ESIF zajmovi

Pretražite našu bazu znanja, čestih pitanja i iskustva.
Stojimo Vam na raspolaganju za dodatna objašnjenja ili pitanja.

ADMINISTRATIVNA PROCEDURA I DOKUMENTACIJA

Trajanje procedure odobravanja zajma po svim programima ESIF zajmova ovisi o kompleksnosti investicije, kompletiranosti projekta i dokumentacije.

Vrijeme pripreme ugovora ovisi o kompleksnosti investicije i traženim instrumentima osiguranja. Rok za potpis Ugovora o zajmu od strane korisnika zajma je 8 dana od dana dostave prijedloga Ugovora o zajmu.

Poslovni plan mora sadržavati minimalno osnovne elemente poslovnog plana (podatke o poduzetniku i poduzeću, opis poslovanja, opis tržišta i konkurencije, opis investicije, struktura ulaganja, strukturu troškova i prihoda), kao i projekcije računa dobiti i gubitka te financijski i ekonomski tok za cijelo vrijeme otplate zajma.

Financijska izvješća predaju subjekti koji su poslovali u proteklim godinama.

Zahtjev za izvješće iz HROK-a može se podnijeti u poslovnicama banaka ili u uredu HROK-a. Sve dodatne informacije dostupne su na linku: http://www.hrok.hr/

Građevinska dozvola nije uvjet za prijavu na ESIF zajam, međutim, uvjet je za potpisivanje ugovora o zajmu. Prilikom prijave na EISF zajam potrebno je priložiti minimalno dokaz o pokrenutom postupku za ishođenje građevinske dozvole, a konačnu građevinsku dozvolu prije potpisivanja ugovora o zajmu.

Dokumentaciju o legalitetu gradnje potrebno je dostaviti samo u slučaju da se radi o građevinskim radovima/ulaganju u nekretnine. Ona podrazumijeva ZK izvadak tj. dokaz o vlasništvu nekretnine; (pred)ugovore o kupnji ili najmu; lokacijsku i građevinsku dozvolu, rješenje o uvjetima građenja, idejni, glavni i izvedbeni projekt te ponude, predračune i troškovnike sukladno strukturi ulaganja.

Prema programima ESIF zajmova, ne postoje naknade za odobrenje zajma, rezervaciju ili korištenje sredstava, niti za prijevremenu otplatu.

Ukoliko je prijavitelj fizička osoba, koja tek planira osnovati poslovni subjekt po odobrenju zajma, dostavlja se HROK za fizičku osobu. Ukoliko je poslovni subjekt već osnovan i prijavitelj je za zajmove, dostavlja se HROK poslovnog subjekta, bez obzira ima li ili nema postojećih zaduženja. Prilikom obrade zahtjeva za zajam, HAMAG-BICRO zadržava pravo zatražiti HROK izvještaj vlasnika/povezanih društava i sl.

Vlastito učešće u programima ESIF zajmova nije obvezno, međutim, HAMAG-BICRO može zatražiti vlastito učešće ovisno o procjeni rizika i specifičnostima strukture ulaganja.

Nije nužno da budete zaposleni u vlastitom obrtu da bi obrt prijavili na programe ESIF zajmova, međutim, ukoliko obrt nema niti jednog zaposlenog, obveza je zaposliti minimalno jednu osobu u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma.

HROK izvještaj obvezan je u svakom slučaju, bez obzira postoje li postojeća zaduženja ili ne. Ukoliko poduzeće ima postojeća zaduženja, neovisno da li su ista vidljiva u HROK izvještaju ili ne, potrebno je popuniti obrazac o zaduženjima (obrazac dostupan na službenim mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a).

Upute o primjeni ugovorne obveze vidljivosti i pripadajući logotipi dostupni su na mrežnim stranicama HAMAG-BICR-a preko sljedećeg linka: https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/

ESIF zajam u sebi sadržava de-minimis potporu koja se ogleda u razlici između kamate koju ćete platiti na ESIF zajam po povoljnijoj kamatnoj stopi i kamate koju bi platili da ste kredit uzeli po komercijalnim uvjetima, a koja se računa na jedinstven način propisan od strane Europske komisije. Nakon isplate zajma, HAMAG-BICRO Vam uz Otplatni plan dostavlja i Obavijest o dodijeljenoj potpori kojom Vas informira o točnom iznosu primljene potpore.

NAMJENA ZAJMOVA

Prihvatljivo je ulaganje u kupnju poslovnog prostora za obavljanje osnovne djelatnosti.

ESIF zajmovima prihvatljivo je ulaganje u vozila koja služe za obavljanje osnovne djelatnosti, osim osobnih automobila te vozila koja se koriste za djelatnost cestovnog prijevoza tereta.

Djelatnost iznajmljivanja vozila nije prihvatljiva djelatnost u sklopu ESIF zajmova.

Namjena stručnog usavršavanja je prihvatljiva u sklopu ESIF zajmova, ukoliko će isto služiti za proširenje djelatnosti i/ili nova zapošljavanja. U ovom smislu, radilo bi se o zajmu za obrtna sredstva.

Sredstvima ESIF zajmova dozvoljena je kupnja polovne opreme i uređaja. Potrebno je dostaviti predugovor/ugovor o kupnji iste. HAMAG-BICRO u određenim slučajevima zadržava pravo zatražiti procjenu vrijednosti opreme koja je predmet ulaganja.

Financiranje projektne dokumentacije nije prihvatljiva namjena kod ESIF zajmova.

Zadruge koje se bave preradom poljoprivrednih proizvoda i prodajom su prihvatljivi prijavitelji, ukoliko bi ulaganje bilo u djelatnosti prerade. Ulaganje u djelatnost trgovine nije prihvatljiva djelatnost u sklopu programa ESIF zajmova.

PDV ne može biti predmet financiranja od strane ESIF zajmova, isti u svakom slučaju snosi poduzetnik.

Rok otplate zajma potrebno je uskladiti s amortizacijom tj. očekivanim vremenom korištenja imovine koja je predmet financiranja.

Navedeno je prihvatljivo u slučaju kada poduzetnik ima spreman projekt, dokumentaciju te osigurana sredstva za zatvaranje financijske konstrukcije cjelokupne investicije i dovođenje projekta do faze gdje može generirati prihode.

KOMBINIRANJE IZVORA SREDSTAVA

Isti projekt NIJE MOGUĆE financirati kombinacijom izvora iz ESIF bespovratnih potpora i ESIF financijskih instrumenata.

Moguća je kombinacija više izvora financiranja, na način da se dio troškova projekta financira iz jednog, a dio iz drugog izvora, te je pri tom obvezno paziti na definirane okvire de minimis potpore i ostale maksimalne intenzitete potpore definirane Uredbom o skupnom izuzeću (GBER) 651/2014.

Isti projekt NIJE MOGUĆE financirati kombinacijom izvora iz ESIF bespovratnih potpora i ESIF financijskih instrumenata.

Sredstva iz ESIF zajma nije moguće iskoristiti kao vlastito učešće prilikom apliciranja za kredit kod financijskih institucija.

Potpora koja je dio ESIF mikro i malih zajmova je de minimis potpora stoga je i iznos potpore ograničen Uredbom EU o de minimis potporama.

ESIF mikro i malim zajmovima ne postoji mogućnost refinanciranja.

Moguća je kombinacija do dva ESIF Mikro investicijska zajma unutar roka od godine dana. Kombinacija zajmova iz ostalih financijskih instrumenata unutar roka od godine dana nije dozvoljena.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I DJELATNOSTI

Da, program je namijenjen i novoosnovanim društvima, te subjektima osnovanim u 2017. godini.

Kod prijave za ESIF zajmove nije uvjet da poslovni subjekt ima zaposlenu minimalno jednu osobu, međutim, dokaz o zapošljavanju potrebno je dostaviti HAMAG-BICRO-u najkasnije 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma.

Trgovačke djelatnosti nisu prihvatljive djelatnosti u programima ESIF zajmova.

Djelatnost „Sječa i vuča drvnih sortimenata“ pogodna je za prijavu na EISF zajmove.

Automehaničarske/autolimarske radionice prihvatljivi su prijavitelji na programe ESIF zajmova, ukoliko se ne bave prodajom automobila i rezervnih auto dijelova.

Sredstvima ESIF zajmova nije moguće financiranje djelatnosti za cestovni prijevoz tereta.

Privatni iznajmljivači koji plaćaju paušalni porez na dohodak nisu prihvatljivi prijavitelji na programe ESIF zajmova, obzirom da se radi o fizičkim osobama koje nemaju status pravnog subjekta.

Prilikom prijave za ESIF zajam potrebno je biti registriran za djelatnost koja je predmet ulaganja.

Prijavitelj koji je trenutno u blokadi ili je bio u blokadi neprekidno 30 dana u proteklih 6 mjeseci nije prihvatljiv prijavitelj za EISF zajmove. Bez obzira na period blokada, ukoliko se procjenom rizika utvrdi kako poduzetnik nije u stanju uredno izvršavati svoje obveze, HAMAG-BICRO zadržava pravo odbiti takvog poduzetnika.

Obrt koji plaća paušalni porez na dohodak je prihvatljiv prijavitelj na programe ESIF zajmova.

Ukoliko je pred-stečajna nagodba završena i poduzetnik izvršava uredno obveze iz sklopljenog Sporazuma, isti je prihvatljiv prijavitelj na programe ESIF zajmova. Kao i svi drugi, prijavitelj i projekt moraju proći kompletnu ekonomsko-financijsku analizu.

Troškovi arhitekta i projektanta nisu prihvatljivi troškovi u sklopu ESIF zajmova, obzirom da se radi o dijelu projektne dokumentacije koja po definiciji mora prethoditi prijavi na zajam. Troškovi građevinskih radova su prihvatljivi u sklopu ESIF zajmova.

Ukoliko je u ugovoru o najmu predviđena mogućnost adaptacije, te ukoliko je ugovor o najmu na rok koji je jednak ili duži od trajanja ugovora o zajmu, navedena aktivnost je prihvatljiva.

Prijavitelj koji je registriran u RH, a u stranom vlasništvu, je prihvatljiv prijavitelj, s tim da treba voditi računa o povezanim poduzećima i statusu subjekta malog gospodarstva.

Za program ESIF zajmova nije uvjet da je prijavitelj poslovao s dobiti u prethodnoj godini. Financijskom analizom utvrdit će se ima li prijavitelj zadovoljavajući bonitet.

Ukoliko neće postojati ugovor o otkupu proizvedene energije po povoljnijim uvjetima, postavljanje solara je u načelu prihvatljiva aktivnost.

Kako je navedeno i u Programima ESIF zajmova, djelatnost proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja nije prihvatljiva djelatnost za financiranje.

Ne postoji ograničenje međutim treba uzeti u obzir da je cilj financijskih instrumenata potpora onoj skupini poduzetnika kojoj nedostaje likvidnost za financiranje novih aktivnosti uz uvjete značajno povoljnije od tržišnih. Kako davanje zajmova od strane prijavitelja prema trećim osobama predstavlja praksu isplate viška likvidnosti, ista u pravilu nije prihvatljiva osim ukoliko služi u svrhu dodatnog razvoja poslovanja što je potrebno dokumentirati.

INSTRUMENTI OSIGURANJA

KAMATNA STOPA

Potpora koja se dodjeljuje ESIF zajmovima razlika je između kamatne stope po kojoj je odobren zajam i tržišne kamatne stope koju propisuje Europska komisija za cijelo vrijeme trajanja otplate zajma diskontirane na sadašnju vrijednost. Po odobrenju zajma i potpisivanju ugovora o zajmu HAMAG-BICRO-a će dostaviti korisniku Obavijest o dodijeljenoj potpori s točno utvrđenim iznosom.

Iskazane kamatne stope za EISF zajmove su fiksne za cijelo vrijeme trajanja zajma.