ESIF zajmovi

Pretražite našu bazu znanja, čestih pitanja i iskustva.
Stojimo Vam na raspolaganju za dodatna objašnjenja ili pitanja.

ADMINISTRATIVNA PROCEDURA I DOKUMENTACIJA

Trajanje procedure odobravanja zajma po svim programima ESIF zajmova ovisi o kompleksnosti investicije, kompletiranosti projekta i dokumentacije.

Vrijeme pripreme ugovora ovisi o kompleksnosti investicije i traženim instrumentima osiguranja. Rok za potpis Ugovora o zajmu od strane korisnika zajma je 8 dana od dana dostave prijedloga Ugovora o zajmu.

Financijska izvješća predaju subjekti koji su poslovali u proteklim godinama.

Zahtjev za izvješće iz HROK-a može se podnijeti u poslovnicama banaka ili u uredu HROK-a. Sve dodatne informacije dostupne su na linku: http://www.hrok.hr/

Građevinska dozvola nije uvjet za prijavu na ESIF zajam, međutim, uvjet je za potpisivanje ugovora o zajmu. Prilikom prijave na EISF zajam potrebno je priložiti minimalno dokaz o pokrenutom postupku za ishođenje građevinske dozvole, a konačnu građevinsku dozvolu prije potpisivanja ugovora o zajmu.

Dokumentaciju o legalitetu gradnje potrebno je dostaviti samo u slučaju da se radi o građevinskim radovima/ulaganju u nekretnine. Ona podrazumijeva ZK izvadak tj. dokaz o vlasništvu nekretnine; (pred)ugovore o kupnji ili najmu; lokacijsku i građevinsku dozvolu, rješenje o uvjetima građenja, idejni, glavni i izvedbeni projekt te ponude, predračune i troškovnike sukladno strukturi ulaganja.

Prema programima ESIF zajmova, ne postoje naknade za odobrenje zajma, rezervaciju ili korištenje sredstava, niti za prijevremenu otplatu.

Vlastito učešće u programima ESIF zajmova nije obvezno, međutim, HAMAG-BICRO može zatražiti vlastito učešće ovisno o procjeni rizika i specifičnostima strukture ulaganja.

HROK izvještaj obvezan je u svakom slučaju, bez obzira postoje li postojeća zaduženja ili ne. Ukoliko poduzeće ima postojeća zaduženja, neovisno da li su ista vidljiva u HROK izvještaju ili ne, potrebno je popuniti obrazac o zaduženjima (obrazac dostupan na službenim mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a).

Upute o primjeni ugovorne obveze vidljivosti i pripadajući logotipi dostupni su na mrežnim stranicama HAMAG-BICR-a preko sljedećeg linka: http://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/

ESIF zajam u sebi sadržava de-minimis potporu koja se ogleda u razlici između kamate koju ćete platiti na ESIF zajam po povoljnijoj kamatnoj stopi i kamate koju bi platili da ste kredit uzeli po komercijalnim uvjetima, a koja se računa na jedinstven način propisan od strane Europske komisije. Nakon isplate zajma, HAMAG-BICRO Vam uz Otplatni plan dostavlja i Obavijest o dodijeljenoj potpori kojom Vas informira o točnom iznosu primljene potpore.

Obveza registracije na FINA portalu za mjere COVID - 19 propisana je Odlukom Vlade RH jer će isto biti centralno mjesto evidentiranja svih poduzetnika koji su primatelji mjera. Međutim, da bi se prijavili za bilo koji financijski instrument preko Agencije, potrebno je slijediti upute na našim službenim internetskim stranicama te dostaviti svu potrebnu dokumentaciju prema Popisu dokumentacije za program za koji se prijavljujete i prijaviti se na jedan od sljedećih načina: on-line prijavom, na mail ili putem pošte kako bi se Vaš zahtjev uzeo u razmatranje.

NAMJENA ZAJMOVA

Prihvatljivo je ulaganje u kupnju poslovnog prostora za obavljanje osnovne djelatnosti.

ESIF zajmovima prihvatljivo je ulaganje u vozila koja služe za obavljanje osnovne djelatnosti, osim osobnih automobila te vozila koja se koriste za djelatnost cestovnog prijevoza tereta.

Djelatnost iznajmljivanja vozila nije prihvatljiva djelatnost u sklopu ESIF zajmova.

Namjena stručnog usavršavanja je prihvatljiva u sklopu ESIF zajmova, ukoliko će isto služiti za proširenje djelatnosti i/ili nova zapošljavanja. U ovom smislu, radilo bi se o zajmu za obrtna sredstva.

Sredstvima ESIF zajmova dozvoljena je kupnja polovne opreme i uređaja. Potrebno je dostaviti predugovor/ugovor o kupnji iste. HAMAG-BICRO u određenim slučajevima zadržava pravo zatražiti procjenu vrijednosti opreme koja je predmet ulaganja.

Kupnja vozila koja služe za prijevoz putnika načelno je prihvatljiva za financiranje.

Financiranje projektne dokumentacije nije prihvatljiva namjena kod ESIF zajmova.

Dozvoljeno je ugovoriti i platiti posao koji će se izvoditi i nakon perioda korištenja zajma, ukoliko je navedeni način plaćanja predviđen u ponudi ili ugovorom s dobavljačem.

PDV ne može biti predmet financiranja od strane ESIF zajmova, isti u svakom slučaju snosi poduzetnik.

Rok otplate zajma potrebno je uskladiti s amortizacijom tj. očekivanim vremenom korištenja imovine koja je predmet financiranja.

U trenutku ulaganja i tijekom povrata zajma korisnici moraju imati registrirano mjesto poslovanja u Republici Hrvatskoj, a gospodarska djelatnost za koju je zajam isplaćen, kao i predmeti koji su financirani zajmom moraju se nalaziti u Republici Hrvatskoj, a sve u skladu s uvjetima Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

ESIF zajmovima nije predviđeno financiranje razvoja proizvoda, već isključivo financiranje proizvoda koji posjeduju sva potrebna uvjerenja i certifkate o ispravnosti, odnosno, koji su u fazi komercijalizacije.

Uredbe na nivou EU stavljaju ograničenje na kupnju zemljišta iz sredstava ESIF fondova na način da se najviše 10% iznosa zajma može iskoristiti za kupovinu zemljišta.

Plaćanje obveza prema financijskim institucijama nije dozvoljeno.

KOMBINIRANJE IZVORA SREDSTAVA

Isti projekt NIJE MOGUĆE financirati kombinacijom izvora iz ESIF bespovratnih potpora i ESIF financijskih instrumenata.

Moguća je kombinacija više izvora financiranja, na način da se dio troškova projekta financira iz jednog, a dio iz drugog izvora, te je pri tom obvezno paziti na definirane okvire de minimis potpore i ostale maksimalne intenzitete potpore definirane Uredbom o skupnom izuzeću (GBER) 651/2014.

Isti projekt NIJE MOGUĆE financirati kombinacijom izvora iz ESIF bespovratnih potpora i ESIF financijskih instrumenata.

Sredstva iz ESIF zajma moguće je koristiti kao vlastito učešće za kredit kod financijskih institucija ukoliko se ne radi o kombinaciji s ESIF bespovratnim sredstvima (grantovima) ili drugim ESIF financijskim instrumentima.

Potpora koja je dio ESIF mikro i malih zajmova je de minimis potpora stoga je i iznos potpore ograničen Uredbom EU o de minimis potporama.

ESIF Mikro i Male zajmove nije moguće koristiti za bilo kakav oblik refinanciranja (plaćanje rata postojećih zaduženja, zatvaranje drugih kredita i sl.).

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I DJELATNOSTI

Privatni iznajmljivači koji plaćaju paušalni porez na dohodak nisu prihvatljivi prijavitelji na programe ESIF zajmova, obzirom da se radi o fizičkim osobama koje nemaju status pravnog subjekta.

Prilikom prijave za ESIF zajam potrebno je biti registriran za djelatnost koja je predmet ulaganja.

Prijavitelj koji je trenutno u blokadi ili je bio u blokadi neprekidno 30 dana u proteklih 6 mjeseci nije prihvatljiv prijavitelj za EISF zajmove. Bez obzira na period blokada, ukoliko se procjenom rizika utvrdi kako poduzetnik nije u stanju uredno izvršavati svoje obveze, HAMAG-BICRO zadržava pravo odbiti takvog poduzetnika.

Obrt koji plaća paušalni porez na dohodak je prihvatljiv prijavitelj na programe ESIF zajmova.

Ukoliko je pred-stečajna nagodba završena i poduzetnik izvršava uredno obveze iz sklopljenog Sporazuma, isti je prihvatljiv prijavitelj na programe ESIF zajmova. Kao i svi drugi, prijavitelj i projekt moraju proći kompletnu ekonomsko-financijsku analizu.

Troškovi arhitekta i projektanta nisu prihvatljivi troškovi u sklopu ESIF zajmova, obzirom da se radi o dijelu projektne dokumentacije koja po definiciji mora prethoditi prijavi na zajam. Troškovi građevinskih radova su prihvatljivi u sklopu ESIF zajmova.

Ukoliko je u ugovoru o najmu predviđena mogućnost adaptacije, te ukoliko je ugovor o najmu na rok koji je jednak ili duži od trajanja ugovora o zajmu, navedena aktivnost je prihvatljiva.

Prijavitelj koji je registriran u RH, a u stranom vlasništvu, je prihvatljiv prijavitelj, s tim da treba voditi računa o povezanim poduzećima i statusu subjekta malog gospodarstva.

Za program ESIF zajmova nije uvjet da je prijavitelj poslovao s dobiti u prethodnoj godini. Financijskom analizom utvrdit će se ima li prijavitelj zadovoljavajući bonitet.

Ukoliko neće postojati ugovor o otkupu proizvedene energije po povoljnijim uvjetima, postavljanje solara je u načelu prihvatljiva aktivnost.

Cilj financijskih instrumenata je potpora onoj skupini poduzetnika kojoj nedostaje likvidnost za financiranje novih aktivnosti uz uvjete značajno povoljnije od tržišnih. Kako davanje zajmova od strane prijavitelja prema trećim osobama predstavlja praksu isplate viška likvidnosti, ista u pravilu nije prihvatljiva osim ukoliko služi u svrhu dodatnog razvoja poslovanja što je potrebno dokumentirati.

S obzirom da je s 01.09.2018. godine započelo financiranje ulaganja u sektor šumarstva kroz Financijski instrument Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj, nije prihvatljivo financiranje ulaganja u sektor šumarstva ESIF mikro i malim investicijskim zajmom, kao ni ESIF zajmom za obrtna sredstva.
Konkretno, ESIF zajmovima nije moguće financirati ulaganje u sljedeće aktivnosti:

MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PRIDOBIVANJU DRVA I ŠUMSKOUZGOJNIM RADOVIMA

- Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva;
- Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva;
- Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju šumske biomase za korištenje u energetske svrhe;
- Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za daljinski prijevoz drva;
- Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za šumskouzgojne radove;
- Izgradnja i rekonstrukcija objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda.

MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PREDINDUSTRIJSKOJ PRERADI DRVA

- Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva (Strojevi i oprema za manipulaciju i skladištenje oblog drva na stovarištu i njegovu pripremu za piljenje, strojevi za primarnu pilansku obradu drva, strojevi za sekundarnu pilansku obradu drva, oprema za manipulaciju, mjerenje, razvrstvanje, evidenciju i slaganje piljene građe, strojevi, alati, uređaji i oprema za proizvodnju blanjanog drva i drugih drvnih proizvoda, radni alati, uređaji za pripremu i održavanje radnih alata i uređaji i oprema za transport sitnog i krupnog drvenog ostatka);
- Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta, briketa i cijepanog ogrjevnog drva (briketirke, peletirke itd.);
- Instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva;
- Izgradnja i rekonstrukcija objekata te kupnja nove i rabljene opreme za proizvodnju, sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.);
- Nematerijalna ulaganja u predindustrijsku preradu drva.

S obzirom da je s 01.09.2018. godine započelo financiranje ulaganja u sektor prerade poljoprivrednih proizvoda kroz Financijski instrument Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj, nije prihvatljivo financiranje ulaganja u sektor prerade poljoprivrednih proizvoda ESIF mikro i malim investicijskim zajmom. Konkretno, ESIF investicijskim zajmovima nije moguće financirati ulaganje u sljedeće aktivnosti:

1. Preradu proizvoda životnijskog podrijetla:
- Žive životinje 
- Meso i jestivi klaonički proizvodi
- Ribe i rakovi, mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci
- Mlijeko i drugi mliječni proizvodi; jaja peradi i ptičja jaja; prirodni med; ostali jestivi proizvodi životinjskog podrijetla

2. Preradu biljnih proizvoda
- Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijenje i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće
- Jestivo povrće, korijenje i gomolji
- Jestivo voće i orašasti plodovi; kore agruma, dinja i lubenica
- Kava, čaj, mate čaj i začini
- Žitarice
- Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; pšenični gluten
- Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnje, sjemenje i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i stočna hrana
- Šelak; gume, smole i ostali biljni sokovi i ekstrakti
- Biljni materijali za pletarstvo; ostali biljni proizvodi

3. Preradu masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla te preradu proizvoda njihove razgradnje; prerađene jestive masti; životinjski ili biljni voskovi
- Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla te proizvodi njihove razgradnje; prerađene jestive masti; životinjski ili biljni voskovi

4. Proizvodnja proizvoda prehrambene industrije; pića, alkoholi i ocat; duhan i prerađeni nadomjesci duhana
- Prerađevine od mesa, riba, rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka
- Šećeri i proizvodi od šećera
- Kakao i proizvodi od kakaa
- Proizvodi na osnovi žitarica, brašna, škroba ili mlijeka;
- Proizvodi od povrća, voća, orašastih plodova ili ostalih dijelova biljaka
- Razni prehrambeni proizvodi
- Ostaci i otpaci od prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana
- Duhan i prerađeni nadomjesci duhana

Detaljan popis proizvoda koji su ulazna sirovina, odnosno finalni proizvod procesa prerade, a prerada/ proizvodnja kojih nije prihvatljiva za financiranje ESIF investicijskim zajmovima možete pronaći na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/411397.pdf ( Carinska tarifa ODSJEK I- ODSJEK IV).

INSTRUMENTI OSIGURANJA

KAMATNA STOPA

Potpora koja se dodjeljuje ESIF zajmovima razlika je između kamatne stope po kojoj je odobren zajam i tržišne kamatne stope koju propisuje Europska komisija za cijelo vrijeme trajanja otplate zajma diskontirane na sadašnju vrijednost. Po odobrenju zajma i potpisivanju ugovora o zajmu HAMAG-BICRO-a će dostaviti korisniku Obavijest o dodijeljenoj potpori s točno utvrđenim iznosom.

Iskazane kamatne stope za EISF zajmove su fiksne za cijelo vrijeme trajanja zajma.