Nacionalna jamstva

JAMSTVENI PROGRAM »POLJOPRIVREDNICI«

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Programa izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita/leasinga subjektima malog gospodarstva koji ulažu u djelatnost poljoprivrede a koji udovoljavaju uvjetima ovog Programa.

CILJ JAMSTVENOG PROGRAMA

Cilj ovog Programa je potaknuti aktivnosti financijskih institucija odnosno olakšati pristup financiranju subjektima malog gospodarstva koji ulažu u djelatnost poljoprivrede.

Uvjeti za podnošenje zahtjeva za jamstvo

Pravo na podnošenje zahtjeva za jamstvo imaju subjekti malog gospodarstva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji:

 • su registrirani u Republici Hrvatskoj i upisani u Upisnik poljoprivrednika
 • su u privatnom vlasništvu više od 50%
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 15 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • imaju podmirene obveze prema državi ili je s državom dogovoreno reprogramiranje obveza sukladno Zakonu o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom,
 • imaju zatvorenu financijsku konstrukciju investicije
 • nisu u financijskim poteškoćama sukladno definiciji iz važećih propisa o državnim potporama i/ili potporama male vrijednosti
 • imaju ekonomski opravdano i održivo ulaganje.

Vrste ulaganja za koje se ne može izdati jamstvo

 • Djelatnost trgovine, osim ukoliko je proizvod izrađen temeljem vlastitog ili stečenog znanja i iskustva (know-how) subjekta malog gospodarstva;
 • Kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje objekta;
 • Izgradnja/kupnja stambenih prostora;
 • Izgradnja/kupnja poslovnih prostora radi prodaje;
 • Izgradnja/kupnja poslovnih prostora radi iznajmljivanja, osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti koju obavlja podnositelj zahtjeva;
 • Kupnja pokretnina radi prodaje;
 • Kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba; povezane osobe i poduzeća definirani su sukladno članku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17.lipnja 2014. te Međunarodnim računovodstvenim standardom 24;
 • Kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima;
 • Mostne kredite, okvirne kredite po poslovnim računima, revolving kredite, te okvire za garancije, kredite i sl.;
 • Refinanciranje kreditnih obveza kod istog kreditora;
 • Investicije koje služe u osobne svrhe;
 • Ostale djelatnosti za koje se ne može izdati jamstvo sukladno propisima o potporama male vrijednosti (sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru, Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014 оd 25. lipnja 2014 o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, te Programu dodjele državnih potpora u sektoru poljoprivrede i Pravilniku o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivrednom sektoru HAMAG-BICRO-a).

UVJETI JAMSTVENOG PROGRAMA

ZNAČAJKE / MJEREMjera A – investicije u poljoprivrediMjera B – obrtna sredstva
Maksimalni iznos jamstvado 10.000.000,00 kndo 750.000,00 kn
Minimalna stopa jamstva10%10%
Maksimalna stopa jamstva50%- za mlade poljoprivrednike do 80% [1]50%
Minimalno trajanje jamstva1 godina1 godina
Maksimalno trajanje jamstva15 godina5 godina
Namjena kredita za koji se izdaje jamstvoOsnovna i obrtna sredstvaObrtna sredstva
Udio obrtnih sredstava najviše 30% od iznosa kredita100%
Premija rizika (naknada za izdavanje jamstva)0,25% iznosa odobrenog jamstva0,5% iznosa odobrenog jamstva
PotporaPotpora male vrijednosti (de minimis) i/ili državna potpora (ABER)Potpora male vrijednosti (de minimis)

"mladi poljoprivrednik" znači osoba koja nije starija od 40 godina u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koja posjeduje odgovarajuće stručne vještine i znanja te po prvi put preuzima poljoprivredno gospodarstvo kao nositelj tog gospodarstva (prema Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014 оd 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije)

PREMIJA RIZIKA (naknada za izdavanje jamstva)

Krajnji korisnici plaćaju premiju rizika za izdavanje jamstva.
Premija rizika za Mjeru A - iznosi 0,25% iznosa odobrenog jamstva.
Premija rizika za Mjeru B - za obrtna sredstva iznosi 0,5% iznosa odobrenog jamstva.
Naplaćena naknada umanjuje Bruto ekvivalent izračunate potpore u sklopu izdanog jamstva.

POTPORA MALE VRIJEDNOSTI (DE MINIMIS) I DRŽAVNA POTPORA (ABER)

Ovim Programom dodjeljuje se potpora male vrijednosti (de minimis) sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Pravilniku o dodijeli potpora male vrijednosti u poljoprivrednom sektoru HAMAG-BICRO-a i/ili državna potpora (ABER) sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Programu dodjele državnih potpora u sektoru poljoprivrede HAMAG-BICRO-a.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Krajnji primatelj podnosi financijskoj instituciji zahtjev za odobrenje kredita/leasinga uz korištenje jamstva HAMAG-BICRO-a. Financijska institucija dostavlja HAMAG-BICRO-u Odluku o odobrenju kredita/leasinga uz potrebnu propisanu dokumentaciju objavljenu na internetskoj stranici HAMAG-BICRO-a.

Financijska institucija zahtjeve podnosi poštom, elektroničkom poštom ili neposredno na adrese objavljene na internetskoj stranici HAMAG-BICRO-a.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

HAMAG-BICRO će objaviti popis dokumentacije potrebne za prijavu na svojoj internetskoj stranici.

OSTALE ODREDBE

Pravo na jamstvo ne postoji. HAMAG-BICRO donosi odluku o odobravanju svakog pojedinog zahtjeva za jamstvo sukladno svojim internim metodologijama i procedurama rada.

Ostali uvjeti pod kojima se izdaju jamstva u okviru ovog Programa propisani su Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG-BICRO-a. Iznimno u slučajevima manjeg odstupanja od uvjeta ovog Programa, dopuštena su pojedinačna izuzeća uz suglasnost Uprave HAMAG-BICRO-a.

INSTRUMENTI OSIGURANJA

Instrumenti osiguranja određeni su sporazumima koje je HAMAG-BICRO sklopio s financijskim institucijama.

ROK VAŽENJA JAMSTVENOG PROGRAMA

Ovaj Program važi do iskorištenja sredstava, a najduže do uvođenja financijskih instrumenata u sektoru poljoprivrede iz ESI fondova ili do 31. prosinca 2018. godine.