EU početnik

Ciljna grupa

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog programa izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita subjektima malog gospodarstva koji posluju do 5 godina, te udovoljavaju Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG-BICRO-a i uvjetima ovog Jamstvenog programa. Ciljna grupa ovog Jamstvenog programa su i žene poduzetnice.

Najviši i najniži postotak jamstva

Najviši postotak jamstva je u visini 80% glavnice kredita
Najviši iznos jamstva je posebno propisan za pojedinu mjeru .
Najniži postotak jamstva iznosi 10% glavnice kredita.

Vrste ulaganja

Mjera A1 - najviši iznos jamstva do 10.000.000,00 kn za proširenje ponude u turizmu i povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji u RH

Mjera A2 - najviši iznos jamstva do 3.000.000,00 kn za sve ostale djelatnosti

HAMAG-BICRO u okviru ove mjere  izdaje jamstva za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te kratkotrajnu imovinu. Dopušteni udio kratkotrajne imovine u kreditu je najviše 30% od iznosa kredita.

Mjera B1 - najviši iznos jamstva do 1.000.000,00 kn

Mjera B2 - za mikrokreditiranje - najviši iznos jamstva do 160.000,00 kn (sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske donesenom na 184. sjednici pod br. 184-1 od dana 24.09.2014. o prihvaćanju Programa poboljšanog kreditiranja i obrta KREDITOM DO USPJEHA 2014., KLASA: 403-01/14-04/29, URBROJ: 516-03-02-01/2-14-18 od 18.09.2014.)

Kreditor je dužan isplatiti sredstva kredita namjenski: najmanje 50% iznosa kredita na žiro račune vjerovnika, a ostatak je moguće u isplatiti na žiro račun poduzetnika.

Jamstvo po mikrokreditu (sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske donesenom na 184. sjednici pod br. 184-1 od dana 24.09.2014. o prihvaćanju Programa poboljšanog kreditiranja i obrta KREDITOM DO USPJEHA 2014., KLASA: 403-01/14-04/29, URBROJ: 516-03-02-01/2-14-18 od 18.09.2014), kada se dodjeljuje subjektu koji ima nepodmiren porezni dug prema državi (u najvišem iznosu sukladno Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG-BICRO-a), moguće je odobriti isključivo ukoliko će se sredstvima iz kredita podmiriti cjelokupni porezni dug).

Mikrokredit se ne može koristiti za refinanciranje to jest zatvaranje obveza prema bankama.

-  najviši iznos jamstva do 5.000.000,00 kn

Jamstvo temeljem ove mjere može se izdati subjektima malog gospodarstva koji kumulativno ispunjavaju kriterije kako slijedi:

  1. imaju pozitivnu odluku Poslovno-inovacijske agencije  Republike Hrvatske BICRO ili mogu priložiti dokaz o postojanju potrebe na tržištu za nematerijalnom imovinom koja je predmet inovacije,
  2. mogu priložiti dokaz o stručnoj osposobljenosti za realizaciju ulaganja u nematerijalnu imovinu koja je predmet inovacije,
  3. podnijeli su zahtjev za priznanje patenta u RH / pokrenuli su postupak zaštite industrijskog vlasništva u RH i inozemstvu za materijalnu imovinu koja je predmet inovacije.

Kod ulaganja u materijalnu imovinu koja je predmet inovacije ne podržava se: financiranje troškova istraživačko razvojnih aktivnosti, troškova elaborata, studija, licenciranja i zaštite, troškova osnivanja trgovačkih društava i obrta te se za navedene troškove ne može izdati jamstvo.

Kod ulaganja u nematerijalnu imovinu koja je predmet inovacije podržava se: financiranje troškova istraživačko razvojnih aktivnosti, troškova elaborata, studija, licenciranja i zaštite. Trošak plaća u ovom segmentu ne smatra se ulaganjem u kratkotrajnu imovinu.

HAMAG-BICRO u okviru ove mjere izdaje jamstva za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te kratkotrajnu imovinu. Dopušteni udio kratkotrajne imovine u kreditu je najviše 30% od iznosa kredita.

Mjera D1 – najviši iznos jamstva do 10.000.000,00 kn za proširenje ponude u turizmu i povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji u Republici Hrvatskoj

Mjera D2 – najviši iznos jamstva do 3.000.000,00 kn za sve ostale djelatnosti

HAMAG – BICRO u okviru ove mjere izdaje jamstva za ulaganje u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu osim imovine isključene Pravilnikom o izdavanju jamstava. Učešće iznosi najmanje 20%. Ovom mjerom podržava se isključivo financijski leasing

Načini obrade

a) Zahtjev za jamstvo podnosi i potpisuje subjekt malog gospodarstva na propisanom obrascu, uz supotpis kreditora;

b) Subjekt malog gospodarstva može prije podnošenja zahtjeva za kredit zatražiti od HAMAG – BICRO-a pismo namjere za izdavanje jamstva koje vrijedi 6 mjeseci od datuma izdavanja, osim za projekte iz Mjere A i Mjere D – gdje je predviđen najviši iznos jamstva do 10.000.000,00 kn za proširenje ponude u turizmu i povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji u RH i projekte iz Mjere B2 - gdje je predviđen najviši iznos jamstva do 160.000,00 kn za mikrokreditiranje. Zahtjevu za izdavanje pisma namjere prilaže se dokumentacija navedena na službenoj internet stranici HAMAG – BICRO-a bez dokumentacije kreditora. HAMAG – BICRO neće razmatrati Zahtjeve za izdavanje pisma namjere poduzetnika koji su već podnijeli Zahtjev za kredit.

Ostali uvjeti

Ostali uvjeti pod kojima se izdaju jamstva u okviru ovog Jamstvenog programa propisani su Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG-BICRO-a. Iznimno, Uprava HAMAG-BICRO-a može odobriti odstupanja od uvjeta Jamstvenih programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava HAMAG-BICRO-a.

Rok važenja Jamstvenog programa

Jamstveni program važi do 31. 12. 2018. godine s mogućnošću produljenja.

 

CIPEuropean_Union

Ovo financiranje ima koristi od jamstva izdanog u okviru Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije Europske unije.

Access2Finance