukoliko prijavitelj obavlja više djelatnosti, kredit je moguće odobriti za djelatnost i prihvatljive troškove definirane Programom.

Poduzetnici realizaciju kredita ugovaraju s poslovnim bankama. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i HAMAG-BICRO su trenutno suradnju u provedbi Programa realizirali sa slijedećim bankama: Hrvatska poštanska banka d.d., Agram banka d.d., Istarska kreditna banka d.d., Slatinska banka d.d., Podravska banka d.d. , OTP banka d.d., Sberbank d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i HBOR. Poduzetnici kreditna zaduženja za financiranje obrtnih sredstava ugovaraju isključivo u poslovnim bankama.
Prvi korak u realizaciji kredita odvija se u poslovnoj banci podnošenjem zahtjeva sa svom propisanom dokumentacijom (isto definira poslovna banka), sukladno njihovim internim procedurama. Nakon što banka donese Odluku o odobrenju kredita podaci se šalju u HAMAG-BICRO, koji poduzetnika uvrštava u portfelj nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o kreditu te izdavanje Jamstva od strane HAMAG-BICRO-a.

Programom su definirana sredstva za ovu namjenu u iznosu od 600.000.000 HRK te portfelj ne može premašiti navedeni iznos.
Kako je navedeno u samom Programu, njegova provedba predviđena je do kraja 2020. godine.