Rastimo zajedno

Ciljna grupa

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog programa izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita subjektima malog gospodarstva koji uspješno posluju dulje od 5 godina, osim za "Mjeru E - Činidbena jamstva" u okviru koje izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita subjektima malog gospodarstva koji uspješno posluju dulje od 2 godine. Svi subjekti malog gospodarstva moraju udovoljiti Općim uvjetima za izdavanje jamstva HAMAG-BICRO-a i uvjetima ovog Jamstvenog programa. Ciljna grupa ovoga Jamstvenog programa su i žene poduzetnice.

Najviši i najniži postotak jamstva

Najviši postotak jamstva je u visini 50% glavnice kredita, osim za Mjeru B3 - Mikrokreditiranje za koju je najviši postotak jamstva 80% glavnice kredita i Mjeru C – Inovacije za koju je najviši postotak jamstva 70% glavnice kredita.

Najviši iznos jamstva je posebno propisan za pojedinu mjeru
Najniži postotak jamstva iznosi 10% glavnice kredita.
Navedene odredbe ne odnose se na Mjeru E - Činidbena jamstva. 

Vrste ulaganja

Mjera A1 - najviši iznos jamstva do 18.000.000,00 kn za proširenje ponude u turizmu i povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji u RH

Mjera A2 - najviši iznos jamstva do 7.500.000,00 kn za sve ostale djelatnosti

HAMAG-BICRO u okviru ove mjere  izdaje jamstva za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te kratkotrajnu imovinu. Dopušteni udio kratkotrajne imovine u kreditu je najviše 30% od iznosa kredita.

Mjera B1 - za financiranje poslovnih aktivnosti - najviši iznos jamstva do 4.000.000,00 kn

Mjera B2 - za refinanciranje - najviši iznos jamstva do 2.500.000,00 kn

Mjera B3 - za mikrokreditiranje - najviši iznos jamstva do 160.000,00 kn (sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske donesenom na 184. sjednici pod br. 184-1 od dana 24.09.2014. o prihvaćanju Programa poboljšanog kreditiranja i obrta KREDITOM DO USPJEHA 2014., KLASA: 403-01/14-04/29, URBROJ: 516-03-02-01/2-14-18 od 18.09.2014.)

Kreditor je dužan isplatiti sredstva kredita namjenski:

  • iznos namijenjen za refinanciranje postojećih kredita u cijelosti na partiju kredita koji se zatvara
  • iznos namijenjen za financiranje ostalih poslovnih aktivnosti najmanje 50% na žiro račune vjerovnika, a ostatak je moguće isplatiti na žiro račun poduzetnika.

Jamstvo po kreditu za refinanciranje postojećih obveza moguće je odobriti isključivo ukoliko je novi kredit odobren uz povoljnije uvjete od postojećih i u drugoj poslovnoj banci.

Jamstvo po mikrokreditu (sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske donesenom na 184. sjednici pod br. 184-1 od dana 24.09.2014. o prihvaćanju Programa poboljšanog kreditiranja i obrta KREDITOM DO USPJEHA 2014., KLASA: 403-01/14-04/29, URBROJ: 516-03-02-01/2-14-18 od 18.09.2014), kada se dodjeljuje subjektu koji ima nepodmiren porezni dug prema državi (u najvišem iznosu sukladno Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG-BICRO-a), moguće je odobriti isključivo ukoliko će se sredstvima iz kredita podmiriti cjelokupni porezni dug).

-  najviši iznos jamstva do 7.000.000,00 kn

Jamstvo temeljem ove mjere može se izdati subjektima malog gospodarstva koji ispunjavaju kriterije kako slijedi:

  1. imaju pozitivnu odluku Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske BICRO ili mogu priložiti dokaz o postojanju potrebe na tržištu za nematerijalnom imovinom koja je predmet inovacije,
  2. mogu priložiti dokaz o stručnoj osposobljenosti za realizaciju ulaganja u nematerijalnu imovinu koja je predmet inovacije,
  3. podnijeli su zahtjev za priznanje patenta u RH / pokrenuli su postupak zaštite industrijskog vlasništva u RH i inozemstvu za materijalnu imovinu koja je predmet inovacije.

Kod ulaganja u materijalnu imovinu koja je predmet inovacije ne podržava se: financiranje troškova istraživačko razvojnih aktivnosti, troškova elaborata, studija, licenciranja i zaštite, troškova osnivanja trgovačkih društava i obrta te se za navedene troškove ne može izdati jamstvo.

Kod ulaganja u nematerijalnu imovinu koja je predmet inovacije podržava se: financiranje troškova istraživačko razvojnih aktivnosti, troškova elaborata, studija, licenciranja i zaštite. Trošak plaća u ovom segmentu ne smatra se ulaganjem u kratkotrajnu imovinu.

HAMAG-BICRO u okviru ove mjere izdaje jamstva za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te kratkotrajnu imovinu. Dopušteni udio kratkotrajne imovine u kreditu je najviše 30% od iznosa kredita.

 

Mjera D1 – najviši iznos jamstva do 18.000.000,00 kn za proširenje ponude u turizmu i povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji u Republici Hrvatskoj

Mjera D2 – najviši iznos jamstva do 7.500.000,00 kn za sve ostale djelatnosti

HAMAG – BICRO u okviru ove mjere izdaje jamstva za ulaganje u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu osim imovine isključene Pravilnikom o izdavanju jamstava. Učešće iznosi najmanje 20%. Ovom mjerom podržava se isključivo financijski leasing

a) za ozbiljnost ponude – najviši iznos jamstva do 3.500.000,00 kn, maksimalno do 5% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji. Rok važenja jamstva: najviše 1 godina;

b) za povrat avansa – najviši iznos jamstva do 9.000.000,00 kn, maksimalno 20% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji. Rok važenja jamstva: najviše 1 godina;

c) za dobro izvršenje ugovorenog posla - najviši iznos jamstva do 9.000.000,00 kn, maksimalno do 10% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji Rok važenja jamstva: najviše 3 godine;

d) za kvalitetu izvedenih radova - najviši iznos jamstva 9.000.000,00 kn, najviše do 10% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji Rok važenja jamstva: najviše 5 godina.

HAMAG-BICRO izdaje činidbena jamstva subjektima malog gospodarstva koji su:

-       nositelji na ugovorenom projektu;
-       ugovoreni kooperanti za projekt;
-       nositelji posla/ugovoreni kooperanti koji su dobili činidbenu garanciju od poslovne banke/HBOR (kontrajamstva). U ovom slučaju moguće je odobriti jamstvo najviše do 50% iznosa odobrene činidbene garancije banke ali ne više od maksimalnih propisanih iznosa za pojedine vrste činidbenih jamstava HAMAG-BICRO-a.

Ostali uvjeti

Ostali uvjeti pod kojima se izdaju jamstva u okviru ovog Jamstvenog programa propisani su Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG-BICRO-a. Iznimno, Uprava HAMAG-BICRO-a može odobriti odstupanja od uvjeta Jamstvenih programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava HAMAG-BICRO-a.

Rok važenja Jamstvenog programa

Jamstveni program važi do 31.12. 2018. godine s mogućnošću produljenja.