Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), raspisuje trajno otvoreni Javni poziv u svrhu uspostavljanja baze vanjskih stručnjaka za pružanje podrške u procesu odabira (evaluacije) i praćenja provedbe istraživačko-razvojnih i inovacijskih projekata. Navedena podrška stručnjaka odnosi se na sve Pozive u kojima HAMAG-BICRO sudjeluje u bilo kojem dijelu postupka odabira ili praćenja provedbe u okviru djelokruga poslova HAMAG-BICRO-a unutar kojih se dodjeljuju potpore vezano za istraživanje, razvoj i inovacije bez obzira financiraju li se iz proračuna Republike Hrvatske ili proračuna Europske Unije.

Prijava za upis u bazu vanjskih stručnjaka

Prijave za upis su otvorene za vanjske stručnjake za znanstvena, tehnologijska i industrijska područja kao i za vanjske stručnjake za područja financija i računovodstva i stručnjake iz područja državnih potpora.

Prijave se vrše putem on-line obrasca koji se nalazi na adresi: https://uvs.hamagbicro.hr/. (Molimo vas, radi kompatibilnosti, da koristite Internet preglednik Mozilla Firefox ili Google Chrome).

Kod prijave za upis u bazu vanjskih stručnjaka za znanstvena, tehnologijska i industrijska područja, stručnjaci će odrediti u koje od 5 tematskih prioritetnih područja (TPP) u sklopu Strategije pametne specijalizacije (S3) i u koje od područja istraživanja definiranih u Frascati priručniku 2015. pripada njihov djelokrug rada, a u okviru kojih HAMAG-BICRO razvrstava projektne prijedloge.

Vanjski stručnjak može odabrati primarno i sekundarno tematsko prioritetno područje (TPP) i područje istraživanja sukladno Frascati priručniku u kojima djeluje. Odabir jednog područja je obavezan. Nadalje, stručnjaci će u odabranim područjima moći odrediti i više podtematskih prioritetnih područja odnosno istraživačkih poddisciplina koja pripadaju pod njihov djelokrug rada.

Vanjski stručnjaci iz područja financija i računovodstva i stručnjaci iz područja državnih potpora će odrediti u koje od 2 dolje navedena područja pripada njihov djelokrug rada:

 1. Financije i računovodstvo
 2. Državne potpore

Vanjski stručnjak može odabrati jedno ili oba područja.

Uz sve navedeno, vanjski stručnjak ima mogućnost navesti dodatna područja kompetencije osim odabranog područja stručnosti kao i do deset ključnih riječi koje detaljnije opisuju njegovo područje rada.

Kvalifikacije stručnjaka za upis u bazu vanjskih stručnjaka (sposobnost za izvršenje)

Vanjski stručnjak za znanstvena, tehnologijska i industrijska područja, mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar ili završen odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova odnosno razinu obrazovanja 7.1 prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO) ili Europskom klasifikacijskom okviru (EQF) razinu odnosno koja je stekla odgovarajući stupanj obrazovanja sukladno propisima države u kojoj je obrazovanje stečeno[1].
 • ima najmanje pet godina iskustva u radu u području za koje se odabire;

Vanjski stručnjak iz područja financija i računovodstva i stručnjak iz područja državnih potpora mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar ili završen odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova odnosno razinu obrazovanja 7.1 prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO) ili Europskom klasifikacijskom okviru (EQF) razinu 7 odnosno koja je stekla odgovarajući stupanj obrazovanja sukladno propisima države u kojoj je obrazovanje stečeno[2].
 • ima najmanje pet godina iskustva u radu na području financija, računovodstva ili
  državnih potpora;

Kako bi dokazali navedene uvjete pri upisu u bazu vanjski stručnjaci prilažu životopis i ispunjavaju prijavni obrazac.

Vanjski stručnjaci koji su se prijavili za upis u bazu vanjskih stručnjaka će biti obaviješteni o uspješnom, odnosno neuspješnom upisu u bazu vanjskih stručnjaka.

Aktivnosti nakon upisa u bazu vanjskih stručnjaka

Prije početka pojedinog postupka odabira (evaluacije) i/ili podrške praćenju provedbe istraživačko-razvojnih i inovacijskih projekata u sklopu pojedinog javnog poziva za dodjelu sredstva koje provodi HAMAG-BICRO, a prema potrebi sukladno zaprimljenim projektnim prijavama datog poziva, njihovom području i broju, vanjski stručnjaci upisani u bazu, bit će kontaktirani radi provjere njihove dostupnosti u traženom razdoblju pri čemu će biti obaviješteni i o opisu zadaća, njihovom trajanju i fiksnoj naknadi. Ako tako odabrani vanjski stručnjaci potvrde svoju raspoloživost i prihvate ostale uvjete HAMAG-BICRO će s njima zaključiti ugovore.

Napominjemo da HAMAG BICRO prije potpisivanja Ugovora od vanjskih stručnjaka može zatražiti dostavu sljedeće dokumentacije:

 • ažurirani životopis;
 • diploma/svjedodžba/dokument koji dokazuje ostvareni stupanj obrazovanja i potvrdu o relevantnom iskustvu  kao i drugim dokazima o postignućima u znanstvenom, tehnologijskom ili drugom području, objavljenim stručnim ili znanstvenim radovima i/ili patentima, te dokaze o iskustvu u vrednovanju projekata u relevantnom području;
 • uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije[3] – dokaz da osoba nije kažnjavana za kaznena djela iz područja imovinsko-pravnih odnosa dokazom o nekažnjavanju odnosno pravomoćnom sudskom odlukom;
 • izjavu o povjerljivosti, nepristranosti i izbjegavanju sukoba interesa;
 • ostalu dokumentaciju koju HAMAG-BICRO procijeni potrebnom.

Zaključenjem Ugovora s HAMAG-BICRO-om vanjski stručnjak se obvezuje da će izvršiti svoju zadaću definiranu Ugovorom.

Naknade će se isplaćivati temeljem potpisanog Ugovora s vanjskim stručnjakom i to nakon izvršenja ugovornih obveza, a iznos naknade se utvrđuje sukladno Internom aktu HAMAG-BICRO-a. Naknada se odnosi na pojedinačni projekt te je fiksna za sve projektne prijave na razini pojedinog Poziva.

Za pojedini projekt moguće je imenovati više vanjskih stručnjaka u postupku odabira (evaluacije) projektnih prijava i praćenju realizacije projekata zbog složenosti projekta (u pogledu financija, računovodstva, državnih potpora ili ako projekt obuhvaća više različitih znanstvenih ili tehnologijskih područja).

Metodologija postupka odabira projektnih prijava te praćenja projekata sufinanciranih u okviru istraživačko-razvojnih i inovacijskih programa HAMAG-BICRO-a određuje se pravilima pojedinačnog poziva na kojeg se konkretni projekt odnosi.

Sukob interesa i poštivanje povjerljivosti podataka

Vanjski stručnjak ne smije biti u sukobu interesa u vezi s istraživačko-razvojnim projektom u postupku odobrenja potpore ili podrške praćenju projekata niti poslovno povezan s poduzećem čiji projekt vrednuje ili pruža podršku u praćenju, odnosno ne smije biti rodbinski ili poslovno povezan s voditeljem ili suradnikom na tom projektu.

U slučaju da HAMAG-BICRO utvrdi, na temelju potpisane izjave o povjerljivosti, nepristranosti i izbjegavanju sukoba interesa ili na drugi način, da je stručnjak u sukobu interesa u odnosu na određeni projekt, HAMAG-BICRO je obvezan izuzeti toga stručnjaka iz rada na pregledu spornog projektnog prijedloga uz diskrecijsko pravo da se taj stručnjak može izuzeti iz rada na cijelom Pozivu. U slučaju takvog raskida ugovora, stručnjak nema pravo na naknadu štete. Sukob interesa predstavlja situaciju u kojoj poslovni ili privatni odnosi ili interesi ugovaratelja ili stručnjaka koji izvršavaju predmet nabave dovode u sumnju njihovu nepristranost i objektivnost u izvršavanju predmeta nabave. Posebno se sukobom interesa smatra situacija u kojoj je stručnjak koji izvršava predmet nabave sudjelovao u pripremi bilo kojeg projektnog prijedloga u bilo kojem njegovom dijelu za pojedini Poziv.

Vanjski stručnjak je obvezan čuvati tajnima sve podatke s kojima bude upoznat tijekom izvršenja zadatka, bez obzira na medij na kojem su isti pohranjeni, te će ih koristiti samo za izvršenje posla.

Izjavu o poštivanju povjerljivosti podataka i nepostojanju sukoba interesa izabrani vanjski stručnjak potpisuje prilikom sklapanja Ugovora.


[1] Iznimno, ako stručnjak ne posjeduje navedeni stupanj stručne spreme jednakovrijednim će se smatrati najmanje 5 godina iskustva u području rada za koji se odabire, pa je u tom slučaju potrebno dokazati najmanje 10 godina iskustva u radu u području za koji se stručnjak odabire;

[2] Iznimno, ako stručnjak ne posjeduje navedeni stupanj stručne spreme jednakovrijednim će se smatrati najmanje 5 godina iskustva u području rada za koji se odabire, pa je u tom slučaju potrebno dokazati najmanje 10 godina iskustva u radu u području za koji se stručnjak odabire;

[3] u slučaju da se takvo uvjerenje ne izdaje u zemlji nastana stručnjak će dostaviti izjavu o nekažnjavanosti za kaznena djela iz područja imovinsko-pravnih odnosa unutar koje  je potrebno izjaviti i da se u državni njegova nastana takvo uvjerenje ne izdaje.

Lloyds design Najbolji osjećaj u poduzetništvu je kada ostvariš svoje planove, snove, ciljeve, kada se poslovna aktivnost koju si zamislio stvarno realizira. Naše uspješne priče Microblink Sigurni smo da ćemo uz nastavak dobre suradnje s HAMAG-BICRO-om ostvariti predviđene ciljeve i komercijalizirati nove proizvode u području kibernetičke sigurnosti te zaposliti veći broj mladih stručnjaka Naše uspješne priče KONČAR – Institut za elektrotehniku SafeTRAM projekt uspješno je završio prvu, temeljnu fazu istraživanja, te nastavljamo s fazom industrijskog istraživanja. Do sada nismo naišli na neki nepremostivi izazov, te moram pohvaliti HAMAG-BICRO za pomoć pri provedbi ovih projekata Naše uspješne priče Pogled u plavo HAMAG-BICRO omogućio je pravi uzlet projekta Pogled u plavo. Druge financijske institucije pokazale su malo interesa za kreditiranje specifične opreme potrebne za projekt. Zahvaljujući HAMAG-BICRO-u, ove godine planiramo obilazak 15 gradova. Naše uspješne priče A-Elektronik Nabavili smo stroj za montažu elektroničkih komponenata, tzv. stroj za asembliranje elektroničkih tiskanih ploča u SMD tehnologiji. Riječ je o tehnološki najnaprednijem stroju te vrste u Hrvatskoj. Naše uspješne priče Systemcom d.o.o. Bez njih projekt ne bismo uspjeli realizirati, jer je razvoj novog čipa dugotrajan i skup. Jako nam je drago što se takav projekt uspio realizirati u našoj zemlji Naše uspješne priče Hipersfere d.o.o. Osim sredstava, neophodnih za nastavak razvoja, dodatno financiranje je ključno za opstojnost tima do potpisivanja ugovora o daljnjem financiranju s potencijalnim investitorima koji pokazuju značajan interes za projekt Hipersfera. Naše uspješne priče PhotoMath Potpora MINPO-a i HAMAG-BICRO-a izuzetno nam je pomogla, prvenstveno da razvijemo tehnologiju na razini na kojoj je ona danas. Ista potpora nam je kasnije omogućila da razvijemo proizvode utemeljene na toj tehnologiji, promoviramo ih i izađemo na svjetsko tržište u čemu smo uspjeli Naše uspješne priče Aquapark Istralandia Iako poslujemo tek godinu dana, presudna nam je bila potpora Agencije koja je odmah prepoznala naš projekt te jednostavno, stručno i brzo preuzela određeni rizik projekta, što je u konačnici rezultiralo odobrenjem kredita od strane HBOR-a Naše uspješne priče Pena autokozmetika d.o.o. Ovim projektom financirat će se izgradnja nove proizvodno-skladišne hale kao i nabava nove proizvodne opreme, čime će se riješiti glavni problem poslovanja poduzeća, a to je manjak ukupnih kapaciteta. Naše uspješne priče Hotel Borovnik d.o.o. Potpora države pri tome je ključna i bez nje hrvatska turistička poduzeća ne bi mogla uspješno konkurirati  na turističkom tržištu. Naše uspješne priče Dundo promet d.o.o. Projektom naziva „Proširenje proizvodnih kapaciteta tvrtke DUNDO-PROMET d.o.o“, tvrtki će se omogućiti povećanje proizvodnih kapaciteta koji su dosad bili ograničeni samo na postojeće klijente zbog nedostatka slobodnog proizvodnog prostora. Naše uspješne priče Magnolia slastice Saznale smo za HAMAG-BICRO jamstveni program, otišle u HBOR i zatražile kredit. Predstavili smo im našu viziju, sami projekt  te potrebu za proširenjem kapaciteta. Sva dobivena sredstva kredita uložile smo u uređenje interijera i proizvodnju slastica. Naše uspješne priče Crv d.o.o. Drago nam je da smo uz EU sufinanciranje projekta u mogućnosti ostvariti investiciju koja će biti ne samo dio našeg poslovanja i tvrtke, nego će i gradu Velikoj Gorici dati potreban sadržaj velikog grada, a stanovnicima mjesto ugodnije za život i šireg sadržaja, što je dodatna pogodnost na razini grada i županije. Naše uspješne priče Marin Expert d.o.o. Zasigurno ne bismo u ovom trenutku bili u mogućnosti krenuti u ovu investiciju da nije bilo bespovratnih sredstava HAMAG-BICRO-a Naše uspješne priče CAPILLUS REGIUM : Nikada se ne bih odvažila krenuti u ovu priču da nisam uvidjela prednosti zajma. Moram pohvaliti HAMAG-BICRO tim koji su vrlo brzo, stručno i efikasno odradili veliki dio posla. Sada samo preostaje raditi i živjeti svoj san. Naše uspješne priče AD Plastik Dobivena sredstva znače istraživanje i razvoj nove tehnologije bojenja interijera, što će omogućiti proširenje proizvodnih kapaciteta, otvoriti nova radna mjesta, osigurati rast prihoda kroz povećanje izvoza i unaprjeđenje konkurentnosti Naše uspješne priče SEDAM IT Imali smo priliku uz pomoć agencije HAMAG-BICRO raditi na poboljšanju prijave našeg projekta te smo postali prva tvrtka iz Hrvatske koja je prošla evaluaciju i dobila financiranje iz Eurostars programa Naše uspješne priče
logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

 • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
 • +385 1 488 10 43
 • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO

Skip to content