Jamstva za kredite u području kulture i kreativnih industrija

Pretražite našu bazu znanja, čestih pitanja i iskustva.
Stojimo Vam na raspolaganju za dodatna objašnjenja ili pitanja.

Cilj Programa je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva u području kulture i kreativnih industrija uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja.
Prihvatljivi korisnici su subjekti malog gospodarstva u sektoru kulture i kreativne industrije:
• trgovačka društva i zadruge (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti)
• obrti
• ustanove (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti)
• umjetničke organizacije i udruge koje obavljaju gospodarsku djelatnost
• djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost)
Sukladno Programu prihvatljivi su korisnici, subjekti malog gospodarstva, koji obavljaju djelatnosti prema NKD-u:
• 32.2 Proizvodnja glazbenih instrumenata
• 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim trgovinama
• 47.63 Trgovina na malo glazbenim i videozapisima u specijaliziranim prodavaonicama
• 58.11 Izdavanje knjiga
• 58.13 Izdavanje novina
• 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
• 58.21 Izdavanje računalnih igara
• 59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa
• 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa
• 59.13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
• 59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova
• 59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
• 60.1 Emitiranje radijskog programa
• 60.2 Emitiranje televizijskog programa
• 71.11 Arhitektonske djelatnosti
• 74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
• 74.20 Fotografske djelatnosti
• 74.30 Prevoditeljska djelatnost i tumači
• 90.01 Izvođačka umjetnost
• 90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
• 90.03 Umjetničko stvaralaštvo
• 90.04 Rad umjetničkih objekata
• 91.01 Djelatnosti knjižnica i arhiva
• 91.02 Djelatnosti muzeja
• 91.03 Rad povijesnih znamenitosti i građevina te sličnih zanimljivosti za posjetitelje.

Prihvatljivi korisnici su oni koji mogu dokazati da je koronavirus imao negativan utjecaj na poslovanje (dokaz pada prihoda nije striktno propisan s obzirom na specifičnost svake pojedine djelatnosti, a to mogu biti npr. raskid ugovora, prolongat provedbe ugovora, zabrana obavljanja djelatnosti Odlukom Stožera, PDV obrasci 2019/2020 iz kojih je vidljiv pad prihoda i sl.). Također, prihvatljivi prijavitelji su oni koji nisu bili u teškoćama na 31.12.2019.

Programom je predviđeno jamstvu u 100% iznosu kredita (glavnica kredita i redovne kamate) odnosno najviše 800.000 EUR. Najkraće trajanje jamstva je 1 godina, dok najduže trajanje iznosi 5 godina unutar kojih je moguće odobriti do 1 godinu počeka. Kako je riječ o državnom jamstvu naknada koju je potrebno uplatiti HAMAG-BICRO-u za izdavanje jamstva iznosi 0,1% jamstva (istu je moguće uplatiti iz sredstava kredita). Osim državnog jamstva, kao instrument osiguranja poslovna banka uzima zadužnicu poduzetnika.

Kamatnu stopu definira poslovna banka sukladno rejtingu poduzetnika, ali ista ne smije prelaziti 2%.

Namjena kredita je financiranje tekućeg poslovanja Korisnika kredita (primjerice plaće, energente, najam poslovnog prostora, plaćanje dobavljača, usluge kooperanata i sl.), podmirenje obveza prema dobavljačima, kratkoročnih obveza prema RH, podmirenje kratkoročnih dospjelih obveza prema kreditnim i drugim financijskim institucijama u skladu s otplatnim planovima u trenutku sklapanja ugovora o kreditu (isključeno refinanciranje) te drugih kratkoročnih obveza, što isključuje povrat pozajmica vlasniku Korisnika kredita ili trećim osobama. Troškovi podmirenja kratkoročnih dospjelih obveza prema kreditnim i drugim financijskim institucijama u skladu s otplatnim planovima u trenutku sklapanja ugovora o kreditu (isključeno refinanciranje) mogu iznositi maksimalno 35% ukupnog kredita za mikro, male i srednje poduzetnike.

Ukoliko prijavitelj obavlja više djelatnosti, kredit je moguće odobriti za djelatnost i prihvatljive troškove definirane Programom.

Sredstva nije dopušteno koristiti za:

  • pribavljanje vrijednosnih papira
  • davanje zajmova kupcima ili drugim pravnim i fizičkim osobama
  • ulaganja koja služe u osobne svrhe
  • plaćanje dijela troškova plaće za koju su ostvarena sredstva kroz potporu za očuvanje radnih mjesta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Poduzetnici realizaciju kredita ugovaraju s poslovnim bankama. Ministarstvo kulture i HAMAG-BICRO su trenutno suradnju u provedbi Programa realizirali sa slijedećim bankama: Hrvatska poštanska banka d.d., Agram banka d.d., Istarska kreditna banka d.d., Slatinska banka d.d., Podravska banka d.d., Sberbank d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., OTP banka d.d. i Partner banka d.d..
 

Poduzetnici kreditna zaduženja za financiranje obrtnih sredstava ugovaraju isključivo u poslovnim bankama.
Prvi korak u realizaciji kredita odvija se u poslovnoj banci podnošenjem zahtjeva sa svom propisanom dokumentacijom (isto definira poslovna banka), sukladno njihovim internim procedurama. Nakon što banka donese Odluku o odobrenju kredita podaci se šalju u HAMAG-BICRO, koji poduzetnika uvrštava u portfelj nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o kreditu te izdavanje Jamstva od strane HAMAG-BICRO-a.

Programom su definirana sredstva za ovu namjenu u iznosu od 300.000.000 HRK te portfelj ne može premašiti navedeni iznos.

Kako je navedeno u samom Programu, njegova provedba predviđena je do kraja 2021. godine.