Opći uvjeti za izdavanje jamstava

1. Uvjeti za podnošenje zahtjeva za jamstvo

Pravo na podnošenje zahtjeva za jamstvo temeljem Općih uvjeta imaju subjekti malog gospodarstva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji:

 • su registrirani u Republici Hrvatskoj
 • su u privatnom vlasništvu više od 50%
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili je s državom dogovoreno reprogramiranje obveza sukladno Zakonu o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom, osim za Mjeru B – Mikrokreditiranje kod koje je dopušteno postojanje nepodmirenog poreznog duga prema državi uz uvjet da dug iznosi najviše do 50% ukupno traženog iznosa kredita
 • imaju zatvorenu financijsku konstrukciju
 • nisu u financijskim poteškoćama sukladno definiciji iz važećih propisa o državnim potporama
 • imaju ekonomski opravdano ulaganje

2. Vrste ulaganja za koje se ne može izdati jamstvo

 • Kockarnice, kladionice i slične djelatnosti;
 • Ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića;
 • Djelatnost trgovine, osim ukoliko je proizvod izrađen temeljem vlastitog ili stečenog znanja i iskustva (know-how) subjekta malog gospodarstva;
 • Kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje objekta;
 • Izgradnja/kupnja stambenih prostora;
 • Izgradnja/kupnja poslovnih prostora radi prodaje;
 • Izgradnja/kupnja poslovnih prostora radi iznajmljivanja, osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti;
 • Kupnja pokretnina radi prodaje;
 • Nabava nekretnina i pokretnina od povezanih osoba sukladno definiciji u Međunarodnom računovodstvenom standardu 27;
 • Kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima;
 • Mostne kredite, okvirne kredite po poslovnim računima, te okvire za garancije, kredite i slično;
 • Refinanciranje kreditnih obveza kod istog kreditora;
 • Ostale djelatnosti za koje se ne može izdati jamstvo sukladno Pravilniku o izdavanju jamstava HAMAG – BICRO-a

3. Naknada za jamstva

Naknada za jamstva naplaćuje se sukladno Pravilniku o izdavanju jamstava HAMAG INVEST-a i Odluci o naknadama.

4. Jamstvo kao potpora

HAMAG-BICRO izdaje jamstva u skladu s Pravilnikom o izdavanju jamstava HAMAG INVEST-a, propisima o državnim potporama i propisima o potporama male vrijednosti. Visina jamstva ne smije prelaziti dopušteni intenzitet državne potpore utvrđen propisima o državnim potporama.

5. Zahtjev za jamstvo

Zahtjev za jamstvo podnosi i potpisuje subjekt malog gospodarstva na propisanom obrascu, uz supotpis kreditora. Zahtjevu se prilaže propisana dokumentacija koju utvrđuje Uprava HAMAG-BICRO-a, a ista je objavljena na službenoj internetskoj stranici HAMAG-BICRO-a.

6. Postotak jamstva

HAMAG-BICRO izdaje jamstva u određenom postotku od glavnice kredita/iznosa leasinga. Postotak je određen u pojedinim Jamstvenim programima.

7. Postupak izdavanja jamstva

HAMAG-BICRO donosi odluke o odobravanju jamstava sukladno svojim metodologijama i procedurama rada. Način izdavanja jamstva HAMAG-BICRO može regulirati sporazumom odnosno ugovorom s kreditorom/leasing kućom i poduzetnikom.

8. Instrumenti osiguranja

HAMAG-BICRO može uzimati instrumente osiguranja za izdana jamstva. Potrebne instrumente osiguranja, HAMAG-BICRO procjenjuje prema internoj metodologiji za procjenu rizika.

9. Uvjeti korištenja kredita

Kreditor je dužan isplatiti sredstva kredita namjenski sukladno investicijskom, projektu/poslovnom planu. Dio kredita namijenjen ulaganju u kratkotrajnu imovnu sukladno investicijskom programu/poslovnom planu, može se doznačiti izravno na žiro račun subjekta malog gospodarstva. U opravdanim slučajevima, HAMAG-BICRO može odobriti refundaciju ranije uloženih sredstava u projekt, čija će se isplata izvršiti izravno na žiro-račun subjekta

10. Uvjeti korištenja leasinga

Leasing kuća je dužna sredstva leasinga isplatiti namjenski na žiro-
-račune dobavljača po ponudi/predračunu.

11. Praćenje i kontrola namjenskog korištenja kredita/leasinga

Subjekt malog gospodarstva i kreditor/leasing kuća obvezni su dostavljati HAMAG-BICRO-u dokumentaciju o iskorištenju kredita/leasinga, temeljem čega HAMAG-BICRO utvrđuje namjensko korištenje. Način dostave, kontrolu i vrstu dokumentacije o iskorištenju kredita/leasinga propisuje HAMAG-BICRO sporazumom odnosno ugovorom s kreditorom.

12. Obveze tijekom trajanja jamstva

Za vrijeme trajanja jamstva, kreditor/leasing kuća je obvezan polugodišnje izvješćivati HAMAG-BICRO o stanju kredita/leasinga, stanju poslovanja korisnika jamstva i urednosti otplate kredita/leasinga i odmah po događaju koji bi mogao utjecati na urednost otplate kredita, a za koje je HAMAG-BICRO izdao jamstvo, izvijestiti HAMAG-BICRO u rokovima i na način utvrđen sporazumom s kreditorom/leasing kućom. Subjekt malog gospodarstva je obvezan za vrijeme trajanja jamstva redovno dostavljati HAMAG-BICRO-u svoja financijska izvješća i drugu dokumentaciju utvrđenu ugovorom.

Korisnik činidbenog jamstva je dužan kvartalno izvješćivati HAMAG-BICRO o stanju i napretku poslova, odnosno odmah po nastanku događaja koji bi mogao utjecati na naplatu po jamstvu.

Korisnik jamstva i činidbenog jamstva ovlašćuje predstavnike HAMAG-BICRO-a da u svakom trenutku imaju pravo na posjet lokaciji izvršenja projekta za koji se izdalo jamstvo.

13. Isplata jamstva

Isplatu jamstva HAMAG-BICRO izvršava u roku i na način definiran jamstvom, sporazumom odnosno ugovorom.

14. Pravo na jamstvo

HAMAG-BICRO nema obvezu izdati jamstvo po podnesenom zahtjevu za jamstvo. Ne postoji zakonsko pravo na jamstvo.

15. Završne odredbe

Odnosi HAMAG-BICRO-a s kreditorom/leasing kućom i subjektom malog gospodarstva reguliraju se sporazumom odnosno ugovorom. Uprava HAMAG-BICRO-a donosi provedbene akte i tumačenje pojedinih točaka programa.

16. Rok važenja Općih uvjeta

Opći uvjeti za izdavanje jamstava HAMAG-BICRO-a važe do 31.12.2018. s mogućnošću produljenja.